Klaipėdos laivininkų mokyklos
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 64

Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas. Klaipėdos laivininkų mokyklos vidaus auditas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:.

Download Presentation

Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės platusis įsivertinimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klaipėdos laivininkų mokyklos

veiklos kokybės

platusis

įsivertinimas


Klaipėdos laivininkų mokyklos vidaus auditas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai:

.

 • Kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

 • Visiems mokiniams užtikrinti kokybiškas sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą.


Klaipėdos laivininkų mokyklos

veiklos kokybės įsivertinimo planas


Klaipėdos laivininkų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo etapai:

 • Pasirengimas įsivertinti.

 • Platusis įsivertinimas.

 • Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.

 • Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.

 • Rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti.


Veiklos kokybės įsivertinimo sritys:

1. Mokyklos kultūra

2. Mokymasis irugdymas

3. Pasiekimai

4. Pagalba mokiniui

5. Mokyklos strateginis valdymas


Sričių įsivertinimui mokykla naudos šiuos tyrimo metodus:

 • Mokinių ir mokytojųanketavimas

 • Pokalbiai, diskusijos.

 • Mokyklos dokumentacija.

 • Surinktų duomenų analizė.


KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBOGRUPĖ:

Irena Alonderienė – darbo grupės koordinatorė

1. Mokyklos kultūra (Mindaugas Janukonis,

Ramunė Butkienė)

2. Ugdymas ir mokymasis (Dalia Butkienė,

Jelena Korch)

3. Pasiekimai (Rimantė Vasiljeva, Danutė Vaitkienė)

4. Pagalba mokiniui (Ingrida Gedminaitė,

Palina Pilnikova)

5. Mokyklos strateginis valdymas (Jūratė Cikienė)


Veiklos rodiklis - tai pats smulkiausias mokyklos veiklos matmuo; pasiektą jo lygį (išketurių galimų) nustato pati mokykla.

Išsiaiškinus pasiektą lygį ir tobulindami bet kurį rodiklį, tobuliname visą mokyklos veiklą.

Veiklos rodiklis


Mokyklos veiklos kokybės rodiklių lentelė


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO PLANAS

2010-2013 m. m.


I etapas.Pasirengimas


II etapas.“Platusis”veiklos kokybės įsivertinimas”. Visos mokyklos veiklos vertinimas


III etapas. Giluminis veiklos kokybės įsivertinimo. Visos mokyklos veiklos vertinimas.


1. MOKYKLOS KULTŪRA

Nagrinėjant mokyklos kultūros sritį buvo pasitelktas anketavimo metodas, anketose dalyvavo 72 pirmojo ir antrojo kurso mokinių ir 20 bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų


PROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS

92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1.1 EtosasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1.1 Etosas

Nagrinėjama sritis atitinka 3 lygį. Didžioji dalis respondentų jaučiasi saugūs mokykloje (93%), gerbiami mokytojų (83%), pripažįsta, kad jų nuomonė mokykloje yra svarbi (68%), tačiau pasitaiko, kad mokytojai kartais mokinius įžeidžia (50%), teigia, kad kai kurie klasės mokiniai su mokytojais elgiasi nepagarbiai ir įžūliai (66%). Nepaisant to, mokiniai sutinka, kad mokykla yra jauki (65%), mokytojams rūpi, kaip jie jaučiasi (72%), mokytojai jiems yra draugiški (90%), elgiasi su mokiniais teisingai (88%), bendrai pasitiki mokytojais (70%), pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami (93%). Vis dėlto yra pripažįstama, kad mokinius vargina įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais (42%). Mokiniai yra patenkinti, kad mokosi būtent šioje mokykloje (87%), didžiuojasi mokyklos simbolika (78%), patinka mokykloje ruošiami renginiai(72%). Mielai dalyvauja mokyklos šventėse (60%), ir 42% noriai įsitraukia į mokyklos švenčių organizavimą.


1.2 Pažangos siekiaiPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1.2 Pažangos siekai

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. 80% mokinių stengiasi gerai mokytis, mokiniai pripažįsta, kad mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką (89%); taip pat mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą mokantis atskiro dalyko (77%), kad visada mokiniai atliks užduotis (88%), įtraukia į aktyvų dalyvavimą pamokoje 70% , tačiau 70% mokinių pripažįsta, kad mokiniai gali nedirbti pamokoje, jei jie tyliai sėdi ir netrukdo kitiems. Jei norėtų, 92% mokinių mokytųsi geriau. Mokiniai mano, kad kai jie nori ką nors išsakyti, juos mokytojai išklauso (80%), mokytojams su jais dirbti patinka (82%), mokytojams rūpi, kaip jie mokosi (67%).


1.3 TvarkaPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1.3 Tvarka mokykloje

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. Mokiniai pripažįsta, kad mokykloje taikomos taisyklės vienodai visiems mokiniams (80%), 82% taisyklės yra aiškios. Nors taisyklės yra aiškios, tačiau 45% mokinių pastebi, kad pamokose yra taip triukšmaujama ,dėl ko sunku susikaupti ir mokytis, tik 30% įvardija, kad jų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi susitarė, 36% drausmingai elgiasi ir tuomet, kai nemato mokytojai, 62% pastebi, kad mokytojai vėluoja į pamokas, 83% pripažįsta, kad juos vargina blogas pamokų tvarkaraštis. Nepaisant minėtų trūkumų, mokiniai pripažįsta, kad mokykla yra tvarkinga (80%), esant blogam mokinių elgesiui mokytojai stengiasi išsiaiškinti elgesio priežastis (72%).


1.4 Mokyklos įvaizdis ir ryšiaiPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS92 respondentai (72 mokiniai ir 20 pedagogų)


1.4 Mokyklos įvaizdis ir ryšiai

Nagrinėjama sritis atitinka trečią lygį. Mokiniai sutinka, kad mokykla yra unikali (66%), gera (75%), kad mokykloje dirba stiprūs visų dalykų pedagogai (80%), dirba kompetetingi vadovai, vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi, rūpinamasi mokiniais (77%).


IŠVADOS

 • Beveik visi mokytojai sutinka, kad mokykloje gera mokymo kokybė (95%) ir joje dirba vadovai profesionalai (80%), kad joje vyrauja teigiamas požiūris į naujoves (95%), kad joje yra saugi aplinka (90%), tačiau jos veikloje mažai dalyvauja mokinių tėvai (55%). Anot mokytojų, mūsų mokykla turi tarptautinius ryšius (taip teigia 85%). Pagal apklausos duomenis, tik pusė apklaustųjų mano, kad mokykla gerai teikia informaciją apie mokymosi galimybes. Bendradarbiavimą su kitomis miesto ir šalies mokyklomis bei socialiniais partneriais tik 10% apklaustųjų laiko labai geru. Sėkmingiausios partnerystės formos yra laikomos konkursai, parodos bei mokomosios pažintinės išvykos. Galiausiai, informacija apie mokyklą, kuri daugiausiai randama internete ir informacijos stenduose, yra duodanti teigiamų rezultatų.

 • Rekomenduojama užmegzti (atnaujinti) naujus ryšius su vietos mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei kuo plačiau skelbti apie mokyklos pasiekimus bei laimėjimus visuomenei ir dalytis gerąja patirtimi. Būtina gerinti informacinių komunikacinių technologijų lygį.


2. UGDYMAS IR MOKYMAS


2. UGDYMAS IR MOKYMASPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS18 respondentų (pedagogai)


ATKREIPTI DĖMESĮ!

 • Didžioji dalis mokytojų palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.

 • Praktiškai tolygiai pasiskirstė balsai tarp 4 ir 3 lygio.

 • Tačiau 14% mokytojų 2.5. - mokymo ir mokymosi diferencijavimo rodiklį įvertino 2 lygiu.


2. UGDYMAS IR MOKYMASPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS100 respondentų (mokiniai)


ATKREIPTI DĖMESĮ!

 • Didžioji dalis mokinių palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.

 • Dauguma balsų pasiskirstė tarp 4 ir 3 lygio.

 • Tačiau reikia atkreipti dėmesį į rodiklius:

 • 2.4. Mokymosi kokybė;

 • 2.5 Mokymo ir mokymosi diferencijavimas, kuriuos dalis mokinių įvertino 2 ar net 1 lygiu.


2. UGDYMAS IR MOKYMASPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų (100 mokinių ir 18 pedagogų)


2.1. Bendrasis ugdymo organizavimasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų (100 mokinių ir 18 pedagogų)


2.2. Pamokos organizavimasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2.3. Mokymo kokybėPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2.4. Mokymosi kokybėPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimasPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


2.6. Vertinimas ugdantPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 118 respondentų


IŠVADOS:

 • Rodiklių įvertimo procentinė išraiška liudija, kad kai kurios mokyklos veiklos sritys reikalauja tobulinimo programos.

 • Didžioji dalis mokinių palankiai įvertino ugdymo ir mokymosi rodiklius.

 • Dauguma balsų pasiskirstė tarp 4 ir 3 lygio.

 • Tačiau reikia atkreipti dėmesį į rodiklius

  2.4 “Mokymosi kokybė” ir 2.5 “Mokymo ir mokymosi diferencijavimas”, kuriuos dalis mokinių įvertino 2 ar net 1 lygiu.

 • Ypatingą dėmesį reikia skirti rodikliui 2.5. - mokymo ir mokymosi diferencijavimui. Ne tik mokiniai, bet ir dalis mokytojų užduotis diferencijuoja nepilnai.


PASIŪLYMAI:

 • Analizuoti diferencijavimo ir individualizavimo priemonių naudojimą pamokose.

 • Organizuoti mokytojų diskusijas, skirtas diferencijavimo svarbos aptarimui.

 • Organizuoti metodinių būrelių pirmininkų pasitarimus, dalintis patirtimi, spręsti sunkumus, tobulinti ugdymą ir mokymąsi.


3. Mokymosipasiekimai


3. Mokymosipasiekimai

PROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS

58 respondentai (I kurso 38 mokiniai, II kurso 20 mokinių)


3.1 PažangaPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS58 respondentai (mokiniai)


3.2. Mokymosi pasiekimaiPROCENTINIS PASKIRSTYMAS PAGAL TEMAS 58 respondentai(mokiniai)


IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

 • Atkreipti dėmesį!

 • Tobulintina veiklos sritis - rodiklis 3.1. “Pažanga” - 21 % respondentų įvertino

  2 lygiu.

 • Nemaža dalis mokinių patys save įsivertino, kad turi nepakankamai motyvacijos.


4. PAGALBA MOKINIUI


4. PAGALBA MOKINIUIProcentinis pasiskirstymas pagal temas116 respondentų ( I k. – 53 mokiniai, II k. – 44 mokiniai, 19 pedagogų )


4.1. Rūpinimasis mokiniaisPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba PROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


4.3. Pagalba planuojant karjerąPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


4.4. Tėvų pedagoginis švietimasPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rodiklių įvertinimo procentinė išraiška parodo, kad kai kurioms PAGALBA MOKINIUI veiklos sritims reikalingos tobulinimo programos.

ATKREIPTI DĖMESĮ!

Tobulintina veiklos sritis – 4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS

SIŪLOMA:

 • Organizuoti bendrus tėvų-pedagogų-mokinių susirinkimus ir kartu spręsti iškilusius sunkumus/problemas.

 • Ieškoti būdų, kaip aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo procesą.


5. Mokyklos strateginis valdymas


5.1. Mokyklos strategijaPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


5.2 Mokyklos veiklos įsivertinimasPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


5.3 Vadovavimo stiliusPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ 3%48,9%39%9,1%


5.4 Personalo valdymasPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


5.5 Materialinių išteklių valdymasPROCENTINIS PASISKIRSTYMAS PAGAL TEMAS116 RESPONDENTŲ


TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS

 • 1.4. Mokyklos įvaizdis ir ryšiai - užmegzti (atnaujinti) naujus ryšius su vietos mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei kuo plačiau skelbti apie mokyklos pasiekimus bei laimėjimus visuomenei ir dalytis gerąja patirtimi. Būtina gerinti informacinių komunikacinių technologijų lygį.


TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS

 • 2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas - analizuoti diferencijavimo ir individualizavimo priemonių naudojimą pamokose, tobulinti ugdymą ir mokymąsi.


TOBULINTINOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS

 • 3.1. Pažanga – skatinti mokinių motyvaciją taikant įvairesnius aktyviuosius mokymo metodus.

 • 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas - organizuoti bendrus tėvų-pedagogų-mokinių susirinkimus ir kartu spręsti iškilusius sunkumus/problemas bei

  ieškoti būdų, kaip aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo procesą.


 • Atliekant platųjį veiklos kokybės įsivertinimą, išsiaiškinta ugdymo ir mokymosi srities rodiklių kokybė bus pagrindas ugdymo procesui tobulinti.

 • Veiklos kokybės įsivertinimas tobulina pačių pedagogų gebėjimus tinkamai organizuoti ugdymo procesą, užtikrina vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę.


Nutarimas:

 • Sudaryti mokyklos veiklos įsivertinimo grupes pasirinktoms problemoms nagrinėti.

 • Parengti mokyklos veiklos įsivertinimo grupių veiksmų planą, vykdyti įsivertinimo procesą.

 • 2013-2014 m. m. atlikti giluminį problemų nagrinėjimą, suformuluoti išvadas ir pateikti siūlymus dėl pasirinktų sričių tobulinimo, pristatant birželio mėn. Mokytojų tarybai.


Giluminio įsivertinimo organizavimo planas (projektas):


Ugdymas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.

( A. Einšteinas)

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. (Elbertas Grimas Chabardas)

Tobulėjimui ribų nėra. Kiekvienas turime siekį eiti toliau.

Parengė:

Irena Alonderienė

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja

2013-07-09


 • Login