Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation

Dějiny KULTURY
Download
1 / 23

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. STAROVĚKÝ ŘÍM - ARCHITEKTURA I. Úvod.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zlínský kraj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zl nsk kraj

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj


Starov k m architektura i

STAROVĚKÝ ŘÍM - ARCHITEKTURA I


Zl nsk kraj

Úvod

Výukový materiál Starověký Řím – Architektura I obsahuje informace o povaze a druzích stavitelského umění římské říše. Cílem prezentace je seznámení studentů římským chrámem, kompozitním sloupovým řádem, císařskými paláci, městským domem, předměstskou vilou a bazilikou.

Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.


Stru n d jiny msk e

STRUČNÉ DĚJINY ŘÍMSKÉ ŘÍŠE

 • 753 př. n. l. – podle legendy založení Říma

 • do 510 př. n. l. – doba etruských králů

 • 509 – 31 př. n. l. – římská republika

 • 1. stol. př. n. l. – krize republiky

 • 31 př. n. l. – 476 n. l. – císařství

  • 31 př. n. l. – 284 n. l. – principát

  • 284 n. l. – 476 n. l. – dominát

  • 395 n. l. – rozdělení římské říše

  • 476 n. l. – zánik západořímské říše


Povaha msk architektury

POVAHA ŘÍMSKÉ ARCHITEKTURY

 • Nejdříve pod etruským, pak pod řeckým vlivem

  • Řecká kolonizace jižní Itálie a Sicílie

   • Od 2. stol. př. n. l. – vliv helénismu

  • Odlišnosti od řecké architektury

   • Blokovost a interiérovost

   • Archivoltový princip (oproti architrávovému)

   • Plná zeď a klenba (oproti sloupořadí s kladím)

   • Různé druhy kamene, pálené cihly, beton

   • Od Řeků a Etrusků převzaty sloupové řády

   • Vynalezena kompozitní hlavice


Vitruvius

VITRUVIUS

 • Marcus VitruviusPolio (1. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l.)

  • Architekt, inženýr, teoretik

  • Život prakticky neznámý (sporné i paenomen a cognomen)

  • Patrně služba ve vojsku GaiaIulia Caesara, později u Augusta

  • Deset knih o architektuře

   • Jediné zachované antické dílo svého druhu

   • Urbanistika, stavební materiály, sloupy, veřejné budovy,

    soukromé budovy, vodovody, stavba hodin, válečné stroje

   • Dílo věnováno Augustovi

   • Charakter učebnice

   • Inspirace pro renesanční, barokní a klasicistní architekturu

   • FORMULA VITRUVIA – firmitas (pevnost), utilitas (užitečnost),

    venustas (krása)


Forum romanum

FORUM ROMANUM

 • Centrum města i říše (náměstí, tržiště, shromaždiště)

 • Nepravidelný půdorys

 • Reprezentační stavby (chrámy, baziliky, vítězné oblouky)


Msk chr my

ŘÍMSKÉ CHRÁMY

 • Vysoká podezdívka (etruský vliv), schodiště

 • Podélný půdorys (řecký vliv)

 • Na užších stranách sloupy, na delších polosloupy

 • Zčásti plná zeď

 • Portikus

Chrám v Nimes

- cca 16 př. n. l.


Zl nsk kraj

 • Portunův chrám (Řím)

 • -cca 100 př. n. l.

 • štukové kanelury sloupů

 • Portunus – bůh přístavů

 • využíván jako křesťanský chrám (proto dochován)


Pantheon

PANTHEON

 • 27 př. n. l. (Marcus Agrippa) – dochován portikus

 • 123 n. l. – přestavba po požáru (Hadrianus)

 • Centrální kruhová dispozice,

 • Kopule (43,5 m) s kruhovým otvorem ve vrcholu

 • Pantheon – chrám zasvěcený všem římským bohům


Kompozitn d

Kompozitní řád

 • Pátý (poslední) klasický řád

 • Kombinace iónských volut a korintských akantů


C sa sk pal ce

CÍSAŘSKÉ PALÁCE

 • Stavěny v Římě, ale i na jiných místech

 • Rozlehlé městské stavby s mnoha objekty

 • Dnes existují jen půdorysy paláců

 • V Římě na Palatinu (odtud slovo „palác“)

  • Počátky za Tiberia, za NeronaDomusaurea

  • Obrovský Konstantinův palác v Konstantinopoli (35 ha)

  • Diokletianův palác ve Splitu

   • konec 3. stol. n. l.

   • Pevnost na břehu moře, dnes součást města


Rekonstrukce diokleci nova pal ce

Rekonstrukce Diokleciánova paláce


Diokleci n v pal c severn ze

Diokleciánův palác – severní zeď


Zl nsk kraj

Hadriánova vila v Tivoli

 • Pol. 2. stol. n. l.

 • Velkolepá rezidence (120 ha) asi 30 km od Říma

 • Tivoli – oblíbené místo bohatých Římanů


Msk m stsk d m

ŘÍMSKÝ MĚSTSKÝ DŮM

 • Atriový dům – etruský vzor

 • Centrum domu – atrium (vstupy do místností)

 • Asi od 2. stol. př. n. l. – peristyl v atriu

 • Od 4. stol. n. l. – mizí atrium

 • Vnějšek i bez oken


Rekonstrukce msk ho domu

REKONSTRUKCE ŘÍMSKÉHO DOMU


Msk p m stsk vila

ŘÍMSKÁ PŘÍMĚSTSKÁ VILA

 • Tzv. vila suburbana

 • Budova s různými provozními částmi

  • hospodářská, pro hosty, reprezentační, soukromá


Bazilika

BAZILIKA

 • Dvě funkce baziliky – soudní budova a tržnice

 • Podélná stavba s lichým počtem lodí

 • Střední loď – nejvyšší (nahoře okna), apsida

 • Nejstarší na poč. 2 stol. př. n. l. – BasilicaPortia(Řím)

  • Další: B. Sempronia(T. S. Gracchus), B. Aemilia(M. A. Lepidus)


Maxentiova konstantinova bazilika

MAXENTIOVA / KONSTANTINOVA BAZILIKA

 • Cca 310 n. l., velikost 70 x 100 m, výška střední lodi cca 35 m

 • Nový typ podle term, ForumRomanum

 • Po bitvě u Mulvijského mostu (312) přejmenována


Ot zky a koly

OTÁZKY A ÚKOLY

 • Proveďte základní periodizaci dějin Římské říše.

 • Čím se liší římská architektura od řecké?

 • V čem spočívá Vitruviův význam?

 • Co je ForumRomanum?

 • Čím se liší Pantheon od ostatních chrámů?

 • Odkud pochází podoba slova „palác“?

 • Popište římský městský dům.

 • Charakterizujte baziliku jako architektonický typ.


Pou it zdroje

POUŽITÉ ZDROJE

1.ForumRomanum: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Forum_Romanum_panorama.jpg[cit. 20. 10. 2012]

2.Chrám v Nimes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/271_Maison_carr_e_NIM_1016.jpg[cit. 20. 10. 2012]

3.Kompozitní hlavice - kresba: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Kompositt.kapitel.jpg[cit. 20. 10. 2012]

4.Kompozitní hlavice – foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Corinthian_capital1.jpg?uselang=de[cit. 20. 10. 2012]

5.Portunůvchrám - zepředu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Roma-tempio_di_portunus.jpg?uselang=de[cit. 20. 10. 2012]

6.Portunůvchrám – zezadu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Rome.Temple_of_Portunus.backside.JPG[cit. 20. 10. 2012]

7.Římský atriový dům: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Domusitalica.svg&page=1&filetimestamp=20100826193131[cit. 20. 10. 2012]

8.Římský atriový dům – půdorys: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Atrium_tuscanicum.png[cit. 20. 10. 2012]

9.Rekonstrukce římského domu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Domus_romana.jpg[cit. 20. 10. 2012]

10.Příměstská vila – model: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Roman_Villa_Rustica_Model_.jpg?uselang=de[cit. 20. 10. 2012]

11.Bazilika – schéma: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Basilica_5s.png[cit. 20. 10. 2012]

12.Maxentiovabazilika – půdorys: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Dehio_6_Basilica_of_Maxentius_Floor_plan.jpg[cit. 20. 10. 2012]

13.Maxentiovabazilika – foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Rome%2C_Forum_Romanum%2C_Basilica_of_Maxentius.jpg[cit. 20. 10. 2012]


 • Login