system administracyjnych regulacji importu w kraju partnera
Download
Skip this Video
Download Presentation
SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA. Wykład V. „ ... Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia ... „ Martin Heidegger. KWESTIE, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ. licencje i koncesje prawo celne kategorie stawek celnych kryterium przedmiotowe stawek celnych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA' - kirsten-horn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
system administracyjnych regulacji importu w kraju partnera

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA

Wykład V

„ ...Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia ... „

Martin Heidegger

kwestie o kt rych nale y pami ta
KWESTIE, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ
 • licencje i koncesje
 • prawo celne
 • kategorie stawek celnych
 • kryterium przedmiotowe stawek celnych
 • kontyngentowanie importu
 • kontrola weterynaryjna i fitosanitarna
 • opłata na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • akcyza
 • podatek konsumpcyjny
 • podatek vat
 • oznakowanie towarów
 • świadectwa i reguły pochodzenia towarów
 • certyfikaty jakości
 • zamówienia publiczne
 • ustawowa ochrona praw konsumenta
 • odpowiedzialność za produkt
 • tryb wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
licencje i koncesje
LICENCJE i KONCESJE
 • Handel niektórymi towarami może wymagać licencji.
 • Często dotyczy to:
  • metali szlachetnych i wyrobów z metali szlachetnych
  • paliw
  • napojów alkoholowych
  • tytoniu i wyrobów z tytoniu
  • farmaceutyków
  • broni i materiałów wybuchowych
  • odpadów toksycznych
  • sprzętu łączności radiowej
  • substancji zubożających warstwę ozonową
  • przedmiotów o wartości zabytkowej
  • innych towarów strategiczne
 • Rzadko dotyczy:
  • bydła, środków ochrony roślin, nawozów, pasz dla zwierząt
 • Sprawdzenie, czy licencje nie zawierają ograniczeń ilościowych.
prawo celne
PRAWO CELNE
 • wartość celna towaru,
 • reguły pochodzenia,
 • rozróżnienia obrotu handlowego i niehandlowego,
 • ponoszenie opłat celnych,
 • dodatkowe opłaty manipulacyjne, statystyczne i składowe,
 • procedura odpraw celnych,
 • stosowania ujednoliconych dokumentów celnych,
 • składy celne i strefy wolnocłowe,
 • agenci celni 
kategorie stawek celnych
KATEGORIE STAWEK CELNYCH
 • dla krajów członkowskich WTO oraz tych, którym przyznano KNU
 • preferencyjne w ramach GSP
 • preferencyjne przyznawane na mocy dwu- lub wielostronnych umów o wolnym handlu
 • tzw. cła "karne"
kryterium przedmiotowe stawek celnych
KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE STAWEK CELNYCH

Stawki celne

 • rodzaj kodów taryfy celnej
 • na towary przemysłowe
 • na artykuły rolno-spożywcze
kontyngentowanie importu
KONTYNGENTOWANIE IMPORTU
 • listy towarów, na import których wymagane jest zezwolenie przywozu,
 • kontyngenty na postawie porozumień WTO,
 • odrębne kontyngenty celne na towary pochodzące z krajów, z którymi podpisano umowy o wolnym handlu,
 • odrębne kontyngenty na wyroby przemysłowe i artykuły rolno-spożywcze,
 • w imporcie towarów konsumpcyjnych dodatkowo określane kontyngenty wartościowe,
 • kontyngenty na import towarów przemysłowych i rolno-spożywczych niezależnie od kraju ich pochodzenia,
 • towary, dla których przewidziano preferencyjne procedury celne, w przypadku zastosowania towaru na określone w zezwoleniu cele,
 • lista towarów dla których zawieszono stosowanie stawek celnych w danym roku,
 • zasady podziału kontyngentów na artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe (importerzy tradycyjni i nowi),
 • opłaty i kaucje za rozpatrzenie wniosku,
kontrola weterynaryjna i fitosanitarna
KONTROLA WETERYNARYJNA I FITOSANITARNA
 • Kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej podlegają z reguły:
 • Kto przeprowadza kontrolę weterynaryjną i kontrolę żywności (czy są np. wyznaczone graniczne placówki służby weterynaryjnej)
 • Jakim rozporządzeniem ustalone są szczegółowe uregulowania w zakresie kontroli weterynaryjnej oraz fitosanitarnej
op ata na rzecz ochrony rodowiska naturalnego
OPŁATA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Artykuły objęte najczęściej opłatą:

 • pochodne ropy naftowej,
 • opony,
 • urządzenia chłodnicze,
 • opakowania,
 • akumulatory,
 • rozcieńczalniki i rozpuszczalniki.

Warunki zwolnienia i redukcji opłat

akcyza
AKCYZA

Artykuły objęte najczęściej akcyzą:

- ropa naftowa,

- napoje alkoholowe,

- piwo,

- szampan,

- pośrednie wyroby alkoholowe,

- wyroby tytoniowe.

Handel towarami akcyzowymi (w tym eksport i import) wymaga zezwolenia.

podatek konsumpcyjny
PODATEK KONSUMPCYJNY

Przykładowe grupy towarów objęte podatkiem:

 • Samochody osobowe
 • Wyroby biżuteryjne
 • Kawa palona, ekstrakt kawy naturalnej
podatek vat
PODATEK VAT
 • wysokość stawek (podstawowa, obniżona i „zero”)
 • zwolnienia przedmiotowe
 • zwolnienia podmiotowe
oznakowanie towar w
OZNAKOWANIE TOWARÓW
 • Podanie w języku miejscowym co najmniej:
  • dokładnej nazwy produktu, której nie może zastąpić marka lub nazwa reklamowa produktu,
  • nazwy i adresu do korespondencji producenta lub dystrybutora,
  • miejsca pochodzenia produktu
 • Szczególne wymogi przy wyrobach spożywczych i sprzęcie AGD
 • Do określonych przez odrębne przepisy produktów dołączona być musi instrukcja obsługi.
 • Odpowiedzialni są importer i dystrybutor towaru
wiadectwa i regu y pochodzenia towar w
ŚWIADECTWA I REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW
 • kto to są dostawcy towarów tzw. pochodzących?
 • towar pochodzący - produkt w pełni uzyskany lub wystarczająco przetworzony na terytorium krajów objętych umową,
 • zasady kumulacji pochodzenia
  • diagonalnej,
  • dwustronnej,
 • praktyka zwrotu cła od materiałów i surowców pochodzących z krajów trzecichużytych do wytworzenia eksportowanego towaru,
 • czy obowiązują zasady paneuropejskiego systemu pochodzenia towarów?
 • kto jest uprawniony do wystawiania świadectw pochodzenia towarów (np. samorząd gospodarczy),
 • gdzie są wzory pieczęci i podpisów osób uprawomocnionych do poświadczania.
certyfikaty jako ci
CERTYFIKATY JAKOŚCI

Zasady organizacji systemu:

 • scentralizowany w oparciu o jedną ustawę,

lub

 • zdecentralizowany w wieloma instytucjami akredytacyjnymi;
 • znaczenie norm ISO
zam wienia publiczne
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • zasady ogłaszania przetargów na zamówienia publiczne (różne progi wartościowe dla zakupu towarów, usług, robót budowlanych)
 • możliwości zaproszenia do przetargu wyłącznie firm posiadających siedzibę w danym kraju, gdy podaż i jakość krajowych produktów jest wystarczająca, (dotyczy głównie przemysłu budowlanego)
 • stosowanie preferencji związanych z krajowym pochodzeniem towarów i z zatrudnianiem krajowych pracowników przy inwestycjach budowlanych. (od jakiej zawartości krajowej jaka preferencja)
 • preferowanie oferenci, których produkty lub usługi zawierają wyższy udział wartości wytworzonej przez pracowników krajowych
 • kryterium, czy oferta obejmuje produkty ze znakiem firmowym "Towar Przyjazny Środowisku" oraz posiadające certyfikat odpowiedniej instytucji atestującej.
ustawowa ochrona praw konsumenta
USTAWOWA OCHRONA PRAW KONSUMENTA
 • reguły mających odniesienie do bezpieczeństwa wyrobu (podział odpowiedzialności pomiędzy producenta i dystrybutora)
 • ogólne i indywidualne zasady zapewniające ochronę praw własności konsumenta.
 • informacje kierowane do konsumenta
 • postanowienia dotyczące ustanowienia ciał pojednawczych.
 • instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za ochronę interesów konsumentów
odpowiedzialno za produkt
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
 • zdefiniowanie pojęcia szkody i wadliwości towaru
 • odpowiedzialność producenta i dystrybutora (dystrybutorów)
 • zasady wyłączenia odpowiedzialności
 • okres odpowiedzialności
tryb wydawania zezwole na prac dla cudzoziemc w
TRYB WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW

Ważne w momencie wykonywania prac montażowo-instalacyjnych

Podstawowe warunki:

 • brak miejscowych kandydatów
 • odpowiednie kwalifikacje
 • regularne zgłaszanie zapotrzebowania do lokalnego urzędu pracy
 • zwolnienia podmiotowe: sportowcy, działalność oświatowa
 • zasady zatrudniania w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego
z a c z n i k i
Z A Ł Ą C Z N I K I

Przykładowe warunki dostępu do rynku niektórych krajów opracowane przez Wydziały Ekonomiczno-Handlowe Ambasad RP zagranicą:

USA Niemcy

Węgry Francja

Białoruś Austria

Ukraina Szwecja

ad