Person ln management
Download
1 / 44

Personální management - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Personální management. Personální řízení. Hlavní zaměření: - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat, vzdělávat a motivovat lidi potřebné pro zabezpečení stávajících i budoucích pracovních činností - rozvíjet lidský potenciál a vytvářet motivující klima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personální management' - kirra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Person ln zen
Personální řízení

 • Hlavní zaměření:

  - vytvářet prostředí, které umožní managementu získávat,

  vzdělávat a motivovat lidi potřebné pro zabezpečení stávajících

  i budoucích pracovních činností

  - rozvíjet lidský potenciál a vytvářet motivující klima

  - napomáhat organizaci vyvažovat a přizpůsobovat se různým

  zájmovým skupinám

  - posilovat vzájemné vztahy a podporovat týmovou práci

  - sledovat vývoj ovlivňující praxi zaměstnávání lidí

  - řízení změn

  - poskytovat různé služby v zájmu fungování podniku


Hlavn innosti
Hlavní činnosti

 • Organizace

 • Zabezpečení pracovních zdrojů

 • Řízení výkonu

 • Rozvoj zaměstnanců

 • Odměňování zaměstnanců

 • Zaměstnanecké vztahy

 • Zdraví, bezpečnost a služby pro zaměstnance

 • Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostí


Etapy ve v voji person ln ho zen
Etapy ve vývoji personálního řízení

 • Péče o zaměstnance

 • Personální administrativa

 • Personální řízení –fáze rozvoje

 • Personální řízení – fáze dospělosti

 • Řízení lidských zdrojů – první fáze

 • Řízení lidských zdrojů – druhá fáze


Role personalist
Role personalistů

 • Partneři v podnikání

 • Stratégové

 • Řešitelé problémů

 • Inovátoři

 • Intervencionisté

 • Umožňovatelé a usnadňovatelé

 • Interní konzultanti

 • Dodavatelé služeb

 • Strážci důslednosti

 • Strážci hodnot organizace týkajících se lidí


Konflikty v person ln pr ci
Konflikty v personální práci

 • Střet hodnot

 • Různé priority

 • Svoboda versus kontrola

 • Spory


Kodex profesion ln ho vystupov n
Kodex profesionálního vystupování

 • Přesnost

 • Důvěrnost

 • Poradenství

 • Rozvoj jiných lidí

 • Stejné příležitosti

 • Slušné zacházení

 • Seberozvoj


Efektivn personalist
Efektivní personalisté

 • Jednají strategicky

 • Zabezpečují, aby jejich inovace byly v souladu s potřebami a prioritami organizace

 • Rozumějí kultuře organizace

 • Jsou si vědomi potřeb organizace i jednotlivců

 • Rozumějí personálním systémům a metodám

 • Jsou vedeni hodnotami

 • Chovají se podnikatelsky

 • Angažují se


 • Umějí vytvářet sítě

 • Pečlivě zvažují své nápady

 • Postupné zavádění inovací

 • Intervenují efektivně

 • Jsou přesvědčiví

 • Jsou realističtí

 • Náměty podávají managementu na základě praktických i měřitelných přínosů

 • Poskytují nenápadnou pomoc, usměrňování a podporu při zavádění nových procesů a systémů


Sp nost organizace z vis na zp sobech zen lid kter stimuluj a usm r uj
Úspěšnost organizace závisí na způsobech řízení lidí, které stimulují a usměrňují:

 • Iniciativu

 • Tvořivost

 • Motivaci

 • Rozvahu

 • Schopnosti

 • Adaptabilitu

 • Orientaci na podnik

 • Odpovědnost

 • Ochotu spolupracovat


Hlavn oblasti ve kter ch person ln tvar m e p isp vat k sp nosti organizace tvo pomoc p i
Hlavní oblasti, ve kterých personální útvar může přispívat k úspěšnosti organizace, tvoří pomoc při:

 • Budování dobře motivované, oddané, kvalifikované a flexibilní pracovní síly

 • Vytváření a rozvíjení efektivní organizace

 • Udržování dobrých zaměstnaneckých vztahů

 • Orientace na „hnací síly“ výkonnosti organizace


Podpora podp rn ch proces ke komplexn kvalit k sp chu
Podpora podpůrných procesů ke komplexní kvalitě k úspěchu

 • Řízení změn

 • Zabezpečení potřebné kvalifikace

 • Vzdělávání a rozvoj

 • Řízení odměňování

 • Řízení pracovního výkonu


P stupy k hodnocen person ln ho tvaru
Přístupy k hodnocení personálního útvaru úspěchu

 • Znalost organizace

 • Efektivnost příspěvků pro rozhodování vrcholového managementu

 • Množství předložení inovačních návrhů

 • Schopnost plnit dané sliby

 • Kvalita poskytovaných rad a služeb

 • Schopnost vytvářet a udržovat stabilní a kooperativní vztahy s odbory

 • Schopnost zvládat obtížné situace

 • Příspěvek k vytváření podnikové kultury

 • Celková důvěryhodnost


Charakteristick rysy mezin rodn ho person ln ho zen 7k
Charakteristické rysy mezinárodního personálního řízení – 7K

 • Kosmopolitismus

 • Kultura

 • Kompenzace

 • Komunikace

 • Konzultace

 • Kompetence

 • Koordinace


Zen lidsk ch zdroj
Řízení lidských zdrojů řízení – 7K

= odlišný přístup k řízení v oblasti zaměstnávání lidí, který usiluje o dosažení konkurenční výhody prostřednictvím strategického rozmisťování vysoce oddané a schopné pracovní síly a používá přitom integrovanou soustavu kulturních, strukturálních a personálních postupů


 • V řízení lidských zdrojů je kladen důraz na : řízení – 7K

  - uplatnění strategického přístupu

  - chápání lidí jako jmění

  - dosahování přidané hodnoty pomocí lidí

  - dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace

  - potřeba silné podnikové kultury


Charakteristick rysy zen lidsk ch zdroj jako nov ho vzoru pro zen lid
Charakteristické rysy řízení lidských zdrojů jako nového vzoru pro řízení lidí

 • Jedná se o vrcholový managementem řízenou činnost

 • Výkon a zabezpečení řízení lidských zdrojů je odpovědnost liniových manažerů

 • Zdůrazňuje potřebu strategického souladu

 • Je závazkově orientované

 • Může mít buď „tvrdou“ nebo „měkkou“ podobu

 • Přístup k zajišťování vzájemně se podporující zaměstnanecké politiky a praxe

 • Důraz je kladen na silnou kulturu a hodnoty

 • Je orientováno výkonově

 • Zaměstnanecké vztahy

 • Organizační principy jsou organické a decentralizované

 • Silný důraz na zabezpečení kvality pro zákazníky

 • Diferencované odměny


Strategick zen
Strategické řízení nového vzoru pro řízení lidí

= soustava rozhodnutí a kroků, které vyúsťují do formulování a zavádění strategií, vypracovaných k dosažení cílů organizace

 • Týká se politiky rozhodování ovlivňující celou organizaci; obecným cílem je zabezpečit, aby se organizace efektivně vyrovnávala se svým prostředím.


Kl ov pojmy strategick ho zen
Klíčové pojmy strategického řízení nového vzoru pro řízení lidí

 • Konkurenční výhoda

 • Způsobilost zdrojů

 • Kritické faktory úspěchu

 • Synergie


Kl ov prvky zen lidsk ch zdroj
Klíčové prvky řízení lidských zdrojů nového vzoru pro řízení lidí

 • Poslání a strategie

 • Organizační struktura

 • Řízení lidských zdrojů

 • Úrovně manažerské práce:

  - strategická úroveň

  - manažerská úroveň

  - operativní úroveň


Formulov n person ln strategie
Formulování personální strategie nového vzoru pro řízení lidí

 • Hodnocení uskutečnitelnosti

 • Určení vhodnosti

 • Určení cílů

 • Rozhodnutí o nástrojích k dosažení cílů


Person ln politika
Personální politika nového vzoru pro řízení lidí

 • Oblasti personální politiky:

  - zaměstnávání lidí

  - stejné příležitosti

  - řízení rozmanitosti

  - odměňování

  - vzdělávání a rozvoj

  - zapojování pracovníků

  - zaměstnanecké vztahy

  - nová technika a technologie

  - zdraví a bezpečnost

  - obtěžování

  - kouření


Hodnoty person ln politiky
Hodnoty personální politiky nového vzoru pro řízení lidí

 • Spravedlnost

 • Ohleduplnost

 • Kvalita pracovního života

 • Pracovní podmínky


Formulov n person ln politiky
Formulování personální politiky nového vzoru pro řízení lidí

 • Pochopit podnikovou kulturu a její sdílené hodnoty

 • Analyzovat existující politiku

 • Analyzovat vnější vlivy

 • Vyhodnotit všechny oblasti, kde je zapotřebí nové politiky

 • Zjistit názory manažerů

 • Zjistit názory zaměstnanců na personální politiku

 • Zjistit názory představitelů odborů

 • Analyzovat získané informace a připravit návrh politiky

 • Prokonzultovat, projednat a schválit

 • Informovat o politice


Person ln zen zam en na schopnosti
Personální řízení zaměřené na schopnosti nového vzoru pro řízení lidí

 • Kompetence = schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace, a tak přinášet žádoucí výsledky

  - řízení cílů a kroků

  - usměrňování podřízených

  - řízení lidských zdrojů

  - vedení


Integrovan prvky person ln ho zen kolem soustavy kompetenc
Integrované prvky personálního řízení kolem soustavy kompetencí

Získávání a výběr

Řízení výkonu

Soustava kompetencí

Řízení lidských zdrojů

Řízení odměňování


Anal za pracovn ho m sta
Analýza pracovního místa kompetencí

 • Celkový účel

 • Obsah

 • Zodpovědnost

 • Kritéria výkonu

 • Odpovědnost

 • Organizační faktory

 • Motivující faktory

 • Faktory osobního rozvoje

 • Faktory prostředí


Metody anal zy pracovn ho m sta
Metody analýzy pracovního místa kompetencí

 • Rozhovory

 • Dotazníky, kontrolní seznamy a soupisy

 • Pozorování

 • Popis prováděný pracovníkem

 • Deníky a záznamníky

 • Hierarchická analýza úkolu


Anal za kompetence
Analýza kompetence kompetencí

 • Názor experta

 • Strukturovaný rozhovor

 • Workshop

 • Funkční analýza

 • Metoda kritických případů

 • Analýza pomocí síta prvků práce

 • Hodnocení pracovní kompetentnosti


Popis pracovn ho m sta
Popis pracovního místa kompetencí

 • Využití k:

  - definování postavení pracovního místa v organizaci

  - poskytování informací potřebných pro definování specifikace požadavků pracovního místa

  - jako východiska pro vypracování pracovní smlouvy

  - vytvoření rámce pro stanovování cílů

  - vytvoření základny pro hodnocení práce


Vypracov n popisu pracovn ho m sta
Vypracování popisu pracovního místa kompetencí

 • Název pracovního místa

 • Nadřízený držitele

 • Podřízení držitele

 • Celkový účel

 • Klíčové odpovědnosti nebo hlavní úkoly

 • Povaha a šíře

 • Faktorová analýza


Zen pracovn ho v konu
Řízení pracovního výkonu kompetencí

= nástrojem dosahování lepších výsledků organizace, týmů a jednotlivců pochopením a řízením výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, norem a požadovaných kompetencí

= proces uplatnění společného sdíleného chápání toho, co má být dosaženo a přístup k řízení a rozvoji lidí takovým způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že toho bude dosaženo krátkodobě i dlouhodobě

 • Patří do působnosti liniových manažerů a je jimi prosazováno.


Zen v konu jako integruj c faktor
Řízení výkonu jako integrující faktor kompetencí

.

Řízení výkonu

Zlepšení individ.výkonu

a výkonu organizace

Řízení odměňování

Rozvoj dovedností

a kompetencí

Rozvoj efektivnosti

řízení


Z kladn principy zen pracovn ho v konu
Základní principy řízení pracovního výkonu kompetencí

 • Je věcí liniových manažerů

 • Je kladen důraz na sdílení podnikových cílů a hodnot

 • Musí být vytvořeno specificky a individuálně pro každou organizaci

 • Mělo by být uplatněno u všech zaměstnanců


Innosti zen pracovn ho v konu
Činnosti řízení pracovního výkonu kompetencí

 • Dohoda nebo smlouva o pracovním výkonu

 • Plán výkonu a rozvoje

 • Řízení pracovního výkonu v průběhu roku

 • Hodnocení výkonu


Sledov n a hodnocen pracovn ho v konu
Sledování a hodnocení pracovního výkonu kompetencí

 • Měření

 • Zpětná vazba

 • Pozitivní posílení vědomí

 • Výměna názorů

 • Dohoda


Lid v pr b hu asu
Lidé v průběhu času kompetencí

 • Zrání

 • Rozvoj

 • Stárnutí


Chov n p i pr ci
Chování při práci kompetencí

 • Faktory ovlivňující chování

  - kompetence

  - konstrukty

  - očekávání

  - hodnoty

  - sebeusměrňující plány

  - postoje, flustrace a agrese, stres, odpor ke změnám


D sledky faktor ovliv uj c ch jedince pro personalisty
Důsledky faktorů ovlivňujících jedince pro personalisty kompetencí

 • Individuální rozdíly

 • Kvalifikovaný výkon a kompetence

 • Co se s lidmi děje v průběhu času

 • Společenské vlivy

 • Posuzování lidí

 • Chování při práci

 • Teorie orientace

 • Teorie rolí


Motivace
Motivace kompetencí

proces motivace

Stanovení cíle

potřeba

Podniknutí kroků

Dosažení cíle


Teorie motivace
Teorie motivace kompetencí

 • Teorie instrumentality

 • Teorie potřeb – teorie zaměřené na obsah

 • Herzbergova dvoufaktorová teorie

 • Teorie zaměřené na proces – kognitivní teorie

 • Teorie týkající se chování

 • Společenskovědní teorie

 • Teorie atribuce

 • Teorie vytváření vzorů


Motiva n strategie
Motivační strategie kompetencí

 • Měření motivace za účelem zjištění oblastí, v nichž je potřeba zlepšit motivační postupy

 • Zabezpečení toho, aby zaměstnanci měli pocit, že si jich organizace váží, oceňuje je

 • Formování odpovědného a angažovaného chování a oddanosti zaměstnanců organizaci

 • Vytváření motivačního klimatu v organizaci

 • Zlepšování dovedností v oblasti vedení lidí

 • Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst

 • Řízení pracovního výkonu

 • Řízení odměňování

 • Používání metod modifikace chování


Organizace
Organizace kompetencí

 • Organizační procesy, ke kterým dochází v rámci struktury:

  - změny

  - flexibilita

  - interakce a vytváření sítí

  - komunikace

  - skupinové chování

  - týmová práce

  - vedení

  - přikazování a kontrola

  - moc

  - politika

  - konflikty


Typy organizace
Typy organizace kompetencí

 • Liniově – štábní

 • Divizní

 • Decentralizované

 • Maticová

 • Flexibilní

 • Procesní


ad