Valsts atbalsts liz ieg dei lauksaimniec bas produkcijas ra o anai
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Valsts atbalsts LIZ iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Valsts atbalsts LIZ iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 23.01.2013. MK noteikumi Nr. 381. 2012. gada 8. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”;

Download Presentation

Valsts atbalsts LIZ iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Valsts atbalsts liz ieg dei lauksaimniec bas produkcijas ra o anai

Valsts atbalsts LIZ iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

23.01.2013.


Mk noteikumi nr 381

MK noteikumi Nr. 381

 • 2012. gada 8. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”;

 • Pēdējie grozījumi stājas spēkā ar 03.01.2013.

 • Pieteikumu reģistrēšanu Hipotēku banka nodrošina no 4. jūnija

Aizdevuma termiņš

 • Aizdevuma termiņš var būt līdz 20 gadiem;

 • Aizdevumu piešķir līdz 2013.gada 31.decembrim.


Atbalstu pie ir

Atbalstu piešķir

 • LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai. Ja tiek veikta pļavu un ganību iegāde un netiek mainīts to lietošanas veids, 5 gadu laikā pēc zemes iegādes ir nodrošināts minimālais liellopu blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz hektāru;

 • LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās atrodošos būvju iegādei, būvju kadastrālajai vērtībai nepārsniedzot 30% no zemes kadastrālās vērtības.

 •  Aizdevumu nepiešķir meža zemes iegādei.


Atbalsts aizvedumu veid

Atbalsts aizvedumu veidā

 • Atbalstu aizdevuma veidā piešķir valsts AS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka). Aizdevumu piešķir saimnieciskās darbības veicējam (aizņēmējam), kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • vairāk nekā vienu gadu ražo lauksaimniecības produktus. Prasība neattiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem;

 • ir reģistrējies VID kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;

 • nav nodokļu parādu, ja vien nav noslēgta vienošanās ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un vienošanās nosacījumi tiek pildīti;


Atbalsts aizvedumu veid 2

Atbalsts aizvedumu veidā (2)

 • atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par pēdējo noslēgto gadu ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas ir vismaz Ls 200 no hektāra (neskaitot saņemto valsts un ES atbalstu). Ieņēmumos no lauksaimniecības produktu ražošanas iekļauj saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai iepriekšējā gadā saņemtos ES atbalsta maksājumus pasākumā "Agrovide" un apakšpasākumā "Agrovides maksājumi" (izņemot apakšpasākumu "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"), izņemot, ja aizņēmējs:

  • ir jaunais lauksaimnieks;

  • ir deklarējis papildu zemes platības VPM saņemšanai salīdzinājumā ar iepriekšējo pieteikšanas periodu;

  • gūst ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, bet tam īpašumā vai nomā nav zemes platības (piemēram, cūkkopības saimniecība).


Jaunais lauksaimnieks

Jaunais lauksaimnieks

 • Ir aizņēmējs, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir uzsākusi vai plāno uzsākt lauksaimniecisko darbību un atbilst šādām prasībām:

 • ja aizņēmējs ir fiziska persona:

  • aizdevuma iesnieguma iesniegšanas dienā tas ir jaunāks par 40 gadiem;

  • tam ir piemērota profesionālā prasme un kompetence;

  • tam nav piederējis vairāk kā 50 procentu pamatkapitāla daļu saimniecībā, kura nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

 • ja aizņēmējs ir juridiska persona, tās dalībniekam – fiziskai personai, kas atbilst šo noteikumu A un B augstākminētajām prasībām, – pieder vairāk par 50 procentiem pamatkapitāla daļu saimniecībā;

 • vismaz 60% ienākumu tiks gūti saimniecībā no lauksaimniecības produktu ražošanas;

 • tas ir reģistrējies vai 6 mēnešu laikā no aizdevuma iesnieguma iesniegšanas dienas reģistrēsies VID kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;


Jaunais lauksaimnieks 2

Jaunais lauksaimnieks (2)

 • visā aizdevuma iesnieguma sagatavošanas un aizdevuma darbības laikā izmanto no Lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības aktivitātes „Valsts Lauku tīkls” finansētus konsultanta pakalpojumus, ko sniedz konsultāciju sabiedrība, kas nodrošina Valsts Lauku tīkla darbību (SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”), lai konsultants:

  • pēc atbalsta pretendenta pieprasījuma sagatavotu iesniegumu aizdevuma saņemšanai;

  • pārbaudītu un saskaņotu aizdevuma iesniegumu, ja to sagatavojis pretendents;

  • visā saistību periodā uzraudzītu saimniecības plānoto pasākumu attīstības veicināšanai un aizdevuma atmaksas nodrošināšanai gaitu;

  • saskaņotu nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā.


Hipot ku banka

Hipotēku banka

 • Lai saņemtu aizdevumu, aizņēmējs Hipotēku bankā iesniedz aizdevuma iesniegumu, kurā apraksta plānotos attīstības veicināšanas un aizdevuma atmaksas pasākumus, plānoto naudas plūsmu, informāciju par jebkuru atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1535/2007, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, neatkarīga vērtētāja izsniegtu iegādājamās zemes novērtējumu un citus dokumentus, kas nepieciešami aizdevuma iesnieguma izvērtēšanai un fonda lēmuma pieņemšanai;

 • Maksu par aizdevuma iesnieguma izskatīšanu Hipotēku bankai, kā arī maksu par papildu pakalpojumiem un līguma grozījumiem sedz aizņēmējs;

 • Hipotēku banka atzinumu par aizdevuma piešķiršanu sniedz triju nedēļu laikā pēc aizdevuma iesnieguma saņemšanas un to kopā ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem nosūta fondam;

 • Fonds septiņu darbdienu laikā pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt aizdevumu.


Atbalsta pie ir ana

Atbalsta piešķiršana

 • Aizdevumu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1535/2007:

  • LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai. Ja tiek iegādātas pļavas un ganības un netiek mainīts to lietošanas veids, piecu gadu laikā pēc zemes iegādes ir nodrošināts minimālais liellopu blīvums – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz hektāru (skat. MK not. pielikumu Nr.1);

  • LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās esošu būvju iegādei, ja būvju kadastrālā vērtība nepārsniedz 30 procentu no zemes kadastrālās vērtības;

  • LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai, ja uz tās nekopto un aizaugušo platību, dabiski apmežoto platību, kā arī citu objektu, kas nav saistīti ar lauksaimniecisko darbību, kopējā platība nepārsniedz 20 procentu no kopējās zemes platības;

  • LIZ iegādei lauksaimniecības produktu ražošanai, ja zemes iegādes darījums veikts ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc aizdevuma iesnieguma iesniegšanas bankā.


Aizdevumu nepie ir

Aizdevumu nepiešķir

 • Meža zemes iegādei;

 • Aizņēmējam, kura finanšu stāvoklis neatbilst ar fondu saskaņotajiem Hipotēku bankas aizdevuma nosacījumiem;

 • Zemes iegādei no savstarpēji saistītām personām* – aizņēmēja radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai laulātajam, vai ar aizņēmēju svainībā esošām personām līdz otrajai pakāpei.

* - persona, ar kuru saimnieciskās darbības veicējam ir kopīga saimniecība vai kura tieši vai netieši kontrolē saimnieciskās darbības veicēju un rada kopīgu kredītrisku;

uzņēmums, kurā saimnieciskās darbības veicēja dalībniekam pieder vairāk nekā 25 procenti, kā arī uzņēmums, kurā saimnieciskās darbības veicēja radiniekiem atsevišķi vai kopā ar saimnieciskās darbības veicēju pieder vairāk nekā 50 procentu no pamatkapitāla vai daļu vērtības.


Atbalsta apm rs

Atbalsta apmērs

 • Aizdevumu kopējais apmērs ir Ls 10 000 000. Kad būs apgūti 80% no pieejamā finansējuma, priekšroka saņemt atbalstu būs jaunajiem lauksaimniekiem.

 • Viens saimnieciskās darbības veicējs vai savstarpēji saistīti aizņēmēji var saņemt aizdevumu ne vairāk kā Ls 100 000 apmērā.

 • Aizdevuma summa nepārsniedz 100% no iegādājamās zemes platības tirgus vērtības* un aizdevuma nodrošinājums ir iegādātās zemes platība. Vērtējumamjāizmanto Hipotēku bankas sadarbības partneri – aizdevuma nodrošinājuma sertificētie vērtētāji.

 • * - Zemes iegādei nepieciešamā finansējuma apmērs var pārsniegt neatkarīga vērtētāja izsniegto iegādājamās zemes novērtējumu ne vairāk kā 3 reizes. Ja zemes iegādei nepieciešamā finansējuma apmērs pārsniedz neatkarīga vērtētāja izsniegtu iegādājamās zemes novērtējumu, aizdevumu var piešķirt, ja aizņēmējs sniedz papildu nodrošinājumu.


Aizdevuma sa em anas nosac jumi

Aizdevuma saņemšanas nosacījumi

 • aizņēmējam nav tiesību tālāk iznomāt savā īpašumā esošo un par šo atbalstu iegādāto zemi, līdz pilnībā izpildītas līguma saistības, ko tas uzņēmies;

 • jaunais lauksaimnieks atbalsta pamatsummas atmaksu sāk ne vēlāk kā trešajā darbības gadā;

 • jaunais lauksaimnieks piecu gadu laikā pēc zemes iegādes sasniedz no lauksaimniecības produktu ražošanas noteiktos minimālos ieņēmumus – vismaz Ls 200 no hektāra (neskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu);


Aizdevuma sa em anas nosac jumi 2

Aizdevuma saņemšanas nosacījumi (2)

 • aizņēmējs visā aizdevuma darbības laikā, bet ne mazāk kā 10 gadus iegādāto zemi izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai un vismaz 10 gadus to netransformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. Ja aizņēmējs iegādātajās LIZ platībās neveic lauksaimniecisko ražošanu, tas atmaksā saņemto aizdevumu;

 • aizdevuma darbības laikā aizņēmējs nav tiesīgs iegādāto zemi pārdot vai dāvināt, izņemot pirmās pakāpes radiniekiem, ja ir saņemta rakstiska Hipotēku bankas piekrišana. Zemi var dāvināt saimnieciskās darbības veicēja īpašnieka pirmās pakāpes radiniekiem neparedzētos gadījumos (īpašnieka pēkšņas darbnespējas), lai saimnieciskās darbības veicējam tiktu nodrošināta iespēja paturēt savā īpašumā ražošanas līdzekli un segt saistības pret aizdevēju.


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!


 • Login