T tny rozpo et
Download
1 / 20

Štátny rozpočet - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Štátny rozpočet. Podstata štátneho rozpočtu Rozpočtový proces a štádiá rozpočtového procesu Rozpočtové zásady a rozpočtové pravidlá Výsledok hospodárenia štátneho rozpočtu. Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt Cicero Aj najlepšie úmysly sa neraz končia zle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Štátny rozpočet' - kyla-gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T tny rozpo et

Štátny rozpočet

Podstata štátneho rozpočtu

Rozpočtový proces a štádiá rozpočtového procesu

Rozpočtové zásady a rozpočtové pravidlá

Výsledok hospodárenia štátneho rozpočtu


Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt

Cicero

Aj najlepšie úmysly sa neraz končia zle.

(naše: cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami)

Vis consilii expers mole ruit sua

Seneca ml.

Moc bez rozumu sa zrúti vlastnou váhou


Literat ra
Literatúra

 • Beňová a kol.: Financie a mena. 2005, 3. kap.

 • Zákon 740/2004 Zb. o štátnom rozpočte na rok 2005

 • Zákon 523/2004 Zb o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Verejn spr va
Verejná správa

 • Subjektami VS sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu a zaradené vo VS v súlade s jednotnou metodikou platnou pre EU a to

  A) v ústrednej správe

  B) v územnej samospráve

  C) vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia


Rozpo et verejnej spr vy
Rozpočet verejnej správy

 • Strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky štátu.

 • Zostavuje sa každoročne najmenej na tri rozpočtové roky.

 • Je zhodný s kalendárnym rokom


Rozpo et verejnej spr vy1
Rozpočet verejnej správy

 • A) štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok

 • B) štátny rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku

 • C) štátny rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavil štátny rozpočet podľa B) a súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavili rozpočty podľa B)


Rozpo tov klasifik cia
Rozpočtová klasifikácia

 • Jednotné určenie a triedenie príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia

 • Rozpočtová klasifikácia

  - druhová

  - organizačná

  - ekonomická

  - funkčná


Druhov klasifik cia
Druhová klasifikácia

 • Označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy


Organiza n klasifik cia
Organizačná klasifikácia

 • Umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy

  A) kapitoly ŠR

  B) Štátne účelové fondy

  C) Obce

  D) Vyššie územné celky (samosprávne kraje)

  E) Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

  F) Verejné vysoké školy

  G) ostatné subjekty verejnej správy


Ekonomick klasifik cia
Ekonomická klasifikácia

 • Triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

  a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy

  b) finančných operácií s finančnými aktívami

  c) pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch štátnych rozpočtových organizácií, z ktorých sa nerealizuje čerpanie prostredníctvom príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu


Rozpo tov proces
Rozpočtový proces

 • MF riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu VS, osobitne návrhu ŠR na základe východísk rozpočtu VS schválených vládou spravidla do konca apríla bežného roka

 • MF vypracováva návrh rozpočtu VS v súčinnosti s príslušnými subjektmi VS

 • Návrh rozpočtu VS predkladá MF do 15. 8. bežného roka

 • Vláda rozhoduje o návrhu rozpočtu VS spravidla do 30. 9. bežného rokaRozpo tov opatrenia
Rozpočtové opatrenia

 • A) presuny rozpočtových prostriedkov

 • B) povolené prekročenie limitu výdavkov

 • C) viazanie rozpočtových prostriedkov


T tny rozpo et na rok 2005
Štátny rozpočet na rok 2005

Plán

Celkové príjmy: 257 225 991 000 Sk

Celkové výdavky: 318 749 891 000 Sk

Schodok ŠR: 61 523 900 000 Sk


Polo ky strategick ch pl nov sektorov ch polit k
Položky strategických plánov sektorových politík

 • Zákonný mandát príslušného subjektu v oblasti tvorby rozpočtovej politiky

 • Systém požadovaných cieľov, výsledkov a zámerov

 • Rámcové postupy vedúce k dosahovaniu stanovených cieľov

 • Popis konkrétnych opatrení na dosahovanie cieľov

 • Rámcové odhady nákladov

 • Kontrolné mechanizmy, postupy a ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa následne overí dosiahnutie cieľov


Rozpo tov s stava pekov a piln 2002
Rozpočtová sústava (Peková a Pilný, 2002)

 • Sústava rozpočtových fondov, ktoré sa tvoria, rozdeľujú a používajú na základe princípov návratnosti, neekvivalencie a nedobrovoľnosti

 • Sústava rozpočtových vzťahov v rámci rozpočtovej sústavy

 • Sústava orgánov a inštitúcií, ktoré sa starajú o tvorbu, rozdeľovanie a použitie verejných rozpočtov a mimorozpočtových fondov


Rozpo tov s stava v sr fondov ch panie
Rozpočtová sústava v SR(fondové chápanie)

 • Sústava verejných rozpočtov

  - štátny rozpočet SR

  - rozpočty samosprávnych krajov

  - rozpočty obcí

 • Sústava mimorozpočtových fondov

 • Rozpočty verejných organizácií


Rozpo tov z sady
Rozpočtové zásady

Zásady fungovania verejných rozpočtov

 • Zásada úplnosti rozpočtu

 • Zásada špecializácie

 • Zásada jednotnosti/rozpočtovej plurality

 • Zásada reálnosti rozpočtu

 • Zásada časovej platnosti

 • Zásada vyrovnanosti/prebytkovosti/schodkovosti rozpočtu

 • Zásada verejnosti rozpočtu

 • Zásada efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti


Rozpo tov pravidl
Rozpočtové pravidlá

vychádzajú z rozpočtových zásad a predstavujú konkrétne pravidlá zostavovania, ale aj používania rozpočtu na všetkých úrovniach verejnej správy

Rozpočtové pravidlá

1) verejnej správy

2) územnej samosprávy


Met dy rozpo tovania
Metódy rozpočtovania

 • Inkrementálne rozpočtovanie

 • Tvorba rozpočtu pri stanovených finančných limitoch

 • Tvorba rozpočtu pri stanovených vecných limitoch

 • Tvorba približného rozpočtu

 • Tvorba rozpočtu na nulovej báze

 • Systém programovania, plánovania a rozpočtovania PPBS

 • Výkonové rozpočtovanie


ad