Traces
Download
1 / 54

TRACES - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

TRACES. TRAde Control and Expert System https://sanco.ec.europa.eu/traces/. Obowiązuje władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich UE od 1 stycznia 2005 r. TRACES.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TRACES' - kris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Traces

TRACES

TRAde Control and Expert System

https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Obowiązuje władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich UE od 1 stycznia 2005 r.


Traces1
TRACES

Unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE.

Dotyczy:

 • wymiany wewnątrzunijnej,

 • importu i tranzytu z krajów trzecich,

 • eksportu zwierząt do krajów trzecich.


CEL

System służy do:

 • wystawiania świadectw weterynaryjnych dla żywych zwierząt i pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzunijnym,

 • wystawiania dokumentów CVED dla wwożonych na terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich ,

 • prowadzenia nadzoru weterynaryjnego.


Rodzaje dokument w
RODZAJE DOKUMENTÓW

 • INTRA- świadectwa zdrowia zwierząt w obrocie wewnątrzwspólnotowym (wypełniane w PIW)

 • CVED A- wspólne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla zwierząt (wypełniane w PKG)

 • CVED P- wspólne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla produktów pochodzenia zwierzęcego(wypełniane w PKG)


Rodzaje dokument w1
RODZAJE DOKUMENTÓW

 • IMPORT- świadectwa importowe (wwozowe do UE) – wypełniane przez uprawniony podmiot z państwa trzeciego – w PKG przekształcany jest w CVED

 • DRAFT - świadectwa INTRA i dokumenty CVED w trakcie przygotowania


Numery referencyjne dokument w
Numery referencyjne DOKUMENTÓW

 • świadectwa zdrowia zwierząt w obrocie wewnątrzwspólnotowym INTRA.KK.RRRR.nnnnnnn

  gdzie:KK - kod ISO państwa członkowskiegoRRRR - roknnnnnnn - 7-cyfrowy numer świadectwa nadawany przez system (kolejny w państwie członkowskim)


Numery referencyjne dokument w1
Numery referencyjne DOKUMENTÓW

 • wspólne weterynaryjne dokumenty wwozu i przewozu dla zwierząt i produktówCVEDA.KK.RRRR.nnnnnnnCVEDP.KK.RRRR.nnnnnnn

  gdzie:KK - kod ISO państwa członkowskiegoRRRR - roknnnnnnn - 7-cyfrowy numer dokumentu nadawany przez system (kolejny w państwie członkowskim)


Numery referencyjne dokument w2
Numery referencyjne DOKUMENTÓW

 • świadectwa importowe (wwozowe do UE) IMPORT.K3.RRRR.nnnnnnn gdzie:K3 - kod ISO państwa trzeciegoRRRR - roknnnnnnn - 7-cyfrowy kolejny numer dokumentu nadany przez systemPrzesy ki rejestrowane w systemie traces
Przesyłki rejestrowane w systemie TRACES

 • Handel wewnątrz Wspólnoty zwierzętami i pewnymi produktami (materiał biologiczny, materiał wysokiego ryzyka).

 • Wywóz (eksport) do państw trzecich zwierząt i produktów.

 • Przywóz (import) zwierząt i produktów pochodzących z państw trzecich

 • Przewóz (tranzyt) przez terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich przeznaczonych na eksport do państw trzecich


Przesy ki rejestrowane w systemie traces szczeg y
Przesyłki rejestrowane w systemie TRACES – szczegóły

 • Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja).

 • Powtórny wwóz na terytorium UE produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci.

 • Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE


Przesy ki rejestrowane w systemie traces cd
Przesyłki rejestrowane w systemie TRACES - cd

 • Przywóz (import) produktów z państwa trzeciego nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków.

 • Przywóz (import) produktów, które nie mają zezwolenia, przeznaczone do przetwórstwa w państwie członkowskim.

 • Przewóz mączki zwierzęcej, mięsa i kości pochodzących ze ssaków, oraz portugalskich środków żywienia zwierząt.


1 handel wewn trz wsp lnoty zwierz tami i pewnymi produktami
1. Handel wewnątrz Wspólnoty zwierzętami i pewnymi produktami.

Dotyczy zwierząt i produktów określonych w Aneksie A

(zharmonizowane) i Aneksie B (nie zharmonizowane)

dyrektywy Rady 90/425/EWG zmienionej Dyrektywą Rady

92/118/EWG - artykuł 4 ust. 2

Świadectwo INTRA wprowadza do systemu PLW.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ

weterynaryjny państwa członkowskiego będącego

docelowym miejscem dostawy, jednostki centralne państw

członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także

jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.


2 wyw z eksport do pa stw trzecich zwierz t i niekt rych produkt w
2. Wywóz (eksport) do państw trzecich zwierząt i niektórych produktów.

Dotyczy zwierząt i produktów wymienionych w art. 3, par.1, punkt g, pierwszego akapitu Dyrektywy Rady 90/425/CEE, czyli określonych wyłącznie w Aneksie A (zharmonizowanych) oraz w art. 5, ust. 2 decyzji Komisji 93/444/EWG.

Świadectwo INTRA wprowadza do systemu PLW.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy PKG lub BIP

państwa członkowskiego, przez który towar opuszcza terytorium UE, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.


3 przyw z import zwierz t pochodz cych z pa stw trzecich
3. Przywóz (import) zwierząt pochodzących z państw trzecich

Dotyczy przywozu zwierząt pochodzących z państw trzecich, dla których przepisy UE zostały zharmonizowane (art. 4, lit. D oraz art.7, ust. 3 Dyrektywy Rady 91/496/EWG):

 • zwierzęta są przeznaczone dla państwa członkowskiego lub regionu posiadającego specyficzne wymagania,

 • zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych, ale wyniki nie są znane w momencie, gdy przesyłka opuszcza punkt kontroli granicznej.


3 przyw z import zwierz t pochodz cych z pa stw trzecich cd
3. Przywóz (import) zwierząt pochodzących z państw trzecich - cd

Dotyczy przywozu zwierząt pochodzących z państw trzecich, dla których przepisy UE zostały nie zharmonizowane (art. 8A, ust. 1, lit. b ii Dyrektywy Rady 91/496/EWG) i nie wymienionych w Aneksie A Dyrektywy Rady 90/425/CEE,

 • zapewniona jest kontrola fizyczna przez państwo członkowskie będące miejscem docelowym przywozu.

  Obejmuje także jednodniowe kurczęta importowane z kraju trzeciego (art.2 decyzji Komisji 2000/505/WE i nota w Aneksie do decyzji 2000/505/CE)


3 przyw z import zwierz t pochodz cych z pa stw trzecich cd1
3. Przywóz (import) zwierząt pochodzących z państw trzecich - cd

Nie dotyczy zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonych lub przewożonych w celach niehandlowych.

Dokument CVED A wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ weterynaryjny kraju członkowskiego miejsca dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.


4. Przewóz (tranzyt) przez terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich przeznaczonych na eksport do państw trzecich

Dotyczy zwierząt mających zezwolenie państwa trzeciego tzn. importera na przywóz (art. 9, ust. 1 lit. D Dyrektywy Rady 91/496/EWG)

Dokument CVED A lub P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyłce powiadamiany jest BIP kraju członkowskiego, przez który towar opuszcza terytorium UE (PKG wywozu), jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.


5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja).

Dotyczy produktów, które muszą być monitorowane od PKG, przez który są wwożone, do zakładu -miejsca ich przeznaczenia . Są to np. surowce dla przemysłu farmaceutycznego, produkty uboczne np. przetworzone białko zwierzęce, surowce do produkcji karmy dla zwierząt domowych (art. 8, ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, art. 2, ust. 6 lit. c decyzji Komisji 92/183/CEE).

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.


5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja) – cd.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ weterynaryjny odpowiedzialny za zakład miejsca przeznaczenia produktów (lub magazyn pośredni) w państwie członkowskim, jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW (gdy w RP).

 • Organ odpowiedzialny za zakład lub magazyn pośredni miejsca przeznaczenia (PIW) powiadamia w ciągu 15 dni PKG punktu wejścia produktów o przybyciu tych produktów.


5. Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, które muszą być monitorowane począwszy od PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja) – cd.

 • Jeśli produkty wysyłane są dalej, PLW odpowiedzialny za miejsce, gdzie znajduje się zarejestrowany zakład lub magazyn pośredni wpisuje do systemu TRACES CVED P „córka” .

 • Powiadamiany jest właściwy organ odpowiedzialny za zarejestrowany zakład w kraju członkowskim przeznaczenia oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW .


6. Powtórny wwóz na terytorium UE produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci.

Dotyczy powtórnego wwozu produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci (art. 15 ust. 4 Dyrektywy 97/78/WE)

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym jest miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.


7 przyw z produkt w obj tych art 8 ust 1 dyrektywy rady 97 78 we
7. Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE

Dotyczy przypadków określonych w.w. Dyrektywie Rady:

 • produkty przeznaczone są dla państwa członkowskiego lub regionu, który posiada specjalne wymagania w ramach prawodawstwa wspólnotowego,

 • zostały pobrane próbki, ale wyniki badań nie są znane w momencie, gdy transport opuszcza PKG,

 • jest to przywóz dla specjalnych potrzeb, w przypadkach przewidzianych w ustawodawstwie Wspólnoty.


7 przyw z produkt w obj tych art 8 ust 1 dyrektywy rady 97 78 we cd
7. Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE - cd

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.


8. Przywóz (import) z państwa trzeciego produktów nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków.

Dotyczy pochodzących z państwa trzeciego produktów, które nie spełniają wymagań przywozowych a są przeznaczone do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych lub na zaopatrzenie środków transportu morskiego w komunikacji międzynarodowej (art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE, art. 2 akapit 2 decyzji Komisji 2000/571/WE uchylającej decyzję 93/14)


8. Przywóz (import) z państwa trzeciego produktów nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków –cd.

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.


9. Przywóz (import) produktów, które nie mają zezwolenia, przeznaczonych do przetwórstwa w państwie członkowskim.

Dotyczy produktów, które nie mają zezwolenia, ale w drodze derogacji są wprowadzone na rynek w celach innych niż konsumpcyjne (art. 4, par. 3 decyzji 93/13/CEE) .

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG.

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się zarejestrowany zakład przetwórczy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.


10. Przewóz mączki zwierzęcej, mięsa i kości pochodzących ze ssaków, oraz portugalskich środków żywienia zwierząt.

Dotyczy następujących produktów (punkt 4 Aneksu do decyzji Komisji 1999/517/WE zmieniającej decyzję 98/653/WE):

 • mączka zwierzęca, mięso i kości pochodzące ze ssaków z zaznaczeniem „nie nadające się do karmienia zwierząt – przeznaczone wyłącznie do spalenia”

 • środki żywienia zwierząt zawierające składniki wymienione w art. 3 par. 1, punkt b, decyzji 98/653/WE i pochodzące z Portugalii


10. Przewóz mączki zwierzęcej, mięsno-kostnej pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

Dokument CVED P wprowadzany jest do systemu przez PKG (import, tranzyt)

Świadectwo INTRA wprowadzane jest do systemu przez PLW (wymiana wewnetrzna).

O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce dostawy oraz jego jednostka centralna, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW.


Założenia systemu pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • Wszystkie państwa członkowskie UE używają systemu TRACES dowystawianiadokumentów wwozu CVED A, CVED P oraz świadectw INTRA w obrocie wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z dostępnymi wzorami, wprowadzając przez Internet dane do centralnej bazy w Luxemburgu,

 • Właściwy organ weterynaryjny wystawiający dokument (graniczny lekarz, powiatowy lekarz) uprawomocnia – zatwierdza dokument,

 • W systemie rejestrowane są wyniki weterynaryjnej kontroli zwierząt lub produktów


Założenia systemu - cd pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

Wszystkie państwa członkowskie UE zgłosiły organy władzy weterynaryjnej jako tzw. jednostki systemu TRACES:

 • Jednostka centralna – kompetentny centralny organ weterynaryjny ds. zdrowia – GIW

 • Jednostki regionalne – kompetentne regionalne organy weterynaryjne ds. zdrowia – WIW-y

 • Jednostki lokalne – kompetentne lokalne organy weterynaryjne ds. zdrowia – PIW-y

 • Posterunki Kontroli Granicznej PKG (BIP) – organy weterynaryjne określone w art.2(2) punkt g Dyrektywy 97/78/EC oraz w art.2(2) punkt f Dyrektywy 91/496/EEC.


Założenia systemu - cd pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • Organy władzy weterynaryjnej zgłoszone przez państwa członkowskie do systemu TRACES muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy i łącze do Internetu niezbędne dla prawidłowego do funkcjonowania systemu.

 • Każda miejscowość posiadająca kod pocztowy jest przydzielona do jednostki lokalnej, przez którą jest nadzorowana oraz do jednostki regionalnej, do której przynależy dana jednostka lokalna.


Założenia systemu – cd pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • Każdy organ władzy weterynaryjnej zgłoszony do systemu jest reprezentowany przez zarejestrowanych użytkowników, którzy mają uprawnienia odpowiadające organowi.

 • Inni zarejestrowani użytkownicy systemu to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze nadzorowane przez organy władzy weterynaryjnej


Kolejno dzia a
Kolejność działań pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • Wpisanie świadectwa do systemu – PIW (PKG) lub osoba reprezentująca podmiot gospodarczy

 • Wstępne zatwierdzanieprzez lekarza (pre-walidacja) - opcjonalnie

 • Zatwierdzenie (walidacja) przez lokalne władze weterynaryjne PIW lub PKG

 • Przewóz towaru ze świadectwem z ewentualną kontrolą w miejscach odpoczynku (PIW)

 • Kontrola w miejscu dostawy lub przekroczenia granicy (PIW lub PKG)


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie piw i pkg
Uprawnienia pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie – PIW i PKG

 • PIW-y oraz PKG wpisują do systemu TRACES informacje o przesyłkach zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z obowiązującymi wzorami świadectw zdrowia dla obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentów CVED dla zwierząt i produktów wwożonych z krajów trzecich (import) lub przewożonych przez terytorium UE z kraju trzeciego do kraju trzeciego (tranzyt), zatwierdzają je oraz rejestrują wyniki kontroli wysyłek.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie piw wiw
Uprawnienia pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie-PIW, WIW

2. PIW-y i WIW-y są powiadamiane przez system za pośrednictwem poczty elektronicznejo wysyłkach, które będą dostarczone do podmiotów gospodarczych lub gospodarstw (tzw. organizacji) na nadzorowanym obszarze. Celem powiadamiania jest prowadzenie nadzoru i kontroli.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie piw wiw1
Uprawnienia pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie-PIW, WIW

3. PIW-y i WIW-y mają bezpośredni dostęp do informacji, wpisanych do systemu przez inne państwa członkowskie, o wysyłkach zwierząt i produktów, które są dostarczane na teren nadzorowany, a także do świadectw zarejestrowanych (wystawionych) przez PIW - poprzez funkcję wyszukiwania i przeglądania świadectw w bazie danych systemu TRACES.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie giw
Uprawnienia pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie - GIW

 • GIW jako jednostka centralna jest powiadamiana o wszelkich transportach kierowanych na terytorium RP, przemieszczanych po terytorium RP, oraz o świadectwach zarejestrowanych w systemie przez wszystkie PIW-y i PKG.

 • GIW ma bezpośredni dostęp do informacji wpisanych do systemu przez inne państwa członkowskie o wysyłkach zwierząt i produktów, które dostarczane są na terytorium RP lub przewożonesą przez RP, a także do świadectw zarejestrowanych w systemie przez PIW i PKG.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej piw pkg
Uprawnienia pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. organów Inspekcji Weterynaryjnej PIW, PKG

6. PIW-y i PKGrejestrują i zatwierdzają organizacje (podmioty gospodarcze) oraz nowych użytkowników reprezentujących te organizacje – funkcja nadawania dostępu do systemu nadzorowanym podmiotom gospodarczym.


Uprawnienia organ w inspekcji weterynaryjnej w systemie pkg
Uprawnienia pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd. organów Inspekcji Weterynaryjnej w systemie – PKG

 • PKG mają bezpośredni dostęp do informacji wpisanych do systemu przez jednostki lokalne lub BIP-y innych państw członkowskich o:

 • transportach zwierząt eksportowanych do krajów trzecich

 • przesyłkach odrzuconych przez inne BIP-y lub PKG

 • przesyłkach tranzytowych z kraju trzeciego do innego kraju trzeciego, które opuszczą terytorium UE przez ten PKG.

  PKG są również powiadamiane pocztą elektroniczną o ww przesyłkach.


Zasady dzia ania systemu traces
Zasady działania systemu TRACES pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • System jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu się i podaniu hasła

 • Adres internetowy https://sanco.ec.europa.eu/traces/

 • Każdy użytkownik bezpośrednio wprowadza dane na serwer centralny systemu TRACES

 • Każdy użytkownik ma bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych na serwerze unijnym systemu TRACES w zakresie uprawnień organu, który reprezentuje.

 • System wysyła powiadomienia o przesyłkach oraz inne informacje na zarejestrowane adresy poczty elektronicznej użytkowników.


System traces wymagania
System TRACES - wymagania pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer ver. min. 5.5 lub równoważna

 • program Adobe Reader 6.0

 • adres poczty elektronicznej, który jest loginem dla użytkownika

 • hasło użytkownika – min. 10 znaków


Dane referencyjne systemu
Dane referencyjne systemu pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • o władzach weterynaryjnych PC UE

 • o organizacjach – podmiotach gospodarczych, które są nadawcami, odbiorcami przesyłek, miejscami pochodzenia towarów, miejscami gromadzenia zwierząt, przewoźnikami itp.

 • o użytkownikach zarejestrowanych i mających dostęp do systemu (reprezentujących władze weterynaryjne, organizacje lub podmioty z PC UE oraz z krajów trzecich)

 • Kody pocztowe i nazwy miejscowości


R aporty i statystyki
R pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.aporty i statystyki

 • Raporty zawierające świadectwa INTRA, CVED A, CVEDP sporządza administrator unijny

 • Przesyłki odrzucone: CVED A, CVEDP

 • Statystyka przeprowadzonych kontroli dot. CVED A i CVEDP

 • Hurtownia danych – dostępne raporty standardowe


Kategorie u ytkownik w w traces
Kategorie użytkowników w TRACES pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

 • Kompetentne Władze Centralne - GIW (CCA)

 • Władze Regionalne – WIW (RCA)

 • Lokalne Jednostki Weterynaryjne - PIW (LVU)

 • Super LJW – PIW nadzorujące składy celne (SLVU)

 • Posterunki Kontroli Granicznej - PKG (BIP)

 • Lekarze weterynarii (OV, OPV, ROPV)

 • Użytkownicy z podmiotów gospodarczych (EO)

 • Zarejestrowani użytkownicy z państw trzecich

 • Administrator Europejski (EC-ADM)

 • Administratorzy Państw Członkowskich(MS-ADM)


Archite k tur a systemu klient serwer
Archite pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.ktura Systemuklient - serwer

System TRACES zlokalizowany jest w Elektronicznym Centrum Danychw Luxemburgu.


Użytkownicy systemu w Polsce pochodzącej ze ssaków, oraz środków żywienia zwierząt z Portugalii - cd.

1. Pracownicy organów władzy weterynaryjnej:

 • GIW - Jednostki Centralnej CCA

 • WIW-ów - Jednostek Regionalnych RCA

 • PIW-ów - Jednostek Lokalnych LVU

 • PKG - Posterunków Kontroli Granicznej BIP.

  2. Osoby reprezentujące podmioty gospodarcze nadzorowane przez lokalne organy władzy weterynaryjnej


Zasady identyfikacji organ w weterynaryjnych w systemie traces
Zasady identyfikacji organów weterynaryjnych w systemie TRACES

Kody 7 znakowe:

 • LVU –kknnnnn

 • BIP – kknnn99

 • CCA – kk00000

 • RCA –kkrrrrr

  gdzie:

  kk – kod ISO państwa członkowskiego (PC)

  n, r – dowolny kod cyfrowy nadany przez PC


Polskie organy iw w systemie traces
Polskie organy IW w systemie TRACES TRACES

Jednostka centralna CCA – GIW

kod PL00000

Lokalne Jednostki LVU – PIW-y

kod PLwwpp0

gdzie: ww - kod TERYT województwa

pp - kod TERYT powiatu

w tym:SLVU - PIW-y nadzorujące składy celne

 • PL22620 Gdynia

 • PL18040 Jarosław

 • PL20110 Sokółka


Polskie organy IW w systemie TRACES - cd TRACES

Regionalne Jednostki = województwa

kody: PLww000

woj. dolnośląskie PL02000

woj. kujawsko-pomorskie PL04000

woj. lubelskie PL06000

woj. lubuskie PL06000

.

.

.

woj. warmińsko-mazurskie PL28000

woj. wielkopolskie PL30000

woj. Zachodniopomorskie PL32000


Posterunki Kontroli Granicznej – PKG TRACES

Kody:PLwwn99 gdzie: ww – kod województwa, n – numer kolejny w woj.

PL28199 - Bezledy

PL06399 - Dorohusk

PL22199 - Gdynia

PL22299 - Gdańsk

PL06499 - Hrebenne

PL18199 - Korczowa

PL06199 - Koroszczyn (Kukuryki)

PL06299 - Kobylany (Terespol)

PL20199 - Kuźnica Białostocka

PL32199 - Szczecin

PL32299 - Świnoujście

PL14199 - Warszawa-Okęcie


PRZEGLĄDANIE POWIADOMIEŃ Z KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ TRACES

[email protected]

wysyła, na adres e-mail podany jako nazwa użytkownika, powiadomienia: - o zatwierdzonych, anulowanych świadectwach i CVED-ach, - o wpisanych kontrolach, - o zresetowaniu hasła itp.

- o organizacjach i użytkownikach do zatwierdzenia.
ad