Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Sahadan Bir Bakış - PowerPoint PPT Presentation

Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak
Download
1 / 50

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Sahadan Bir Bakış. Fonksiyon kaybından, kimliğe, sakatlıktan, engelliliğe!. TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİ YÖNELİK MEVZUAT. T.C. Anayasası 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1997)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne Sahadan Bir Bakış

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

BirlemiMilletlerEngelliHaklarSzlemesineSahadanBirBak


Fonksiyon kayb ndan kimli e sakatl ktan engellili e

Fonksiyon kaybndan, kimlie, sakatlktan, engellilie!


T rk ye de engell ler y nel k mevzuat

TRKYEDE ENGELLLER YNELK MEVZUAT

 • T.C. Anayasas

 • 572 Sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likinKanun Hkmnde Kararname (1997)

 • 573 Sayl zel Eitim Hakknda Kanun Hkmnde Kararname (1997)

 • 5378 sayl zrller baz Kanunlarda ve kanun Hkmnde Kararnamelerde deiiklik Yaplmas hakknda Kanun (2005)


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

KANUNLARIN ZRLLERLE LGL HKMLER

Eitlii salamak amacyla (Pozitif ayrmclk ilkesi) getirilen MUAFYETLER-TEDBRLER

ETLK LKESNDEN HAREKETLE GETRLEN DZENLEMELER


Yasalar uygulamaya ge med nde

YASALAR UYGULAMAYA GEMEDNDE


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

Engelli denildii zaman ilk aklnza gelen duyguyu syleyebilir misiniz?

Engeli olmayanlar engellileri ounlukla yardma muhta insan olarak deerlendirmektedir.

n: 167 (%)


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

T.C. Babakanlk zrller daresi Bakanlnn (ZDA) 3 kasm 2010da aklad zrlle Dayal Ayrmcln llmesi Aratrmas

 • zrllerin yzde 71,3' zrlle dayal ayrmclkla ilgili mevzuattan haberleri olmadn dile getirilmektedir.

 • %65i tanmadklar insanlarn alayna maruz kaldklarn,

 • %42.7si kamu grevlilerinin kt muamelesine maruz kaldklarn

 • engelliler in %46s, istihdam alannda

 • %51i, eitim alannda

 • %39u, salk alannda

 • %40 adalete eriimde

 • engellilerin %51.3 toplumsal yaama katlm alannda da

 • ayrmclk ieren uygulamalarla kar karyakaldn beyan etmektedir.


Dar uygulamalar a isindan sorunlar

DAR UYGULAMALAR AISINDAN SORUNLAR

 • KANUNLARIN ve LKL MEVZUATIN EGDM ERMEMES ve AKIMASI VE EKSKLKLER

 • KANUNLARIN UYGULANMAMASI

  • darecilerin mevzuat bilmemesi

  • kamu idaresinin alkanlklar

  • darecilerin grevlerini ihmal ve nemsememeleri

  • darecilerin kamu adna mali kayglar

  • darecilerin engelliye doru bir bak asna sahip olmamasnn getirdii ayrmc, dlayc bak as

 • KANUNLARIN CAYDIRICI MEYYDELER ERMEMES


Kanunlarin ve l k l mevzuatin e g d m ermemes ve aki masi eks kl klere rnekler

KANUNLARIN ve LKL MEVZUATIN EGDM ERMEMES ve AKIMASI EKSKLKLERE RNEKLER

 • 5378 sayl kanunun geici 2 ve 3.maddesinde kamusal mekanlarn ve toplu tam aralarnn engelli eriimine uygun hale getirmesi iin ngrlen 7 yllk srenin uzatlmas

 • 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 53. maddesi ve bu madde kapsamnda yaynlanm olan16/09/2004 tarih ve 25585 sayl zrllerin Devlet Memurluuna Alnma artlar ile Yaplacak Yarma Snavlar Hakknda Ynetmelik


Kanunlar n ayr mc l k i ermesi

Kanunlarn ayrmclk iermesi

 • 2802 Sayl Hakimler ve Savclar Kanununun adaylarn niteliklerine ilikin 8. maddesinin (g) bendi

 • g) Hakimlik ve savclk grevlerini srekli olarak yurdun her yerinde yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya sakatl, allmn dnda evrenin yadrgayaca ekilde konuma ve organlarnn hareketini kontrol zorluu ekmek gibi zrl durumlar bulunmamak,


Mevzuat n ayr mcal k i ermesi evde bak m yard m mevzuat

Mevzuatn ayrmcalk iermesiEvde bakm yardm mevzuat

 • 23.10.2007 tarih ve 26679 sayl BAKIMA MUHTA ZRLLERN TESBT VE BAKIM HZMET ESASLARININ BELRLENMESNE LKN YNETMELKin 4. maddesinin c. fkras: zrllk snflandrmasna gre ar zrl olduu belgelendirilenlerden; gnlk hayatn allm, tekrar eden gereklerini nemli lde yerine getirememesi nedeniyle hayatn bakasnn yardm ve bakm olmadan devam ettiremeyecek derecede dkn olduu, her ne ad altnda olursa olsun her trl gelirleri toplam esas alnmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla ykml olduu birey saysna gre kendilerine den ortalama aylk gelir tutarnn,bir aylk net asgari cret tutarnn 2/3'nden daha az olduu bakm raporu ile tespit edilenler bakm yardmndan yararlanr

 • 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri Ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun 93. Maddesi : Krler, felliler veya bu gibi bedeni sakatlklar aka belli olanlar, bu seim evresi semeni olan akrabalarndan birinin, akrabas yoksa dier herhangi bir semenin yardm ile oylarn kullanabilirler


Vaka1 ali amaz bares oldu u n ali arak emekl l k hakkinin kaybed lmes

 • darecilerin grevlerini ihmal ve nemsememeleri

VAKA1: ALIAMAZ BARES OLDUU N ALIARAK EMEKLLK HAKKININ KAYBEDLMES

RAPORLANDIRILAN DERECE:%95

ALIAMAZ BARES ARETLENM

ALIMA GC KAYBI YERNE GC KAYBI BARES KULLANILMI


Vaka2 ali amaz bares oldu u n ali arak emekl l k hakkinin kaybed lmes

VAKA2: ALIAMAZ BARES OLDUU N ALIARAK EMEKLLK HAKKININ KAYBEDLMES

RAPORLANDIRILAN DERECE:%86

ALIAMAZ BARES ARETLENM

ALIMA GC KAYBI YERNE GC KAYBI BARES KULLANILMI


Vaka 3 z r dereces 40 g ster ld n erken 1800 g n emekl l k hakki kaybed lmes

VAKA 3: ZR DERECES %40 GSTERLD N ERKEN (1800 GN) EMEKLLK HAKKI KAYBEDLMES

RAPORLANDIRILAN DERECE:%40

ALIMA GC KAYBI YERNE GC KAYBI BARES KULLANILMI


Darenin mali kayg lar na rnek

darenin Mali Kayglarna rnek!


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

darecilerin engelliye doru bir bak asna sahip olmamasnn getirdii ayrmc, dlayc bak asKonservatuvar kazanan otistik gen okula kabul edilmedi

Mula'nn Bodrum ilesinde dzenlenen Klasik Mzik Festivali kapsamnda eitim alan renciler arasnda bulunan otistik Bura ankr, iki kez konservatuvar kazanmasna ramen kabul edilmedi.


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

Engelli kardei iin yardm toplarken can verdi!Konya'daki kazada hayatn kaybeden MevltKartlar'n (83), sanayi esnafndan engelli kardei iin para toplad srada minibsn altnda kald renildi


Yapilmasi gerekenler

YAPILMASI GEREKENLER

 • Uygulanmayan kanun, ynetmelik ve tzkler iin (bireysel olarak) idari ve yasal bavurular yapmak

 • Ynetmelik ve tzklerde tespit edilen eksiklik ve yanllklar iin Dantaya iptal davalar amak (bireysel olarak ya da dernek olarak)

 • Tm mevzuatta (kanun, ynetmelik ve tzklerdeki)eksiklikler ve yetersizlikler iin lobicilik almalar yapmak. (Kamu idarelerine idari bavurular, raporlar sunma, grmeler yapma)


Hak ararken ne yapmal y z bireysel olarak

Hak Ararken Ne Yapmalyz?-Bireysel olarak-

 • Engelliye tannan hakkn talebi ya da idarenin ileminin iptali iin ilgili kuruma idari bavuruda bulunulur.

 • lgili kurum (rnein eriim dzenlemesi, okula kayt, bakm maa, vergi indirimi, rapor vs) talebe olumsuz yant verirse, dilekeyle itiraz edilerek talep yinelenir (Bavuru iin sre 60 gndr)

 • ayet itiraza (60 gn iinde) olumsuz cevap verilirse ya da 60 gn ierisinde hibir cevap verilmezse mahkemeye bavurulur.


Hak ararken ne yapmal y z dernek ve vak flar olarak

Hak Ararken Ne Yapmalyz?-dernek ve vakflar olarak-

 • Engelliye tannan hakkn talebi iin ilgili kuruma bavurulur.

 • lgili kurum (rnein okula kayt, bakm maa, vergi indirimi, rapor vs) talebe olumsuz yant verirse, dilekeyle itiraz edilerek talep yinelenir (Bavuru iin sre 60 gndr)

 • ayet itiraza (60 gn iinde) olumsuz cevap verilirse ya da 60 gn ierisinde hibir cevap verilmezse mahkemeye bavurulur.

 • Bir ynetmelik ya da tzk kt andan itibaren, 60 gn iinde iptal davas alr


Kamu dares n n engell ler n talepler ne yanit verme b m

KAMU DARESNN ENGELLLERN TALEPLERNE YANIT VERME BM

 • dari bavuruya olumlu yant vermek

 • dari bavuruya grnrde olumlu ama uygulamada red anlamna gelecek yant vermek

  • Yntem: almalar balatlmtr izah

  • Yntem: lerleyen dnemlerde yaplmas planlanmaktadr

 • dari bavuruya yant vermemek

 • dari bavuruya olumsuz yant vermek


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

dari Bavurular


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

dari Bavurular


Sahada sorunlar yasal s re lere ta yan kaynaklar

Sahada sorunlar yasal srelere tayan kaynaklar

 • dare ve yetkililerinin, zel kurum yetkililerinin engellilere ynelik alnmas gereken tedbirleri zorunlu deil ihtiyari grevler olarak alglamas, ltuf olarak grmesi

 • darecinin maddi hata ya da yasada mulaklk durumlarnda inisiyatif kullanmayarak, konunun mahkemeden zlmeye havale etmesi amacyla negatif tutum gelitirmesi

 • darecinin takdir ya da yorum yapmas gereken hallerde soruturma ya da brokratik prosedrlerden kanmas sebebiyle konunun mahkemeden zlmesini beklemesi sebebiyle negatif tutum gelitirmesi

 • darenin mali kayglar sebebiyle engelliye ynelik ilem ve eylemlerden kanmas

 • darenin kastl olarak engellinin sorununu zmemesi


Yasal s re lerin i erik bak m ndan tipleri

Yasal srelerin ierik bakmndan tipleri

 • Yasalarn uygulanmas srasndna grevlilerin, yetkililerin veya bireylerin ihmal ya da kusuru sonucu engellinin hak kaybna uramas ya da hakka eriememesi

 • Engelli bireyin kast ya da kast ihmal sonucu ayrmcla uramas

 • zel hukuk alan egelliler iin zor bir alan olmas sebebiyle yasal srelere en az yansyan konu niteliindedir. TCK 122 etkin bir korum a saamakta mdr?


Yasal s re ler

Yasal sreler


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

SRKEC KEMERALTI STGET DAVASI (KAZANILDI)


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

SRKEC KEMERALTI STGET DAVASI

Konu=Eminn Kemeralt Caddesindeki stgeit, bir kamyonun arpmas sonucu hasar grmtr. zleyici Dernek, idareye (stanbul Bykehir Belediyesi-BB) Aralk 2001de bavurmu stgeidin, zrl vatandalarmzn ihtiyalar gz nnde bulundurularak ina edilmesini talep etmitir.

Sre ve sonu: .B.B yetkilileri mahkemede; stgeidin projesinden zrl asansrnn orijinal projesinde bulunduunu Ancak demelerin yapld ihalenin kifayet etmediinden projede mevcut asansr imalatnn proje btesinin kifayet etmediinden uygulanmam olduunu ifade etmilerdir. stanbul 1.dari Mahkemesinin 29.05.2003 tarih , 2003/162 nolu gerekeli kararnda yol ve kavaklar da onlarn da ihtiyalarnn dikkate alnmas insan haklar asndan bir gereklilik olup bu ihtiyacn ikinci plana alnmas ynnde oluan ilemlerde ,bunun sonucu ortaya kan uygulama ileminde ve davacnn bavurusuna cevap verilmeyerek oluan ret ileminde hukuka uyarllk bulunmamaktadr.hkmne oy birlilii ile vararak davay .B.B aleyhine sonulandrmtr.


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

AKSARAY-YENBOSNA HATTI DAVASI

(KAZANILDI VE BU DAVA HUKUK FAKLTESNDE RNEK DAVA OLARAK LENMEKTEDR.)


Y bosna aksaray metro davasi kazanildi

Y.BOSNA AKSARAY METRO DAVASI (KAZANILDI)

Konu: stanbul Aksaray-Y.Bosna Hafif Metro Hattnn zrllerin kullanmna uygun hale getirilmesi iin BB nezdinde giriimlerde bulunmu, Ancak idarenin konuya olumlu cevap vermemesi zerine BBye idari dava almtr..

Sonu= 6. dare Mahkemesi, 2004/397 sayl kararyla BB aleyhine davay sonulandrmtr. Davann gerekeli kararnda BBnin 3030 sayl Bykehir Belediyeleri Kanununun yannda Avrupa nsan Haklar szlemesinin 8. maddesine de aykr davranldna vurgu yaplarak, Felli bireylerin yaamlarn sosyal evrede de srdrebilmeleri uluslararas szlemeler, anayasa ve yasalarda ngrlen ykmllklerin olay tarihinde daval idarece yerine getirilmedii ak olup, davac dernein bu yndeki bavurusunun reddine ilikin dava konusu ilemde hukuka uygunluk bulunmamtr. hkmne yer verilmitir.


Stanbul b y k eh r beled yes metrob s davasi

STANBUL BYKEHR BELEDYES METROBS DAVASI

Konu:TOHAD, 12 Haziran 2009 tarihinde BBye yazl bir bavuruda bulunarak Metrobs hatlarnn engellilerin kullanmna uygun hale getirilmesini talep etmitir. Ancak Bykehir belediyesi, yazl bavuruya, bir cevap vermemitir. TOHAD bunun zerine, bir dava amtr.

BB, DAVA SAVUNMASINDA U EGEREKELER SUNMUTUR:

-Engelliler iin dzenlemeleri yapacak mali kaynak yoktu.

-Metorbshattnn paralelinde engellilerin binebilecei belediye otobsleri var, engelliler onlara binsinler

 • Sonu:Szkonusudava 25.02.2010 Tarihindesonuland. stanbuldaremahkemesi, 2010saylkararndametrobshattndaengellilerinihtiyalarnauygundzenlemeleriyapmayanbelediyeninbuyndekitalepleriyerinegetirmemesinihukukavehakkaniyetilklerineaykrbularakoybirliiyle BB aleyhinekararvermitir.


Emeklilik konulu davalar

Emeklilik Konulu Davalar

 • Engelli M.K. ve engelli P.B. Ar zrllk halleri olduu iin emeklilik bavurusunda bulunulmu, ancak her ikisinin de bavurular, emekli olacak derecede sakat olmadklar gerekesiyle reddedilmitir. M.K. Ve P.Bnin yaptklar bavurular da reddedilmitir.

 • Sonu: Engellliler, STKnn salad destkle konuyu i mahkemelerine intikal ettirmilerdir. Mahkemeler, bu kiilerin salk kurulu raporlarnda yanllk yapldn tespit etmi, buna bal olarak da kiilerin lehine karar vermitir. dare, buna ramen davalar temyiz etmi

 • ancak st mahkemeler de engelliler lehine karar vermitir. Bu iki dava da ortalama 4-5 yl srmtr.


S leyman akbulut mahkemenin mahkemeye verilmesi

SLEYMAN AKBULUT (mahkemenin mahkemeye verilmesi

 • Konu: Tekerlekli sandalye kullancs Sleyman Akbulut, 25 Mays 2004 tarihinde srmekte olan bir davaya ahit olarak katlmak iin Bakrky-Osmaniye Adliye binasnda, mahkemenin yaplaca 3. kata bulunduu kata tekerlekli sandalyemin 4-5 kii tarafndan tanmas suretiyle karlr. Bu esnada yardm istediim kimi insanlarn serzeni ve itirazlarna maruz kalarak, tama srasnda dme tehlikesi atlatr. Bu sebeple 2.000 TLlik manevi tazminat ve ilgili mahkeme binasnn zrllerin kullanmna dzenlenme talebiyle dava aar.


Murat kefeli sym makul uyumlula t rma yapmama davas

Murat Kefeli-sym Makul Uyumlulatrma yapmama davas


S leyman eryi it oy kullanmama tazminat davas

Sleyman EryiitOy kullanmama(Tazminat davas)

 • Konu: Davac, ortopedik engelli olmasna ramen 12.06.2011 tarihinde yaplan 24. Dnem Milletvekili Genel Seimlerinde sandk atamas yaplrken gerekli tedbirlerin alnmamas nedeniyle oyunu kullanamadndan bahisle, sanda zrl olarak kayd olduu, ancak 3. kata konan sanda ulaamad, bunun da tutanakla sabit olduu, Bamsz Seim zleme Platformunun Gzlem Raporunda zmirde yaplan gzlemde 34 oy yerinden 6 adedinin tm semenlerin eriimine uygun, 28 oy verme yerinin ise engelli ve yal semenlerin oy kullanmasna uygun olmadnn tespit edildii ileri srlerek 10.000,00.-TL manevi zararn verilmesini istemektedir.

 • Karar: Olayda, daval idarece, semen sandnn zrl olan davacnn ulaarak oyunu kullanabilecei ekilde planlanarak yerletirilmesi gerekirken, bu hususa riayet edilmeyerek semen olarak kaytl bulunduu 2080 nolu sandn Demirkpr Mahallesi Hasan Pnar al ilkretim Okulu'nun 3. katna konulduu, bu nedenle davacnn oyunu kullanamamasnda daval idarenin hizmet kusuru bulunduu sonucuna varlmtr. (5.000 TL tazminat)


Sh ek kanunu n n evde bak m yard m na dair maddesinin anayasa ya ayk r l k iddias yla a lan dava

SHEK Kanununn Evde Bakm yardmna dair maddesinin Anayasaya aykrlk iddiasyla alan dava

 • Dava Konusu: Ylmaz Aslan, (becker tipi MsklerDistrofi tipinde Kas hastas olan) ar derecede zrl ocuklar Erdem Arslan ve Erem Arslan 2828 sayl Kanununun ek 7 nci maddesi hkm kapsamnda zrl evde bakm hizmetlerinden faydalanmalar iin bir bavuruda bulunulmutur. Ancak, hane ii kii bana gelirn 318 YTLden fazla olduu (385 TL) gerekesiyle talebi reddedilmitir.

 • stem: Ynetmelik, hanede tek engelli olduu varsaymndan hareket etmektedir. Ailede birden fazla engelli ocuun olduu hallerde ynetmelik yorumunun farkl olmas gerektiini gz ard etmitir. Bu derece dk bir fark iin ynetmeliin (sakatlk durumu, gelir miktar vb konularda) kademeli gelir anlay getirmemesi sebebiyle, ynetmelikte belirtilen rakama yakn olan bir gelir diliminde olmamza ramen, haktan btnyle mahrum olmamz sonucu domutur. Bu durum hukukun, hakkaniyet ve lllk ilkelerine aykr bir durum tekil etmektedir.


Ss sinavinda a n vers tes nce yapilan ayrimci uygulama konulu savcilik ba vurusu

SS SINAVINDA A.. NVERSTESNCE YAPILAN AYRIMCI UYGULAMA KONULU SAVCILIK BAVURUSU

Konu: 2009 renci Seme ve Yerletirme Sistemi (SYS) Yksek retim Programlar ve Kontenjanlar Klavuzunda, niversitelerin Yksekretim Programlarnn Koul ve Aklamalar balkl blmn 134 sayfasnda bulunan ve T.C. stanbul Aydn niversitesinin giri koullarnn anlatld Bkz. 52 Fkrasnn son satrnda zrl rencilere eitim-retim verecek olanamz olmadndan; zrl rencilerin tercih etmemesi gerekir eklinde bir ibare tespit etmitir.

 • lem: Aralarnda izleyici dernein de bulunduu eitli STKlar savcla konu hakknda su duyurusunda bulunmu, TCK 122. madde kapsamnda dava almasn istemitir. Sz konusu niversite, olaydan dolay zr dilemi, YK ve SYM yetkilileri olayn gzden katn, belirttiler.


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

SHEKe Kar Mesut Bekta


Sgk memur al m nda engellilere y nelik ayr mc l k iddial dava

SGK Memur almnda engellilere ynelik ayrmclk iddial dava

 • Daval Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK) SYM tarafndan yaplan ve 04/06/2010 tarihinde sonular ilan edilen Kamu personeli seme snav (KPSS 2010/1) yerletirme sonular kapsamnda 07 Haziran 2010 tarihinde resmi internet sitesinde Sosyal Gvenlik Kurumuna (SGK) 531 adet memur alnmas ileminde KPSSyi kazanm adaylardan atamas yaplacaklardan engelli olmadklarna dair bir beyan istemitir.

 • zleme ekli: Engelliler konusunda faaliyet gsteren stklarn yelerinin uyarsyla hareket gemesi

 • Sonu: Yrtmeyi durdurma talebi inceleme aamasnda


Engellilere y nelik t bbi deneme deney uygulamalar sebebiyle savc l k ba vurusu

Engellilere ynelik tbbi Deneme-deney uygulamalar sebebiyle savclk bavurusu

 • Prof. Dr. nn (Tanrnn eli!) kk hcrelerini kullanarak, omurilik felcinin tedavisini gelitirdii, bu teknikle ameliyat ettii (Sibel Kula ve Asiye Yaar Adlarnda) 2 omurilik fellisi hastada ameliyatn zerinden henz 2-3 gn gemeden hareketlerin balad, Prof. nnbu uygulamalarnn omurilik felcine are olduu ynnde haberler yer almtr. Sz konusu haber zerine konuya taraf stk, bilim kurulunu toplam, dier taraftan konu alannda eitli niversitelerden gr almak suretiyle, bilimsel deney aamalarn tamamlam, tedavi olarak kabul edilen bir uygulamann olmadn tespit etmitir. Bunun zerine sz konusu STK Ankara Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunmutur.

 • Sonu: Ankara Cumhuriyet Basavcl, bavuruya konu olan (deney uygulanm) bir omurilik fellisinin bavurusunun kabul edilmi olmas sebebiyeSTKnnbavursu hakknda takipsizlik karar vermitir.


Dari ve hukuki giri imlerin engellilere sa lad klar

dari ve Hukuki Giriimlerin engellilere saladklar

BAVURU YA DA DAVANI KENDSNN ETK GC

BAVURU YA DA DAVANIN SONUCUNUNU YARATTII DEKLK

 • Kamuda mevzuat uygulama gelenei yaratmas

 • Engeller iin ngrlen (ama uygulanamayan) haklarn (ounlukla haklarn bilmeyen) btn engelli bireylere yaygn ve geni lekte yaylmasnn salanmas

 • Toplumun engellilik konusunda farkndal artar


Birle mi milletler engelli haklar s zle mesi ne sahadan bir bak

Sleyman AkbulutToplumsal Haklar ve Aratrmalar Dernei Bakan0542 891 95 33suleymanakbulut1970@gmail.com


 • Login