Hvem g r hvad Sekretariat Fagn vn SPU Kursusudvalg Organisationspsykologisk Styrelse

Hvem g r hvad Sekretariat Fagn vn SPU Kursusudvalg Organisationspsykologisk Styrelse PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hvad g?r du?DP?s hjemmesideL?s vejledningerne grundigtKrav, form?l, indhold i"Den gule" 2001 ellerDP?s specialistuddannelser 2005Brug ans?gnings- og kursusskemaer fra hjemmesidenSkaf bilag og dokumentationBrug hovedet og regnemaskinenF? evt. vurderet dine kvalifikationer midtvejs i dit udda

Download Presentation

Hvem g r hvad Sekretariat Fagn vn SPU Kursusudvalg Organisationspsykologisk Styrelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Hvem gør hvad? Sekretariat Fagnævn SPU Kursusudvalg Organisationspsykologisk Styrelse

2. Hvad gør du? DP´s hjemmeside Læs vejledningerne grundigt Krav, formål, indhold i ”Den gule” 2001 eller DP´s specialistuddannelser 2005 Brug ansøgnings- og kursusskemaer fra hjemmesiden Skaf bilag og dokumentation Brug hovedet og regnemaskinen Få evt. vurderet dine kvalifikationer midtvejs i dit uddannelsesforløb

3. Obs. Autorisation søges hos psykolognævnet. Du skal være autoriseret for at søge specialistuddannelsen. Specialistuddannelsens udvikling Overgangsordningen 1/1 2001- 1/1 2003 (+ 1½ år efter fagnævnsvurdering) ”Den gule” 2001 – 1. April 2008. (90% af teori/supervision skal være afsluttet). Praksiskrav skal være opfyldt) DP`s Specialistuddannelser fra 2005. Efter 1. April 2008 søger du efter denne ordning.

4. ”Den gule” 2001. Tidsramme: Normeret til 3 år – tidligst 5 år efter kandidateksamen Praksis: 3 år min. 30 timer om ugen – min. 600 timers direkte ”klientkontakt”. En vis bredde i praksis Supervision: 160 timer Der er krav til supervisor og gruppesammensætning Teori: 390 timer – heraf 50 timer til skriftlig opgave Der er krav til timer/indhold indenfor 6 temaer (120 timer), 50 timer kan ligge udenfor A&O, men skal være relevante. Øvrige timer vælger du – men fagnævn skal godkende.

5. ”Den gule” 2001 - Supervision: 160 timer Supervisor:Mindst 60% af din supervision fra supervisorgodkendt psykolog. (1.A&O + 2. andre relevante) Max.40% fra 3. anden relevant akademisk uddannet (CV godkendes af fagnævn). Minimum 20 timer fra denne kategori. Timefordeling: Min. 30 timers individuel supervision, min. 50 timers gruppesupervision

6. ”Den gule” 2001 - Supervision: 160 timer Gruppestørrelse: 2-8 deltagere tæller 100%, 9-12 tæller 50%. Enten skal supervisor være psykolog eller 80% af gruppen være psykologer (ellers tælles kun med 50%) Max. 30 timer kan modtages i erfagrupper (husk supervisor) – max. 20% ikke psykologer i gruppen.

7. ”Den gule” 2001 – Teori 390 timer. Pkt. 1-6. 20 timer pr kursus Psykologisk undersøgelsesmetodik og forskningsmetode Konsultation og intervention (individer og organisationer) Gruppeintervention Etik og relation mellem psykolog og klient Organisationsteori Arbejdspsykologi Skriftligt arbejde – Indsigt i organisationspsykologiske teori+interventionsmetoder (50 timer) Øvrige timer indenfor relevant psykologisk teori og intervention (220 timer) Heraf kan 50 timer evt. være tilgrænsende teorikurser.

8. ”Den gule” 2001. Godkendt specialist 120 timers ydet supervision. Intentionen i teksten er, at den ydes til psykologer. Mindst 50% af supervisionen skal vedrøre arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger Supervisionsteori: 30 timer

9. Specialistuddannelser 2005 Tidsramme: Normeret til 5 år – tidligst afsluttes 3år efter autorisation Praksis: 3 åre fuldtidsbeskæftigelse indenfor specialet. 3 x 40 x 30 timer = 3600 arbejdstimer Supervision og personlig udvikling: 240 timer Teori: 360 timer – heraf 42 timer til metodevejledning og udarbejdelse af skriftlig opgave Du skal tilmelde dig inden du starter

10. Tidsramme: Normeret til 5 år – tidligst afsluttes 3år efter autorisation Praksis: 3 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor specialet. 3 x 40 x 30 timer = 3600 arbejdstimer, indenfor de sidste 8 år Supervision og personlig udvikling: 240 timer Teori: 360 timer – heraf 42 timer til metodevejledning og udarbejdelse af skriftlig opgave Teorien er fordelt på fire moduler: 1.Det tværgående. 2.Forskning/formidling, 3.A&O Fælles Psykologmodul, 4. Specialiseringsmodul. Aktualitetskrav: 200 timers supervision/teori skal ligge indenfor de sidste 5 år

11. Arbejds- og organisationspsykologimodul (90 timer). Kurserne er på 12-24 timer. Formål (se 17.1): ”Kendskab til” . ”Indsigt i” Der kan vælges mellem følgende (el. lignende) kursustemaer: Metoder til kortlægning og diagnostik.(Overblik over metoder) Samspillet mellem spektret af konsulentroller. (Indsigt i rollens psykologi, funktion og betydning) Organisationsanalyse (Kendskab til teorier og metoder) Intervention i grupper og organisationer (Kendskab til metoder) Nyere stressfænomener og ændringer i Work-life-balancen (Betydning af udviklingstendenser indenfor arbejdslivet) Arbejdets betydning og det rummelige arbejdsmarked (Udviklingstendenser indenfor arbejdslivet – marginalisering) Arbejde i og med andre faglige og etniske kulturer (psykologfagligt bidrag til tværfaglighed, antropologisk tilgang m.v.) Andre kurser skal fagnævnet godkende

12. Det tværgående modul (60 timer) Formål: At sikre mulighed for faglig fordybelse mellem specialer med fælles basisdiscipliner. Kurserne er introducerende og skal sikre en vis fleksibilitet. Kurserne er på min. 12 timer. Der kan f.eks. vælges mellem: Praktisk organisationspsykologi. Organisationspsykologi. Sorg og krise hos voksne. Lettere neuropsykologiske tilstande. Psyke og soma. Psykologen som konsulent. Konsultativ tilgang til konflikthåndtering. Transkulturel psykologi. Supervision af andre faggrupper. Ledelse og organisation. Øvrige (indstilles fra 2 fagnævn)  Se mere om indhold bilag A i vejledningen

13. Specialiseringsmodulet. 150 timers teori fordelt over to kalenderår. Formål: Sikre mulighed for refleksion og dybtgående analyse af forholdet mellem arbejds- og organisationspsykologisk praksis og relevante teoridannelser. Specialiseringsmodulet skal være et samlet forløb ud fra en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med en vejleder, der kan give dig faglig vejledning! (Specialist og supervisor i A&O psykologi)! Modulet består af: Grundstammen og supplerende teorikurser

14. Specialiseringsmodulet. 150 timers teori fordelt over to kalenderår. I: Grundstammen – et samlet kursusforløb på i alt min. 40 timers teori samt 40 timers supervision og 40 timers personlig udvikling (De 80 timer er delmængde af de i alt 240 timer) II: Supplerende teorikurser, der er relevante for den beskæftigelse man har valgt at specialisere sig indenfor. (110 timer)

15. Supervision/(faglig vejledning) samt personlig udvikling. I alt 200 timers supervision og 40 timer personlig udvikling Krav til supervisor: 70% skal modtages af supervisorgodkendte psykologer. Indhold skal relateres til A&O opgaver. Max. 30% kan modtages fra ”relevant akademisk uddannet person” Godkendelse afhænger af dine arbejdsopgaver og øvrige supervision.(Husk CV) Der skal anvendes mindst to forskellige supervisorer Mindst 20 timer ekstern supervision. Ikke gensidig supervision. Max. Et ugekursus. 40 timer individuel, 40 timer i gruppe. Max 25% ikke akademikere. Supervisor skal vurdere at supervisandens faglige udvikling i forløbet har været tilfredsstillende! ( Se mere om supervisors opgave bilag B i vejledningen)

16. Forskning og formidlingsmodulet. Samlet timetal: 60 timer. Obligatorisk i forskningsmetode: 18 timer. Der godskrives 42 timer til metodevejledning og skriveproces. (Obs. Formidling i forbindelse med ”grundstammen” i specialiseringsmodulet) Viden om forskningsmetodologi, kritisk vurdere empiriske undersøgelser. Undersøge, analysere, beskrive. Arbejdet skal demonstrere at specialisten har indsigt i specialets teoriområder og metoder på et postgraduat, videnskabeligt niveau (specialistniveau)

17. Supervisoruddannelsen. Du skal være specialistuddannet og udbygge din uddannelse over en toårig periode. Skal din supervision kunne godkendes, skal du være tilmeldt specialistuddannelsen. Praksis i 2 år efter specialistgodkendelse Yde 120 timers supervision til psykologer, mindst to supervisander. Supervision til andre faggrupper kan godkendes af fagnævn. Have modtaget 20 timers supervision af supervision. 30 timers teori om supervisionsproces og metode.

  • Login