Bran a wodoci gowo kanalizacyjna w polsce przesz o stan obecny perspektywy rozwoju
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego. Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download Presentation

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doskonalenie zarzdzania usugami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorzdu lokalnego

Brana wodocigowo-kanalizacyjna w Polsce. Przeszo, stan obecny, perspektywy rozwoju

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie jest jedyn organizacj samorzdu gospodarczego w brany wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstaa 14 wrzenia 1992 r i dzi zrzesza 450 przedsibiorstw rynku wody i ciekw.

Izba naley do wielu stowarzysze krajowych i zagranicznych: Krajowa Izba Gospodarcza, IWA, EUREAU


Dziaalno Izby:

 • Prawo: bieca interpretacja i ocena przepisw, monitoring zmian, aktywne uczestnictwo w tworzeniu prawa

 • Ekonomia: badanie trendw zmian w brany, taryfikacja, analizy ekonomiczne-benchmarking

 • Technika: praca nad standardami technicznymi dla brany

 • Organizacja szkole i zagranicznych wyjazdw technicznych


Dziaalno Izby:

 • Organizacja Midzynarodowych Targw Maszyn i Urzdze dla Wodocigw i Kanalizacji (w 2012 roku odbyy si XX Targi)

 • Organizacja Kongresw Wodocigowcw Polskich

 • Wydawanie podrcznikw, standardw, ksiek specjalistycznych i miesicznika Zeszyty IGWP


Dugo sieci wodocigowej (tys. km)


Dugo sieci kanalizacyjnej (tys. km)


Poziom zwodocigowania (%)


Poziom skanalizowania (%)


Woda dostarczona i cieki odprowadzone z gospodarstw domowych (hm3)


cieki przemysowe i komunalne wymagajce oczyszczenia (hm3)


cieki przemysowe i komunalne wg. sposobu oczyszczania (hm3)


Nakady na rodki trwae: gospodarka ciekowa i ochrona wd (mln z)


Nakady na rodki trwae suce gospodarce wodnej (mln z)


Struktura nakadw na gospodark wodn


Potrzeby brany

Nie oszacowano potrzeb inwestycyjnych dla obszaru caego kraju po roku 2015.

 • KPOK w trakcie aktualizacji. Dotyczy bdzie tylko potrzeb aglomeracji.

 • Potrzeby gmin nie tworzcych aglomeracji nie zbilansowane.

 • Brak wskanikw docelowych dotyczcych np. koniecznej dugoci sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, iloci przydomowych oczyszczalni ciekw itp..

  Jaka przyszo brany: konsolidacja, ppp, a moe prywatyzacja?


Wyzwania prawne brany wod-kan

Zasadnicza dla dziaalnoci brany Ustawa o zzwwizo uchwalona w 2001 roku i znowelizowana w 2007 - zdezaktualizowaa si.

Brak jednoznacznych definicji powoduje, e interpretacje tych samych artykuw ustawy branowej stosowane przez sdyi urzdy kontrolne s rozbiene.


Wyzwania prawne brany wod-kan

IGWP podja decyzj o koniecznoci przygotowania projektu nowej ustawy.

W ramach tzw. szybkiej cieki legislacyjnej IGWP przygotowaa projekt nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych artykuw obowizujcej ustawy.

Proponowane zmiany to midzy innymi doprecyzowanie: definicji przycza, obowizkw odbiorcw usug wod-kan, okresu obowizywania umowy i warunkw jej wypowiedzenia. Projekt przedoono MTBiGM.


Wyzwania prawne dla brany wod-kan

Ustawa o korytarzach przesyowych.

Izba na bieco wsppracuje z Ministerstwem Gospodarki, dziki czemu zgodnie z obecnym projektem ustawy o korytarzach przesyowych przedsibiorstwa wodocigowo kanalizacyjne bd miay moliwo lokalizowania kolejnych urzdze przesyowych w korytarzach przesyowych jeeli urzdzenia wodocigowe i/lub kanalizacyjne w caoci bd si mieciy w istniejcym ju korytarzu przesyowym oraz nie bd zagraay bezpieczestwu funkcjonowania urzdze przesyowych.

Ministerstwo Gospodarki wskazao, i w celu zwikszenia udziau sektora wodocigowo kanalizacyjnego w projektowanej ustawie niezbdne jest pozyskanie wikszej iloci szczegowych danych.

Izba obecnie pracuje nad szczegowymi obliczeniami pozwalajcymi na dalsz wspprac z Ministerstwem Gospodarki.


Gospodarka osadowa

Nie ma jak dotd krajowej strategii rozwizania problemu.

Powstaj spalarnie i suszarnie przy oczyszczalniach ciekw s to dziaania oddolne i nieskoordynowane w skali kraju.

Na rozwizanie problemw z rosnc iloci osadw, powstajcych w wyniku coraz doskonalszego kanalizowania kraju, Polska ma czas do 2018 roku.

Brana wskazuje na potrzeb opracowania krajowego programu zagospodarowania osadw ciekowych, w ktrym okrelono by liczb i warto potrzebnych inwestycji oraz wskazano preferencyjne technologie.

Funduszy na gospodark osadow jest za mao.


Osady wytworzone na komunalnych oczyszczalniach ciekw w Polsce (tys. ton)


Sposoby zastosowania osadw wytworzonych w cigu roku na komunalnych oczyszczalniach ciekw (tys. ton).


KRAJOWY SYSTEM BENCHMARKINGU PRZEDSIBIORSTW WODOCIGOWO-KANALIZACYJNYCH W POLSCE


Cele projektu

Wdroenie krajowego systemu benchmarkingu przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych w Polsce, umoliwi obiektywne porwnywanie efektywnoci dziaalnoci przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzgldnieniem ich indywidualnej specyfiki.

Realizacja projektu stanowi nawizanie staego dialogu pomidzy uczestnikami projektu a IGWP przyczyni si rwnie do poprawy jakoci otrzymywanych przez Izb danych oraz uproci proces wypeniania ankiet i ich autokorekt.


WSKANIKI EKSPLOATACYJNE

 • Efektywno obsugi sieci ogem (A1)

 • Efektywno obsugi sieci bez przyczy i przykanalikw (A2)

 • Efektywno obsugi przyczy i przykanalikw (A3)

 • Produkcja wody na mieszkaca (A4)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej ogem (A5)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej bez przyczy (A6)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogem (A7)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalikw (A8)

 • Awaryjno eksploatowanych przepompowni ciekw (A9)

 • Sprzeda wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbir ciekw na 1 km sieci (A15)


WSKANIKI EKSPLOATACYJNE

 • Efektywno obsugi sieci ogem (A1)

 • Efektywno obsugi sieci bez przyczy i przykanalikw (A2)

 • Efektywno obsugi przyczy i przykanalikw (A3)

 • Produkcja wody na mieszkaca (A4)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej ogem (A5)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci wodocigowej bez przyczy (A6)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogem (A7)

 • Awaryjno eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalikw (A8)

 • Awaryjno eksploatowanych przepompowni ciekw (A9)

 • Sprzeda wody na 1 km sieci (A14)

 • Odbir ciekw na 1 km sieci (A15)


WSKANIKI DOTYCZCE INWESTYCJI I REMONTW

 • Poziom zwodocigowania (B1)

 • Stopie wymiany sieci wodocigowej (B2)

 • Przyrost nowej sieci wodocigowej (B3)

 • Poziom skanalizowania (B4)

 • Stopie wymiany sieci kanalizacyjnej (B5)

 • Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej (B6)

 • Wzgldny przyrost majtku (B7)


WSKANIKI DOTYCZCE JAKOCI OBSUGI KLIENTA

 • Stopie zadowolenia klienta (C1)

 • cigalno nalenoci za wod i cieki (C3)

 • Opomiarowanie sprzeday wody (C4)


WSKANIKI RODOWISKOWE

 • Zgodno z normami jakoci wody (D1)

 • Energochonno procesu zaopatrzenia w wod (D2)

 • Energochonno procesu oczyszczania ciekw (D3)

 • Straty wody (D4)

 • Straty wody w tys. m3 na km sieci (D5)

 • Sprawno sieci (D6)

 • Stopie zagospodarowania osadw (D8)


WSKANIKI FINANSOWE

 • Rentowno sprzeday brutto (ROS brutto) (E1)

 • Rentowno sprzeday netto (ROS) (E2)

 • Rentowno dziaalnoci wodocigowo- kanalizacyjnej (E3)

 • Rentowno dziaalnoci wodocigowej (E4)

 • Rentowno dziaalnoci kanalizacyjnej (E5)

 • Cena wskanikowa netto za 1 m3 wody (E6)

 • Cena wskanikowa netto za 1 m3 ciekw (E7)

 • Rentowno aktyww ogem (ROA) (E8)

 • Pynno bieca (E9)

 • Wskanik finansowania majtku kapitaem wasnym (E10)

 • Obsuga dugu nadwyk finansow (E11)


4,13

3,14

3,25


0,17

0,24

0,36


0,37

0,53

0,18


9,20

12,49

21,79


14,16

19,68

34,81


0,21%

0,28%

0,91%


0,57%

0,83%

0,63%


1,24%

3,33%

4,03%


100,00%

99,97%

99,96%


1,00

0,75

0,80


0,69

0,58

0,44


13,01%

13,68%

11,58%


81,61%

80,84%

84,44%


2,10%

1,43%

2,86%


3,18%

1,61%

1,38%


3,18

3,04

3,36


4,13

4,22

4,26


Korzyci z wdraania Systemu Benchmarkingu

 • Porwnanie wynikw przedsibiorstw wod - kan z wynikami innych firm (porwnywalnych) w brany z zachowaniem penej anonimowoci

 • Staa kontrola i pomiar efektywnoci dokonywana przez specjalistyczne narzdzie i mierniki

 • Argumentacja dla akceptacji spoecznej dziaa podejmowanych przez przedsibiorstwa

 • Moliwo ledzenia trendw w horyzoncie czasowym

 • Dostp do szerokiej branowej bazy danych

 • Wyniki pozwol porwnywa zmieniajce si trendy i z innymi organizacjami typu IGWP z rnych krajw

 • Optymalizacja propozycji dziaa inwestycyjnych i eksploatacyjnych


Perspektywy rozwoju i wdraaniaSystemu Benchmarkingu

Spodziewane efekty projektu

 • Wyniki analiz w perspektywie kilku lat obiektywnie uka obraz brany wod kan w Polsce, a take poszczeglnych firm w gronie im podobnych

 • Interesujce wyniki i dobrowolny, bezpatny i anonimowy udzia powinny zachci inne firmy do wypenienia ankiety i udziau w projekcie

 • Automatyczna kontrola poprawnoci danych w ankiecie i dialog na temat danych w ramach projektu powinny przyczyni si do poprawy bazy danych specjalistycznych dotyczcych brany wod - kan.


Doskonalenie zarzdzania usugami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorzdu lokalnego

Dzikuj za uwag

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego


 • Login