Zákon o kolektívnom vyjednávaní. - PowerPoint PPT Presentation

Z kon o kolekt vnom vyjedn van
Download
1 / 21

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zákon o kolektívnom vyjednávaní. ( Čerpané z o zákona ). 12.-14. február 2013. Milan Kelčík. §1. §1 - zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmy odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cielom je uzavretie kolektívnej zmluvy.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zákon o kolektívnom vyjednávaní.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

Zákon o kolektívnom vyjednávaní.

( Čerpané zo zákona )

12.-14. február 2013

Milan Kelčík


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§1

§1 - zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmy odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cielom je uzavretie kolektívnej zmluvy.

§1 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§2

§2 – Kolektívne zmluvy – KZ upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. KZ môžu uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie. Kolektívne zmuvy: PKZ a KZVS.

§2 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§3

 • §3 - V mene zmluvnej strany rokovať a uzavierať

 • kolektívnu zmluvu môže:

 • zástupca príslušného odborového orgánu

 • štatutárny orgán

 • fyzická osoba ktorá pri podnikaní zamestnáva zamestnancov

 • zástupca príslušnej organizácie zamestnávateľov

 • zástupca poverený vládou

 • §3a – Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie vyjednávajú a podpisujú v súčinnosti

 • / ak sa nedohodnú vyjednáva a podpisuje tá ktorá zastupuje najväčší počet /

 • V rozhodnutí o spore rieši záležitosť rozhodca zapísaný na Ministerstve práce a sociálnych vecí.

§3 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§4

§4 – platnosť KZ.

Platné sú: – uzavreté písomne zástupcom odborovej organizácie a zástupcom zamestnávateľa. Doložené zoznamom zamestnávateľov za ktorých boli uzatvorené.

§4 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§5

§5 – KZ je záväzná:

Pre zamestnávateľov za ktorých uzavrela

KZ organizáciazamestnávateľov.

Pre zamestnávateľov na ktorých bola rozšírená záväznosť.

Príslušný odborový orgán uzaviera KZ aj za zamestnancov ktorý nie sú odborovoorganizovaní.

Zmluvné strany sú povinné uchovávať KZ najmenej 5 rokov po skončení jej platnosti.

§5 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§6

§6 – KZ sa uzaviera na dobu ktorá je v nej výslovne určená.

Účinnosť KZ sa začína prvým dňom obdobia na ktoré sa uzavrela.

Účinnosť KZVS aj s účinnosťou zákona o štátnom rozpočte.

§6 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§7

§7 – Platnosť pre rozšírené KZVS- prevažujúca pracovná činnosť v odvetví. Zoznam zamestnávateľov, celkový počet zamestnancov.

§7a – Neplatnosť KZVS – ak sa vzťahuje iná KZVS, vyhlásený konkurz, ak je menej ako 20 zamestnancov, ak je zamestnaných viac

ako 10% osôb so zdravotnýmpostihnutím.

§7 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§8

§8 – postup pri uzavieraní KZ /lehoty /-začiatok rokovania 60 dní pred skončením platnosti, zmluvná strana musí odpovedať do 30dní od podania písomného návrhu /

§8 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§11

§11 – konanie pred sprostredkovateľom

/ podanie žiadosti najskôr po uplynutí 60 dní od predloženia návrhu KZ /.

§11 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§12

§12 –konanie pred sprostredkovateľom sa považuje za neúspešné ak sa spor nevyrieši do 30 dní.

Náklady uhrádza každá zo zmluvných strán jednou polovicou.

§12 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§13

§13 – konanie pred rozhodcom

/ rozhodnutie do 15 dní /

Náklady konania a odmenu uhrádza ministerstvo.

§13 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§14

§14 – rozhodnutie rozhodcu môže zrušiť Krajský súd.

§14 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§16

§16 – štrajk: môže začať pri neuzavretí KZ pred sprostredkovateľom, ale pred riešením rozhodcom.

§16 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§17

 • §17 - Musí o ňom rozhodnúť

 • nadpolovičná väčšina všetkých zamestnancov hlasovaním. Schválený je štrajkový výbor,štrajkový poriadok. Príslušný odb. orgán písomne oznámi zamestnávateľovi: začiatok štrajku najmenej 3 pracovné dni pred jeho začiatkom.

 • Deň začatia štrajku, dôvody a ciele štrajku

 • Menný zoznam kto je oprávnený zastupovať štrajkujúcich

 • Dokumentácia o výsledkoch hlasovania sa uchováva 3 roky.

§17 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§20

§20 – nezákonný štrajk je štrajk ktorému nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom.

Ktorý bol vyhlásený, alebo pokračuje po začatíkonania pred rozhodcom.

§20 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§22

§22 – v dobe účasti na štrajku nepríslúcha účastníkovi štrajku mzda ani náhrada mzdy.

§22 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§23

§23 – zodpovednosť za škodu / ten kto rozhodol o štrajku ak nebola splnená nevyhnutná súčinnosť /

§23 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§25

§25 – V priebehu štrajku zamestnávateľ nesmie prijímať ako náhradu za účastníkov štrajku na ich pracovné miesta iných občanov.

§25 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

§27

§27 – výluka – čiastočné, alebo úplné zastavenie práce zamestnávateľom / postup ako pri štrajku /

§27 Zákon o kolektívnom vyjednávaní


Z kon o kolekt vnom vyjedn van

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Koniec

Zákon o kolektívnom vyjednávaní


 • Login