Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa - PowerPoint PPT Presentation

Metody zapobiegania alkoholizmowi i wydatkowania środków z funduszu korkowego
Download
1 / 39

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metody zapobiegania alkoholizmowi i wydatkowania środków z funduszu korkowego Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych określa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Metody zapobiegania alkoholizmowi i wydatkowania środków z funduszu korkowegoProfilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych

określa

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Inne dokumenty

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych 2011-2015

 • Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

 • Uchwała rady gminy w sprawie gminnego

  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

  alkoholowych


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Uchwała rady gminy w sprawie liczby punktów

  sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  przeznaczonych do spożycia poza miejscem

  sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • Uchwała rady gminy w sprawie zasad

  usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży

  i podawania napojów alkoholowych


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych


Na poziomie pa stwa

Na poziomie Państwa

Dokument

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizator

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Na poziomie wojew dztwa

Na poziomie województwa

Dokument

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizator

Regionalny ośrodek polityki społecznej lub inna jednostka wskazana

w programie

W celu realizacji programu zarząd województwa może powołać pełnomocnika

Źródło finansowania

z zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi


Na poziomie gminy

Na poziomie gminy

Dokument

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizator

ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wskazana

w programie

W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent) może powołać pełnomocnika

Źródło finansowania

z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 41

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy

do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy

  alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,

  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej

  i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów

  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

  pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz

  dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych

  programach opiekuńczo-wychowawczych i

  socjoterapeutycznych,


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób

  fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów

  alkoholowych,

 • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem

  przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu

  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

  występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela

  publicznego,

 • Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie

  i finansowanie centrów integracji społecznej.


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Zgodnie z art. 41 ust. 3 wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych (…)

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Zadania komisji:

 • inicjowanie działań w zakresie określonym w art.

  41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • podejmowanie czynności zmierzających do

  orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

  uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się

  leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • wydawanie opinii dotyczących wydania

  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów

  alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad

  i warunków korzystania z zezwolenia


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Art. 182

Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody

z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

i nie mogą być przeznaczane na inne cele.


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Konstruowanie gminnego programu:

 • w oparciu o przeprowadzoną diagnozę

 • w oparciu o wiedzę

 • w oparciu o rzeczywiste cele i wynikające z

  nich rezultaty

 • program nastawiony na sukces, którym nie

  będzie SAMA REALIZACJA


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Inicjowanie zadań, wynikających z ustawy, tworzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinno odbywać się po przeprowadzeniu lokalnej diagnozy problemowej

Diagnozy problemów, zasobów

i potrzeb


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • FORMY FINANSOWANIA I DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ GMINY

 • Wybór zależy od:

 • zadań zapisanych w programie

 • realizatorów


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Wydatkowanie środków finansowych:

 • w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku

  publicznego i o wolontariacie,

 • w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • poprzez dokonywanie zmian w układzie wykonawczym

  budżetu gminy,

 • w myśl przepisów o zakładach opieki zdrowotnej,

 • poprzez zabezpieczenie środków finansowych na

  realizację zadań przez dysponenta środków budżetowych


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Najczęstsze problemy związane z realizacją gminnych programów:

 • Brak diagnozy problemów, zasobów i potrzeb

 • Niespójność, brak celów, brak rezultatów

 • Brak wiedzy merytorycznej

 • Brak myślenia systemowego i strategicznego

 • Wydawanie środków finansowych na zadanie

  niezwiązane z problemami alkoholowymi


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Problemy związane z używaniem alkoholu


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Problemy związane z używaniem alkoholu możemy podzielić na

 • Picie ryzykowne

 • Picie szkodliwe

 • Zespół uzależnienie od alkoholu


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Picie ryzykowne ma miejsce, gdy dana osoba zaczynapić:

 • Zbyt wiele

 • Coraz częściej

 • W nieodpowiednich sytuacjach.


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Picie szkodliwe

 • Picie zbyt dużych ilości alkoholu

 • Występowanie problemów zdrowotnych

 • Zaniedbywanie obowiązków

 • Problemy w funkcjonowaniu społecznym

 • Problemy w rodzinie

 • Łamanie prawa


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Działania

profilaktyczne


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • DLACZEGO LUDZIE

 • PIJĄ ALKOHOL ?


Pozytywne negatywy

Piliśmy dla szczęścia

Piliśmy, aby się bawić

Piliśmy, aby było milo z innymi

Piliśmy dla wyrafinowania

Piliśmy dla przyjaźni

Piliśmy, aby zyskać siłę

Piliśmy aby zasnąć

Piliśmy „leczniczo”

Piliśmy dla kurażu

Piliśmy aby zyskać pewność siebie

Piliśmy aby prowadzić rozmowy

Piliśmy aby zapomnieć

Piliśmy aby zyskać wolność

Piliśmy aby pozbyć się problemów

Piliśmy aby wzbogacić życie

A staliśmy się nieszczęśliwi

A wpadliśmy w przygnębienie

A staliśmy się kłótliwi

A staliśmy się prostaccy

A zyskaliśmy wrogów

A czujemy się słabi

A czuwamy bez odpoczynku

A wpadliśmy w kłopoty zdrowotne

A przyszedł do nas lęk

A ogarnęły nas wątpliwości

A upośledziliśmy naszą mowę

A to niechciane ciągle do nas powraca

A staliśmy się uzależnieni

A pomnożyliśmy je

A kierujemy się ku śmierci

POZYTYWNE NEGATYWY


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

HIERARCHIA POTRZEB CZŁOWIEKA

POTRZEBY SAMOREALIZACJI

POSIADANIA CELÓW…POZNAWCZE…ESTETYCZNE

POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA

ZAUFANIE DO SIEBIE…POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI…POWAŻANIE

POTRZEBY MIŁOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI

WIĘZI…AFILIACJA…BYCIE KOCHANYM

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA

OPIEKA I OPARCIE…SPOKÓJ…WOLNOŚĆ OD STRACHU I LĘKU

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

JEDZENIE, PICIE,SEN, SEKS, BRAK NAPIĘCIA


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Wybrane czynniki ryzyka alkoholowego

  • Dostępność alkoholu

  • Proalkoholowe normy kulturowe

  • Proalkoholowe zachowania rodziny

  • Problemy w życiu osobistym

  • Problemy szkolne

  • Niska więź z rodziną

  • Przynależność do grupy osób pijących

  • Pozytywne nastawienia i oczekiwania, co do

   picia alkoholu

  • Wczesna inicjacja alkoholowa

  • Problemy osobowościowe


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Wybrane czynniki chroniące

 • Miłość, wsparcie i dobra komunikacja w rodzinie

 • Dobry klimat szkoły

 • Poczucie bezpieczeństwa

 • Dorośli jako wzorzec zachowań

 • Pozytywne wpływy rówieśnicze

 • Stawianie jasnych, określonych granic

 • Konstruktywne wykorzystanie czasu (twórcze

  działanie)

 • Zaangażowanie w naukę

 • Umiejętności społeczne

 • Wewnętrzna siła, wysoka samoocena


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Profilaktyka …..

... to działanie rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego, konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Profilaktyka to również

 • Wspomaganie człowieka w różnym wieku w

  radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

  prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 • To ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka,

  które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują

  zdrowy styl życia,

 • To inicjowanie i wzmacnianie czynników

  chroniących, które sprzyjają prawidłowemu

  rozwojowi i zdrowemu życiu.


Profilaktyka

Profilaktyka


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Trzy poziomy profilaktyki

(Mrazek i Haggerty (red.) 1994)

Profilaktyka uniwersalna

dotyczy zapobiegania zagrożeniom o znacznym stopniu rozpowszechnienia

Adresowana do wszystkich bez względu na stopień ryzyka i występowania zachowań problemowych oraz zaburzeń psychicznych


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Profilaktyka selektywna

Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w wyższym niż przeciętnym stopniu narażone (ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną czy deficyty funkcji poznawczych) na zwiększone ryzyko niż przeciętne wystąpienia problemów psychicznych i/lub zachowań problemowych

 • Młodzież z obszarów o wysokim wskaźniku bezrobocia

 • Uczniowie szkół o złej renomie

 • Uczniowie mający niskie osiągnięcia szkolne

 • Dzieci i młodzież z rodzin w złej sytuacji materialnej


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

Profilaktyka wskazująca

Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń

 • Młodzież sięgająca po narkotyki

 • Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

 • Dzieci rodziców z zaburzeniami zdrowia psychicznego

 • Młodociani przestępcy

 • Z rozpoznaniem ADHD, zespołu Aspergera, itp.

 • Doświadczająca przemocy, wykorzystywana seksualnie


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

 • Profilaktyka nie jest

 • Tylko przekazem informacji

 • Straszeniem

 • Doraźnymi akcjami

 • Zajęciami pozalekcyjnymi


Podstawy prawne polskiego systemu rozwi zywania problem w alkoholowych okre la

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

AGNIESZKA CZERKAWSKA


ad
 • Login