„Kowalik bezskrzydły” - PowerPoint PPT Presentation

Kowalik bezskrzyd y
Download
1 / 25

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Kowalik bezskrzydły”. Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „ Motylarnia ” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu. Charakterystyka tematu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„Kowalik bezskrzydły”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kowalik bezskrzyd y

„Kowalik bezskrzydły”

Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu

„Motylarnia” w grupie różnowiekowej

„Motyle Cytrynki” metodą projektu


Charakterystyka tematu

Charakterystyka tematu

 • Temat „Kowalik bezskrzydły” to projekt badawczy nakierowany na zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie budowy owadów oraz szczegółowego poznania życia kowalika bezskrzydłego. Inspiracja tematem powstała na podstawie obserwacji zainteresowań dzieci podczas zabaw swobodnych na placu zabaw


Cele g wne projektu

Cele główne projektu:

 • przekazanie podstawowych wiadomości na temat owadów

 • wskazanie sposobów zdobywania i rozwijania wiedzy na interesujący temat

 • uwrażliwianie na okazywanie szacunku wobec świata ożywionego

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie

 • wdrażanie do systematyczności w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów


Przygotowanie siatek poj wiedzy wst pnej

Przygotowanie siatek: pojęć, wiedzy, wstępnej

Po nałożeniu siatki wiedzy i siatki wstępnej ustalono zakres problemów do podjęcia

 • „Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego

 • Budowa kowalika bezskrzydłego

 • Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego

 • Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika

 • Cykl życia kowalika bezskrzydłego

 • Pożywienie kowalika bezskrzydłego

 • Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców


R d o wiedzy ksi ki metody pracy s owna

źródło wiedzy-książki metody pracy- słowna


R d o wiedzy obserwacja do wiadczenie metoda pracy ogl dowa

źródło wiedzy-obserwacja, doświadczenie metoda pracy – oglądowa


R d o wiedzy ekspert metody pracy s owna i ogl dowa

źródło wiedzy-ekspert metody pracy-słowna i oglądowa


R d o wiedzy ekspert metody pracy drama

źródło wiedzy-ekspert metody pracy-drama


R d a wiedzy obserwacja ksi ki metody pracy ogl dowa wiczenia praktyczne

źródła wiedzy – obserwacja, książki metody pracy- oglądowa, ćwiczenia praktyczne


Realizacja zagadnienia 1

Realizacja zagadnienia 1.

 • burza mózgów: „Jak wygląda kowalik”

 • sporządzenie „portretu pamięciowego” kowalika (rysunek kredkami świecowymi)

 • szukanie na terenie przyprzedszkolnym miejsc, w których można znaleźć kowaliki

 • wstępne obserwacje przy pomocy lupy

 • rozmowa o obserwacjach i spostrzeżeniach


Portret pami ciowy kowalika bezskrzyd ego

„Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego


Realizacja zagadnienia 2

Realizacja zagadnienia 2.

 • wyjście na plac zabaw-zgromadzenie materiału badawczego

 • powrót do przedszkola oraz obserwacja owadów przez lupę

 • wykonanie rysunku ołówkiem „Budowa kowalika bezskrzydłego” (dzieci młodsze-rysunek owalu, dorysowywanie odnóży i czułków wg instrukcji słownej)

 • obejrzenie filmu „Kowalik” (makro)

 • ewentualne uzupełnianie rysunków o dodatkowe szczegóły


Budowa kowalika bezskrzyd ego

Budowa kowalika bezskrzydłego


Realizacja zagadnienia 3

Realizacja zagadnienia 3.

 • powitanie eksperta-studenta Uniwersytetu Przyrodniczego

 • rozmowa z ekspertem na temat rozmnażania kowalika w oparciu o film

 • wykonanie w grupach kulek z papieru-jaj kowalika

 • próba przeliczania dziesiątkami do 100 (dzieci młodsze przeliczanie kulek wg możliwości)

 • stworzenie w grupach makiety pt.: „Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego”


Rozmna anie kowalika bezskrzyd ego

Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego


Realizacja zagadnienia 4

Realizacja zagadnienia 4.

 • oglądanie wraz z komentarzem filmu prezentującego wygląd dorosłego i młodego kowala bezskrzydłego

 • rozmowa na temat zaobserwowanych różnic

 • wykonanie modeli porównawczych z plasteliny czarnej i czerwonej lub rysunku porównawczego

 • umieszczenie modeli na wystawie


R nice w wygl dzie m odego i doros ego kowalika

Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika


Realizacja zagadnienia 5

Realizacja zagadnienia 5.

 • zabawy rytmiczno-muzyczne: wypowiadanie i wyśpiewywanie zdań wg własnego pomysłu związanych z wiadomościami o kowalikach

 • słuchanie informacji o kowalikach czytanych przez dzieci starsze

 • zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień- noc, wiosna- jesień”

 • stworzenie w grupach osi czasu: podział na miesiące, pory roku oraz ukazanie życia kowalika w cyklu rocznym (rysunek, wyklejanka, malowanie do wyboru przez dzieci) (dzieci młodsze-wykonanie na dużym arkuszu papieru symboli dnia i nocy oraz naklejenie-dopasowanie gotowych symboli zachowań kowalików)


Cykl ycia kowalika bezskrzyd ego

Cykl życia kowalika bezskrzydłego


Realizacja zagadnienia 6

Realizacja zagadnienia 6.

 • odszukiwanie w grupach informacji na temat odżywiania kowalika bezskrzydłego w oparciu o ilustracje i teksty (internet, książki)

 • wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Kowalik”

 • odgrywanie scenek z życia owadów z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych modeli


Po ywienie kowalika

Pożywienie kowalika


Realizacja zagadnienia 7

Realizacja zagadnienia 7.

 • wspólne przygotowanie wystawy: wykonanie drzewa, umieszczenie modeli owadów, omówienie sposobu prezentacji informacji o życiu kowalika na podstawie wykonanych prac

 • prezentacja prac i wiadomości zaproszonym rodzicom


Podsumowanie projektu wystawa prac dla rodzic w

Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców


Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu


O pracowanie jolanta ka mierczak

opracowanie: jolantakaźmierczak


 • Login