Giganti globalizace
Download
1 / 31

Giganti globalizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Giganti globalizace. EVROPSKÉ EKONOMICKÉ CENTRUM. O čem bude řeč?. Stupně ekonomické integrace Specifika Evropy ve vztahu NAFTĚ a VAEC Evropská integrace v kostce Právo EU. Orgány EU Česká republika a EU. 1. Stupně ekonomické integrace. I. Pásmo volného obchodu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Giganti globalizace' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Giganti globalizace

Giganti globalizace

EVROPSKÉ EKONOMICKÉ CENTRUM


O em bude e
O čem bude řeč?

 • Stupně ekonomické integrace

 • Specifika Evropy ve vztahu NAFTĚ a VAEC

 • Evropská integrace v kostce

 • Právo EU.

 • Orgány EU

 • Česká republika a EU


1 stupn ekonomick integrace
1. Stupně ekonomické integrace

I. Pásmo volného obchodu

 • odstranění bariér vzájemného obchodu

 • individuální postoj ke třetím zemím

 • integrace bez institucí (společných orgánů)

  II. Celní unie

 • odstranění bariér vzájemného obchodu

 • společný postup v obchodu s třetími zeměmi, (společná obchodní politika)

 • ES od začátku budována jako celní unie, nikoli jako pásmo volného obchodu

 • společné instituce


Stupn ekonomick integrace
Stupně ekonomické integrace

III. Společný (jednotný, vnitřní ) trh

 • celní unie + volný pohyb služeb a výrobních faktorů (práce a kapitálu )

 • důsledky : integrace trhů a integrace hospodářské politiky

 • harmonizace (slaďování) v oblastech

  • sociální politiky,

  • regionální p.,

  • vědeckotechnická politika,

  • ochrana životního prostředí,

  • ochrana spotřebitele


Stupn ekonomick integrace1
Stupně ekonomické integrace

IV. Hospodářská a měnová unie

 • společný trh plus společná měna

 • společná měnová politika

 • společná centrální banka

 • koordinace rozpočtové politiky

 • koordinace dalších sfér hospodářské politiky : zaměstnanost, daně

  V.Politická unie

 • spolupráce a koordinace

  • zahraniční

  • bezpečnostní

  • obranné a vnitřní politikySpecifika st t eu
Specifika států EU

 • 27 zemí

 • po vstupu Ru, Bu (2007) cca. 490 mil. ob.

 • průměrné HDP 23 400 euro (27)

 • průměrné HDP 25 500 euro (15)

 • ekonomická síla EU (2005) mírně vyšší než USA

  • EU: 10 817 mld. euro

  • USA: 10 037 mld. euro


Specifika st t eu1
Specifika států EU

 • významnou úlohu hraje stát

  • daňové zatížení v zemích EU (cca. 50%)

  • daňové zatížení v USA (cca. 30%)

 • Evropané neupřednostňují riziko, USA ano

 • Evropa upřednostňuje:

  • sociální systémy

  • chráněné trhy práce

  • opatření proti chudobě

 • Evropa má obecně nejdelší dovolenou

  • průměrný Američan: 16 dnů / rok

  • Itálie: 42 dnů, Francie – 37, Německo 35


Specifika zem eu
Specifika zemí EU

 • Evropané mají vyrovnanější příjmy a rozdílnost mezi bohatými a chudými není tak vysoká

  • GINIHO KOEFICIENT USA > 40

  • GINIHO KOEFICIENT EU > 30

  • GINIHO KOEFICIENT SEVERSKÝCH ZEMÍ A ČR 25

 • Evropské firmy nefungují na burzách tolik, co firmy Americké, ve financování tak hrají větší úlohu bankyZ kladn informace o eu 2

 • 1952 – Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

  • silná šestka (Fr, It, Ně, Be, Ni, Lx)

  • volný obchod s uhlím a ocelí na 50 let (skončilo v 2002)

 • 1957 – Římské smlouvy

  • Evropského hospodářského společenství (EHS) a

  • Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) - „Římské smlouvy“

 • 1961 – Evropské společenství volného obchodu (ESVO)

  • ŠVÝC, LICHT, NOR, ISLAND, RAK, SK

  • státy postupně začaly přecházet do EHS, resp. ES, resp. EU

Základní informace o EU (2)


 • 1968 – dokončena celní unie mezi státy EHS uhlí a oceli (poslední cla odstraněna ’77)

  • vznik ES = ESUO + EHS + EUROATOM

 • 1978 – Evropský měnový systém a společná účetní jednotka ECU

 • 1992 – Smlouva o Evropské unii (EU) - „Maastrichtská smlouva“

  • v platnosti od 1. 11. 1993 – vznik EU


 • 1992 – DOHODA O EHP uhlí a oceli

 • EU + ESVO = EHP

 • pravidla hry tvoří EU,

 • státy ESVO mohou být přítomny tvorbě

 • 1995 – v platnosti SCHENGENSKÉ dohody

 • o odstranění kontrol na vnitřních hranicích (Francie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Benelux)

 • 1997 – Amsterodamská smlouva

  • revize Smlouvy o EU, platnost od 1999

  • ochrana v boji proti kriminalitě,

  • volný pohyb osob,

  • posílení kontroly na vnějších hranicích


1999 uhlí a oceli – EURO je oficiální měnou

 • bankovní operace

  2000 – summit v Nice

  • doplňuje Smlouvu o EU (Maastrichtskou)

  • posílit bezpečnostní a obrannou politiku EU

   2002 – 12 států Eurozóny používá Euro

  • bankovky, mince

   2002 – Kodaňský summit

  • upřesněna kritéria pro přijetí do EU

   2004 – 1. 5. vstup 10 nových členských zemí EU25

   2007 – 1. 1. vstup dalších dvou zemí (Bu, Rum)


Lensk st ty eu

Členské státy EU

Základní informace o EU (5)


D vod vzniku a c le integrace

 • HLAVNÍ DŮVOD VZNIKU: Lucembursko

  • politické a mírové důvody

   • poválečné uspořádání Evropy

   • urovnání vztahů mezi Francií a SRN,

   • snaha o zajištění obnovy a prosperity kontinentu

 • CÍLE INTEGRACE

 • 1.Ekonomický a sociální rozvoj

 • 2.Mír, bezpečnost, spravedlnost, ochrany občanských práv, spolupráce v zahraniční politice, justici, občanství EU

 • 3. Prosazování role Evropy ve světě

  • ochrana „evropských“ hodnot, pomoc rozvojovým zemím

Důvod vzniku a cíle integrace

Základní informace o EU (1)


Pil e eu

 • 1. pilíř – Evropská společenství (ESUO, ES, Euratom) Lucembursko

 • hospodářsko-sociální oblasti.

 • nadnárodní charakter a

 • zájmy jednotlivých států jsou prosazovány prostřednictvím ES a jejich orgánů

 • 2. pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika

 • všechny oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politikyna mezivládní úrovni (bez výrazné role společných orgánů a práva ES).

 • 3. pilíř –Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí

 • policejní a justiční spolupráci v trestních věcech a obdobně jako u druhého pilíře je tato spolupráce uskutečňována na mezivládní úrovni

Pilíře EU

Základní informace o EU (4)


Pr vo es eu

 • ACQUIS COMMUNAUTAIRE Lucembursko

 • souhrn zákonů a ustanovení přijatých během jednotlivých etap integrace a vytváření jednotného trhu EU.

 • Kandidátská země přijme za své stávající i budoucí práva a povinnosti.

 • PRIMÁRNÍ PRÁVO

 • prameny primárního práva tvoří především čtyři zakládající smlouvy (o ESUO, EHS, Euratomu a o EU) ve znění jejich posledních novel.

 • dále smlouvy mezi EU a třetími státy, vnitřní dohody mezi členy EU

 • rozhodnutí Evropského soudního dvora

Právo ES (EU)

Základní informace o EU(6)


SEKUNDÁRNÍ PRÁVO Lucembursko

 • tvoří právní akty přijímané společnými institucemi EU

 • těmito akty jsou:

  • nařízení,

  • směrnice,

  • rozhodnutí,

  • stanoviska a doporučení.

   Tyto právní akty mohou přijímat:

  • Rada EU nebo Rada společně s EP a v některých případech i EK.

  • vykonavateli těchto jsou zpravidla členské státy pod dohledem EK.


Pr vo es eu1

 • NAŘÍZENÍ (REGULATIONS) Lucembursko

  • obecně a přímo závazné právní akty;

  • vztahují se na všechny účastníky integrace a jsou součástí jejich pr. řádu ihned po svém schválení

 • SMĚRNICE (DIRECTIVES)

  • zavazují zúčastněné státy provést v jejich pr. řádu určité změny k jednotnému datu;

  • nástroj harmonizace národních právních řádů

 • ROZHODNUTÍ (DECISIONS)

  • závazné právní akty, které se vztahují jen na ty členské státy, firmy či jednotlivce, jimž jsou adresována

 • STANOVISKA A DOPORUČENÍ (OPINIONS A RECOMMENDATIONS)

 • nemají právní váhu, pouze politickou

Právo ES (EU)

Základní informace o EU (7)


3 org ny eu

 • Rada EU (Rada ministrů) Lucembursko

 • nejdůležitější rozhodovací orgán ES (privilegium s EP)

 • zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech

  • zahraniční a bezpečnostní politiky a

  • v oblasti vnitřních záležitostí a justice

 • zasedání – Brusel

 • rozhoduje se

  • prostou většinou (nad 50%)

  • kvalifikovanou většinou (3/5)

  • jednomyslně (musí souhlasit všichni)

3. Orgány EU

Základní informace o EU(8)


Evropsk rada summit eu
Evropská rada (summit EU) Lucembursko

 • zasedání Evropské rady (summitu EU) složené z hlav států a vlád za účasti předsedy EK

 • není legislativní orgán EU

 • politické úkoly

  • podněty pro další rozvoj EU,

  • všeobecné směřování EU

   • př. otázka schválení účasti členského státu na jednotné měně euro);

  • setkání min. 2x ročně (v předsednické zemi)

 • Předsednictví

  • střídá se po 6 měsících, nyní ČR


Evropsk komise ek

 • navrhuje legislativu EU, Lucembursko

 • brání evropské zájmy,

 • kontroluje naplňování schválených aktů

  • má právo žalovat členský stát u ESD

 • má některé vlastní rozhodovací pravomoci

  • ochrana hospodářské soutěže,

  • správa schváleného rozpočtu ES;

Evropská komise (EK)


Evropsk parlament ep
Evropský parlament (EP) Lucembursko

 • schvaluje důležité mezinárodní smlouvy a úmluvy

  • např. smlouva s EU a třetími státy

 • spolurozhodovací pravomoci společně s Radou EU (nap. souhlas nutný pro přijetí nových členů)

 • projednává a schvaluje rozpočet EU,

 • volí evropského ombudsmana

 • schvaluje komisaře EK vč. předsedy

  • může Komisi vyslovit nedůvěru

 • tvoří jej 732 poslanců (z toho ČR 24, N 99)

  • kteří jsou voleni v přímých volbách voliči všech členských států a jsou rozděleni do politických klubů

   • ne podle národní příslušnosti, ale dle politické orientace

   • např. liberálové, sociální demokraté, lidovci, zelení, apod.

 • zasedání – Štrasburk, Brusel, Lucemburk


Evropsk soudn dv r

 • soudí podle práva ES v případě jeho neplnění či porušení

 • řeší spory

  • mezi členskými státy navzájem,

  • mezi EU x členský stát,

  • spory mezi různými institucemi EU,

  • jednotlivec x EU,

  • může odsoudit členský stát k peněžité pokutě (na návrh EK)

 • složenz 15 soudců a 8 generálních advokátů

  • funkční období 6 let po vzájemné dohodě vlád členských států

  • sídlo – Lucemburk

Evropský soudní dvůr

Základní informace o EU(10)


Evropsk ombudsman
Evropský ombudsman porušení

 • jeho úkolem je chránit

  • práva občanů EU

  • a právnických osob registrovaných v EU před nepravostí a chybami v činnosti orgánů ES


Dodatek rozpo et eu

 • Příjmy rozpočtu EU porušení

 • celní výnosy - cla uvalovaná na zboží dovážená do EU z třetích zemí a stanovená na základě společného celního sazebníku.

 • část daně z přidané hodnoty (DPH)

 • příspěvek jednotlivých členských zemí stanovený jako podíl na jejich hrubém domácím produktu

 • aj.

 • Výdaje rozpočtu EU

 • Rozhodující část -

  • financování ekonomických, sociálních a regionálních programů v členských zemích nebo v zemích rozvojových

   • zemědělská politika, regionální politika

 • Poměrně malou část

  • výdaje na financování administrativy EU

Dodatek: ROZPOČET EU

Základní informace o EU (13)


V hody vstupu r do eu

 • posílení vnitropolitické stability, mezinárodního postavení a bezpečnosti

 • rozšíření práv občanů o evropskou dimenzi

 • přístup na velký trh zboží bez vnitřních hranic

 • jednotná a levnější celní, daňová a technická administrace

 • volná mobilita profesí, služeb a pracovních sil (pro ČR přechodné období)

 • vyspělá ochrana spotřebitele

 • jednotná měna (v ČR pravděpodobně po r. 2007)

 • využívání prostředků ze Strukturálních fondů

 • zvýšení životní úrovně (z dlouhodobého hlediska)

Výhody vstupu ČR do EU

EU a ČR (10)


Nev hody vstupu r do eu

 • omezení státní suverenity ve prospěch sdílené evropské

 • ČR bude patřit mezi ekonomicky méně vyspělé státy EU

 • omezení volnosti při formulování a provádění hospodářské politiky

 • vysoká konkurence pro firmy, zejména malé podnikatele (kvalitou, inovací, servisem)

 • přísná regulace státní pomoci domácím podnikům

 • zvýšení cen zemědělských výrobků

 • vyšší nároky na etiku podnikání

 • nové pracovněprávní předpisy

Nevýhody vstupu ČR do EU

EU a ČR (11)


Dodatek fondy eu
Dodatek: FONDY EU evropské

 • Strukturální fondy (regionální)

  • Prostředky z těchto fondů jsou určené

   • na pomoc méně rozvinutým regionům,

   • regionům potýkajícím se strukturálními problémy a

   • na podporu systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti.

   • patří sem:

    • ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje)

    • ESF (Evropský sociální fond)

    • EAGGF (Evropský zemědělský a garanční fond)


2. Kohezní fondy (fondy soudržnosti) evropské

 • nástroj solidarity, který pomáhá slabším zemím splnit kritéria pro vstup do EHMU, tzv. maastrichtská kritéria.

  • poskytuje pomoc danému státuna národní úrovni

   • pomoc ze strukturálních fondů je většinou určena úrovni regionální

  • financuje přímo přesně definovaný projekt

   • na rozdíl od financování programu, který připravuje členský stát u SF)

  • financuje "velké infrastrukturální projekty" v oblasti životního prostředí a dopravy

   • minimálně 10 miliónů eur

 • nesmí docházet k překrývání pomoci z Kohezního fondu a ze strukturálních fondů.


ad