การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Download
1 / 27

ที่มาและความสำคัญ - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี. ที่มาและความสำคัญ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ที่มาและความสำคัญ' - kort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


ที่มาและความสำคัญ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2547 ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

และระดับปริญญาตรี รวม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาแอนนิเมชัน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

และในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้


เริ่ม เข้ารับการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปีการศึกษา 2553 โดยเกณฑ์การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี 9 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

4. การวิจัย

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7. การบริหารจัดการ

8. การเงินและงบประมาณ

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา


จากการเข้ารับการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากการเข้ารับการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในจัดการระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่หลายระบบ ดังนี้

 • ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) อยู่ในรูปแบบการจัดเก็บ

 • ประวัติ ต่างๆ เช่น การพัฒนา การบริการวิชาการ การกรอกภาระงาน (TOR:JA)

 • การลา ฯลฯ

 • ระบบ Dss : Decision Support System for CAMT Executive อยู่ในรูปแบบของ

 • การรายงานสถิติการพัฒนาและการมาปฏิบัติงาน

 • จัดเก็บไว้ในรูปแบบ File ข้อมูล เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนการจ้างบุคลากร

 • ข้อมูลการพัฒนา ข้อมูลการลาศึกษาต่อ ฯลฯ

ซึ่งมักจะพบปัญหาบ่อยครั้งในรูปแบบของความต้องการข้อมูลในเชิงการรายงานผลตามรอบระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษา และยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เพื่อช่วยวางแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ FTES, SCCH และพัฒนาบุคลากร เช่น ข้อมูลการวางแผนการลาศึกษาต่อของบุคลากร ข้อมูลการวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าตำแหน่งงานของบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการผลักดันหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และผลักดันภาระกิจ ตามแผนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษา จึงมีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

 • ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

 • ด้านการวางแผนการลาศึกษาต่อ และทุนการศึกษา

 • ด้านการวางแผนความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ

 • ด้านการรายงานผลข้อมูลการพัฒนา

 • ด้านการรายงานผลการมาปฏิบัติงาน


โจทย์วิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์

คำถามหลัก

 • ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี แตกต่างกับระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่เพียงใด

  คำถามรอง

 • การสร้าง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารฯ จะช่วยแก้ไขปัญหาในการวางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างไร

 • จะรวบรวม จัดเก็บข้อมูลอะไร


วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์

 • เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากร

 • มนุษย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 • เพื่อรวบรวมแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวบรวมข้อมูลการพัฒนา และรวบรวม

 • ข้อมูลการมาปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 • มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (DSS) ด้านการบริหารทรัพยากร

 • มนุษย์

 • มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และสามารถสืบค้นตามความ

 • ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 • ผู้บริหาร สามารถนำข้อมูลมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากร

 • มนุษย์ ในวิทยาลัยฯ

  - บุคลากรนำข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ

  การศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 • แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี” มีแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม ดังต่อไปนี้

 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

 • แนวคิดเกี่ยวกับการสารสนเทศ

 • แนวคิดเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจของผู้บริหาร

 • แนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมความรู้

 • แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • มาตรฐาน ISO 12207 และ ISO 15504

 • การทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)


วิธีดำเนินการวิจัย ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ ISO 12207/15504 โดยมี 15 หัวข้อดังต่อไปนี้ ที่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมจากเดิม 48 กิจกรรม ให้เหลือ 15 กิจกรรมที่สำคัญ และมีการวัดและประเมินผลตามหลักการของ Deming’s CyelePDCAซึ่งได้ ได้แบ่งขั้นตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน คือ

 • การสร้างระบบการจัดการความรู้ (Eng1-Eng4)

 • การกำหนดและจัดกิจกรรมการจัดการความรู้(Man1-Man3)

 • กิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้ (Rin1-4,Reu1-3,Sup1)


 • ENG1 Requirements elicitation ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การเก็บความต้องการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and Validation Meetings)

 • ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

 • ติดต่อ และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะต่างๆ

 • ประชุมกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับกรอบความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และปัญหาเกี่ยวกับจัดการข้อมูลเดิม ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อกำหนดวาระการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

 • สัมภาษณ์ และจับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตั้งวาระวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ ตามมาตรฐาน CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology)

 • ตรวจสอบความครบถ้วน โดยนำบทวิเคราะห์ (Transcript) ไปสอบทานความเข้าใจความถูกต้อง สมบรูณ์ ครบถ้วนกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร

 • นำผลที่ได้สอบทานกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปสร้างแบบจำลองความรู้ตามมาตรฐาน CommonKADS

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • ENG2System Requirements ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification)

 • นำข้อมูลจาก ENG 1 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดคุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ต้องการ และข้อกำหนดตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ

 • เสนอข้อกำหนดประเภทผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ DSS ตามโปรแกรม Microsoft SharePoint ได้แก่ Knowledge Worker (Add กับ Edit ได้), Contributor, Designer, Content Manager, Full Control

 • Knowledge Worker คือ หน่วยบริหารงานบุคคล

 • User คือ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรที่รับผิดชอบในสำนักงานเลขานุการวิทยาลัย

 • KMS Supportคือ หน่วยคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบ

 • หลังจากจบภาระกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภาระกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • ENG3 Software Requirements Analysis ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ (IEEE830: System Specification, Requirement Specification) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก ENG 1+ENG 2 เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเป็นไปตามที่ต้องการ

 • ออกแบบและเสนอ ข้อกำหนดความต้องการ ด้าน Hardware, Software และ CoP

 • System Specification

 • SS-1 Network (CAMT Intranet , Internet)

 • SS-2 System Software (MS SharePoint 2010)

 • วิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 • Requirement Specification

 • RS–1 ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนอัตรากำลัง

 • RS-2 ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนการลาศึกษาต่อ และทุนการศึกษา

 • RS-3 ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ

 • RS-4 ระบบสารสนเทศด้านการรายงานผลข้อมูลการพัฒนา

 • RS-5 ระบบสารสนเทศด้านการรายงานผลการมาปฏิบัติงาน

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • ENG4Software Design ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การออกแบบซอฟต์แวร์ (IEEE830: Functional Specification, Design Specification)

 • Process:

 • กำหนดวิธีลงรหัส (Code) และชื่อมาตรฐาน (Naming Convention) ขององค์ประกอบต่างๆใน MS SharePoint เช่นCoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Base

 • ออกแบบโครงสร้าง (Program Structure หรือ Architecture) ของ MS SharePoint ตามลำดับ CoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Baseให้มีการเข้าถึงหน้าจอที่จะใช้งาน ให้เร็วที่สุดสะดวกที่สุด (One Click Society)

 • ออกแบบรูปลักษณ์มาตรฐานของส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ Site, Workspace หรือ List ต่างๆ

 • Output: Design ข้อกำหนดโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของ MS SharePoint

 • Outcome:เวลาที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ต่อเวลาตามแผน


 • MAN1Organizational Alignment ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การสื่อสารในองค์กร (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People / Process / Technology Missions)

 • ตรวจสอบ รวบรวมวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย ภาระ หน้าที่ หรือแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ว่าหากนำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมาใช้จะสอดคล้องหรือสนับสนุนวิสัยทัศน์ หรือนโยบาย หรือแผนการดำเนินงานได้อย่างไร

 • จัดทำแผนกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรทุกคน ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์

 • จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • MAN2 Organization Management ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

  • การจัดการองค์กร (Work Breakdown Structure -> Organization Structure+Jobs (CoP = KM, KE, Experts, Users))

 • วิเคราะห์โครงสร้างของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (ก่อนมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ) และทำการวิเคราะห์ปัญหาจากโครงสร้างเดิม

 • ออกแบบปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรเพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์

 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจ และมอบหมายกำหนดผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • MAN3 Project Management ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion = Resource Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมทั่วไป 1) ตรวจสอบความรู้ 2) กรอบแนวคิดทางธุรกิจ 3) จับ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ 4) สร้างระบบ IT 5) นำ DSS เข้าใช้งานสร้างกิจกรรม 6) ประเมินผล)

 • จัดประชุมผู้บริหารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

 • แต่งตั้งคณะทำงาน วางแผน ประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในกิจกรรม

 • จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดประชุมผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองแผนงาน

 • ขออนุมัติดำเนินโครงการ และทรัพยากรที่ต้องการตามแผนงาน

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • RIN1 Human Resource Management ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower)

 • ทำการศึกษา วิเคราะห์ว่า ควรมีตำแหน่งใดบ้าง คุณสมบัติตามตำแหน่งงาน ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบ การทำงานสำคัญ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆ

 • วิเคราะห์โครงการสร้างใหม่ขององค์กรที่สนับสนุนการจัดการความรู้ให้ประสบแผนกำลังคน 5 ปีพร้อมระบุ User Specification เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ให้ประสบความสำเร็จ

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • RIN2 Training ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การฝึกอบรม(Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis -> training needs)

  • ทำการศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฎิบัติ รวมทั้งวิธีการในการจัดฝึกอบรม หรือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรม เช่น มีวิธีฝึกอบรมโดยวิธีใดบ้าง ต้องใช้ระยะเวลาใด หลักสูตรต้องมีเนื้อหาใดบ้าง งบประมาณได้มาจากที่ใด

  • จัดทำข้อเสนอ นำข้อมูลที่ได้ในข้อ 1) มาเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น เป็นแนวทางในการกำหนดและจัดทำแผนหลักสูตรการฝึกอบรม

  • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • RIN3 Knowledge Management ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

 • การจัดการความรู้ (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal)

 • จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS และแหล่งข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการออกแบบ ติดตั้ง ระบบสารสนเทศ ตามลิ้นชักความรู้ TaskTaxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทำการแยกประเภทเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ว่าเป็นเอกสารประเภทใด และจะต้องมีการกำหนดรูปแบบ และประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บ

 • จัดทำระบบ MySite และนำข้อมูลทั้งหมดเก็บลง MySiteใน Microsoft SharePoint และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD หรือ DVD เพื่อเป็นข้อมูล BackUpไว้อีกชั้นหนึ่ง

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • RIN4 Infrastructure ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

  โครงสร้างพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis ->Cost of Infrastructure, Cost of Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability)

  1) ทำการขอข้อมูล ติดตั้ง และบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินโครงการ จัดการความรู้ เกี่ยวกับ Hardware , Software และระบบ Network จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการสร้างและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจว่าจะต้องมี Hardware , Software และระบบ Network อะไรบ้าง ที่มีอยู่แล้วใช้ได้หรือไม่ และต้องมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกับระบบ

  2) จัดทำรายงาน วิเคราะห์ ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware , Software และระบบ Network เพื่อใช้กับ KMS เพียงพอหรือไม่ ต้องมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมทั้งต้องมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น

  2.1) อุปกรณ์ใดมีอยู่แล้ว มีอายุการใช้งานกี่ปี และมีจำนวนเท่าใด

  2.2) อุปกรณ์ใดต้องหาเพิ่ม จะหาเพิ่มด้วยวิธีใดบ้าง เช่น เช่า เช่าซื้อ ซื้อ ราคาเท่าใด

  3) หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


 • REU1Asset Management ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

  การจัดการทรัพย์สิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, keep, upgrade, replace, dispose)

 • นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎเกณฑ์ ในการจัดการทรัพย์สิน คือ

  • ใช้ทรัพย์สินเดิมให้มากที่สุด ซื้อเพิ่มเท่าที่จำเป็น

  • ใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมาย

  • มีแผนซื้อหรือเช่าทดแทน

  • การทำสัญญาซ่อมบำรุง

  • มีการตรวจสภาพ ซ่อมและซื้อทดแทน

  • การใช้ฐานข้อมูลในการใช้งานเพื่อจำหน่ายซาก

 • แบ่งประเภททรัพย์สิน ตามประเภทการใช้งาน กำหนดอายุการใช้งาน แผนการซื้อทดแทนเมื่อหมดอายุ (Spending Plan)ป


  • Server ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรมอายุ 3 ปี

  • System Software Server อายุ 3 ปี

  • Network อายุ 3 ปี

  • KMS Software อายุ 3 ปี

 • จัดทำมาตรฐานการตรวจรับ การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี (เงื่อนไขการตัดสินใจ ความเสี่ยงต่างๆ เช่นเสียบ่อย ไม่มีผู้ขายหรือบริการหลังการขาย เทคโนโลยีล้าสมัย ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป) การจำหน่ายซากและทดแทน

 • จัดทำมาตรฐานการเบิกจ่าย รับผิดชอบครุภัณฑ์

 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนและประวัติการใช้งานบำรุงรักษาทรัพย์สิน

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆ ไป (Act)


  • REU2 Reuse Program Management ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

   การใช้ซ้ำโปรแกรมข้อมูลต่างๆ (Normalization)

  • กำหนดยุทธศาสตร์ กฎเกณฑ์ ในการใช้ซ้ำหรือไม่ทำซ้ำ

   • ต้องไม่มีข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

   • มีอยู่แล้วไม่ทำซ้ำ

   • พยายามใช้ Template

 • วิเคราะห์หาโอกาสในการใช้ซ้ำ

  • เอกสารกำกับงาน ISO12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1, REU2)

  • Workspace Templates

  • Knowledge Map Templates

 • จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้ซ้ำ การตรวจสอบการออกแบบซ้ำ และการฝึกอบรม

 • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


  • REU3 Domain Engineering ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรม

   ความรู้เฉพาะงาน(CommonKADS Knowledge Model)

  • ทำการวิเคราะห์ผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบว่าสามารถนำอะไรไปใช้ซ้ำได้บ้าง ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องใช้ซ้ำได้มากที่สุด และจัดทำรายงานหัวข้อความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ เพื่อลดงานในการทำการจัดการข้อมูลเรื่องที่คล้ายกัน

  • หลังจากจบภารกิจ มีการทำรายงานการดำเนินงาน (Do) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ (Check) และนำไปปรับปรุงแนวทางในการทำภารกิจ และระบบคุณภาพ ในครั้งต่อๆไป (Act)


  • กระบวนการประเมินค่าข้อมูล (DataAnalysis ด้วย CommonKADS มีการ จัดข้อมุล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ข้อมูลใดมีความหมายหรือไม่มีความหมาย)

   เมื่อได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO12207/15504 ที่เลือกดำเนินการจำนวน 15 Tasks จากนั้นทำการวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูล โดยวิธีกระบวนการ Common KADS เพื่อสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) แสดงกระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) และแบบจำลองความรู้ (Knowledge Model) ที่ใช้ในการทำงาน แก้ปัญหา หรือตัดสินใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

   1) แบบจำลองความรู้ภารกิจ (Task Knowledge)

   2) แบบจำลองความรู้วิธีการคิด (Inference Knowledge)

   3) แบบจำลองความรู้หลักการเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge)

   เมื่อได้แบบจำลองความรู้ทั้ง 3 ระดับ แล้วจะนำประเมินค่าข้อมูลที่ได้จากการสาธิตระบบ และแผนการจัดการระบบ ตลอดจนการเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับระบบต่อ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ผลสำเร็จ ของการศึกษาว่าจะบรรลุวิสัยทัศน์หรือสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ใช้หลักการพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อนำไปวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาต่อไป

   1) ความเป็นไปได้

   2) ข้อดี

   3) ข้อเสีย/ข้อด้อย

   4) ข้อปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

   5) ประโยชน์ที่ได้รับ


  ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย