Download
1 / 63

Shpresa Miftari - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Shpresa Miftari. Përmbajtja. Përsëritje Qëllimi i studimit të dispersionit Treguesit e variacionit Treguesit absolutë: Gjërësia e variacionit Devijimi mesatar absolut Varianca

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Shpresa Miftari' - lacota-pacheco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P rmbajtja
Përmbajtja

 • Përsëritje

 • Qëllimi i studimit të dispersionit

 • Treguesit e variacionit

 • Treguesit absolutë:

  Gjërësia e variacionit

  Devijimi mesatar absolut

  Varianca

  Devijimi standard

  Dispersioni

 • Treguesit relativ

  Koeficienti i variacionit

  Koeficienti i dispersionit

  Koeficienti i interkuartilit

 • Shembuj


Termat
Termat:

Shpërndarje

Variacion

Dispersion

Luhatshmëri

Shmangie

Ndryshueshmëri

Devijim


Q llimi i studimit t variacionit
Qëllimi i studimit të variacionit

 • Rëndësia e prezantimit sa më të mirë të dukurisë përmes vlerës së mesatarës;

 • Interesimi të kemi një masë të shpërndarjes së vlerave të fituara rreth vlerës efektive;

 • Të krahasojmë seri statistikore mes veti në bazë të shpërndarjës së të dhënave;


Treguesit e variacionit
Treguesit e variacionit

 • Paraqesin nivelin e shmangieve të të dhënave të tiparit nga madhësia mesatare e dukurisë së analizuar.

 • Ata përcaktojnë masën e shmangieve sasiore nga mesatarja e serisë së analizuar statistikore.

 • Njësia matëse e variacionit është e njejtë me të dhënat e serisë statistikore.


Nj tregues i variacionit duhet t i ket k to veti
Një tregues i variacionit duhet t’i ketë këto veti:

 • Të jetë zero atëherë dhe vetëm atëherë kur të gjithë termat e shpërndarjes të jenë të njejtë midis tyre;

 • Të rritet me shtimin e jongjajshmërive midis termave, në kuptimin që madhësia e variancës rritet të paktën sa herë rritet një nga vlerat e përfshira në studim për matjen e jongjajshmërisë midis dy termave, edhe kur janë të pandryshuesa të gjitha vlerat e tjera.


Gjer sia e variacionit
Gjerësia e variacionit

 • Është tregues i thjeshtë i shprehjes së nivelit të variacionit.

 • Këtij treguesi i paraprin renditja e të dhënave sipas madhësisë së tyre.

 • Formula :


Shembulli 1
Shembulli -1-

 • Kapaciteti i disa konteinerëve të metaleve në minierën,,Trepça’’ janë: 38, 20, 37, 64, dhe 27 litra.Sa është gjërësia e variacionit?

 • Zgjidhje:

 • Gjv = 64-20 = 44 litra


Shembulli 2
Shembulli -2-

A kanë mesatare të njejtë këto dy lakore?

Çka i dallon ato?


Karakteristikat dhe p rdorimi
Karakteristikat dhe përdorimi

 • Gjerësia e variacionit është e lehtë të llogaritet por në të merren parasysh vetëm dy vlera nga e gjithë tërësia.

 • Ajo gjen përdorim kur kemi të bëjmë me rendimente të produkteve bujqësore,me të ardhurat personale,me rezervat e ndryshme në ekonomi dhe familje,në industri etj.


Devijimi mesatar absolut
Devijimi mesatar absolut

 • Paraqet madhësinë mesatare të diferencave absolute në mes të mesatares aritmetike dhe vlerave individuale të serisë statistikore.

 • Për seritë e thjeshta:

 • Për seritë e ponderuara:


Formulat
Formulat:

Devijimi mesatar absolut

Vlerat individuale

Mesatarja aritmetike

Mesatarja aritmetike e popullimit

Numri i elementeve te serisë

Frekuencat

Average dispersion


Karakteristikat dhe p rdorimi1
Karakteristikat dhe përdorimi

 • Përfshin të gjitha vlerat ose te dhënat e dukurisë;

 • Vlera absolute është një e metë e këtij treguesi,ngase krijon vështirësi;

 • Përdoret për matjen e variacioneve të variablave demografikë, antropometrikë, biometrikë, ekonomikë etj.

 • Interpretimi: Vlera mesatare e devijimeve të vlerave individuale nga mesatarja aritmetike!


Shembulli 3
Shembulli -3-

 • Pesha e të sëmurëve nga diabeti, në një ordinancë,brenda ditës ishte: 103, 27, 101, 106, 103 kg. Gjeni devijimin mesatar absolut dhe interpretoni rezultatin.


Zgjidhje
Zgjidhje:

 • Mesatrisht,pesha e tyre është 102kg

 • 2.4kg është vlera mesatare e devijimeve të vlerave individuale nga mesatarja 102kg.


Varianca
Varianca

 • Varianca(devijimi mesatar kuadratik) paraqet madhësinë mesatare të shmangieve të të dhënave në katror nga mesatarja aritmetike.

 • Seritë të thjeshta:

 • Seritë e ponderuara:


Simbolet
Simbolet:

Vlerat e vroitimeve individuale

Frekuencat

Numri total i vrojtimeve

Varianca

Mesatarja aritmetike


Karakteristikat dhe p rdorimi2
Karakteristikat dhe përdorimi

 • Varianca shprehet me njësi të njëjtë me atë të vrojtimit, por e ngritur në katror;

 • Përfshin të gjitha të dhënat ë vrojtimit;

 • Kemi operim me shifra të mëdha, dhe sjellë shume vështirësi;

 • Përdoret shumë rralle ngase përveq që llogaritet vështirë, edhe interpretohet vështirë.


Shembulli 4
Shembulli -4-

 • Mosha e 5 të punsuarve në dyqan

  është:38, 26, 13, 41, 22 vjet. Gjeni

  variancën e populimit.

 • Zgjidhje :Shembulli 5
Shembulli -5-

 • Paga për orë e disa puntorëve të ,,Fruit Packers’’ është : $2, $10, $6, $8, dhe $9. Gjeni variancën e thjeshtë.

 • Zgjidhje:


Shembulli 6
Shembulli -6-

 • Për të dhënat në tabelë, gjeni variancën.Devijimi standard
Devijimi standard

 • Paraqitet si rrënjë katrore e variancës:

 • Seritë e thjeshta:

 • Seritë e ponderuara:


Shembulli 6 vazhdim
Shembulli -6- (vazhdim)

Ne e kemi të dhënë variancën:

=226.3

Gjejmë devijimin standard:


Karakteristikat e devijimit standard
Karakteristikat e devijimit standard:

 • Sa më i vogël të jetë devijimi standard, vlerat individuale të variablës janë të koncentruara më afër mesatarës aritmetike;

 • Sa më i madh të jetë devijimi standard, vlerat individuale të variablës janë të vendosura më larg mesatares aritmetike.

 • Përdoret më së shumti.


Dispersioni
Dispersioni

 • Paraqitet si prodhim i devijimit standard me √2.

 • Rrënja katrore e dyshit paraqitet si faktor ponderimi i shmangieve mesatare kuadratike të varianteve të tiparit statistikor.


Formulat1

Seritë e thjeshta

Seritë e ponderuara

Formulat:


Shembulli 7
Shembulli -7-

 • Të dhënat në vazhdim, pasqyrojnë të ardhurat javore e punëtorëve të kompanisë ,,Dupree Paint’’. Gjeni gjerësinë e variacionit, devijimin mesatar absolut, variancën, devijimin standard dhe dispersionin.Zgjidhje2
Zgjidhje:

 • Gjërsia e variacionit:

  =69-30=39

 • Mesi i intervalit dhe mesatarja aritmetike:

Teorema
Teorema:

 • Mundëson përcaktimin e minimumit të proporcionit të vlerave që shtrihen brenda një numri specifik të devijimit standard nga mesatarja;

 • Më së paku 75% e vlerave duhet të gjenden në mes të mesatares aritmetike dhe + - 2devijimeve standarde.

 • Rreth 88,9% duhet të gjinden + - 5devijimeve standarde nga mesatarja aritmetike.

 • Më së paku 96% e vlera gjinden mes + - 5devijimeve standarde nga mesatarja aritmetike.

 • Vlerat shtrihen brenda k devijimeve standarde deri te 1-1/k^2 të mesatarës aritmetike.(k >1)


Rregulla empirike
Rregulla empirike:

 • Rreth 68% e vrojtimeve gjendet mes vlerave të mesatarës aritmetike

 • Rreth 95% e vrojtimeve gjinden mes të mesatares aritmetike

 • Rreth 99.7% e vrojtimeve gjinden në mes të mesatares aritmetike


Shembulli 8
Shembulli -8-

 • Mesatarja e moshës në fakultetin ekonomik e studentëve të vitit të parë është 19, ndërsa devijimi standard është 2;

 • Rreth 68% e studentëve sillen mes të cilave vlera?

 • Rreth 95% e studentëve sillen mes të cilave vlera?

 • Rreth 99.7% e studentëve sillen mes të cilave vlera?


Zgjidhje3
Zgjidhje:

 • Rreth 68% janë në mes të 17 dhe 21 vjet:

 • Rreth 95% janë në mes të 15 dhe 23 vjet:

 • Rreth 99.7% janë në mes të 13 dhe 25 vjet:


Treguesit relativ
Treguesit relativ

 • Mundësojnë krahasimin e devijimeve dhe të srtukturës së variacionit të dy apo me shumë dukurive të vrojutara statistikore.

 • Shpreshin variacionin e dukurisë së vrojtuar në formë të koeficientëve dhe në %.

 • Ata nuk varen nga njësia matëse,dhe kështu janë të përshtatshëm për analizim cilësor dhe sasior.


Koeficienti i variacionit
Koeficienti i variacionit

 • Koeficienti i variacionit është raporti në mes të divijimit standard dhe mesatares aritmetike i shprehur në përqindje.


Shembulli 9
Shembulli -9-

 • Në provimin e statistikës,në UP, studentët e vitit të parë mesatarisht arritën 70poena, me devijim standard 8poena. Ndërsa ne UMI,mesatarja ishte 80poena, me devijim mesatar 5poena.

 • Në cilin universitet kemi shpërndarje më të madhe të poenave nga provimi?


Zgjidhje4
Zgjidhje:

 • UP:

  70 poena =8 poena

 • UMI:

  80 poena =5 poena


Koeficienti i dispersionit
Koeficienti i dispersionit

 • Shpreh raportin midis dispersionit dhe mesatares aritmetike të dukurisë së hulumtuar masive.


Shembulli 10
Shembulli -10-

 • Mesatarja e mungesave të puntorëve në një kompani ështe 9ditë. Vlera e devijimit standard 3,8 ditë.

 • Gjeni koeficientin e dispersionit!


Zgjidhje5
Zgjidhje

 • Sa më e madhe të jetë vlera relative e koeficientit të dispersionit, aq më e lartë është madhësia e devijimeve nga mesatarja aritmetike dhe e kundërta.


Varianca relative
Varianca relative

 • Shpreh shmangien e çdo të dhëne të serisë nga mesatrja aritmetike, në raport me mesataren aritmetike të asaj serie statistikore.


Koeficienti i interkuartilit
Koeficienti I interkuartilit

 • Paraqet raportin e madhësisë së ndryshimit në mes të tyre, ndaj madhësisë së shumës së tyre.


Shembulli 11
Shembulli -11-

 • Nga ky distribucin i frekuencave llogaritni dhe gjeni:

 • Koeficientin e variancës

 • Koeficientin e dispersionit

 • Variancën relative

 • Koeficientin e interkuartilit

Tash, të gjitha llogaritjet i bartim në formulat për koeficientët dhe kemi zgjidhjen përfundimtare të detyrës!


 • Koeficienti i variancës koeficientët dhe kemi zgjidhjen përfundimtare të detyrës!

 • Koeficienti i dispersionit

 • Varianca relative (tabela në fund)

 • Koeficienti i interkuartilit


Literatura
Literatura koeficientët dhe kemi zgjidhjen përfundimtare të detyrës!

 • Prof.Dr. Rahmil Nuhiu & Mr.Ahmet Shala “Bazat e statistikës”

 • Giovanni Grione,Tommaso Savemini: “Leksione të statistikës”

 • R.Mason and D.Lind : ,,Statistical Techniques in Business and Economics” Eighth Edition

 • Web-faqe:

  www.quickmba.com

  www.wikipedia.org

  www.ifa-uk.com

  Etj.


Ju falemnderit p r v mendje suksese shpresa miftari
Ju falemnderit për vëmendje! koeficientët dhe kemi zgjidhjen përfundimtare të detyrës!Suksese! Shpresa Miftari


ad