Fundusze strukturalne w latach 2007 2013
Download
1 / 45

Fundusze strukturalne w latach 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fundusze strukturalne w latach 2007 - 2013. zebrał i opracował mgr Radosław Wróblewski. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Unia Europejska jest jedną z najbogatszych stref gospodarczych świata, jednak wciąż jeszcze występują znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Fundusze strukturalne w latach 2007 - 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fundusze strukturalnew latach 2007 - 2013

zebra i opracowa

mgr Radosaw Wrblewski


Polityka regionalna Unii Europejskiej

Unia Europejska jest jedn z najbogatszych stref gospodarczych wiata, jednak wci jeszcze wystpuj znaczne rnice pomidzy poszczeglnymi pastwami,

a jeszcze wiksze pomidzy regionami.


Generalnym celem polityki regionalnej jest zapewnienie wszechstronnego

i harmonijnego rozwoju caej Unii

oraz zwikszanie stopnia spjnoci gospodarczej i spoecznej krajw

i regionw UE.


Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk

Artyku 158: Wsplnota rozwija () polityk w sprawie wzmacniania swojej spjnoci gospodarczej

i spoecznej.

Celem Wsplnoty w szczeglnoci jest zmniejszenie rnic w stopniach rozwoju poszczeglnych regionw i zmniejszenia zacofania regionw () w tym obszarw wiejskich.


W kontekcie dotacji unijnych mona si spotka z pojciami polityki regionalnej, polityki spjnoci i polityki strukturalnej. Czy s midzy nimi jakie rnice?


Teoretycznie tak. Polityka strukturalna jest to tradycyjne pojcie dotyczce interwencji Wsplnot Europejskich (a od 1993 roku Unii Europejskiej) uywane ju od 1957 roku. Polityka regionalna jest zorientowana na zwikszenie spjnoci ekonomicznej i spoecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, e jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionw. Polityka spjnoci za wskazuje na podstawowy cel interwencji jakim jest zmniejszenie zrnicowa we Wsplnocie.


Praktycznie jednak pojcia te s czsto uywane zamiennie, w zwizku z czym mona przyj, e polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spjnoci Unii Europejskiej ma ten sam cel wyrwnanie rnic gospodarczych midzy regionami Unii Europejskiej i w efekcie ich mieszkacami. Jest to taki sposb rozdzielania rodkw finansowych Unii Europejskiej, aby wikszo z nich trafia do regionw znajdujcych si w gorszej sytuacji spoecznej i gospodarczej.


Jednym z podstawowych zada Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki spjnoci, polegajcej na zmniejszaniu rnic w rozwoju spoeczno-gospodarczym pomidzy regionami i krajami UE.

Polityka ta jest realizowana za pomoc Funduszy Europejskich, w ramach ktrych wyrniamy Fundusze Strukturalne finansujce projekty regionalne i Fundusz Spjnoci dla projektw

o zasigu krajowym.


Zasady dziaania Regionalnej Polityki Strukturalnej i Funduszy Strukturalnych

 • Zasada pomocniczoci (subsydiarnoci)

 • Zasada koncentracji

 • Zasada partnerstwa

 • Zasada programowania

 • Zasada wspfinansowania


Zasady polityki strukturalnej UE

 • Koncentracja oznacza, e rodki funduszy strukturalnych s przede wszystkim dostpne dla tych regionw, ktre tego najbardziej potrzebuj.


 • Partnerstwo - dziaania powinny by przygotowywane w cisym porozumieniu (partnerstwie) Komisji Europejskiej z pastwem czonkowskim, jak rwnie wadzami regionalnymi i lokalnymi, partnerami gospodarczymi i spoecznymi, przy penej zgodnoci z odpowiednimi kompetencjami instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi partnerw.


 • Programowanie oznacza proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach dla osignicia celw polityki strukturalnej.


 • Dodatkowo w celu osignicia faktycznego oddziaywania gospodarczego, rodki przyznane z funduszy unijnych nie mog zastpowa publicznych lub innych rwnowanych wydatkw pastwa czonkowskiego; dziaania Wsplnoty winny uzupenia lub wspiera odpowiednie dziaania krajowe.


 • Wspfinansowanie oznacza, e projekty, ktre s zgaszane do finansowania z funduszy strukturalnych musz by w odpowiednich proporcjach wspfinansowane ze rodkw krajowych. Za rodki krajowe uwaa si rodki, ktre nie pochodz z Unii Europejskiej. Mog to by pienidze budetowe (z budetu pastwa, budetu samorzdu), rodki pozarzdowe lub prywatne. Wspfinansowanie projektw z dwch rde (rodki unijne i krajowe) jest rwnie elementem zasady partnerstwa.


Cele polityki spjnoci (2007- 2013)

 • Cel 1 Konwergencja - czyli wspieranie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najbiedniejszych (pastwa o DNB 90% i regiony o PKB 75% UE oraz w regiony tzw. efektu statystycznego). Na ten cel przeznaczone jest ok. 80 % rodkw z polityki spjnoci.

 • Cel 2 - Konkurencyjno regionalna i zatrudnienie wspierajce zmiany strukturalne w regionach nie kwalifikujcych si do celu konwergencja oraz zmiany na rynku pracy. Na ten cel przeznaczone jest ok.16 % rodkw z polityki spjnoci.

 • Cel 3 - Europejska wsppraca terytorialna - obejmuje poziom transgraniczny, transnarodowy oraz midzyregionalny. Na ten cel przeznaczone jest ok. 4% rodkw polityki spjnoci.


Europejski Fundusz Spoeczny

 • Jeden z Funduszy Strukturalnych, ktry suy osigniciu spjnoci gospodarczej i spoecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie dziaa w ramach piciu obszarw wsparcia:

  • aktywna polityka rynku pracy,

  • przeciwdziaanie zjawisku wykluczenia spoecznego,

  • ksztacenie ustawiczne,

  • adaptacyjno i rozwj przedsibiorczoci,

  • wyrwnywanie szans kobiet na rynku pracy.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz wchodzcy w skad funduszy strukturalnych, ktrego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionw nalecych do Unii Europejskiej. W szczeglnoci fundusz ten udziela wsparcia na rzecz rozbudowy infrastruktury, lokalnych inicjatyw rozwojowych oraz na rozwj maych i rednich przedsibiorstw.


Fundusz Spjnoci

Jest instrumentem polityki spjnoci UE, niewchodzcym w skad Funduszy Strukturalnych, to tzw. instrument ekonomiczno - polityczny.

W odrnieniu od Funduszy Strukturalnych, Fundusz Spjnoci finansuje przedsiwzicia obejmuje cae pastwa (nie regiony).


Instrumenty polityki regionalnej

1. Fundusze strukturalne

Europejski Fundusz Spoeczny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2. Fundusz Spjnoci


Wsplna Polityka Rolna

 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej przesta istnie,

 • w jego miejsce stworzono Europejski Fundusz Rolny Rozwj Obszarw Wiejskich (EFRROW)

 • Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGROL)


Wsplna polityka rybowstwa

 • 2000 2006

 • Finansowy Instrument Orientacji Rybowstwa - przesta istnie,

 • 2007 - 2013

 • w jego miejsce stworzono Europejski Fundusz Rybacki


Narodowa Strategia Spjnoci (NSS)(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

1. Dokument strategiczny okrelajcy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraania funduszy unijnych w ramach budetu Wsplnoty na lata 200713.

2. Cel strategiczny.

3. Cele horyzontalne.


Narodowa Strategia Spjnoci

Narodowa Strategia Spjnoci (NSS) (nazwa urzdowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny, okrelajcy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraania funduszy unijnych w Polsce: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS) oraz Funduszu Spjnoci w ramach budetu Wsplnoty na lata 200713.Celem strategicznym NSSjest tworzenie warunkw dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsibiorczoci, zapewniajcej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spjnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cele NSS bd realizowane za pomoc programw operacyjnych.


Programy Operacyjne na lata 2007 - 2013

 • Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko EFRR i FS

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka EFRR

 • Program Operacyjny Kapita Ludzki EFS

 • 16 Regionalnych Programw Operacyjnych EFRR

 • Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej EFRR

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna EFRR

 • Programy Operacyjne Europejskiej Wsppracy Terytorialnej EFRR


rodki na realizacj NSRO

 • W latach 2007-2013 zostanie zaangaowanych w realizacj NSRO okoo 85,56 mld euro.

 • redniorocznie (do roku 2015) bdzie wydatkowe okoo 9,5 mld euro, co odpowiada okoo 5% produktu krajowego brutto.

  Z tej sumy:

 • 67,3 mld euro bdzie pochodzio z budetu UE,

 • 11,86 mld euro z krajowych rodkw publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budetu pastwa),

 • ok. 6,4 mld euro zostanie zaangaowanych ze strony podmiotw prywatnych.


Podzia rodkw finansowych

 • PO Infrastruktura i rodowisko 41,3% caoci rodkw (27,8 mld euro),

 • 16 Regionalnych Programw Operacyjnych 23,8% caoci rodkw (15,9 mld euro),

 • PO Kapita Ludzki 14,4% caoci rodkw (9,7 mld euro),

 • PO Innowacyjna Gospodarka 12,3% caoci rodkw (8,3 mld euro),

 • PO Rozwj Polski Wschodniej 3,4% caoci rodkw (2,3 mld euro),

 • PO Pomoc Techniczna - 0,8% caoci rodkw (0,5 mld euro).

 • PO Europejskiej Wsppracy Terytorialnej - (0,7 mld euro)


Podzia rodkw finansowych

 • PO Kapita Ludzki 14,4% caoci rodkw (9,7 mld euro);

 • PO Innowacyjna Gospodarka 12,3% caoci rodkw (8,3 mld euro);

 • PO Infrastruktura i rodowisko 41,3% caoci rodkw (27,8 mld euro);

 • PO Rozwj Polski Wschodniej 3,4% caoci rodkw (2,3 mld euro);

 • 16 Regionalnych Programw Operacyjnych 23,8% caoci rodkw (15,9 mld euro);

 • PO Pomoc Techniczna - 0,8% caoci rodkw (0,5 mld euro);

 • Programy Europejskiej Wsppracy Terytorialnej - (0,7 mld euro);

 • Pozostae rodki finansowe zostan przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (3% czyli 1,967 mld euro).


Program Operacyjny Kapita Ludzki

Celem gwnym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spjnoci spoecznej. Aby osign gwny cel w ramach programu bd wspierane dziaania polegajce na:

 • podniesieniu poziomu aktywnoci zawodowej oraz zdolnoci do zatrudnienia osb bezrobotnych i biernych zawodowo;

 • zmniejszeniu obszarw wykluczenia spoecznego;

 • poprawie zdolnoci adaptacyjnych pracownikw i przedsibiorstw do zmian zachodzcych w gospodarce;

 • upowszechnieniu edukacji spoeczestwa na kadym etapie ksztacenia przy rwnoczesnym zwikszeniu jakoci usug edukacyjnych i ich silniejszym powizaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;

 • zwikszeniu potencjau administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i wiadczenia usug wysokiej jakoci;

 • wzrocie spjnoci terytorialnej.


Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne s to programy stworzone odrbnie dla kadego wojewdztwa. W caoci wspfinansowane s z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach RPO o unijne pienidze mona si stara na wiele typw inwestycji infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i rekreacji, infrastruktury drogowej i ochrony rodowiska, spoeczestwa informacyjnego, kultury, turystyki, rozwoju miast, a take przyczyniajce si do lepszego rozwoju przedsibiorstw.


Regionalne Programy Operacyjne

Kade wojewdztwo posiada odrbny Regionalny Program Operacyjny. Jest ich zatem a 16. Wadze kadego wojewdztwa miay za zadanie opracowa taki dokument, ktry nastpnie by konsultowany z wadzami krajowymi i unijnymi. Kade wojewdztwo ma swoj specyfik, wiec w ramach poszczeglnych RPO wystpuj rnice. Moe si okaza, e niektre inwestycje mona zrealizowa z dotacji z RPO w jednym wojewdztwie, a w innym nie. Z kadego RPO finansuje si dotacje na rozwj infrastruktury i co najwaniejsze s to przedsiwzicia nie wykraczajce poza zakres 1 wojewdztwa. Jeeli chcemy sfinansowa przedsiwzicie o zasigu wikszym ni 1 wojewdztwo lub s to inwestycje bardzo due (np. 20 mln) to korzystamy z programw krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).


Lubuski Regionalny Program Operacyjny2007 - 2013

 • Cele.

 • Wdraanie.

 • Finansowanie.

 • Podmioty realizujce.

 • Priorytety.

 • rodki finansowe.


Lubuski Regionalny Program Operacyjny2007 - 2013

Priorytet IV. Rozwj i modernizacja infrastruktury spoecznej

Gwny cel obejmuje popraw jakoci i dostpnoci usug edukacyjnych

Cele szczegowe:

poprawa jakoci infrastruktury spoecznej wojewdztwie,

wzmocnienie roli szk wyszych i orodkw naukowo-badawczych,

poprawa jakoci ksztacenia i dostpu do wiedzy.


Lubuski Regionalny Program Operacyjny2007 - 2013

Dziaania realizowane w ramach priorytetu

4.2 Rozwj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej:

4.2.1 Rozwj i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej,

4.2.2 Rozwj i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej.


Inne programy finansowane z Funduszy Europejskich

Europejska Wsppraca Terytorialna


Program Operacyjny Kapita Ludzki

 • Cele.

 • Wdraanie.

 • Finansowanie.

 • Podmioty realizujce.

 • Priorytety.

 • rodki finansowe.


Program Operacyjny Kapita Ludzki

 • Priorytet I Zatrudnienie i integracja spoeczna

 • Priorytet II Rozwj zasobw ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw

 • Priorytet III Wysoka jako systemu owiaty

 • Priorytet IV Szkolnictwo wysze i nauka

 • Priorytet V Dobre rzdzenie

 • Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludnoci w wieku produkcyjnym

 • Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji spoecznej

 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

 • Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

 • Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarw wiejskich

 • Priorytet XI Pomoc techniczna


Priorytet III PO KL

3.1 MODERNIZACJA SYSTEMU ZARZDZANIA I NADZORU W OWIACIE

3.2 ROZWJ SYSTEMU EGZAMINW ZEWNTRZNYCH

3.3 POPRAWA JAKOCI KSZTACENIA

3.4 OTWARTO SYSTEMU EDUKACJI W KONTEKCIE UCZENIA SI PRZEZ CAE YCIE


Priorytet IX PO KL

9.1 WYRWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOCI USUG EDUKACYJNYCH WIADCZONYCH W SYSTEMIE OWIATY

9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOCI I JAKOCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTACENIA USTAWICZNEGO

9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OWIATY

9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH


Dokumenty

Program Kapita Ludzki 2007-2013

(7.09.2007)


Szczegowy Opis Priorytetw

Programu Kapita Ludzki- wersja obowizujca od1 czerwca2009 r.


System Realizacji Programu Kapita Ludzki

 • Zasady dokonywania wyboru projektw w ramach PO KL - wersja z24sierpnia 2009 r.

 • Podrcznik przygotowania wnioskw w ramach PO KL

 • Zasady finansowania Programu Kapita Ludzki


 • Zasady systemu sprawozdawczoci Programu Kapita Ludzki

 • Podrcznik wskanikw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

 • Zasady kontroli Programu Kapita Ludzki


 • Wytyczne dotyczce oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki


 • Generator Wnioskw Aplikacyjnych

 • Generator Wnioskw Patniczych


 • Plan Dziaa na dany rok


ad
 • Login