BIOGĀZE - PowerPoint PPT Presentation

Biog ze
Download
1 / 14

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BIOGĀZE. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Dabaszinātņu un IT skolotājas 2.kursa studentes Sandijas Andžānes, sa12015. Vēsture. Biogāzi ūdens baseinu apsildīšanai izmantoja jau pirms mūsu ēras Asīrijā un Persij ā .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BIOGĀZE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biog ze

BIOGĀZE

Latvijas UniversitātesĶīmijas fakultātesDabaszinātņu un IT skolotājas2.kursa studentesSandijas Andžānes, sa12015


V sture

Vēsture

 • Biogāziūdensbaseinu apsildīšanai izmantoja jau pirms mūsu ēras Asīrijā un Persijā.

 • Eiropā praktiska anaerobās fermentācijas izmantošana tika sākta1895.gadā.

 • Pēc2.Pasaules Kara Francijādarbojās vairāk kā 40 mazas un Vācijā– 50 lielas jaudas biogāzes stacijas.

 • Latvijā biogāzes ražošanas aizsākumi meklējami 1983.gadā, kad Ogres rajonā cūkkopības kompleksā tika uzstādīta biogāzes iekārta ar diviem bioreaktoriem.


Anaerob ferment cija

Anaerobā fermentācija

 • kūtsmēsli un vircas;

 • lauksaimniecībasatliekas un blakusprodukti;

 • fermentējami pārtikas rūpniecības un agrorūpniecības organiskie atkritumi:

 • augu izcelsmes atkritumi,

 • dzīvnieku izcelsmes atkritumi;

 • sadzīves atkritumu un sabiedriskās ēdināšanas atkritumu organiskās frakcijas:

 • ƒaugu izcelsmes atkritumi;

 • dzīvnieku izcelsmes atkritumi;

 • notekūdeņu dūņas;

 • īpašās enerģētiskās kultūras (piemēram, kukurūza, miskante, sorgo, āboliņš).


Anaerob s ferment cijas parametri

Anaerobās fermentācijas parametri

 • Tepmeratūra

 • pH vērtība

 • Gaistošās tauksābes

 • Amonjaks

 • Mikroelementi, barības vielas un toksiskie savienojumi


Biog zes ra o ana no lauksaimniec bas izejviel m

Biogāzes ražošana no lauksaimniecības izejvielām

Pārtikas rūpniecība,agrorūpniecība unmājsaimniecības

Biogēnie atkritumi

Lopkopība

Anaerobās fermentācijasstacija

Labības kultūru audzēšana

Pārstrādātais substrātskā augsnes mēslojums


Notek de u att r ana

Notekūdeņu attīrīšana

 • Anaerobā fermentācija tiek plaši izmantota, lai apstrādātu primārās un sekundārās dūņas, kas radušās sadzīves notekūdeņu anaerobās apstrādes rezultātā.

 • Anaerobās fermentācijas process tiek izmantots, lai stabilizētu un samazinātu dūņu beigu daudzumu.

 • Pārstrādātais substrāts tiek izmantots kā lauksaimniecības zemju mēslojums vai enerģijas iegūšanai,to sadedzinot.


Cieto sadz ves atkritumu p rstr des stacijas

Cieto sadzīves atkritumu pārstrādes stacijas

 • Koksnes atkritumi

 • Virtuves atkritumi

 • Mājsmainiecības atkritumi


Biog zes ra o ana sadz ves atkritumu poligonos

Biogāzes ražošana sadzīves atkritumu poligonos

 • cietie sadzīves atkritumi tiek savākti nešķirotā veidā un tieši dedzināti lielās spēkstacijās vai uzglabāti atkritumu poligonos

 • Mērķis ir samazināt organisko atkritumu plūsmu uz citām apstrādes sistēmām, piemēram, uz atkritumu poligoniem vai sadedzināšanu, un pārstrādāto barības vielu veidā novirzīt to atpakaļ lauksaimniecības sektoram.


Biog ze

Poligonu gāze

Priekšapstrāde

Separators

Kompresors

Gāzes lietotājs

Metāna gāzear CO2

Poligonu gāze


Lauksaimniec bas koferment cijas biog zes stacija

Lauksaimniecības kofermentācijas biogāzes stacija


Bakt rijas biog zes ierosin anai

Baktērijas biogāzes ierosināšanai

 • Mycobacterium paratuberculosis

 • Salmonella dublin

 • S. cerevisiae

 • Saccharomyces cerevisiae

Kūtsmēslos, vircās, mājsaimniecības atkritumos


Izmantot literat ra

Izmantotā literatūra

 • http://www.aea.lv/lv/bioenergija/biogaze

 • http://latvijasbiogaze.lv/files/Buklet_LQ.pdf

 • http://www.latvijasbiogaze.lv/files/2%20-%20Biog%C4%81zes%20ra%C5%BEo%C5%A1anas%20aktualit%C4%81tes.pdf

 • http://www.erab.lv/Biogazes%20rokasgramata.pdf

 • http://www.lemvigbiogas.com/BiogasHandbookLatvia.pdf


Paldies

Paldies!


 • Login