Anlam y t m anlam ayri masi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI. Bağlar. bende bir gülten kaldı hangi bağa diksem yabancı Gülten Akın. Yabancılaşma. Şairin de betimlediği gibi günümüz, birey ve toplumun “anlam dünyaları” arasında belirgin bir ayrışmanın yaşandığı bir dönem

Download Presentation

ANLAM YİTİMİ ANLAM AYRIŞMASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anlam y t m anlam ayri masi

ANLAM YİTİMİANLAM AYRIŞMASI


Ba lar

Bağlar

bende bir gülten kaldı hangi bağa diksem yabancı Gülten Akın


Yabanc la ma

Yabancılaşma

 • Şairin de betimlediği gibi günümüz, birey ve toplumun “anlam dünyaları” arasında belirgin bir ayrışmanın yaşandığı bir dönem

 • Bu ayrışmanın bireyi getirdiği yer yabancılaşma, toplumu getirdiği yer ise kaos ve paradokslar dünyası


Yabanc la ma1

Yabancılaşma

 • Yabancılaşma çağımız insanının yitirdiği bir çok anlam arasında belki de anlamını yitirmeyen en “sahih” duygu


D nce s reci

Düşünce süreci

Kitle iletişim araçları ve internetin getirdiği “küresel malumat artışı”, bir uyaranın anlam kazanarak “düşünceye” dönüşmesi için gereken bilgi işleme süreçlerini olumsuz etkilemekte

Uyarı

Düşünce


Birey ve toplum

Birey ve toplum

 • “Anlam” ve “kimlik” birlikte gelişen süreçler

 • “Birey” ve “toplum” birlikte oluşan yapılar

 • Birey ve toplumun kimliklerinin gelişimi bir ölçüde birbirine paralel gitmesi beklenen olgular


Birey ve toplum1

Birey ve toplum

 • Ancak, tarihsel süreç içinde her ikisinin bir aşamadan sonra birlikte evrilmediğini, birbirlerinden ayrışmaya başladıklarını görüyoruz


Anlam y t m anlam ayri masi

Tarih boyunca toplumsal değişim alanları

Üretim araçları

Ürün

Endüstri Toplumu

MS 1850

Tarım

Feodal yapı

Toprak

MS 1700

Avcılık/

Toplayıcılık

MÖ 3500

_ Birey

_ Toplum


Anlam y t m anlam ayri masi

Tarih boyunca bireyin ve toplumun değişim alanları

Entelektüel özellikler

İletişimin kontrolü

Bilgi

2000’li yıllar

Üretim araçları

Ürün

Endüstri

MS 1850

Feodal yapı

Toprak

MS 1700

Tarım

Avcılık/

Toplayıcılık

MÖ 3500

_ Birey

_ Toplum


Anlam y t m anlam ayri masi

Bilimsel ağ sistemi

 • Endüstri devriminden bu yana insanlığın gelişiminde lökomotif olma görevini devralan Batı kültürü, geçirdiği süreçlerle “malumatı bilgiye ve bilime” dönüştürecek bir “sistem” oluşturmuştur

 • Bu sistem insanlığın var oluşundan bu yana süregelmekte olan bilimsel gelişmenin son yıllarda baş döndürücü bir ivme kazanmasını sağlamıştır


21 y zy l bilgi a

21. yüzyıl-Bilgi çağı

 • “Eşyanın sırrına” bütün çağlardakinden fazla düzeyde erişilmiş

 • Uzmanlaşmanın sinerjisiyle bütünleştirilen bilgiler “doğayı denetlemek ve dönüştürmek” amacıyla kullanılır olmuştur

 • Neoliberal ekonomilerinin de katkısı ile küreselleşme süreci, toplumsal aktör konumuna gelmiştir


Anlam y t m anlam ayri masi

21. yy’da değişim alanları

SOSYAL YAŞAM

Bilgi teknolojisi

Zaman ve mekan

kavramlarının değişmesi

Kaos, öznellik, bütüncüllük

Nanoteknoloji

SAĞLIK

Biyoteknoloji

EKONOMİ

Küresel

FİZİK ÇEVRE

Ekolojik sorunlar

GÜVENLİK

Kitle imha silahları

Nükleer atıklar

Terörizm


Anlam y t m anlam ayri masi

Uyum döngüsü

 • Ekosistemler yeni durumlara uyum sürecinde çeşitli aşamalardan geçerler

  • Büyüme

  • Koruma

  • Çözülme

  • Yeniden düzenleme

4

2 Koruma

Yeniden

düzenleme

3

1

Büyüme

Çökme/çözülme


Zarf x mazruf paradoksu

Zarf X mazruf paradoksu

 • Zihnimiz tüm çağlardakinden daha fazla bir “bilgi”, daha doğrusu “malumat” bombardımanı altında kalmaya başlamıştır

 • Bu denli bilgi artışı, günlük yaşamımıza özümsenerek aktarılamadığı için hızlı bir anlam göçü, anlam yitimi yaratmış

 • “Bilgi” zarfı büyümekle birlikte, “mazruf” dağılmış ya da giderek boşalmıştır


Bilgi i leme s re leri

Bilgi işleme süreçleri

 • “İnsanlık alemindeki” bilimsel gelişmeler bireyin ve toplumun bilgi işleme süreçlerine eş zamanlı yansıyamamıştır

 • Bilgi bombardımanı karşısında bireyler ve toplumlar farklı tepkiler geliştirerek bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır


Bilgi toplum etkile imi

Bilgi-toplum etkileşimi

 • Bilginin günlük yaşamı dönüştürme gücüne karşı toplumun koruyucu refleksleri de harekete geçmekte, “stabiliteyi ve güvenliği” sağlamak adına “gelişmeden” vazgeçilebilmektedir


Anlam y t m anlam ayri masi

Bilgi işleme sürecinde- “Düşünce”

“Beraber aktif olan ve birbirlerinin aktivasyonunu kuvvetlendiren bir nöron grubunun yaptığı iş”

Güntürkün 2007


Anlam y t m anlam ayri masi

Prefrontal korteks

 • Yakın bellek sürecinde bazı prefrontal korteks nöronları grup halinde aktif kalarak bir düşünceyi aktif tutarlar

Güntürkün 2007


Anlam y t m anlam ayri masi

Dopamin dağı- Anlam

 • Bu aktif nöronlar dopamin etkisiyle grup halinde daha da aktifleşerek, “dopamin dağına” bir başka deyişle “anlam”a dönüşürken, az aktif olan nöronlar tümüyle susarlar (Güntürkün 2007)


Pergel metaforu

Pergel metaforu

 • Dikkat ve yakın bellek “yeniye, farklıya” olan seçiciliği ile gelişmeyi sağlarken

 • Uzak bellek, kimliğe sağlam kültürel temeller sağlayarak stabiliteyi korumaktadır


Dikkat elinmesi

Dikkat çelinmesi

 • Ancak günümüzde bu ikisi arasındaki bağı sağlayan dikkat ve algı süreçleri hızla artan uyaranlar karşısında sık sık çelinmekte

 • Bellekte yer alan anlam adacıkları, hızla kirlenen bilgi denizinde battığından, yeni bilgiler üzerine oturacak sağlam bir zeminden yoksun kalmakta

 • Bu da yeni anlamların oluşamamasına, oluşanların da hızla buharlaşarak yok olmasına neden olmaktadır


Anlam buharla mas

Anlam buharlaşması

 • Yaşamımıza katılan sanal boyut, zihinlerimizdeki gerçekliği zaman ve mekânın ötesine taşıyarak bir “yönelim ikilemi” yaratmakta

 • “Yayılan, saçılan anlamlar” gerçekliğin yüzeyini genişleterek, dikkati daha çok çelmekte

 • Çelinen bu dikkat yüzünden “dünya elimizden kaçıp gitmektedir”


Elimizden ka p giden d nya

“Elimizden Kaçıp Giden Dünya”

 • “Bizler asla kendi tarihimizin efendileri olamayız ama elimizden kaçıp giden dünyayı yerinde tutacak yollar bulabiliriz ve bulmalıyız”

  Giddens


Bireyin uyum yollar

Bireyin uyum yolları

 • Öngörülemez, kontrol edilemez bir dünyada, gündelik hayatın çeşitli yönlerinde nasıl olunacağı ve nasıl davranılacağı konusundaki seçenek çokluğu ile baş edebilmede birey çeşitli yollar geliştirebilmektedir

  • Faydacı kabul

  • Alaycı karamsarlık

  • Radikal tutunmalar

  • İyimserliği koruma

   Giddens


Faydac kabul

Faydacı kabul

 • Teknolojinin sağladığı olanaklarla yaşam konforunu arttıran, sınırlarını genişleten, hayallerini gerçekleştiren bireyler giderek “doygun bir kendiliğe” ulaşmaktadır (Gergen )

 • Bu da onların toplumsal bağlarından soyutlanmasına, kökenlerine “yabancılaşarak” “şeyleşme”lerine yol açmaktadır


Kullan at tarz

Kullan-at tarzı

 • Serbest piyasa ekonomisinin gereklerinden olan yeni mallara yol açmak için eski malların hızla tasfiye edilmesi “kullan-at” tarzı tüketim kalıbını tüm yaşam alanlarına hakim kılmıştır (Jacoby 1975)

 • Kimlikleri “imajlara” ve “markalarla özdeşleşmeye” indirgemiştir


D piyasas

Düş piyasası

 • Anlamlar ve kimlikler gibi manevi değerlerin markalar üzerinden piyasaya düşmesinden sonra, manevi ihtiyaçlar da “piyasalık” olmuştur

 • Artık satılık maceralar piyasası,sevgi ve şefkat piyasası,kafa rahatlığı piyasası, ikna piyasası oluşmaktadır

  (Jensen 2007)


Faydac kabul1

Faydacı kabul

 • Bu çözüm yolunun topluma yansıması, “ulus, aile, çalışma, gelenek, doğa” gibi kavramların içlerinin boşalarak kabuk kurumlara dönüşmesi olmuştur

  Giddens 1991


Alayc karamsarl k umursamazl k

Alaycı karamsarlık-umursamazlık

 • Antisosyal kişilik yapılanması

  • Varkalım savaşında “bireyselleşmeden” “bireycileşme”, (Glastra et al 2004), birlikte yaşadığı insanları “ötekileştirerek” ve “şeyleştirerek”, sevgi ve şefkat duygularını kaybettirmektedir


Alayc karamsarl k umursamazl k1

Alaycı karamsarlık-umursamazlık

 • Hızla artan “malumat” artışı karşısında bireyin zihni çelinmekte, tıpkı dikkat eksikliği sendromunda olduğu gibi bir uyarana odaklanması güçleşmektedir

 • Prefrontal korteks etkinliğini yitirmekte, uygun problem çözme stratejilerini devreye koyamaz hale gelmektedir

 • Korteksin denetimi azaldığından antisosyal davranış örüntüleri artmaktadır


Radikal tutunmalar

Radikal tutunmalar

 • Hiçbir şeyin net olmadığı, belirsizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda birey toplumla bağlarını yeniden kurma çabasıyla, etnisite, köktencilik ve milliyetçilik gibi yapılanmalara yeniden tutunabilmektedir (Chambers 1995)

 • Küreselleşmenin dinamikleri, toplumda da diyalektik bir tarzda köktenci süreçleri harekete geçirmektedir


Gelenek

Gelenek

 • Yaşam hamurunun mayası ve kimliğin bir aracı olan gelenek, geçmişin şimdiki zamanda yeniden inşası süreçlerinde önemli rol oynar

 • Geleneğin geleneksel olmayan bir yolla savunulması, gelecekte de yaşatılabilecek bölümlerinin alıp dönüştürülmesi en uygun çözüm gibi görünmektedir

  Giddens 2000


Yimserli i koruma

İyimserliği koruma

 • Zihinleri serbest piyasanın pazarı olmak konumundan ya da kapalı toplumların dinamiklerine kapılmaktan koruyacak stratejiler geliştirmek durumundayız

 • Yeni sorulara yeni yanıtlar bulma kapasitesi insanın bu yeni duruma en “insancıl” yanıtı geliştirmesini sağlayacaktır


Yimserli i koruma1

İyimserliği koruma

 • Dünyanın ve insanlığın bugün ki halini okuyacak “yeni bir yazılım”a gereksinimimiz var

 • Bu yazılımı oluşturacak donanıma sahibiz

 • Ha gayret!


 • Login