Plan Bezpieczeństwa Wodnego
Download
1 / 77

Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Plan Bezpieczeństwa Wodnego ( PBW ) Program współpracy bliźniaczej, k omponent 2.2. Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy. Warszawa , marzec 2009 r. Ramowa struktura zabezpieczenia wody do spożycia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Oliver Schmoll, Ingrid Chorus Federalna Agencja Środowiska Bad Elster i Berlin, Niemcy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plan Bezpieczeństwa Wodnego (PBW)

Program współpracy bliźniaczej, komponent 2.2

Oliver Schmoll, Ingrid Chorus

Federalna Agencja Środowiska

Bad Elster i Berlin, Niemcy

Warszawa, marzec 2009 r.


Ramowa struktura zabezpieczenia wody do spożycia

Cele oparte na kryteriach zdrowotnych

(Regulator)

Plan Bezpieczeństwa Wodnego(Dostawca wody)

Niezależny nadzór(Agencja nadzorująca lub osoba/instytucja trzecia)


Uzasadnienie PBW

 • Ograniczone możliwości badania produktu końcowego:

  • Ograniczona możliwość wykorzystania badań mikrobiologicznych jako systemu wczesnego ostrzegania

  • Badane ilości wody rzadko są statystycznie reprezentatywne

  • Ograniczona możliwość wykrywania krótkoterminowych wahań jakości wody

 • Procedury zarządzania jakością służące utrzymaniu procesów pod kontrolą mają następujące zalety:

  • Kładą nacisk na prewencję

  • Koncentrują się na kontrolowaniu procesu

  • Zaprojektowano je tak, aby zmniejszały, eliminowały i zapobiegały zanieczyszczeniu


PBW w uproszczeniu

Jakie zagrożenia istnieją w moim systemie zaopatrzenia?

Zamknięty cykl

Skąd wiem, że zagrożenia zlikwidowano?

Jak zlikwidować zagrożenia?


Przygotowanie PBW

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

DOKUMENTACJA PBW

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW

PlanBezpieczeństwaWodnego

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Plan usprawnienia i modernizacji

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW

Krok 1

Przygotowanie PBW


Zaangażowanie kierownictwa

 • Wyraźny sygnał ze strony kierownictwa wysokiego szczebla jest rzeczą niezbędną dla opracowania PBW:

  • Zabezpieczenie zasobów ludzkich i finansowych

  • Poparcie dla zmian w praktykach roboczych

  • Zaangażowanie decydentów wszystkich poziomów

  • Większa akceptacja ze strony personelu operacyjnego

 • Kierownictwo musi aktywnie promować bezpieczeństwo wody jako cel dostawcy wody


Zespół ds. PBW

 • Interdyscyplinarny zespół zbiorowo odpowiedzialny za zaplanowanie, opracowanie i wdrożenie PBW

 • Kwalifikacje członków zespołu:

  • Inżynierowie (z działu operacyjnego, konserwacji, projektowego)

  • Personel odpowiedzialny za kontrolę jakości wody (mikrobiolodzy i chemicy)

  • Personel techniczny zajmujący się obsługą bieżącą systemu

  • Naukowcy z dziedziny zdrowia

 • Lider zespołu popychający projekt do przodu i sterujący nim


Zespół ds. PBWWsparcie z zewnątrz

 • Opracowanie i realizacja PBW są możliwe bez znacznego wsparcia z zewnątrz

 • Dostawca wody powinien pełnić rolę lidera w opracowywaniu i wdrażaniu PBW:

  • Nie jest celem tego działania przenoszenie odpowiedzialności na konsultantów

  • Jeżeli to konieczne, można szukać wsparcia ze strony wyspecjalizowanych ekspertów spoza firmy


Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW

Krok 2


Dokumentacja i opis systemu

 • Kompleksowy opis łańcucha zaopatrzenia w wodę, od ujęcia do konsumenta:

  • Opis wszystkich procesów mogących mieć wpływ na jakość wody

  • Kompilacja informacji o poszczególnych etapach zaopatrzenia:

   Woda surowa i ujęcie, proces uzdatniania, przechowywanie wody w systemie dystrybucyjnym, system dystrybucyjny

  • Opis obszarów, za które odpowiedzialny jest dostawca

  • Identyfikacja obszarów poza zakresem odpowiedzialności dostawcy

  • Podsumowanie wymogów prawnych


Dokumentacja i opis systemu

 • Opracowanie konceptualnego schematu blokowego dla uzyskania ogólnego opisu systemu i jego lepszego zrozumienia

 • Zespół ds. PBW musi przeprowadzić walidację kompletności i dokładności schematu blokowego w terenie


Plan orientacyjnyPrzykład

Plan orientacyjny gminy

1:10,000


Schemat hydraulicznyPrzykład


Mapa ujęciaPrzykład

Zagrożenie

Opis zagrożeń


Step 3

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

WSP DOCUMENTATION

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Co to jest „zagrożenie”?

 • „Zagrożenie“:

  • Każdy czynnik biologiczny, chemiczny, fizyczny lub radiologiczny mogący potencjalnie zagrozić zdrowiu publicznemu

  • Zagrożenia mogą być obecne w łańcuchu zaopatrzenia w wodę od ujęcia do konsumenta lub pochodzić z niego

 • Patogeny:

  • Bakterie, wirusy i pierwotniaki pochodzące z odchodów ludzkich lub zwierzęcych

 • Związki chemiczne:

  • Pochodzenia geologicznego (np. fluor, arsen)

  • Pochodzenia antropogenicznego (np. azotany, pestycydy)

  • Pochodzące z materiałów użytych w systemie dystrybucyjnym (np. ołów, miedź)


Co to jest „zdarzenie niebezpieczne”?

 • „Zdarzenie niebezpieczne”:

  • Zdarzenie powodujące zagrożenie w systemie zaopatrzenia w wodę lub zapobiegające eliminacji takiego zagrożenia

 • Przykłady zdarzeń niebezpiecznych:

  • Obfite opady powodujące przenikanie patogenów do wody

  • Zaburzenie działania lub awaria jednego z etapów uzdatniania

  • Pęknięcie rury wodociągowej

 • Przykłady stanu niebezpiecznego:

  • Przedłużające się stosowanie w rolnictwie nawozów mineralnych niedostosowanych do środowiska hydrogeologicznego

  • Źle zabezpieczone ujęcie


Zagrożenia chemiczne

 • Każdy czynnik o negatywnym wpływie na jakość wody

  • Pochodzenia geologicznego (np. fluor, arsen)

  • Pochodzenia antropogenicznego (np. azotany, pestycydy)

  • Pochodzący z procesu uzdatniania (np. flokulanty, produkty uboczne dezynfekcji, zanieczyszczenia środków używanych do uzdatniania)

  • Pochodzący z materiałów użytych w systemie dystrybucyjnym (np. ołów, miedź)

Zagrożenia biologiczne

 • Patogeny: bakterie, wirusy i pierwotniaki

  • Główne źródło: odchody ludzkie lub zwierzęce

 • Organizmy niepatogeniczne:

  • Mające wpływ na akceptowalność wody do spożycia przez konsumentów; mogą oni rezygnować z nieakceptowanego źródła wody i korzystać ze źródeł potencjalnie niebezpiecznych

 • Toksyczne cyjanobakterie


Identyfikacja zagrożeń

 • Dla każdego etapu schematu blokowego:

  • Systematycznie określić zagrożenia i powiązane z nimi zdarzenia

  • „Co i gdzie może pójść nie tak?”

 • Zrozumienie związku pomiędzy źródłem zagrożenia, jego przemieszczaniem się w środowisku i występowaniem w wodzie

 • Ocena dopasowana do danego systemu


Identyfikacja zagrożeńPunkt wyjścia

 • Analiza zagrożeń powinna opierać się na doświadczeniu i wiedzy w firmie wodociągowej:

  • Pragmatyzm!

  • Rozmowy z personelem operacyjnym

  • Systematyczna analiza incydentów lub awarii w przeszłości

  • Poparta inspekcjami sanitarnymi


Modelowe karty kontrolneUjęcie

 • Szybkie zmiany jakości wody surowej

 • Wpływ kanalizacji i szamb

 • Typ wykorzystania gruntów (np. hodowla zwierząt, rolnictwo, przemysł, utylizacja odpadów, wydobycie)

 • Użycie środków chemicznych w obszarze ujęcia

 • Duże wycieki (przypadkowe i zamierzone)

 • Dostęp ludności (np. rekreacja)

 • Zwierzęta dzikie i hodowlane


Modelowe karty kontrolneSystem ujęcia i dystrybucji wody

 • Nieodpowiedni stan studni głębinowej

 • Niewłaściwa lokalizacja studni lub ujęcia

 • Niskie ciśnienie w wodociągu lub „falowanie ciśnienia” powodujące przedostawanie się zanieczyszczeń

 • Zmiany kierunku przepływu wody powodujące przenikanie wody zanieczyszczonej

 • Pękanie rur prowadzące do wnikania zanieczyszczeń podczas napraw, wymiany lub instalacji wodociągu

 • Otwarte / niezabezpieczone zbiorniki wody / akwedukty – niebezpieczeństwo zanieczyszczenia fekalnego


Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Istniejące środki zabezpieczające

 • Środki zabezpieczające są „barierami dla zanieczyszczeń”

 • Do środków zabezpieczających zaliczyć można:

  • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń (zagrożeń) do wody

  • Usuwanie zagrożeń z wody

  • Dezaktywację patogenów w wodzie

  • Utrzymanie jakości wody podczas dystrybucji przez dobór właściwych materiałów do budowy rur i utrzymania ciśnienia


Istniejące środki zabezpieczająceOpis /1

 • Środki zabezpieczające są „barierami dla zanieczyszczeń”

 • Środki zabezpieczające to działania i procesy stosowane w celu:

  • Zapobieżenia wystąpieniu zagrożenia

  • Bezpośredniej poprawy / utrzymania jakości wody do spożycia

  • Zapewnienia, że woda stale wypełnia cele oparte na przesłankach zdrowotnych (stosowane łącznie)

  • Realizacji „zasady wielu barier” (stosowane łącznie)


Istniejące środki zabezpieczająceOpis / 2

 • Do środków zabezpieczających zaliczyć można:

  • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń (zagrożeń) do wody

  • Usuwanie zagrożeń z wody

  • Dezaktywację patogenów w wodzie

  • Utrzymanie jakości wody podczas dystrybucji

 • Różny charakter środków zabezpieczających:

  • Obszar ujęcia: szeroki zakres działań planistycznych, których celem jest ochrona jakości wody surowej (charakter prewencyjny)

  • Uzdatnianie, przechowywanie i dystrybucja: projekt, budowa, działanie i konserwacja (charakter techniczny)


Istniejące środki zabezpieczające – przykłady:


Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Lista priorytetowa ryzykDlaczego?

 • Decyzja, czy dane zdarzenie stanowi znaczące ryzyko

 • Identyfikacja zagrożeń lub zdarzeń, które wymagają najpilniejszych działań

 • Dostępne metody:

  • Decyzja zespołu

  • Metoda ilościowa lub półilościowa


Lista priorytetowa ryzykDecyzja zespołu

 • Uzasadniony osąd zespołu na temat prawdopodobieństwa występowania zdarzeń

  • Ocena wszystkich zdarzeń zidentyfikowanych na wszystkich etapach procesu

  • Stwierdzenie, czy znajdują się one pod kontrolą

  • Udokumentowanie, czy zdarzenia te wymagają natychmiastowej uwagi


Lista priorytetowa ryzykPrzykładowy wynik


Lista priorytetowa ryzykPółilościowe matryce ryzyk

 • Ryzykooblicza się mnożąc „prawdopodobieństwo” przez „dotkliwość”

 • Prawdopodobieństwo lub częstotliwość:

  • Jak często lub jak prawdopodobne jest wystąpienie zdarzenia niebezpiecznego?

 • Dotkliwość lub następstwa:

  • Jakie będą następstwa dla zdrowia publicznego lub akceptacji (wody) przez konsumentów?


DOTKLIWOŚĆ / NASTĘPSTWA

MATRYCA RYZYKA

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Lista priorytetowa ryzykPrzykład z Jordanii


DOTKLIWOŚĆ / NASTĘPSTWA

MATRYCA RYZYKA

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Lista priorytetowa ryzykPrzykład z Jordanii

KATEGORIE DOTKLIWOŚCI

IBrak wpływu

IIWpływ na cechy estetyczne (czyli akceptację przez konsumentów) LUB ilość

III Wpływ na normy określone prawem LUB zdrowie konsumentów

KATEGORIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA

ACodziennie – raz w tygodniu

BRaz w miesiącu – raz na kwartał (sezon)

CRaz w roku lub rzadziej

KATEGORIE RYZYKA

HWysokie Konieczna natychmiastowa reakcja ze strony kierownictwa (= natychmiastowe działanie)

MŚrednieKonieczna reakcja kierownictwa

LNiskieProcedury rutynowe


Lista priorytetowa ryzykPrzykładowy wynik


Lista priorytetowa ryzykPółilościowe matryce ryzyk

 • Każdemu zidentyfikowanemu zdarzeniu niebezpiecznemu przypisywana jest wartość

 • Zdarzenia mogą zostać porównane i sklasyfikowane (uszeregowane pod względem ważności)

 • Podstawa do relatywnej oceny poszczególnych ryzyk w jednym zakładzie wodociągowym


Lista priorytetowa ryzykUkierunkowanie myślenia przed początkiem pracy

 • Należy konkretnie określić ryzyko w następujących kategoriach:

  • Ryzyko konkretnego zdarzenia

  • Prowadzącego do konkretnego zagrożenia

  • Osiągającego konkretne, problematyczne stężenie

  • W konkretnym czasie i miejscu


Lista priorytetowa ryzykWyniki

 • Które zagrożenia (i zdarzenia niebezpieczne) objęte są wystarczającymi środkami zabezpieczającymi?

 • Które środki zabezpieczające są najważniejsze?

 • Które zagrożenia wymagają zastosowania dalszych środków, aby zagrożenie znalazło się pod kontrolą?

 • Czy istnieją luki w wiedzy o zagrożeniach i / lub środkach zabezpieczających (potrzeba uzyskania wiedzy i badań)?


Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające


Dodatkowe / ulepszone środki zabezpieczające

 • Zidentyfikowane znaczące ryzyka wymagają dalszego dochodzenia:

  • Należy zidentyfikować dodatkowe środki zabezpieczające

  • Może wystąpić konieczność zmodyfikowania i ulepszenia istniejących środków

  • Potrzebne mogą być rozwiązania tymczasowe


Plan działania


Krok 4

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających


Wdrożenie środków zabezpieczającychKombinacja środków zabezpieczających

 • Typ i liczba środków zabezpieczających będą inne dla każdego systemu

 • W przypadku każdego zdarzenia niebezpiecznego zidentyfikowanego jako znaczące ryzyko należy wdrożyć skuteczne środki zabezpieczające

 • Każdy środek zabezpieczający musi być opisany w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały

 • Standardowe procedury robocze poprawiają efektywną realizację poszczególnych środków


Identyfikacja istniejących środków zabezp. Przykładowa instrukcja


Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających


Monitoring operacyjny

 • Monitoring operacyjny służy do oceny skuteczności działania środków zabezpieczających w odpowiednich odstępach czasowych

 • Plan monitoringu:

  • Co będzie monitorowane?

  • Jak?

  • Gdzie?

  • Kiedy?

  • Kto będzie to robił?


Monitoring operacyjny

 • Odstępy czasowe, w których prowadzony będzie monitoring muszą być określone indywidualnie dla poszczególnych środków zabezpieczających

 • Odstępy czasowe mogą być bardzo różne, np.:

  • Kontrola stężenia chloru w trybie online

  • Kwartalna inspekcja ewentualnych uszkodzeń cokołu studni


Monitoring operacyjny

 • Testy proste i mierzalne:

  • Mętność, pH, stężenie chloru, przewodność, opady, etc.

 • Cechy możliwe do zaobserwowania:

  • Uszkodzenia infrastruktury technicznej

   (np. studnie, ogrodzenia, system dystrybucji, zbiorniki)

 • Określenie limitów roboczych:

  • Górne lub dolne limity / zakres tolerancji

  • Wyniki monitoringu przekraczające wartości graniczne uruchamiają działania korekcyjne


Określenie działań korekcyjnych

 • Zastosować należy zaplanowane i rutynowe reakcje, kiedy wyniki monitoringu operacyjnego w punkcie kontrolnym wskazują na utratę kontroli podczas normalnego działania

 • Działania korekcyjne muszą być specyficzne i określone z góry, aby umożliwić ich szybką realizację

 • Większość działań korekcyjnych może być wykonywana przez

  • Systemy automatyczne

  • Wyszkolonych operatorów systemu


Monitoring operacyjnyProsta procedura monitoringu


Krok 5

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Plan usprawnienia i modernizacji

 • Jeżeli zidentyfikowane zostaną znaczące ryzyka:

  • Plan usprawnienia i modernizacji

  • Wskazanie osób odpowiedzialnych

  • Określenie docelowych terminów wdrożenia

 • Narastające wdrażanie usprawnień jest kluczowe

  • Programy krótko-, średnio- i długoterminowe

  • Odzwierciedlające priorytety

  • Odzwierciedlające dostępne zasoby


Plan usprawnienia i modernizacjiProblemy

 • Inwestycje kapitałowe

 • Budowa potencjału

 • Ulepszenie procedur zarządzania i operacyjnych

 • Badania i rozwój

 • Opracowanie protokołów incydentalnych

 • Komunikacja i raportowanie


Krok6

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Procedury zarządzania /1

 • Procedury zarządzania:

  • Realizowane podczas normalnego działania systemu

   (Standardowe procedury robocze = SPR)

  • Realizowane w przypadku działań korekcyjnych i incydentów

 • Napisane przez doświadczonych pracowników:

  • Rozmowa z pracownikami i opis wykonywanych przez nich działań

 • Aktualizowane zgodnie z potrzebami:

  • Wdrażanie planów ulepszeń/modernizacji

  • Raporty z incydentów, sytuacji wyjątkowych i potencjalnie niebezpiecznych


Procedury zarządzania /2

 • Zakres odpowiedzialności i dane kontaktowe osób kluczowych

 • Jednoznaczny opis działań wymaganych w przypadku odchyleń

 • Lokalizacja i identyfikacja SPR i potrzebnego sprzętu

 • Lokalizacja sprzętu zapasowego

 • Odpowiednie informacje logistyczne i techniczne


Krok7

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Weryfikacja i audyt

 • Dzięki temu krokowi uzyskuje się dowody, że system działa sprawnie i będzie osiągał cele oparte na przesłankach zdrowotnych, czyli że PBW został właściwie opracowany i wdrożony

 • Weryfikacja jakości wody:

  • „Czy wyprodukowana woda spełnia założone wymagania jakości?”

 • Audyt operacyjny:

  • „Czy PBW realizowany w praktyce jest zgodny z projektem?”


Krok8

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


Przegląd okresowy /1

 • Proces przeglądu jest kluczowym elementem wdrożenia całego planu

 • Regularny przegląd to ocena, czy PBW zachowuje swoją ważność

  • Analiza danych zebranych w ramach monitoringu

  • Wyciąganie wniosków z doświadczeń i nowe procedury

 • Stanowi podstawę przyszłych ocen


Przegląd okresowy /2

 • Kiedy należy wykonać przegląd?

  • Regularnie, uwzględniając wyniki wdrażania PBW

  • Natychmiast po wystąpieniu sytuacji wyjątkowej / incydentu / sytuacji potencjalnie niebezpiecznej

  • Natychmiast, jeżeli nastąpi znacząca zmiana okoliczności

 • Efektem przeglądu może być zmiana w ocenie ryzyka

 • Przegląd może doprowadzić do zmian w planie ulepszeń / modernizacji

 • Wszystkie zmiany będące efektem przeglądu muszą być dokumentowane!


Krok9

Przygotowanie PBW

PLANOWY PRZEGLĄD OKRESOWY

Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Plan usprawnienia i modernizacji

DOKUMENTACJA PBW

Ocena systemu

Identyfikacja zagrożeń

Lista priorytetowa ryzyk

Istniejące środki zabezpieczające

Dodatkowe lub ulepszone środki zabezpieczające

Kontrolowanie zagrożeń

Wdrożenie środków zabezp. i zarządzanie nimi

Monitoring środków zabezpieczających

Przygotowanie procedur zarządzania

Weryfikacja i audyt PBW


DokumentacjaCo należy uwzględnić?

 • Opis i ocena systemu zaopatrzenia w wodę

 • Programy modernizacyjne

 • Opis środków zabezpieczających, plan monitoringu operacyjnego i plan weryfikacji

 • Procedury rutynowego zarządzania bezpieczeństwem wody

 • Plany awaryjne

 • Opis dodatkowych programów, w tym szkoleniowych, protokołów komunikacji


Pamiętaj! /1

 • Strategia PBW musi być prosta i napisana łatwym językiem!

 • PBW to proces systematyczny, ciągły i dynamiczny:

  • Praca nad PBW nie kończy się nigdy

  • PBW nie jest dodatkową procedurą roboczą

  • Nie chodzi o samo stworzenie „planu”

  • Efektem procesu PBW ma być dokument, który będzie można nazwać „Naszym PBW”

  • PBW nie powinien zamienić się w dodatkowy element biurokracji!


Pamiętaj! /2

 • Nie ma jedynie właściwego sposobu opracowania PBW

 • Ważne jest, aby w zespole ds. PBW znalazły się osoby o odpowiednim doświadczeniu i z odpowiednią wiedzą

 • PBW nie może być tworzony „zza biurka”

 • Należy przezwyciężyć samozadowolenie: nie należy przyjmować nic za pewnik

 • Nie zaczynaj od zera:

 • Ważne jest, aby zacząć!


Nowa Zelandia

 • Dlaczego PHRMP (Plan Zarządzania Ryzykiem Dla Zdrowia Publicznego): odpowiedzialność za zdrowie publiczne

 • Objaśnienie zakresu prostymi słowami:

  • Co może obniżyć jakość wody i sprawić, że będzie niebezpieczna?

  • Które z takich czynników wymagają natychmiastowej reakcji?

  • Skąd wiadomo, że jakość wody pogorszyła się na tyle, że potrzebne są natychmiastowe działania?

  • Jak zachować się, kiedy potrzebne jest działanie?

  • Jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości?

 • Jak przygotować PHRMP: prosty, 3-etapowy proces

 • Jak postępować z planem: wytyczne dla działań codziennych i długoterminowe plany


Nowa Zelandia: Małe jest piękne

www.moh.govt.nz/water


Nowa Zelandia: Narzędzia szkoleniowe


Nowa Zelandia: DVD szkoleniowe


Nowa Zelandia: „Klub Anonimowych Patogenów”


Bangladesz: Modelowy PBW

 • Ogromna liczba ujęć wody na terenach wiejskich w kraju o ograniczonych zasobach

 • Rodzaje zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych wystarczająco podobne, aby stworzyć modelowy PBW

 • Opracowany w trybie konsultacyjnym, oparty na opiniach lokalnych ekspertów

 • Warsztaty z udziałem kluczowych ekspertów sektora


Bangladesz: Modelowy PBW

www.buet.ac.bd/itn/


Szwajcaria

 • Proste wytyczne

 • Stworzone, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów

 • 9 kroków:

  • Jednoznaczne instrukcje

  • Oparte na formularzach

  • Przykłady


Szwajcaria


ad
 • Login