Stld.nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid - PowerPoint PPT Presentation

St meld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid
Download
1 / 42

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

St.meld.nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Samhandlingsreformen – mandat. Hvilke økonomiske og juridiske systemer trengs for at rett samhandling skal skje på grunn av systemet?. Samhandlingsreformen – St. meld nr 47 (2008-2009).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stld.nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


St meld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

St.meld.nr 47 (2008-2009)Samhandlingsreformen Rett behandling p rett sted til rett tid


Samhandlingsreformen mandat

Samhandlingsreformen mandat

Hvilke

konomiske og juridiske

systemer trengs for at

rett samhandling

skal skje

p grunn av

systemet?


Samhandlingsreformen st meld nr 47 2008 2009

Samhandlingsreformen St. meld nr 47 (2008-2009)

 • Samhandlingsreformen lagt frem som en melding til Stortinget

 • Meldingen ble lagt frem 19. juni 2009

 • Oversendt Stortinget for videre behandling

 • Tidspunkt for behandling 25. mars/27. april

 • Meldingen skal komitebehandles og deretter debatteres/vedtas i Stortinget

 • Alle endringer med budsjettmessige konsekvenser m hndteres ifm den ordinre budsjettbehandlingen

 • Alle endringer som krever lovendring sendes p hring fr Stortingsbehandling


Utfordringsbildet

Utfordringsbildet

 • Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester

 • Tjenestene preges av for liten innsats for begrense og forebygge sykdom

 • Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets konomiske breevne


Samhandling satt i system

Pasientens

behov

Samhandling satt i system

Individuell plan

Kommunehelsetj.

Spesialisthelsetj.


Vi blir eldre og eldre

Vi blir eldre og eldre

90 r og eldre

80-89 r

67-79 r

Kilde: SSB


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Sykdomsbildet endrer seg

Rus, kreft, diabetes, overvekt, kols, psykiske lidelser demens

Infeksjons-

sykdommer

Hjerteinfarkt

2050

2000

r 1900

1950


Fra reparasjon til forebygging

Fra reparasjon til forebygging

I dag

Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser

Framtid

Kostnader

Dd

Fdsel

Tidligfase

Diagnose

Kronisksyk

Komplikasjoner

Forebygging


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Antall dialyser 1980-2008

1998: 540 pas

2008: 1158 pas

2015: 3900 pas

143000

2008

63 000

1998

26 000

1988

Kilde: Norsk Nefrologiregister


Utvikling i kj pekraftskorrigerte utgifter pr capita

Utvikling i kjpekraftskorrigerte utgifter pr capita


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Perspektivmeldingen (St meld nr 9 (2008-2009):

Det framgr at de offentlige utgiftene til helsetjenester vil ke fra vel 7 pst. av BNP i 2005 til hhv. 14 og 17 pst. i 2060 i de to alternativene (regnet som andel av BNP for Fastlands-Norge ker andelene fra i underkant av 10

pst. til hhv. 14 og 17 pst.).


Komparativ nordisk analyse

Komparativ nordisk analyse

 • Spesialisthelsetjenesten i Danmark, Finland, Norge og Sverige er ikke likt definert og avgrenset

 • Sykehusforbruket i Norge er samlet sett er betydelig hyere enn i Sverige og Finland

 • Gjennomsnittlig liggetid for innlagte pasienter i Norge lavere enn i de andre landene - indikator p at Norge er kommet kortere nr det gjelder ta i bruk dagbehandling og poliklinisk behandling enn vre naboland

 • Sykehusforbruket blant eldre er betydelig hyere i Norge enn i Finland.


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

 • Det er en hypotese at det lave nivet p ressursbruk i Finland henger sammen med en modell hvor ansvaret for alle helse- og sosialtjenester ligger p samme niv.

 • Analysene av forbruket av somatiske sykehustjenester avdekker bde forskjeller i forbruksniv og forbrukssammensetning som det er nskelig flge opp, for eksempel forholdet mellom primrhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i de fire landene.


Er systemene tilpasset utfordringsbildet

Er systemene tilpasset utfordringsbildet?

 • Kommuner som satser p aktiviteter som forhindrer og reduserer sykehusinnleggelser vil bare f kostnader mens gevinsten tilfaller sykehusene (kommunene er rammefinansiert mens regionale helseforetak er stykkprisfinansiert)

 • Systemene underbygger ikke god og hensiktsmessig arbeidsdeling og godt samarbeid (utskrivningsklar men kan ikke sendes hjem)

 • Problemforstelsen er at noen aktiviteter foregr p sykehus ikke fordi de m foreg der, men fordi forholdene ikke er lagt til rette for at kommunene kan utfre dem


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Riktig spesialist

Riktig niv

Samhandlingsreformen


Riktig spesialist p riktig niv

Riktig spesialist p riktig niv?

Tilvekst siden 2002

flere sykehus

spesialister

flere fastleger

2007-tall

legersverk

legersverk


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

 • Diagnosen er satt hva er behandlingen hovedtiltak for lykkes med strategien

 • Kjernen i samhandlingsreformen er forske svare p alle de tre ppekte hovedutfordringene

 • Hva er s lsningsstrategien?


Samhandlingsmeldingen 5 hovedgrep

Samhandlingsmeldingen: 5 Hovedgrep

 • Klarere pasientrolle

 • Ny fremtidig kommunerolle

 • konomiske insentiver

 • Spesialisthelsetjenesten

 • Tydeligere prioriteringer p tvers (NHOP)

  I tillegg forskning, utdanning, IKT


Kommune helse reform

Kommunehelsereform

 • Riktig tiltak

 • Riktig sted

 • Riktig tid

Vekst i kommunale rammer

Fokus p forebygging

konomiske insentiver


Finansiering av helse og omsorgstjenesten preget av

Finansiering av helse- og omsorgstjenesten preget av:

2 forvaltningsniver

 • Kommunale omsorgsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter

 • Helsetjenesten i kommunen har et stort innslag av folketrygdfinansiering

 • Sykehusene finansieres gjennom statlige tilskudd (rammetilskudd og aktivitetsbaserte tilskudd)


Mulige tiln rminger

Mulige tilnrminger

 • Samle alt p et forvaltningsniv

  - Staten

  • Kommunene

 • Kommunene fr et konomisk medansvar for behandling i spesialisthelsetjenesten


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Virkemidler - konomi

Vekst i rammene til kommunene

Egne midler til forebygging

Nytt insentivsystem

Utskrivingsklare pasienter


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Nytt konomisk insentivsystem

Stykk %

Finansiering

Ramme %

Sykehus system i dag

40

60

Sykehus nytt system

30

70

Spleiselag kommune og stat

20/10

70

Rus og psykisk helse

20

80


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Riktig tiltak

Riktig sted

Riktig tid

Det skal lnne seg med:

60%

ramme

40%

DRG

20%

20%


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

Utskrivingsklare pasienter

Kostnad for utskrivingsklare pasienter overfres til kommunen

Kommunen har 100 % betalingsplikt fra frste dag


Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering

 • 20 pst kommunal medfinansiering

 • Tre ulike innretninger

  • Generell modell alle aldersgrupper og diagnoser

  • Avgrensning diagnose

  • Aldersbasert


Noen utfordringer videre arbeid

Noen utfordringer/videre arbeid

 • Utjevningsordninger for srskilt kostnadskrevende behandlinger

 • Kommunalt samarbeid

 • Oppgjrsordninger fra kommunene til RHF

 • Styringsinformasjon til kommunene

 • Befolkningsgrunnlag

  • Forutsigbar kommunal konomi

  • Fordelingsnkkel


Kommunesamarbeid midt telemark

Kommunesamarbeid Midt-Telemark

Forpliktende avtale

mellom

kommuner og helseforetak

B

5 500

Sauherad 4 200

Nome

6 500

16 200

Telemark

Wikipedia


Utvikle en ny fremtidig kommunerolle videre prosess

Utvikle en ny fremtidig kommunerolle videre prosess

Det legges opp til grunn flgende milepler (omtale i 2010-budsjettet):

 • Nasjonal helseplan legges frem i 2010

 • Lovproposisjon fremmes i 2010 omfatter bl.a. fremtidige kommunale oppgaver og ansvar, lovplagt kontaktpunkt i kommunen og forpliktende avtalesystem

 • Kommunal medfinansiering/fullfinansiering 2012


Kommunehelsetjenester

Kommunehelsetjenester

 • Legetjenester

  • Flere fastleger

  • Offentlige legetjenester

  • Legevakt

 • Fagfolk med kunnskap og kompetanse

 • Forskning og veiledning


Rehabilitering habilitering

Rehabilitering - habilitering

 • Tverrfaglige team: rus, diabetes, kols, psykisk helse, demens, lindrende behandling

 • Brukermedvirkning

 • Koordinator


Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester

 • Kommunale planer

 • Lrings- og mestringssentre

 • Lavterskeltilbud

 • Samarbeid frivillig sektor


F r istedenfor etter sykehus

Fr, istedenfor, etter sykehus

 • Etterbehandling

 • Rehabilitering

 • Observasjon

 • Forebygging

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

 • Er det kommunens budsjett som skal bestemme tilgangen til spesialisthelsetjenesten heretter?

  • Pasientrettighetsloven endres ikke

 • Ny rolle for sykehusene fortsatt vekst i sykehusbudsjettene, men mer av veksten fremover skal komme i kommunene

 • Hensikten er bedre arbeidsdeling og ikke konkurranse mellom kommuner og sykehus om pasientene


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

 • Reformen krever at kommunene samarbeider med sykehusene og hverandre fordi mange kommuner er for sm til hndtere konomisk risiko og etablere et kostnadseffektivt godt faglig tilbud

 • Forpliktende lovplagt avtalesystem mellom kommuner og sykehus som viser planlagt arbeidsdeling


Oppsummering

Oppsummering

Meldingen skisserer hovedlinjer i det videre

arbeidet:

 • Utvikling av ny pasientrolle som gir strre mulighet enn i dag til vre rett inn mot helhetlige pasientforlp

 • Utvikling av ny fremtidig kommunerolle

 • Endring av finansieringssystemet

 • Utvikling av spesialisthelsetjenesten slik at de i strre grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse

 • Det skal fremover legges til rette for at en strre andel av forventet vekst i helse-og omsorgstjenestens samlete budsjetter kommer i form av frie inntekter tilkommunene


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

 • Ved en eventuell oppgaveoverfring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal tilknyttede ressurser flge med

 • Det skal fremover legges til rette for at veksten i legetjenester i hovedsak kommer i kommunene

 • En IKT-strategi som bde legger til rette for elektronisk kommunikasjon mellom tjeneste og pasient, men ogs tilrettelegger for kommunikasjon og samarbeid mellom alle deler av tjenesten

 • Skissering av utviklingslinjer for utdannings-og personalpolitikk som understtter samhandlingsreformens mlsetninger


Stld nr 47 2008 2009 samhandlingsreformen rett behandling p rett sted til rett tid

 • MYE GJENSTR. Det Regjeringen har lagt frem frem er en stortingsmelding ikke et forslag til nytt lovverk. Mye skal derfor konkretiseres og forhandles om fr reformen er klar i 2012.

 • Nr de enkeltstende tiltakene skal konkretiseres vil Helse- og omsorgsdepartementet ha stor nytte av mottatte innspill i tillegg til at det vil bli gjennomfrt hringsrunder overfor berrte aktrer.


 • Login