elektroninio archyvo informacin sistema eais
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS). Pagrindinių funkcijų ir architektūros apžvalga, elektroninių dokumentų saugojimo sprendimai. Pranešėjas: Albertas Šermokas , Giedrius Daugiala , Laimutis Ignatavičius 20 1 1 10 21. Projekto organizavimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)' - knut


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektroninio archyvo informacin sistema eais

Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)

Pagrindinių funkcijų ir architektūros apžvalga, elektroninių dokumentų saugojimo sprendimai

Pranešėjas:AlbertasŠermokas, Giedrius Daugiala, Laimutis Ignatavičius

2011 10 21

projekto organizavimas
Projekto organizavimas
 • Projekto pradžia - 2010 m. kovo 1 d.
 • Planuojama pabaiga – 2011 m. rugsėjo 30 d.
 • Užsakovas - Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ( Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
 • Vykdytojas – ūkio subjektų grupė:
  • UAB „Sintagma” (su subrangovu UAB „MitSoft”);
  • UAB „Affecto Lietuva”;
  • UAB „Atea”
  • UAB „BlueBridge”
elektroninio archyvo informacin sistema
Elektroninio archyvo informacinė sistema
 • Tai sistema, kuri sudaro sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir įmonėms, kitiems subjektams, įgaliotiems atlikti viešojo administravimo funkcijas, valstybės įgaliotiems asmenims, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims perduoti elektroninius dokumentus į valstybės archyvus, organizuoti patikimą jų saugojimą valstybės archyvuose, užtikrinantį jų vientisumo, autentiškumo, konfidencialumo bei galimybės naudoti laikui bėgant išsaugojimą
eais k rimo prielaidos
EAIS kūrimo prielaidos
 • Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 61-1827)
 • Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LAD) generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268) patvirtintos Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės;
 • 2007 m. LAD parengta „Elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūros sukūrimo projekto“ galimybių studija;
 • LAD generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-119 (Žin., 2008, Nr. 118-4488) patvirtintas Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašas;
eais k rimo prielaidos1
EAIS kūrimo prielaidos
 • 2008 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. LAD vykdytas bandomasis projektas „Elektroninių dokumentų saugojimo informacinės sistemos prototipo (bandomojo projekto) sukūrimas“ (parengtas el. dokumento specifikacijos projektas, sukurtas prototipas; atlikti jo bandymai, pateiktos rekomendacijos);
 • LAD generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr.108-4574) patvirtinta Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0;
 • 2009 m. LAD pradėtas vykdyti projektas „Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas“, finansuojamas pagal 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramos programas.
eais tikslai
EAIS tikslai
 • kaupti ir saugoti Nacionalinį dokumentų fondą (NDF) sudarančius elektroninius dokumentus;
 • tvarkyti ir teikti informaciją (aprašus) apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus, nepriklausomai nuo jų sudarymo būdo, formos ir laikmenos;
 • sudaryti sąlygas valstybės archyvams informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis atlikti dokumentus perduodančių įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą;
 • užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų elektroninių dokumentų informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis;
 • teikti elektronines paslaugas.
elektroninis dokumentas
Elektroninis dokumentas
 • Elektroninis dokumentas – juridinio ar fizinio asmens norminių teisės aktų nustatyta tvarka informacinių technologijų priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu (Dokumentų ir archyvų įstatymas).
 • Saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose (Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d.).
saugus elektroninis para as
Saugus elektroninis parašas
 • Saugus elektroninis parašas – elektroninis parašas, kuris atitinka visus nurodytus reikalavimus (Elektroninio parašo įstatymas):

1) yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;

2) leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;

3) yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;

4) yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.

 • Elektroninis parašas visais atvejais turi teisinę galią, jeigu parašų naudotojai tarpusavyje dėl to susitaria (Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d.).
lvat lad patvirtintos elektroninio dokumento specifikacijos
LVAT (LAD) patvirtintos elektroninio dokumento specifikacijos
 • LAD generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2009, Nr.108-4574) patvirtinta Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0;
 • VSDFV direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 patvirtinta Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacija EGAS v1.0;
 • LAD generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-42 patvirtinta Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0;
 • Iki 2011 m. gruodžio mėn. LVAT sudarytos darbo grupės numatoma parengti PDF formato el. dokumento, pasirašyto PAdESformato elektroniniu parašu specifikacija.
pagrindin s eais funkcijos
Pagrindinės EAIS funkcijos
 • Dokumentų valdymo priežiūros organizavimas;
 • Elektroninių dokumentų perdavimas ir priėmimas;
 • Elektroninių dokumentų saugojimas, rizikos valdymas;
 • Saugomų dokumentų aprašų tvarkymas (perkeltas ir patobulintas LAFSIS funkcionalumas);
 • Dokumentų publikavimas ir pateikimas;
 • Sistemos administravimas;
 • Laisvai platinamų priemonių formuoti ir tikrinti elektroninius dokumentus pateikimas;
 • Tinklinių paslaugų (angl. webservices) sąsajų, skirtų EAIS integravimui su išorės sistemomis, teikimas.
eais dokument valdymo prie i ros funkcijos
EAIS dokumentų valdymo priežiūros funkcijos
 • galimybė dokumentus perduodančioms įstaigoms elektroniniu būdu rengti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis:
  • Dokumentų registrų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo;
  • Dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo;
  • Bylų apyrašų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo;
  • Bylų apyrašo, jo tęsinio;
  • Dokumentų naikinimo akto;
  • Dokumentacijos plano suvestinės (dokumentacijos plane suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis).
eais dokument valdymo prie i ros funkcijos1
EAIS dokumentų valdymo priežiūros funkcijos
 • pateikti valstybės archyvams derinti parengtus dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis;
 • atsakingiems archyvų darbuotojams peržiūrėti gautus apskaitos duomenis, juos suderinti arba tikslinti, teikti pastabas;
 • apskaitos duomenis derinti su kitais archyvo darbuotojais (archyvo DEK, archyvo vadovu), skirti su tuo susijusias užduotis archyvo darbuotojams;
 • dokumentus perduodančioms įstaigoms ir archyvų darbuotojams teikti informaciją apie apskaitos duomenų derinimo eigą.
elektronini dokument perdavimas ir pri mimas
Elektroninių dokumentų perdavimas ir priėmimas
 • galimybė dokumentus perduodančioms įstaigoms inicijuoti elektroninių dokumentų perdavimo procesą, nurodant dokumentų kiekį ir jų perdavimo datą;
 • pateikti elektroninio dokumento forma (ADOC formatu) sudarytą elektroninių dokumentų perdavimo akto projektą;
 • persiųsti informacinių technologijų ir ryšių tinklais elektroninius dokumentus;
 • atlikti automatinę pateiktų elektroninių dokumentų antivirusinę, kiekybinę, autentiškumo patikrą;
 • atlikti elektroninių dokumentų turinio transformavimą į ilgalaikio saugojimo ir pateikimo internete formatus;
elektronini dokument perdavimas ir pri mimas1
Elektroninių dokumentų perdavimas ir priėmimas
 • galimybė valstybės archyvų darbuotojams peržiūrėti elektroninių dokumentų patikros rezultatus, atlikti gautų dokumentų kokybinę patikrą ir nuspręsti, ar priimti elektroninius dokumentus saugoti valstybės archyve;
 • atlikti priimtų elektroninių dokumentų archyvinį patvirtinimą;
 • sugeneruoti elektroninių dokumentų aprašus;
 • surašyti priimtus elektroninius dokumentus į EAIS elektroninių dokumentų saugyklą;
 • archyvo darbuotojui pasirašyti elektroninės formos dokumentų perdavimo aktą.
elektronini dokument saugojimas rizikos valdymas
Elektroninių dokumentų saugojimas, rizikos valdymas
 • saugoti elektroninius dokumentus, jų transformuoto turinio kopijas;
 • indeksuoti elektroninių dokumentų turinį, metaduomenis jų paieškai;
 • gaminti atsargines duomenų kopijas, organizuoti duomenų atstatymą iš jų;
 • tikrinti saugomų dokumentų kokybę, informuoti archyvo darbuotojus apie saugomus potencialiai rizikingus dokumentus;
 • valdyti saugomų elektroninių dokumentų riziką: atlikti pakartotinį elektroninių dokumentų archyvinį patvirtinimą, turinio transformavimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka naikinti saugomus elektroninius dokumentus ir jų kopijas;
 • informuoti archyvo darbuotojus apie saugykloje vykstančius procesus, kaupti saugyklos statistinius duomenis.
elektroninio dokumento rinkmena jos savyb s
Elektroninio dokumento rinkmena, jos savybės

Elektroninis dokumentas, kaip ir kita elektroninė informacija, turi savybes:

 • gali keisti fizinį pavidalą – siunčiamas elektros, radijo bangų ar šviesos impulsais, saugomas elektroninėje mikroschemoje, standžioje ar lanksčioje magnetinėje, optinėje laikmenoje;
 • lengvai klonuojamas – labai lengva pagaminti originalui identišką kopiją, kurią galima vadinti originalu;
 • visiškai priklausomas nuo laikmenos, kurioje jis saugomas, būklės, todėl lengvai pažeidžiamas (tačiau pažeidimo faktą leidžia nustatyti elektroninis parašas).
elektroninio dokumento turinio rizikos valdymas
Elektroninio dokumento turinio rizikosvaldymas
 • Rizikos faktoriai:
  • Daug skirtingų turinio formatų (pvz., vien ADOC-V1.0 el. dokumento specifikacija leidžia 13 turinio formatų) – „užsiveis“ formatų, kuriuos būtina palaikyti „žvėrynas“;
  • Ribotas rinkmenos formato gyvavimo ir programinių priemonių laikas – 5 – 15 metų;
 • Rizikos valdymas:
  • Prioritetas renkantis – atviri, tarptautiniais standartais (pvz., ISO) patvirtinti formatai;
  • Formatų populiarumo periodinis pervertinimas ir dokumentų turinio konvertavimas į pasirinktą naują formatą.
elektroninio dokumento turinio rizikos valdymas1
Elektroninio dokumento turinio rizikosvaldymas
 • LAD 2008 metais vykdyto Elektroninių dokumentų saugojimo informacinės sistemos prototipo bandymo rezultatai:
  • ilgalaikiam ir nuolatiniam saugojimui naudoti PDF/A-1 formatą (ISO 19005-1:2005);
  • peržiūrai internete naudoti PNG formatą (ISO/IEC 15948:2004);
  • fotografinių vaizdų archyviniam saugojimui ir peržiūrai internete naudoti JPEG formatą (ISO/IEC 10918-1:1994).
eais elektroninio dokumento saugojimo sprendimas
EAIS elektroninio dokumento saugojimo sprendimas
 • Institucijų perduoti elektroniniai dokumentai originalia perdavimo paketų forma – įrašomi į vienkartinio įrašymo laikmenas (juosteles);
 • Elektroninių dokumentų originalai, kurių elektroniniai parašai yra parengti archyviniam saugojimui, t.y., atlikta archyvinio patvirtinimo procedūra (pvz., į ADOC-V1.0 specifikacijos dokumento elektroninius parašus įrašyta archyvinė laiko žyma, sudarant XAdES-A formato el. parašą);
 • Konvertuotos į PNG ir JPEG formatus elektroninio dokumento turinio kopijos, skirtos dokumento turinio peržiūrai internete (iš kiek puslapių sudarytas dokumento turinys – tiek turinio vaizdo rinkmenų);
 • Konvertuoto į PDF/A-1 formatą turinio elektroninių dokumentų kopijos, skirtos ilgalaikiam saugojimui, kurių vientisumą užtikrina sistemos sudarytas XAdES-A formato archyvinio patvirtinimo paskirties elektroninis parašas.
eais elektronini dokument rizikos valdymas
EAIS elektroninių dokumentų rizikos valdymas
 • Gautų elektroninių dokumentų autentiškumo patikra;
 • Elektroninių dokumentų turinio transformavimas;
 • Priimamų elektroninių dokumentų ir jų ilgalaikio saugojimo kopijų archyvinis patvirtinimas;
 • Gautų elektroninių dokumentų originalia perdavimo paketų forma išsaugojimas vienkartinio įrašymo laikmenose;
 • Galimybė automatiniu būdu atrinktirizikingus dokumentus ir sudaryti jų sąrašus;
 • Pakartotinis archyvinis patvirtinimas atrinktiems dokumentams;
 • Pakartotinis turinio transformavimas atrinktiems dokumentams (iš originalo, ir iš ilgalaikio saugojimo kopijos).
saugom dokument apra tvarkymas
Saugomų dokumentų aprašų tvarkymas
 • perkelti visi likviduojamoje LAFSIS centrinėje duomenų bazėje sukaupti aprašų duomenys (fondų aprašai, apyrašų aprašai, apskaitos vienetų aprašai, dokumentų lygmens aprašai);
 • aprašų paieška, sąrašo pateikimas, jo eksportavimas;
 • aprašo peržiūra, redagavimas, trynimas, naujo aprašo įvedimas;
 • aprašų aprobavimas: perdavimas aprobuoti, aprobavimas, atmetimas;
 • galimybė prie apyrašo, apskaitos vieneto bei dokumento aprašų prisegti failus;
 • prieigos teisių neviešiems aprašams suteikimas;
 • automatinis aprašų generavimas:
dokument publikavimas ir pateikimas
Dokumentų publikavimas ir pateikimas
 • pateikti elektronine forma asmenų užsakytas pažymas;
 • atlikti valstybės archyvuose saugomų dokumentų paiešką, rodyti dokumentų aprašų duomenis;
 • parodyti saugomo elektroninio dokumento, kuriam netaikomi apribojimai, turinį ir metaduomenis (asmenims, kurių tapatybė nustatyta);
 • pateikti nuorodas į e-Paveldo sistemoje saugomus dokumentus ir bylas;
 • galimybė asmenims, kurių tapatybė nustatyta, elektronine forma pateikti valstybės archyvams prašymą išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
 • paskirstyti gautus prašymus (užsakymus) valstybės archyvų darbuotojams;
sistemos administravimas
Sistemos administravimas
 • Dokumentus perduodančių įstaigų, valstybės archyvų registravimas;
 • Sistemos naudotojų registravimas, autentifikavimas ir autorizavimas;
 • Prieigos teisių ir įgaliojimų sistemos naudotojams suteikimas, atliekamų veiksmų žurnalizavimas;
 • Sistemos klasifikatorių tvarkymas;
 • Elektroninių dokumentų autentiškumo patikros procedūrų konfigūravimas;
 • Sprendimo parinkimo taisyklių dėl elektroninių dokumentų paketo priėmimo konfigūravimas;
 • Patikimų sertifikavimo ir laiko žymų teikėjų, jų teikiamų paslaugų ir sertifikatų, skirtų elektroniniams parašams tikrinti, kaupimas ir valdymas;
 • Statistinių ataskaitų sudarymas;
elektronini dokument formavimo ir tikrinimo priemon s
Elektroninių dokumentų formavimo ir tikrinimo priemonės

Realizuotos priemonės:

 • Web sprendimo principu realizuota internete (adresu https://adoc.archyvai.lt) veikianti programinė įranga;
 • Parsisiunčiama ir diegiama naudotojo kompiuteryje taikomoji programa.

Kitos paslaugos:

 • Naudotojų nukreipimo iš trečiųjų šalių išorinių sistemų paslauga į Web sprendimo principu realizuotas elektroninių dokumentų formavimo ir pasirašymo priemones juos sudaryti ir pasirašyti elektroniniu parašu;
 • Elektroninių dokumentų atitikimo ADOC specifikacijai tikrinimo priemonės, skirtos sistemos naudotojams ir programinės įrangos kūrėjams.
integracin s s sajos
Integracinės sąsajos
 • Sukurtos tinklinių paslaugų (angl. webservices) sąsajos, skirtos EAIS integravimui su išorės sistemomis:
  • perduoti derinti dokumentų ir bylų apskaitos duomenis;
  • perduoti į valstybės archyvą elektroninius dokumentus;
  • vykdyti archyvuose saugomų dokumentų paiešką;
  • pateikti elektroninį dokumentą ar jo dalis, kurioms netaikomi apribojimai.
eais vie asis portalas
EAIS viešasis portalas
 • teikia sąsajas dokumentus perduodančioms įstaigoms perduoti valstybės archyvams elektroninius dokumentus ir duomenis, reikalingus dokumentų valdymo priežiūrai atlikti;
 • teikia sąsajas juridiniams ir fiziniams asmenims atlikti dokumentų paiešką, peržiūrą, užsakyti ir gauti pažymas ir el. dokumentų kopijas;
 • teikia laisvai platinamas elektroninių dokumentų sudarymo, tikrinimo ir peržiūros programines priemones.
eais vidinis portalas
EAIS vidinis portalas
 • teikia sąsają valstybinės archyvų sistemos darbuotojams vykdyti pavestas:
  • administruoti sistemos naudotojus, jų teises, klasifikatorius, ...;
  • vykdyti dokumentus perduodančių įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą;
  • priimti saugoti elektroninius dokumentus, valdyti jų riziką;
  • rengti ir teikti archyvo darbuotojų patvirtintas elektroninių dokumentų kopijas.
technologijos
Technologijos
 • Java
 • ApacheTomcat;
 • OracleDatabase;
 • OracleBusinessIntelligence;
 • Saperion ECM;
 • IBM WebSphere ESB;
 • IBM WebSphere MQ;
 • IBM TivoliStorageManager ;
 • IBM TivoliMonitoring;
 • AdlibSoftware Express Server ;
 • OPSWAT MetascanAntivirus;
 • Microsoft Windows Server 2008.
ad