Puurkaevude käsitlus veeseaduses
Download
1 / 23

Puurkaevude käsitlus veeseaduses - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Puurkaevude käsitlus veeseaduses. Antti Tooming Keskkonnaministeeriumi Veeosakond Projektide büroo juhataja. PUURKAEVUDE JA - AUKUDE RAJAMINE. ÕIGUSAKTID. Ehitusseadus; Veeseadus (§ - d 12, 12 2 , 12 3 , 30, 30 1 – 30 6 ); Toote nõuetele vastavuse seadus;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Antti Tooming

Keskkonnaministeeriumi

Veeosakond

Projektide büroo juhataja


PUURKAEVUDE JA -AUKUDE RAJAMINE


ÕIGUSAKTID

 • Ehitusseadus;

 • Veeseadus (§-d 12, 122, 123, 30, 301–306);

 • Toote nõuetele vastavuse seadus;

 • Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määrus nr 37 “Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise...”;

 • Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määrus nr 61 ”Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord”;

 • Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määrus nr 75 “Põhjaveekogumite moodustamise kord...”;

 • Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”.

 • Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”.


PUURKAEVU RAJAMINE

 • 1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine KOV-s;

 • 2. Puurkaevu ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemine KOV-st

 • * KOV kooskõlastab puurkaevu projekti KKA-ga;

 • ** Veeseaduse § 30 lõike 1 kohaselt on puurkaevu rajamiseks nõutav ehitusseaduse § 22 kohane ehitusluba juhul, kui rajatakse ühisveevärgi puurkaev.

 • 3. Puurkaevu andmete Keskkonnaregistrisse esitamine;

 • 4. Keskkonnaregistri väljavõtte alusel puurkaevu kasutusloa taotlemine KOV-st.


EHITUSSEADUS

 • Ehitusseaduse § 1 lg 2 ütleb, et seadus sätestab nõuded eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele ning neid ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud teiste seadustega.

 • Ehitamisega seonduv üldregulatsioon tuleneb ehitusseadusest kui üldseadusest ja veeseaduses esitatud sätted täiendavad või muudavad ehitusseaduse regulatsiooni.


PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMINE

 • Puurkaevu kavandav isik esitab KOV-le “puurkaevude määruse” lisa 1 kohase puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse.

 • KOV kooskõlastab puurkaevu asukoha või jätab selle kooskõlastamata 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 • KOV teeb puurkaevu asukoha kooskõlastamisel kaalutlusotsuse arvestades:

  • planeeringuid;

  • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava;

  • vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi;

  • kaitsealasid jm kitsendustega alasid;

  • põhjaveevaru olemasolu;

  • jm seadustest tulenevaid võimalikke asjaolusid.


PUURKAEVU PROJEKT

 • Puurkaevu projekteerimise õigus on isikul, kellele on antud veeseaduse § 123 lõike 1 punkti 3 kohane hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents projekteerimise alal (http://www.envir.ee/1288).

 • Puurkaevude määruse § 3 lõike 1 kohaselt on projekteerija kohustatud enne puurkaevu projekteerimist tutvuma puurkaevu planeeritava asukohaga KOHAPEAL, määrama puurkaevu asukoha täpsed koordinaadid ja andma asukoha täpse kirjelduse.


KIRJALIK NÕUSOLEK

 • Veeseaduse § 30 lõike 1 kohaselt on puurkaevu rajamiseks nõutav ehitusseaduse § 16 kohane kirjalik nõusolek juhul, kui rajatakse erapuurkaev, põhjaveeseire puurkaev või -auk (ka soojussüsteemi puurkaev või -auk).

 • Kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb:

  • esitada ehitusseaduse § 17 kohane kirjaliku nõusoleku taotlus;

  • esitada puurkaevu projekt;

  • tasuda riigilõiv kirjaliku nõusoleku läbivaatamise eest.

 • Ehitusseaduse § 16 lõike 9 kohaselt on kirjalik nõusolek tähtajatu, kuid kaotab kehtivuse, kui puurkaevu rajamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul kirjaliku nõusoleku andmise päevast arvates.


PUURKAEVU PROJEKTIKOOSKÕLASTAMINE KKA-ga

 • Veeseaduse § 30 lõike 5 kohaselt kooskõlastab KOV enne ehitusloa väljastamist või kirjaliku nõusoleku andmist puurkaevu projekti KKA-ga.

 • Selleks edastab KOV KKA-le:

  • puurkaevu määruse lisa 1 kohase puurkaevu rajamise taotluse;

  • puurkaevu määruse lisa 2 kohase puurkaevu asukoha kooskõlastuse;

  • puurkaevu projekti;

 • Veeseaduse § 30 lõike 10 kohaselt keeldub KOV ehitusloa väljastamisest või kirjaliku nõusoleku andmisest juhul, kui KKA ei kooskõlasta puurkaevu rajamise taotlust.


PUURKAEVU PROJEKTIGA SEOTUD KOOSKÕLASTUSTEMENETLUSTÄHTAJAD

 • Ehitusseaduse § 16 lõike 5 kohaselt annab KOV kirjaliku nõusoleku või keeldub selle andmisest 10 päeva jooksul.

 • Veeseaduse § 30 lõike 6 alusel pikeneb ehitusloa või kirjaliku nõusoleku menetlustähtaeg Keskkonnaameti poolt puurkaevu projekti kooskõlastamiseks ettenähtud 10 tööpäeva võrra.


PUURKAEVU RAJAMINE

 • Puurkaevu puurimise õigus on isikul, kellele on antud veeseaduse § 123 lõike 1 punkti 4 kohane hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents puurkaevude ja puuraukude puurimise ja likvideerimise alal (http://www.envir.ee/1288).

 • Veeseaduse § 301 alusel on puurkaevu puurimistöid teostav isik kohustatud puurimistööde ajal täitma puurimispäevikut (puurkaevude määruse lisa 3) ning esitama pärast puurimistöid KKA-le puurkaevu keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi (puurkaevude määruse lisa 4).


VEEPROOVIDE VÕTMINE

 • Pärast puurkaevu puurimist korraldab puurkaevu puurinud isik veeproovide võtmise veeseaduse § 122 kohast veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistust omava isiku poolt.

 • Kvaliteedinäitajad, mille kohta veeproovid võetakse erapuurkaevust:

  • Vastavalt Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37

  • “Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni…“§ 7 lg 6 p 2-le (lisa 4 punkt 5.1-5.3).


PUURKAEVU VÕI -AUGUKASUTUSELE VÕTMINE


KASUTUSLOA TAOTLEMINE

 • Ehitusseaduse § 32 kohase puurkaevu kasutusloa saamiseks tuleb KOV-le esitada veeseaduse § 302 nõuetele vastav kasutusloa taotlus (puurkaevude määruse lisa 6).

 • Ehitusseaduse § 33 lõike 6 alusel väljastab KOV kasutusloa 20 päeva jooksul.


VEE ERIKASUTUSLUBA

 • Veeseaduse § 8 lõike 2 alusel peab põhjaveega seoses vee erikasutusluba olema juhul, kui:

  • puurkaevuga võetakse vett rohkem kui 5 m3/d;

  • võetakse mineraalvett;

  • juhitakse heitvett suublasse;

  • toimub põhjavee ümberjuhtimine;

  • vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi omadusi.


PUURKAEVUDE JA -AUKUDE LIKVIDEERIMINE


PUURKAEVU LIKVIDEERIMINE

 • 1. Puurkaevu likvideerimise projekti koostamise ja likvideerimise õigus on isikul, kellele on antud hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents vastavalt puurkaevude ja –aukude projekteerimise ning puurimise ja likvideerimise alal (http://www.envir.ee/1288).

 • 2. Puurkaevu likvideerimise projekti kooskõlastamine KKA-ga

 • * KKA küsib projekti kohta seisukoha KOV-st

 • (joogivee reservpuurkaev, riikliku põhjaveeseire puurkaev);

 • 3. Puurkaevu likvideerimise akt KKA-le ja KOV-le;

 • 4. KOV tunnistab puurkaevu kasutusloa kehtetuks.


PUURKAEVU JA -AUGUREKONSTRUEERIMINE


PUURKAEVU REKONSTRUEERIMINE

 • Puurkaev rekonstrueeritakse projekteerija koostatud projekti alusel, mis kooskõlastatakse KKA-ga;

 • Puurkaevu rekonstrueerimine on puurkaevu ümbertegemine või puurkaevule osade lisamine või asendamine puurkaevu seisukorra parandamiseks, rikke kõrvaldamiseks või kasutusaja pikendamiseks.


MUU

 • Standard EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine

 • Käesolev standard kehtib kinnistute veevärkidele, mis on mh ühendatud kohaliku veevarustusallikaga. Kinnistu veevärgi all mõistetakse hoonesisest külma- ja soojaveetorustikku koos toruarmatuuriga, veevarustusseadmeid ja maa-alust veetoru kinnistu piires ning sellest väljapoole kuni peakraanini .


TÄNAN!E-post: antti.tooming@envir.eeTel: 626 2852


ad
 • Login