TRACES - PowerPoint PPT Presentation

Traces
Download
1 / 54

 • 281 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRACES. TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/. Obowiązuje władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich UE od 1 stycznia 2005 r. TRACES.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TRACES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Traces

TRACES

TRAde Control and Expert System

https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Obowizuje wadze weterynaryjne wszystkich pastw czonkowskich UE od 1 stycznia 2005 r.


Traces1

TRACES

Unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierzt ywych oraz niektrych produktw pochodzenia zwierzcego przez terytorium pastw czonkowskich UE.

Dotyczy:

 • wymiany wewntrzunijnej,

 • importu i tranzytu z krajw trzecich,

 • eksportu zwierzt do krajw trzecich.


Traces

CEL

System suy do:

 • wystawiania wiadectw weterynaryjnych dla ywych zwierzt i pewnych produktw pochodzenia zwierzcego w handlu wewntrzunijnym,

 • wystawiania dokumentw CVED dla wwoonych na terytorium pastw czonkowskich UE zwierzt i produktw z pastw trzecich ,

 • prowadzenia nadzoru weterynaryjnego.


Rodzaje dokument w

RODZAJE DOKUMENTW

 • INTRA- wiadectwa zdrowia zwierzt w obrocie wewntrzwsplnotowym (wypeniane w PIW)

 • CVED A- wsplne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla zwierzt (wypeniane w PKG)

 • CVED P- wsplne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla produktw pochodzenia zwierzcego(wypeniane w PKG)


Rodzaje dokument w1

RODZAJE DOKUMENTW

 • IMPORT- wiadectwa importowe (wwozowe do UE) wypeniane przez uprawniony podmiot z pastwa trzeciego w PKG przeksztacany jest w CVED

 • DRAFT - wiadectwa INTRA i dokumenty CVED w trakcie przygotowania


Numery referencyjne dokument w

Numery referencyjne DOKUMENTW

 • wiadectwa zdrowia zwierzt w obrocie wewntrzwsplnotowym INTRA.KK.RRRR.nnnnnnn

  gdzie:KK - kod ISO pastwa czonkowskiegoRRRR - roknnnnnnn - 7-cyfrowy numer wiadectwa nadawany przez system (kolejny w pastwie czonkowskim)


Numery referencyjne dokument w1

Numery referencyjne DOKUMENTW

 • wsplne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla zwierzt i produktwCVEDA.KK.RRRR.nnnnnnnCVEDP.KK.RRRR.nnnnnnn

  gdzie:KK - kod ISO pastwa czonkowskiegoRRRR - roknnnnnnn - 7-cyfrowy numer dokumentu nadawany przez system (kolejny w pastwie czonkowskim)


Numery referencyjne dokument w2

Numery referencyjne DOKUMENTW

 • wiadectwa importowe (wwozowe do UE) IMPORT.K3.RRRR.nnnnnnn gdzie:K3- kod ISO pastwa trzeciegoRRRR - roknnnnnnn - 7-cyfrowy kolejny numer dokumentu nadany przez system


Towary w systemie traces

Towary w systemie TRACES


Przesy ki rejestrowane w systemie traces

Przesyki rejestrowane w systemie TRACES

 • Handel wewntrz Wsplnoty zwierztami i pewnymi produktami (materia biologiczny, materia wysokiego ryzyka).

 • Wywz (eksport) do pastw trzecich zwierzt i produktw.

 • Przywz (import) zwierzt i produktw pochodzcych z pastw trzecich

 • Przewz (tranzyt) przez terytorium pastw czonkowskich UE zwierzt i produktw z pastw trzecich przeznaczonych na eksport do pastw trzecich


Przesy ki rejestrowane w systemie traces szczeg y

Przesyki rejestrowane w systemie TRACES szczegy

 • Przywz produktw, objtych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, ktre musz by monitorowane poczwszy od PKG wwozu, do zakadu przeznaczenia (kanalizacja).

 • Powtrny wwz na terytorium UE produktw pochodzenia wsplnotowego, nie przyjtych przez kraj trzeci.

 • Przywz produktw objtych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE


Przesy ki rejestrowane w systemie traces cd

Przesyki rejestrowane w systemie TRACES - cd

 • Przywz (import) produktw z pastwa trzeciego nie speniajcych wymaga przywozowych, przeznaczonych do magazynw w strefach wolnocowych, magazynw wolnocowych, magazynw celnych, na zaopatrzenie statkw.

 • Przywz (import) produktw, ktre nie maj zezwolenia, przeznaczone do przetwrstwa w pastwie czonkowskim.

 • Przewz mczki zwierzcej, misa i koci pochodzcych ze ssakw, oraz portugalskich rodkw ywienia zwierzt.


1 handel wewn trz wsp lnoty zwierz tami i pewnymi produktami

1. Handel wewntrz Wsplnoty zwierztami i pewnymi produktami.

Dotyczy zwierzt i produktw okrelonych w Aneksie A

(zharmonizowane) i Aneksie B (nie zharmonizowane)

dyrektywy Rady 90/425/EWG zmienionej Dyrektyw Rady

92/118/EWG - artyku 4 ust. 2

wiadectwo INTRA wprowadza do systemu PLW.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ

weterynaryjny pastwa czonkowskiego bdcego

docelowym miejscem dostawy, jednostki centralne pastw

czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take

jednostka centralna w GIW oraz waciwy WIW.


2 wyw z eksport do pa stw trzecich zwierz t i niekt rych produkt w

2. Wywz (eksport) do pastw trzecich zwierzt i niektrych produktw.

Dotyczy zwierzt i produktw wymienionych w art. 3, par.1, punkt g, pierwszego akapitu Dyrektywy Rady 90/425/CEE, czyli okrelonych wycznie w Aneksie A (zharmonizowanych) oraz w art. 5, ust. 2 decyzji Komisji 93/444/EWG.

wiadectwo INTRA wprowadza do systemu PLW.

O przesyce powiadamiany jest waciwy PKG lub BIP

pastwa czonkowskiego, przez ktry towar opuszcza terytorium UE, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW oraz waciwy WIW.


3 przyw z import zwierz t pochodz cych z pa stw trzecich

3. Przywz (import) zwierzt pochodzcych z pastw trzecich

Dotyczy przywozu zwierzt pochodzcych z pastw trzecich, dla ktrych przepisy UE zostay zharmonizowane (art. 4, lit. D oraz art.7, ust. 3 Dyrektywy Rady 91/496/EWG):

 • zwierzta s przeznaczone dla pastwa czonkowskiego lub regionu posiadajcego specyficzne wymagania,

 • zostay pobrane prbki do bada laboratoryjnych, ale wyniki nie s znane w momencie, gdy przesyka opuszcza punkt kontroli granicznej.


3 przyw z import zwierz t pochodz cych z pa stw trzecich cd

3. Przywz (import) zwierzt pochodzcych z pastw trzecich - cd

Dotyczy przywozu zwierzt pochodzcych z pastw trzecich, dla ktrych przepisy UE zostay nie zharmonizowane (art. 8A, ust. 1, lit. b ii Dyrektywy Rady 91/496/EWG) i nie wymienionych w Aneksie A Dyrektywy Rady 90/425/CEE,

 • zapewniona jest kontrola fizyczna przez pastwo czonkowskie bdce miejscem docelowym przywozu.

  Obejmuje take jednodniowe kurczta importowane z kraju trzeciego (art.2 decyzji Komisji 2000/505/WE i nota w Aneksie do decyzji 2000/505/CE)


3 przyw z import zwierz t pochodz cych z pa stw trzecich cd1

3. Przywz (import) zwierzt pochodzcych z pastw trzecich - cd

Nie dotyczy zwierzt domowych towarzyszcych podrnym, przywoonych lub przewoonych w celach niehandlowych.

Dokument CVED A wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ weterynaryjny kraju czonkowskiego miejsca dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW oraz waciwy WIW.


Traces

4. Przewz (tranzyt) przez terytorium pastw czonkowskich UE zwierzt i produktw z pastw trzecich przeznaczonych na eksport do pastw trzecich

Dotyczy zwierzt majcych zezwolenie pastwa trzeciego tzn. importera na przywz (art. 9, ust. 1 lit. D Dyrektywy Rady 91/496/EWG)

Dokument CVED A lub P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyce powiadamiany jest BIP kraju czonkowskiego, przez ktry towar opuszcza terytorium UE (PKG wywozu), jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW.


Traces

5. Przywz produktw, objtych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, ktre musz by monitorowane poczwszy od PKG wwozu, do zakadu przeznaczenia (kanalizacja).

Dotyczy produktw, ktre musz by monitorowane od PKG, przez ktry s wwoone, do zakadu -miejsca ich przeznaczenia . S to np. surowce dla przemysu farmaceutycznego, produkty uboczne np. przetworzone biako zwierzce, surowce do produkcji karmy dla zwierzt domowych (art. 8, ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, art. 2, ust. 6 lit. c decyzji Komisji 92/183/CEE).

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.


Traces

5. Przywz produktw, objtych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, ktre musz by monitorowane poczwszy od PKG wwozu, do zakadu przeznaczenia (kanalizacja) cd.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ weterynaryjny odpowiedzialny za zakad miejsca przeznaczenia produktw (lub magazyn poredni) w pastwie czonkowskim, jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW oraz waciwy WIW (gdy w RP).

 • Organ odpowiedzialny za zakad lub magazyn poredni miejsca przeznaczenia (PIW) powiadamia w cigu 15 dni PKG punktu wejcia produktw o przybyciu tych produktw.


Traces

5. Przywz produktw, objtych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, ktre musz by monitorowane poczwszy od PKG wwozu, do zakadu przeznaczenia (kanalizacja) cd.

 • Jeli produkty wysyane s dalej, PLW odpowiedzialny za miejsce, gdzie znajduje si zarejestrowany zakad lub magazyn poredni wpisuje do systemu TRACES CVED P crka .

 • Powiadamiany jest waciwy organ odpowiedzialny za zarejestrowany zakad w kraju czonkowskim przeznaczenia oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW .


Traces

6. Powtrny wwz na terytorium UE produktw pochodzenia wsplnotowego, nie przyjtych przez kraj trzeci.

Dotyczy powtrnego wwozu produktw pochodzenia wsplnotowego, nie przyjtych przez kraj trzeci (art. 15 ust. 4 Dyrektywy 97/78/WE)

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ kraju czonkowskiego, w ktrym jest miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW.


7 przyw z produkt w obj tych art 8 ust 1 dyrektywy rady 97 78 we

7. Przywz produktw objtych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE

Dotyczy przypadkw okrelonych w.w. Dyrektywie Rady:

 • produkty przeznaczone s dla pastwa czonkowskiego lub regionu, ktry posiada specjalne wymagania w ramach prawodawstwa wsplnotowego,

 • zostay pobrane prbki, ale wyniki bada nie s znane w momencie, gdy transport opuszcza PKG,

 • jest to przywz dla specjalnych potrzeb, w przypadkach przewidzianych w ustawodawstwie Wsplnoty.


7 przyw z produkt w obj tych art 8 ust 1 dyrektywy rady 97 78 we cd

7. Przywz produktw objtych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE - cd

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ kraju czonkowskiego, w ktrym znajduje si miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW.


Traces

8. Przywz (import) z pastwa trzeciego produktw nie speniajcych wymaga przywozowych, przeznaczonych do magazynw w strefach wolnocowych, magazynw wolnocowych, magazynw celnych, na zaopatrzenie statkw.

Dotyczy pochodzcych z pastwa trzeciego produktw, ktre nie speniaj wymaga przywozowych a s przeznaczone do magazynw w strefach wolnocowych, magazynw wolnocowych, magazynw celnych lub na zaopatrzenie rodkw transportu morskiego w komunikacji midzynarodowej (art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, art. 2 akapit 2 decyzji Komisji 2000/571/WE uchylajcej decyzj 93/14)


Traces

8. Przywz (import) z pastwa trzeciego produktw nie speniajcych wymaga przywozowych, przeznaczonych do magazynw w strefach wolnocowych, magazynw wolnocowych, magazynw celnych, na zaopatrzenie statkw cd.

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ kraju czonkowskiego, w ktrym znajduje si miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW.


Traces

9. Przywz (import) produktw, ktre nie maj zezwolenia, przeznaczonych do przetwrstwa w pastwie czonkowskim.

Dotyczy produktw, ktre nie maj zezwolenia, ale w drodze derogacji s wprowadzone na rynek w celach innych ni konsumpcyjne (art. 4, par. 3 decyzji 93/13/CEE) .

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ kraju czonkowskiego, w ktrym znajduje si zarejestrowany zakad przetwrczy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW.


Traces

10. Przewz mczki zwierzcej, misa i koci pochodzcych ze ssakw, oraz portugalskich rodkw ywienia zwierzt.

Dotyczy nastpujcych produktw (punkt 4 Aneksu do decyzji Komisji 1999/517/WE zmieniajcej decyzj 98/653/WE):

 • mczka zwierzca, miso i koci pochodzce ze ssakw z zaznaczeniem nie nadajce si do karmienia zwierzt przeznaczone wycznie do spalenia

 • rodki ywienia zwierzt zawierajce skadniki wymienione w art. 3 par. 1, punkt b, decyzji 98/653/WE i pochodzce z Portugalii


Traces

10. Przewz mczki zwierzcej, misno-kostnej pochodzcej ze ssakw, oraz rodkw ywienia zwierzt z Portugalii - cd.

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG (import, tranzyt)

wiadectwo INTRA wprowadzane jest do systemu przez PLW (wymiana wewnetrzna).

O przesyce powiadamiany jest waciwy organ kraju czonkowskiego, w ktrym znajduje si miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne pastw czonkowskich, przez ktre towar jest przewoony, a take jednostka centralna w GIW.


Traces

Zaoenia systemu

 • Wszystkie pastwa czonkowskie UE uywaj systemu TRACES dowystawianiadokumentw wwozu CVED A, CVED P oraz wiadectw INTRA w obrocie wewntrzwsplnotowym, zgodnie z dostpnymi wzorami, wprowadzajc przez Internet dane do centralnej bazy w Luxemburgu,

 • Waciwy organ weterynaryjny wystawiajcy dokument (graniczny lekarz, powiatowy lekarz) uprawomocnia zatwierdza dokument,

 • W systemie rejestrowane s wyniki weterynaryjnej kontroli zwierzt lub produktw


Traces

Zaoenia systemu - cd

Wszystkie pastwa czonkowskie UE zgosiy organy wadzy weterynaryjnej jako tzw. jednostki systemu TRACES:

 • Jednostka centralna kompetentny centralny organ weterynaryjny ds. zdrowia GIW

 • Jednostki regionalne kompetentne regionalne organy weterynaryjne ds. zdrowia WIW-y

 • Jednostki lokalne kompetentne lokalne organy weterynaryjne ds. zdrowia PIW-y

 • Posterunki Kontroli Granicznej PKG (BIP) organy weterynaryjne okrelone w art.2(2) punkt g Dyrektywy 97/78/EC oraz w art.2(2) punkt f Dyrektywy 91/496/EEC.


Traces

Zaoenia systemu - cd

 • Organy wadzy weterynaryjnej zgoszone przez pastwa czonkowskie do systemu TRACES musz by wyposaone w odpowiedni sprzt komputerowy i cze do Internetu niezbdne dla prawidowego do funkcjonowania systemu.

 • Kada miejscowo posiadajca kod pocztowy jest przydzielona do jednostki lokalnej, przez ktr jest nadzorowana oraz do jednostki regionalnej, do ktrej przynaley dana jednostka lokalna.


Traces

Zaoenia systemu cd

 • Kady organ wadzy weterynaryjnej zgoszony do systemu jest reprezentowany przez zarejestrowanych uytkownikw, ktrzy maj uprawnienia odpowiadajce organowi.

 • Inni zarejestrowani uytkownicy systemu to osoby reprezentujce podmioty gospodarcze nadzorowane przez organy wadzy weterynaryjnej


Kolejno dzia a

Kolejno dziaa

 • Wpisanie wiadectwa do systemu PIW (PKG) lub osoba reprezentujca podmiot gospodarczy

 • Wstpne zatwierdzanieprzez lekarza (pre-walidacja) - opcjonalnie

 • Zatwierdzenie (walidacja) przez lokalne wadze weterynaryjne PIW lub PKG

 • Przewz towaru ze wiadectwem z ewentualn kontrol w miejscach odpoczynku (PIW)

 • Kontrola w miejscu dostawy lub przekroczenia granicy (PIW lub PKG)


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie piw i pkg

Uprawnienia organw Inspekcji Weterynaryjnej w systemie PIW i PKG

 • PIW-y oraz PKG wpisuj do systemu TRACES informacje o przesykach zwierzt i niektrych produktw pochodzenia zwierzcego zgodnie z obowizujcymi wzorami wiadectw zdrowia dla obrotu wewntrzwsplnotowego oraz dokumentw CVED dla zwierzt i produktw wwoonych z krajw trzecich (import) lub przewoonych przez terytorium UE z kraju trzeciego do kraju trzeciego (tranzyt), zatwierdzaj je oraz rejestruj wyniki kontroli wysyek.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie piw wiw

Uprawnienia organw Inspekcji Weterynaryjnej w systemie-PIW, WIW

2.PIW-y i WIW-y s powiadamiane przez system za porednictwem poczty elektronicznejo wysykach, ktre bd dostarczone do podmiotw gospodarczych lub gospodarstw (tzw. organizacji) na nadzorowanym obszarze. Celem powiadamiania jest prowadzenie nadzoru i kontroli.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie piw wiw1

Uprawnienia organw Inspekcji Weterynaryjnej w systemie-PIW, WIW

3.PIW-y i WIW-y maj bezporedni dostp do informacji, wpisanych do systemu przez inne pastwa czonkowskie, o wysykach zwierzt i produktw, ktre s dostarczane na teren nadzorowany, a take do wiadectw zarejestrowanych (wystawionych) przez PIW - poprzez funkcj wyszukiwania i przegldania wiadectw w bazie danych systemu TRACES.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie giw

Uprawnienia organw Inspekcji Weterynaryjnej w systemie - GIW

 • GIW jako jednostka centralna jest powiadamiana o wszelkich transportach kierowanych na terytorium RP, przemieszczanych po terytorium RP, oraz o wiadectwach zarejestrowanych w systemie przez wszystkie PIW-y i PKG.

 • GIW ma bezporedni dostp do informacji wpisanych do systemu przez inne pastwa czonkowskie o wysykach zwierzt i produktw, ktre dostarczane s na terytorium RP lub przewoones przez RP, a take do wiadectw zarejestrowanych w systemie przez PIW i PKG.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej piw pkg

Uprawnienia organw Inspekcji Weterynaryjnej PIW, PKG

6.PIW-y i PKGrejestruj i zatwierdzaj organizacje (podmioty gospodarcze) oraz nowych uytkownikw reprezentujcych te organizacje funkcja nadawania dostpu do systemu nadzorowanym podmiotom gospodarczym.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie pkg

Uprawnienia organw Inspekcji Weterynaryjnej w systemie PKG

 • PKG maj bezporedni dostp do informacji wpisanych do systemu przez jednostki lokalne lub BIP-y innych pastw czonkowskich o:

 • transportach zwierzt eksportowanych do krajw trzecich

 • przesykach odrzuconych przez inne BIP-y lub PKG

 • przesykach tranzytowych z kraju trzeciego do innego kraju trzeciego, ktre opuszcz terytorium UE przez ten PKG.

  PKG s rwnie powiadamiane poczt elektroniczn o ww przesykach.


Zasady dzia ania systemu traces

Zasady dziaania systemu TRACES

 • System jest dostpny dla zarejestrowanych uytkownikw przez przegldark internetow po zalogowaniu si i podaniu hasa

 • Adres internetowy https://sanco.ec.europa.eu/traces/

 • Kady uytkownik bezporednio wprowadza dane na serwer centralny systemu TRACES

 • Kady uytkownik ma bezporedni dostp do danych zgromadzonych na serwerze unijnym systemu TRACES w zakresie uprawnie organu, ktry reprezentuje.

 • System wysya powiadomienia o przesykach oraz inne informacje na zarejestrowane adresy poczty elektronicznej uytkownikw.


System traces wymagania

System TRACES - wymagania

 • przegldarka internetowa Internet Explorer ver. min. 5.5 lub rwnowana

 • program Adobe Reader 6.0

 • adres poczty elektronicznej, ktry jest loginem dla uytkownika

 • haso uytkownika min. 10 znakw


Dane referencyjne systemu

Dane referencyjne systemu

 • o wadzach weterynaryjnych PC UE

 • o organizacjach podmiotach gospodarczych, ktre s nadawcami, odbiorcami przesyek, miejscami pochodzenia towarw, miejscami gromadzenia zwierzt, przewonikami itp.

 • o uytkownikach zarejestrowanych i majcych dostp do systemu (reprezentujcych wadze weterynaryjne, organizacje lub podmioty z PC UE oraz z krajw trzecich)

 • Kody pocztowe i nazwy miejscowoci


R aporty i statystyki

Raporty i statystyki

 • Raporty zawierajce wiadectwa INTRA, CVED A, CVEDP sporzdza administrator unijny

 • Przesyki odrzucone: CVED A, CVEDP

 • Statystyka przeprowadzonych kontroli dot. CVED A i CVEDP

 • Hurtownia danych dostpne raporty standardowe


Kategorie u ytkownik w w traces

Kategorie uytkownikw w TRACES

 • Kompetentne Wadze Centralne - GIW (CCA)

 • Wadze Regionalne WIW (RCA)

 • Lokalne Jednostki Weterynaryjne - PIW (LVU)

 • Super LJW PIW nadzorujce skady celne (SLVU)

 • Posterunki Kontroli Granicznej- PKG (BIP)

 • Lekarze weterynarii (OV, OPV, ROPV)

 • Uytkownicy z podmiotw gospodarczych (EO)

 • Zarejestrowani uytkownicy z pastw trzecich

 • Administrator Europejski (EC-ADM)

 • Administratorzy Pastw Czonkowskich(MS-ADM)


Archite k tur a systemu klient serwer

Architektura Systemuklient - serwer

System TRACES zlokalizowany jest w Elektronicznym Centrum Danychw Luxemburgu.


Traces

Uytkownicy systemu w Polsce

1. Pracownicy organw wadzy weterynaryjnej:

 • GIW - Jednostki Centralnej CCA

 • WIW-w - Jednostek Regionalnych RCA

 • PIW-w - Jednostek Lokalnych LVU

 • PKG - Posterunkw Kontroli Granicznej BIP.

  2. Osoby reprezentujce podmioty gospodarcze nadzorowane przez lokalne organy wadzy weterynaryjnej


Zasady identyfikacji organ w weterynaryjnych w systemie traces

Zasady identyfikacji organw weterynaryjnych w systemie TRACES

Kody 7 znakowe:

 • LVU kknnnnn

 • BIP kknnn99

 • CCA kk00000

 • RCA kkrrrrr

  gdzie:

  kk kod ISO pastwa czonkowskiego (PC)

  n, r dowolny kod cyfrowy nadany przez PC


Polskie organy iw w systemie traces

Polskie organy IW w systemie TRACES

Jednostka centralna CCA GIW

kod PL00000

Lokalne JednostkiLVU PIW-y

kod PLwwpp0

gdzie: ww - kod TERYT wojewdztwa

pp - kod TERYT powiatu

w tym:SLVU - PIW-y nadzorujce skady celne

 • PL22620Gdynia

 • PL18040Jarosaw

 • PL20110Sokka


Traces

Polskie organy IW w systemie TRACES - cd

Regionalne Jednostki = wojewdztwa

kody: PLww000

woj. dolnolskie PL02000

woj. kujawsko-pomorskie PL04000

woj. lubelskie PL06000

woj. lubuskie PL06000

.

.

.

woj. warmisko-mazurskiePL28000

woj. wielkopolskie PL30000

woj. ZachodniopomorskiePL32000


Traces

Posterunki Kontroli Granicznej PKG

Kody:PLwwn99 gdzie: ww kod wojewdztwa, n numer kolejny w woj.

PL28199 - Bezledy

PL06399 - Dorohusk

PL22199 - Gdynia

PL22299 - Gdask

PL06499 - Hrebenne

PL18199 - Korczowa

PL06199 - Koroszczyn (Kukuryki)

PL06299 - Kobylany (Terespol)

PL20199 - Kunica Biaostocka

PL32199 - Szczecin

PL32299 - winoujcie

PL14199 - Warszawa-Okcie


Traces

PRZEGLDANIE POWIADOMIE Z KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

NadawcaSANCO-TRACES-NOREPLY@ec.europa.eu

wysya, na adres e-mail podany jako nazwa uytkownika, powiadomienia: - o zatwierdzonych, anulowanych wiadectwach i CVED-ach, - o wpisanych kontrolach, - o zresetowaniu hasa itp.

- o organizacjach i uytkownikach do zatwierdzenia.


Traces

Przykad powiadomienia o zatwierdzeniu wiadectwa


Traces

Dzikuj za uwag


 • Login