EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI
Download

EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI

Advertisement
Download Presentation
Comments
kristin
From:
|  
(122) |   (0) |   (0)
Views: 240 | Added: 18-01-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
Tematske cjeline:. Pojam blagajne Poslovi blagajneBlagajnici maksimum Blagajnica dokumentacijaBlagajnicki izvjetaj Knjienje bagajnickog izvjetaja Utvrdivanje blag. vikova i manjkovaPromet gotovog novca izmedu blagajne i iro-racuna. 1.Pojam blagajne . U uem smislu rijeci to je metalna
EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. EVIDENCIJA NOVCANIH SREDSTAVA U BLAGAJNI

2. Tematske cjeline: Pojam blagajne Poslovi blagajne Blagajnici maksimum Blagajnica dokumentacija Blagajnicki izvje?taj Knji?enje bagajnickog izvje?taja Utvrdivanje blag. vi?kova i manjkova Promet gotovog novca izmedu blagajne i ?iro-racuna

3. 1.Pojam blagajne U u?em smislu rijeci to je metalna kasa (trezor), gdje se cuva novac i ostalo ?to je obuhvaceno blagajnickim poslovanjem, a u ?irem smislu, to je prostor, radno mjesto, u kojem se nalazi lice zadu?eno da obavlja blagajnicke poslove.

4. To lice se naziva blagajnik. Blagajnik je jedino ovla?ceno lice koje u ime i za racun dru?tva prima, izdaje i cuva novac, valute, papire od vrijednosti i plemenite metale. Blagajna se nalazi u finansijskom sektoru dru?tva. Blagajnik treba da ima odgovarajucu strucnu spremu za obavijanje fmansijskih poslova, mora biti vje?t u rukovanju s novcem, sabran i smiren.

5. Blagajnicko poslovanje obuhvata poslovanje efektivnim domacim novcem, valutama, papirima od vrijednosti i plemenitim metalima.

6. 2. Poslovi blagajne Blagajna obavlja sljedece poslove: prima uplate u gotovom novcu, vr?i sve isplate u gotovom novcu, podi?e sa ?iro racuna novac za isplatu placa zaposlenih, vr?i isplate akontacija za slu?bena putovanja, pola?e gotov novac na ?iro racun kod banke, prima vrijednosne papire (cekove, mjenice, kreditna pisma), vodi blagajnicku dokumentaciju, cuva blagajnicku dokumentaciju.

7. 3. Blagajnicki maksimum Za obavljanje svakodnevnog posla blagajni se ostavlja na raspolaganje odredena suma novca. Taj iznos novca naziva se blagajnicki maksimum, jer je to najveci iznos koji blagajnik smije dr?ati u kasi. Ujedno, to je i najveci iznos koji blagajnik smije isplatiti jednom licu.

8. Trenutno u FBiH ne postoje propisi koji bi regulisali visinu blagajnickog maksimuma, kao ni visinu dozvoljenih gotovinskih placanja. Preporucuje se dono?enje internog akta o blagajnickom poslovanju sa utvrdenim ovla?tenjima u pogledu izvr?avanja naloga za naplatu i isplatu, ukljucujuci i visinu blagajnickog maksimuma.

9. 4. Blagajnicka dokumentacija Za obavljanje gotovinskog placanja blagajna upotrebljava sljedece dokumente: nalog za naplatu, nalog za isplatu, blagajnicki dnevnik (izvje?taj). ?

10. Za naplatu i isplatu gotovog novca na blagajni koriste se blagajnicke uplatnice i isplatnice, koje su uvezane u blokove. Svaka uplatnica, odnosno isplatnica, mora sadr?avati ove podatke: naziv i adresa dru?tva u cije ima blagajnik ispostavlja dokumenat, naziv dokumenta (nalog za naplatu ili isplatu), broj dokumenta, ime i adresa uplatioca, odnosno stranke kojoj je isplaceno, iznos u brojkama i slovima, svrha uplate ili isplate, mjesto i datum izdavanja, potpis blagajnika i likvidatora.

11. Uplatnica Uplatnicu blagajnik ispunjava rucno kao potvrdu za primljeni novac u blagajnu.Ispostavlja je u tri primjerka: original daje uplatitelju, drugi primjerak se prila?e uz blagajnicki izvje?taj a treci ostaje u bloku uplatnica kod blagajnika.

12. Isplatnica Isplatnica se ,takoder, ispunjava u tri primjerka, prvi primjerak se prila?e uz blagajnicki izvje?taj, drugi se daje isplatitelju ,a treci primjerak ostaje u bloku kod blagajnika.

13. Blagajnicki dnevnik Blagajnik svakodnevno vodi blagajnicki dnevnik (izvje?taj) na osnovu ispostavljenih naloga za naplatu i naloga za isplatu. Blagajnicki dnevnik sadr?i ove kolone: redni broj, broj naloga za naplatu ili isplatu, sadr?aj, ulaz ili primitak, izlaz ili izdatak, broj konta


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro