Advertisement
/ 13 []

Slideshow about EVIDENCIJA NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI


Tematske cjeline:. Pojam blagajne Poslovi blagajneBlagajnici maksimum Blagajnica dokumentacijaBlagajnicki izvjetaj Knjienje bagajnickog izvjetaja Utvrdivanje blag. vikova i manjkovaPromet gotovog novca izmedu blagajne i iro-racuna. 1.Pojam blagajne . U uem smislu rijeci to je metalna

Download Presentation

EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Evidencija nov anih sredstava u blagajni

EVIDENCIJA NOVČANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI


Tematske cjeline

Tematske cjeline:

 • Pojam blagajne

 • Poslovi blagajne

 • Blagajniči maksimum

 • Blagajniča dokumentacija

 • Blagajnički izvještaj

 • Knjiženje bagajničkog izvještaja

 • Utvrđivanje blag. viškova i manjkova

 • Promet gotovog novca između blagajne i žiro-računa


1 pojam blagajne

1.Pojam blagajne

 • U užem smislu riječi to je metalna kasa (trezor), gdje se čuva novac i ostalo što je obuhvaćeno blagajničkim poslovanjem, a u širem smislu, to je prostor, radno mjesto, u kojem se nalazi lice zaduženo da obavlja blagajničke poslove.


 • To lice se naziva blagajnik.

 • Blagajnik je jedino ovlašćeno lice koje u ime i za račun društva prima, izdaje i čuva novac, valute, papire od vrijednosti i plemenite metale.

 • Blagajna se nalazi u finansijskom sektoru društva.

 • Blagajnik treba da ima odgovarajuću stručnu spremu za obavijanje fmansijskih poslova, mora biti vješt u rukovanju s novcem, sabran i smiren.


 • Blagajničko poslovanje obuhvata poslovanje efektivnim domaćim novcem, valutama, papirima od vrijednosti i plemenitim metalima.


2 poslovi blagajne

2. Poslovi blagajne

Blagajna obavlja sljedeće poslove:

 • prima uplate u gotovom novcu,

 • vrši sve isplate u gotovom novcu,

 • podiže sa žiro računa novac za isplatu plaća zaposlenih,

 • vrši isplate akontacija za službena putovanja,

 • polaže gotov novac na žiro račun kod banke,

 • prima vrijednosne papire (čekove, mjenice, kreditna pisma),

 • vodi blagajničku dokumentaciju,

 • čuva blagajničku dokumentaciju.


3 blagajni ki maksimum

3. Blagajnički maksimum

 • Za obavljanje svakodnevnog posla blagajni se ostavlja na raspolaganje određena suma novca.

 • Taj iznos novca naziva se blagajnički maksimum, jer je to najveći iznos koji blagajnik smije držati u kasi.

 • Ujedno, to je i najveći iznos koji blagajnik smije isplatiti jednom licu.


 • Trenutno u FBiH ne postoje propisi koji bi regulisali visinu blagajničkog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih plaćanja. Preporučuje se donošenje internog akta o blagajničkom poslovanju sa utvrđenim ovlaštenjima u pogledu izvršavanja naloga za naplatu i isplatu, uključujući i visinu blagajničkog maksimuma.


4 blagajni ka dokumentacija

4. Blagajnička dokumentacija

Za obavljanje gotovinskog plaćanja blagajna upotrebljava sljedeće dokumente:

 • nalog za naplatu,

 • nalog za isplatu,

 • blagajnički dnevnik (izvještaj).


Za naplatu i isplatu gotovog novca na blagajni koriste se blagajničke uplatnice i isplatnice, koje su uvezane u blokove. Svaka uplatnica, odnosno isplatnica, mora sadržavati ove podatke:

 • naziv i adresa društva u čije ima blagajnik ispostavlja dokumenat,

 • naziv dokumenta (nalog za naplatu ili isplatu),

 • broj dokumenta,

 • ime i adresa uplatioca, odnosno stranke kojoj je isplaćeno,

 • iznos u brojkama i slovima,

 • svrha uplate ili isplate,

 • mjesto i datum izdavanja,

 • potpis blagajnika i likvidatora.


Uplatnica

Uplatnica

Uplatnicu blagajnik ispunjava ručno kao potvrdu za primljeni novac u blagajnu.Ispostavlja je u tri primjerka: original daje uplatitelju, drugi primjerak se prilaže uz blagajnički izvještaj a treći ostaje u bloku uplatnica kod blagajnika.


Isplatnica

Isplatnica

 • Isplatnica se ,takoder, ispunjava u tri primjerka, prvi primjerak se prilaže uz blagajnički izvještaj, drugi se daje isplatitelju ,a treći primjerak ostaje u bloku kod blagajnika.


Blagajni ki dnevnik

Blagajnički dnevnik

Blagajnik svakodnevno vodi blagajnički dnevnik (izvještaj) na osnovu ispostavljenih naloga za naplatu i naloga za isplatu.

Blagajnički dnevnik sadrži ove kolone:

 • redni broj,

 • broj naloga za naplatu ili isplatu,

 • sadržaj,

 • ulaz ili primitak,

 • izlaz ili izdatak,

 • broj konta