HÌNH HOÏC 6
Download
1 / 16

HÌNH HOÏC 6 - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HÌNH HOÏC 6. Baøi : ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM. Thieát keá giaùo aùn : Phaïm Vuõ Thanh Bình Tel : 0905177397. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. – Khi naøo 3 ñieåm A, B, C thaúng haøng, khoâng thaúng haøng ?. Ba ñieåm A, B, C cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng thì thaúng haøng

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

HÌNH HOÏC 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HÌNH HOÏC 6

Baøi : ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM

Thieát keá giaùo aùn : Phaïm Vuõ Thanh Bình

Tel : 0905177397


KIEÅM TRA BAØI CUÕ

– Khi naøo 3 ñieåm A, B, C thaúng haøng, khoâng thaúng haøng ?

Ba ñieåm A, B, C cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng thì thaúng haøng

Ba ñieåm A, B, C khoâng cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng thì khoâng thaúng haøng

– Cho ñieåm A. Veõ ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A.

Theo em, ta coù theå veõ ñöôïc bao nhieâu ñöôøng thaúng nhö theá ?

Veõ ñöôïc voâ soá ñöôøng thaúng ñi qua A

 A


KIEÅM TRA BAØI CUÕ

– Cho ñieåm B khaùc ñieåm A, veõ ñöôøng thaúng

ñi qua hai ñieåm A vaø B

B

A

– Theo em ta coù theå veõ ñöôïc bao nhieâu ñöôøng thaúng nhö theá ?

Veõ ñöôïc duy nhaát moät ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm A, B

B

A


Tieát 3 : ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM

1. Veõ ñöôøng thaúng

Ñeå veõ ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm A, B nhö treân, baïn ñaõ veõ nhö theá naøo ?


THÖÔÙC THAÚNG

Tieát 3 : ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM

1. Veõ ñöôøng thaúng

B

A

Duøng buùt chì vaïch theo thöôùc

Ñaët caïnh thöôùc ñi qua hai ñieåm A vaø B


Tieát 3 : ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM

1. Veõ ñöôøng thaúng

B

A

?

?

?

Ta veõ ñöôïc bao nhieâu ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm A vaø B ?


Tieát 3 : ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM

1. Veõ ñöôøng thaúng

B

A

Chæ coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm A vaø B


2. Teân ñöôøng thaúng

ÔÛ tieát tröôùc, ta ñaët teân cho ñöôøng thaúng

nhö theá naøo ?


2. Teân ñöôøng thaúng

B

A

Ñöôøng thaúng AB

x

y

Ñöôøng thaúng xy


?

P

M

N

Haõy goïi teân ñöôøng thaúng treân ?

Ñöôøng thaúng NM

Ñöôøng thaúng MN

Ñöôøng thaúng NP

Ñöôøng thaúng PN

Ñöôøng thaúng MP

Ñöôøng thaúng PM


3. Ñöôøng thaúng truøng nhau, caét nhau, song song

Veõ 3 ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng

Veõ hai ñöôøng thaúng AB vaø AC.

C

A

B

Hai ñöôøng thaúng naøy coù ñaëc ñieåm gì ?


3. Ñöôøng thaúng truøng nhau, caét nhau, song song

C

A

B

– Ñöôøng thaúng AB vaø ñöôøng thaúng AC caét nhau.

A laø giao ñieåm


3. Ñöôøng thaúng truøng nhau, caét nhau, song song

P

N

M

Ñöôøng thaúng MN vaø ñöôøng thaúng MP

coù bao nhieâu ñieåm chung ?

– Ñöôøng thaúng MN vaø ñöôøng thaúng MP truøng nhau


3. Ñöôøng thaúng truøng nhau, caét nhau, song song

a

b

Ñöôøng thaúng a vaø ñöôøng thaúng b

coù ñieåm chung naøo khoâng?

– Ñöôøng thaúng a song song vôùi ñöôøng thaúng b


* Chuù yù : SGK

- Hai ñöôøng thaúng maø khoâng truøng nhau goïi laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät

- Hai ñöôøng thaúng phaân bieät hoaëc chæ coù 1 ñieåm chung hoaëc khoâng coù ñieåm chung naøo


BAØI TAÄP CUÛNG COÁ

Baøi 17/109/SGK


ad
  • Login