Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju - PowerPoint PPT Presentation

Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju
Download
1 / 49

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego. Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Doskonalenie zarzdzania usugami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorzdu lokalnego

Brana wodocigowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszo, stan obecny, perspektywy rozwoju

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie jest jedyn organizacj samorzdu gospodarczego w brany wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstaa 14 wrzenia 1992 r i dzi zrzesza 450 przedsibiorstw rynku wody i ciekw.

Izba naley do wielu stowarzysze krajowych i zagranicznych: Krajowa Izba Gospodarcza, IWA, EUREAU


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Dziaalno Izby:

 • Prawo: bieca interpretacja i ocena przepisw, monitoring zmian, aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa

 • Ekonomia: badanie trendw zmian w brany, taryfikacja, analizy ekonomiczne-benchmarking

 • Technika: praca nad standardami technicznymi dla brany

 • Organizacja szkole i zagranicznych wyjazdw technicznych


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Dziaalno Izby:

 • Organizacja Midzynarodowych Targw Maszyn i Urzdze dla Wodocigw i Kanalizacji (w 2012 roku odbyy si XX Targi)

 • Organizacja Kongresw Wodocigowcw Polskich

 • Wydawanie podrcznikw, standardw, ksiek specjalistycznych i miesicznika Zeszyty IGWP


D ugo sieci wodoci gowej tys km

Dugo sieci wodocigowej (tys. km)


D ugo sieci kanalizacyjnej tys km

Dugo sieci kanalizacyjnej (tys. km)


Poziom zwodoci gowania

Poziom zwodocigowania (%)


Poziom skanalizowania

Poziom skanalizowania (%)


Woda dostarczona i cieki odprowadzone z gospodarstw domowych hm 3

Woda dostarczona i cieki odprowadzone z gospodarstw domowych (hm3)


Cieki przemys owe i komunalne wymagaj ce oczyszczenia hm 3

cieki przemysowe i komunalne wymagajce oczyszczenia (hm3)


Cieki przemys owe i komunalne wg sposobu oczyszczania hm 3

cieki przemysowe i komunalne wg. sposobu oczyszczania (hm3)


Nak ady na rodki trwa e gospodarka ciekowa i ochrona w d mln z

Nakady na rodki trwae: gospodarka ciekowa i ochrona wd (mln z)


Nak ady na rodki trwa e s u ce gospodarce wodnej mln z

Nakady na rodki trwae suce gospodarce wodnej (mln z)


Struktura nak ad w na gospodark wodn

Struktura nakadw na gospodark wodn


Potrzeby bran y

Potrzeby brany

Nie oszacowano potrzeb inwestycyjnych dla obszaru caego kraju po roku 2015.

 • KPOK w trakcie aktualizacji. Dotyczy bdzie tylko potrzeb aglomeracji.

 • Potrzeby gmin nie tworzcych aglomeracji nie zbilansowane.

 • Brak wskanikw docelowych dotyczcych np. koniecznej dugoci sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, iloci przydomowych oczyszczalni ciekw itp..

  Jaka przyszo brany: konsolidacja, ppp, a moe prywatyzacja?


Wyzwania prawne bran y wod kan

Wyzwania prawne brany wod-kan

Zasadnicza dla dziaalnoci brany Ustawa o zzwwizo uchwalona w 2001 roku i znowelizowana w 2007 - zdezaktualizowaa si.

Brak jednoznacznych definicji powoduje, e interpretacje tych samych artykuw ustawy branowej stosowane przez sdyi urzdy kontrolne s rozbiene.


Wyzwania prawne bran y wod kan1

Wyzwania prawne brany wod-kan

IGWP podja decyzj o koniecznoci przygotowania projektu nowej ustawy.

W ramach tzw. szybkiej cieki legislacyjnej IGWP przygotowaa projekt nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych artykuw obowizujcej ustawy.

Proponowane zmiany to midzy innymi doprecyzowanie: definicji przycza, obowizkw odbiorcw usug wod-kan, okresu obowizywania umowy i warunkw jej wypowiedzenia. Projekt przedoono MTBiGM.


Wyzwania prawne dla bran y wod kan

Wyzwania prawne dla brany wod-kan

Ustawa o korytarzach przesyowych.

Izba na bieco wsppracuje z Ministerstwem Gospodarki, dziki czemu zgodnie z obecnym projektem ustawy o korytarzach przesyowych przedsibiorstwa wodocigowo kanalizacyjne bd miay moliwo lokalizowania kolejnych urzdze przesyowych w korytarzach przesyowych jeeli urzdzenia wodocigowe i/lub kanalizacyjne w caoci bd si mieciy w istniejcym ju korytarzu przesyowym oraz nie bd zagraay bezpieczestwu funkcjonowania urzdze przesyowych.

Ministerstwo Gospodarki wskazao, i w celu zwikszenia udziau sektora wodocigowo kanalizacyjnego w projektowanej ustawie niezbdne jest pozyskanie wikszej iloci szczegowych danych.

Izba obecnie pracuje nad szczegowymi obliczeniami pozwalajcymi na dalsz wspprac z Ministerstwem Gospodarki.


Gospodarka osadowa

Gospodarka osadowa

Nie ma jak dotd krajowej strategii rozwizania problemu.

Powstaj spalarnie i suszarnie przy oczyszczalniach ciekw s to dziaania oddolne i nieskoordynowane w skali kraju.

Na rozwizanie problemw z rosnc iloci osadw, powstajcych w wyniku coraz doskonalszego kanalizowania kraju, Polska ma czas do 2018 roku.

Brana wskazuje na potrzeb opracowania krajowego programu zagospodarowania osadw ciekowych, w ktrym okrelono by liczb i warto potrzebnych inwestycji oraz wskazano preferencyjne technologie.

Funduszy na gospodark osadow jest za mao.


Osady wytworzone na komunalnych oczyszczalniach ciek w w polsce tys ton

Osady wytworzone na komunalnych oczyszczalniach ciekw w Polsce (tys. ton)


Sposoby zastosowania osad w wytworzonych w ci gu roku na komunalnych oczyszczalniach ciek w tys ton

Sposoby zastosowania osadw wytworzonych w cigu roku na komunalnych oczyszczalniach ciekw (tys. ton).


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

KRAJOWY SYSTEM BENCHMARKINGU PRZEDSIBIORSTW WODOCIGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

Cele projektu

Wdroenie krajowego systemu benchmarkingu przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych w Polsce, umoliwi obiektywne porwnywanie efektywnoci dziaalnoci przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzgldnieniem ich indywidualnej specyfiki.

Realizacja projektu stanowi nawizanie staego dialogu pomidzy uczestnikami projektu a IGWP przyczyni si rwnie do poprawy jakoci otrzymywanych przez Izb danych oraz uproci proces wypeniania ankiet i ich autokorekt.


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKANIKI EKSPLOATACYJNE

 • Efektywno obsugi sieci ogem (A1)

 • Efektywno obsugi sieci bez przyczy i przykanalikw (A2)

 • Efektywno obsugi przyczy i przykanalikw (A3)

 • Produkcja wody na mieszkaca (A4)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej ogem (A5)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej bez przyczy (A6)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogem (A7)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalikw (A8)

 • Awaryjno eksploatowanych przepompowni ciekw (A9)

 • Sprzeda wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbir ciekw na 1 km sieci (A15)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKANIKI EKSPLOATACYJNE

 • Efektywno obsugi sieci ogem (A1)

 • Efektywno obsugi sieci bez przyczy i przykanalikw (A2)

 • Efektywno obsugi przyczy i przykanalikw (A3)

 • Produkcja wody na mieszkaca (A4)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej ogem (A5)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej bez przyczy (A6)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogem (A7)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalikw (A8)

 • Awaryjno eksploatowanych przepompowni ciekw (A9)

 • Sprzeda wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbir ciekw na 1 km sieci (A15)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKANIKI DOTYCZCE INWESTYCJI I REMONTW

 • Poziom zwodocigowania (B1)

 • Stopie wymiany sieci wodocigowej (B2)

 • Przyrost nowej sieci wodocigowej (B3)

 • Poziom skanalizowania (B4)

 • Stopie wymiany sieci kanalizacyjnej (B5)

 • Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej (B6)

 • Wzgldny przyrost majtku (B7)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKANIKI DOTYCZCE JAKOCI OBSUGI KLIENTA

 • Stopie zadowolenia klienta (C1)

 • cigalno nalenoci za wod i cieki (C3)

 • Opomiarowanie sprzeday wody (C4)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKANIKI RODOWISKOWE

 • Zgodno z normami jakoci wody (D1)

 • Energochonno procesu zaopatrzenia w wod (D2)

 • Energochonno procesu oczyszczania ciekw (D3)

 • Straty wody (D4)

 • Straty wody w tys. m3 na km sieci (D5)

 • Sprawno sieci (D6)

 • Stopie zagospodarowania osadw (D8)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

WSKANIKI FINANSOWE

 • Rentowno sprzeday brutto (ROS brutto) (E1)

 • Rentowno sprzeday netto (ROS) (E2)

 • Rentowno dziaalnoci wodocigowo- kanalizacyjnej (E3)

 • Rentowno dziaalnoci wodocigowej (E4)

 • Rentowno dziaalnoci kanalizacyjnej (E5)

 • Cena wskanikowa netto za 1 m3 wody (E6)

 • Cena wskanikowa netto za 1 m3 ciekw (E7)

 • Rentowno aktyww ogem (ROA) (E8)

 • Pynno bieca (E9)

 • Wskanik finansowania majtku kapitaem wasnym (E10)

 • Obsuga dugu nadwyk finansow (E11)


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

4,13

3,14

3,25


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,17

0,24

0,36


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,37

0,53

0,18


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

9,20

12,49

21,79


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

14,16

19,68

34,81


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,21%

0,28%

0,91%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,57%

0,83%

0,63%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

1,24%

3,33%

4,03%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

100,00%

99,97%

99,96%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

1,00

0,75

0,80


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

0,69

0,58

0,44


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

13,01%

13,68%

11,58%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

81,61%

80,84%

84,44%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

2,10%

1,43%

2,86%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

3,18%

1,61%

1,38%


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

3,18

3,04

3,36


Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju

4,13

4,22

4,26


Korzy ci z wdra ania systemu benchmarkingu

Korzyci z wdraania Systemu Benchmarkingu

 • Porwnanie wynikw przedsibiorstw wod - kan z wynikami innych firm (porwnywalnych) w brany z zachowaniem penej anonimowoci

 • Staa kontrola i pomiar efektywnoci dokonywana przez specjalistyczne narzdzie i mierniki

 • Argumentacja dla akceptacji spoecznej dziaa podejmowanych przez przedsibiorstwa

 • Moliwo ledzenia trendw w horyzoncie czasowym

 • Dostp do szerokiej branowej bazy danych

 • Wyniki pozwol porwnywa zmieniajce si trendy i z innymi organizacjami typu IGWP z rnych krajw

 • Optymalizacja propozycji dziaa inwestycyjnych i eksploatacyjnych


Perspektywy rozwoju i wdra ania systemu benchmarkingu

Perspektywy rozwoju i wdraaniaSystemu Benchmarkingu

Spodziewane efekty projektu

 • Wyniki analiz w perspektywie kilku lat obiektywnie uka obraz brany wod kan w Polsce, a take poszczeglnych firm w gronie im podobnych

 • Interesujce wyniki i dobrowolny, bezpatny i anonimowy udzia powinny zachci inne firmy do wypenienia ankiety i udziau w projekcie

 • Automatyczna kontrola poprawnoci danych w ankiecie i dialog na temat danych w ramach projektu powinny przyczyni si do poprawy bazy danych specjalistycznych dotyczcych brany wod - kan.


Dzi kuj za uwag

Doskonalenie zarzdzania usugami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorzdu lokalnego

Dzikuj za uwag

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


 • Login