Language learning objectives
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

Language Learning Objectives PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Language Learning Objectives. Decorate a picture by correctly interpreting Chinese instructions Compute basic mathematical addition and subtraction problems in Chinese List a minimum of 5 animal names in Chinese Read and correctly organize a basic story ( zōng xióng ) given in Chinese.

Download Presentation

Language Learning Objectives

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Language Learning Objectives

 • Decorate a picture by correctly interpreting Chinese instructions

 • Compute basic mathematical addition and subtraction problems in Chinese

 • List a minimum of 5 animal names in Chinese

 • Read and correctly organize a basic story

 • (zōng xióng ) given in Chinese


Personal Goals: Language

 • I will maintain a personal dictionary of new vocabulary that I learn

 • I will recognize and correctly pronounce all color words

1 2 3


xióng hěn è

 • qù --------------------

 • yào--------------

 • chī----

 • wǒ hěn è —

 • dú ------------------

 • xiě-------

 • zuò xià -----------


McDonald's


Frayer Model(Frayer, frederick, Klausmeier, 1969)

zhè zōng xióng the brown bear


Students draw a picture and pass to next student.


Yī xiàng qiān bǐ xì yòu cháng ,

Èr xiàng xiǎo yā shuǐ shàng piāo ,

Sān xiàng ěr duō tīng shēng yīn ,

Sì xiàng chèng gōu chèng dōng xi,

Wǔ xiàng yī gōu guà yī mào ,

Liù xiàng kǒu shào tīng kǒu lìng ,


Qī xiàng lián dāo gē qīng cǎo ,

Bā xiàng hú lu gāo gāo guà ,

Jiǔ xiàng qì qiú suí fēng piāo ,

Shí xiàng qiān bǐ jiā jī dàn 。


数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Adapted From

棕熊,

棕熊,

你在看什么?

作者Bill Martin Jr. & Eric Carle

Images from DLTK’s Book Breaks http://www.dltk-teach.com/books/brownbear/index.htm


TPR

nǐkǎn–YOU SEE

kànwǒ–LOOKS AT ME

STORYTELLING WITH VISUALS

Special thank you to DLTK’s Book Breaks for giving permission to use their images: http://www.dltk-teach.com/books/brownbear/index.htm


Semantic Feature Analysis


Matching and Sequencing

 • Match the picture with the correct corresponding word in Chinese.

 • Sequence the cards in the order they appear in the story.

hóng niǎo

zōng xióng


COLORS

hóng sè

huáng sè

lán sè

zǐ sè

bái sè

lǜ sè

zōng sè

hēi sè

jú sè


Colores

 • Color Hunt

 • Touch Blue Not On You

 • Color the Picture


Números

 • Memory chant

 • Show me

 • Higher / Lower

 • Number Problems


Animales

 • Guess the animal

 • Jeopardy

 • Animal match

 • Retell the story

 • Create own animal story


TPR Palabras

 • wǒ men zǒu ba----------

 • wǒ hěn hài pà---

 • wǒ kàn jiàn le----------------

 • kàn ---------------

 • pá -------------

 • yóu -------------

 • wǒ mō dào le--------------

 • yǒu -------------


lièxióng

ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng ,

wǒ hǎo hài pà ,

wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu ,

zài wǒ shēn biān ,

ou, ou,

nǐ zài kàn shén me?

kàn nà , hěn gāo de cǎo ,

wǒ bù néng cóng shàng miàn guò ,

wǒ bù néng cóng xià miàn guò ,

wǒ bù néng cóng páng biān guò ,

wǒ xū yào chuān guò tā 。


ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng ,

wǒ hǎo hài pà ,

wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu ,

zài wǒ shēn biān ,

ou, ou,

nǐ zài kàn shén me?

ou , kàn ! zhè shì yì kē hěn gāo de shù ,

wǒ bù néng cóng shàng miàn guò ,

wǒ bù néng cóng xià miàn guò ,

wǒ bù néng chuān guò tā ,

wǒ xū yào pá guò tā。


ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng ,

wǒ hǎo hài pà ,

wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu ,

zài wǒ shēn biān ,

ou, ou,

nǐ zài kàn shén me?

ou , kàn ! zhè shì yì tiǎo hěn kuān de hé liú 。

wǒ bù néng cóng shàng miàn guò ,

wǒ bù néng cóng xià miàn guò ,

wǒ bù néng chuān guò tā ,

wǒ xū yào yóu guò tā 。


ràng wǒ men yì qǐ qù liè xióng ,

wǒ hǎo hài pà ,

wǒ yǒu yì ge hǎo péng yǒu ,

zài wǒ shēn biān ,

ou, ou,

nǐ zài kàn shén me?

ou , kàn ! ! zhè shì yì gè hěn hēi hěn shēn

de dòng xuè 。

wǒ bù néng cóng shàng miàn guò ,

wǒ bù néng cóng xià miàn guò ,

wǒ bù néng chuān guò tā ,

wǒ xū yào dào tā lǐ miàn qù 。


ou, ou ! tā lǐ miàn shì hěn hēi ,

wǒ mō dào shén me dōng xī ,

tā yǒu hěn duō máo ,

tā yǒu hěn jiān de yá chǐ ,

tā shì yì zhī xióng 。


Alphabet Words


Extension Activities

 • MATH

  • Estimate how many teddy grahams in a jar

 • SCIENCE

  • Complete a KWL chart

 • LANGUAGE ARTS

  • Dramatize the story

 • FUN ACTIVITY

  • Have a Brown Bear Tasting Party

KWL


Brown Bear Through Art


Suzann Riggsbee White – Adirondack Bear


John James Audubon –

Summer Red Bird


Konrad Wothe –

Maki Frog


Johanna Kriesel – Holiday by Rail


Walter Firle –

The Fairy Tale


To view other fine art pictures that go with “Brown Bear” go to the website for Global Gallery and type in the following:

Renee Vincent – Aubon Marche

Gerrit Greve – Purple Cat with Faces

Claude Monet – Yorkshire Terrier from Eugenie Graff

Blanche Fisher Wright – Baa Baa Black Sheep

Henri Matisse – Goldfish Bowl

Leonardo Da Vinci – Head of a Woman

www.globalgallery.com/

I would like to thank the following artists and galleries for giving permission to include their images in the Power Point presentation for educational purposes: Wild Apple Graphics, Suzann Riggsbee White, Johanna Kriesel, Shorewood Fine Arts Reproductions, and Bentley House.


 • Login