تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
Download
1 / 32

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری. به نام خدا. فهرست مطالب. یاد آوری: مدلهای MADM مدلهای غیر جبرانی: مدل تسلط Maximin و Maximax ... مدلهای جبرانی SAW TOPSIS. مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه. روش هاي غير جبراني. تسلط (Dominance).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' تجزیه و تحلیل تصمیم گیری' - kylee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

فهرست مطالب

 • یاد آوری: مدلهای MADM

 • مدلهای غیر جبرانی:

  • مدل تسلط

  • Maximin و Maximax

  • ...

 • مدلهای جبرانی

  • SAW

  • TOPSIS
Dominance
تسلط (Dominance)

تسلط به معني برتري در تمام شاخص ها است. معمولاَ چنين گزينه اي وجود ندارد و به دنبال گزينه هاي غير مغلوب No dominated هستيم.براي انتخاب سبک سفر دو معيار هزينه و زمان در نظر گرفته مي شود. سبک يک هزينه 1000 و زمان 20 داشته و سبک دو هزينه 1500 و زمان 15 دارد. براساس ملاک ماکسي مين کدام سبک انتخاب مي شود؟


Lexicographic method
Lexicographic Method هزينه و زمان در نظر گرفته مي شود. سبک يک هزينه 1000 و زمان 20 داشته و سبک دو هزينه 1500 و زمان 15 دارد. براساس ملاک ماکسي مين کدام سبک انتخاب مي شود؟


روش لکسيکو گراف در شرايطي بکارگرفته مي شود که اهميت شاخصها براي تصميم گيرنده يکسان نبوده و تفاوت بسيار زيادي دارند. چنانچه اختلاف بين گزينه ها در شاخصها قابل چشم پوشي باشد اين روش ( به شکل نيمه لکسيوگراف) در بعضي موارد به نتايج متناقض مي رسد.

به طور مثال ماتریس بهره وری ذیل را در نظر بگیریم.

معیار یک در رتبه اول قرار دارد و اختلاف یک واحد در شاخصها قابل چشم پوشی است. بهترین گزینه کدام است؟


ماتريس تصميم زير که به روش خطي بي مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

چنانچه اختلاف تا 0.2 بين گزينه ها در هر شاخص قابل چشم پوشي باشد، مناسب ترين گزينه کدام خواهد بود؟


روش هاي جبراني مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):


روش مجموع وزني ساده مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

* در اين روش با در نظر گرفتن وزن شاخص ها، نمره هر گزينه بوسيله ميانگين وزني ارزش هاي آن گزينه در تمامي شاخص ها بدست مي آيد:


 • روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):SAW روشي ساده و پر کاربرد است

 • فرض خطي بودن تابع مطلوبيت تصميم گيرنده بايد برقرار باشد: ( تناسب و استقلال معيارها)


به روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):SAW گزینه ها را اولویت بندی کنید:


Topsis technique for order preference by similarity to the ideal solution
روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):TOPSIS(TechniqueforOrderPreferenceby Similarity to the Ideal Solution)

 • در اين روش دو گزينه فرضي در نظر گرفته مي شود:

 • گزينه ايده آل: گزينه اي فرضي که در هر شاخص، بهترين مقدار موجود را دارد.

 • گزينه ايده آل منفي: گزينه اي فرضي که در هر شاخص، بدترين مقدار موجود را دارد.

 • TOPSIS گزينه ها را براساس فاصله آنها از دو گزينه ايده آل و ايده آل منفي مرتب مي کند. نزديک ترين گزينه به ايده آل ( و دور از ايده آل منفي) بهترين گزينه است.


ايده آل مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

معيار تصميم 2

ايده آل منفي

معيار تصميم 1

موقعيت گزينه ها در صفحه معيارها


Topsis
مراحل روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):TOPSIS

 • قدم اول: ماتريس تصميم با استفاده از روش نورم بي مقياس مي شود.

 • قدم دوم: ماتريس بي مقياس شده وزني از ضرب وزن شاخص ها در اعداد ستون هاي مربوطه، بدست مي آيد

  Vij=wj.nij


Topsis1
مراحل روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):TOPSIS

 • قدم سوم: راه حل ايده آل و ايده آل منفي مشخص مي شوند:

 • راه حل ايده آل:

  A* = { v1*, …, vn*}, where

  vj*={ max (vij) if j  J ; min (vij) if j  J' }

  i i

 • راه حل ايده آل منفي:

  A' = { v1', …,vn' }, where

  v‘j = { min (vij) if j  J ; max (vij) if j  J' }

  ii


Topsis2
مراحل روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):TOPSIS

 • قدم چهارم: مقدار فاصله از ايده آل و ايده آل منفي براي هر شاخص محاسبه مي شود:

 • فاصله از ايده آل:

  Si *= [  (vj*– vij)2 ] ½ i = 1, …, m

  j

 • فاصله از ايده آل منفي

  S'i = [  (vj' – vij)2 ] ½ i = 1, …, m

  j


Topsis3
مراحل روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):TOPSIS

 • قدم پنجم: مقدار نزديکي نسبي به راه حل ايده آل محاسبه مي شود

Ci مقداري بين صفر و يک است، يک هنگامي است که گزينه i روي نقطه ايده آل و صفر هنگامي است که اين گزينه روي ايده آل منفي باشد. هرچه مقدرا به يک نزديک تر باشد گزينه رتبه بالاتري مي گيرد.


مثال مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

مناسب ترين خودرو را با استفاده از روش TOPSIS مشخص کنيد.


مثال مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

ماتريس بي مقياس شده:


مثال مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

ماتريس بي مقياس شده وزني و راه حل هاي ايده آل و ايده آل منفي


روش تخصيص خطي مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

مساله MADM را مي توان يک مساله تخصيص خطي فرض کرد:


تخصيص خطي مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

اگر رتبه j به گزينه i تخصيص داده شود

در غير اين صورت

جمع وزن شاخص هايي که در آن گزينه i داراي رتبه j است.


مثال: مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

ماتريس رتبه ها


مثال: مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):


مثال: (ادامه) مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):

ماتريس تخصيص


Solver
راه حل مساله به کمک مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):SOLVER


کاربرد ديگر روش مقياس شده است را در نظر بگيريد و به پرسش پاسخ دهيد (فرض کنيد انديس شاخصها اولويت آنها را نيز مشخص کند):L-A

تخصيص خطي را مي توان بمنظور ادغام نظر صاحب نظران بکار گرفت


ad