T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010 - PowerPoint PPT Presentation

T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010
Download
1 / 22

 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010. Sunum Planı. SGB Tanıtımı SGB Olarak Ne Yapıyoruz Projelerimiz. Yasal Dayanak. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5436 sayılı Kanunun 15 ’inci maddesi İkincil Mevzuat

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Aralık 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

T.C.

Maliye Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Aralık 2010


Sunum plan

Sunum Planı

 • SGB Tanıtımı

 • SGB Olarak Ne Yapıyoruz

 • Projelerimiz


Yasal dayanak

Yasal Dayanak

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 • 5436 sayılıKanunun 15’incimaddesi

  İkincil Mevzuat

 • SGB’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • KamuİdarelerindeStratejik Planlamayaİlişkin Usulve EsaslarHakkındaYönetmelik

 • KamuİdarelerinceHazırlanacakFaaliyetRaporlarıHakkındaYönetmelik

 • Taşınır Mal Yönetmeliği

 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

 • Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik


Rg t yap s

Örgüt Yapısı

 • Strateji Geliştirme Başkanlığı 01/01/2006 tarihinde kurulmuştur.

 • Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimlerinden biri olup, doğrudan Bakanlığımız Müsteşarlık Makamına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.


Sgb tan t m

SGB Tanıtımı

Teşkilat Yapısı


Nsan kaynaklar

İnsan Kaynakları

SGB Tanıtımı

6


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

 • Stratejik Yönetim

 • İç Kontrol

 • Yönetim Bilgi Sistemi

 • Ekonomik Analiz


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Stratejik Yönetim

İç Kontrol

Yönetim Bilgi Sistemi

Ekonomik Analiz

Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

8


Stratejik y netim mevcut durum

Stratejik YönetimMevcut Durum

 • Kaynak Planlaması

  • Bütçe Hazırlığı ve Uygulamaları

 • Performans Programı

 • Diğer İdarelere Eğitim, Destek ve Rehberlik

  • Stratejik Planlama, Performans Yönetimi

  • İzleme ve Değerlendirme

 • İzleme ve Değerlendirme

  • Performans Hedef/Göstergelerinin İzlenmesi

  • Bütçe Gerçekleşmelerinin İzlenmesi

  • Harcama Süreçlerinin İzlenmesi

  • Periyodik ve yılsonu raporlaması


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

 • Stratejik Yönetim

 • İç Kontrol

 • Yönetim Bilgi Sistemi

 • Ekonomik Analiz


Kontrol mevcut durum

İç KontrolMevcut Durum

İç Kontrol Eylem Planı

İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Rehberlik ve Koordinasyon

İzleme ve Raporlama

Ön Mali Kontrol İşlemleri

Alacak takip işlemleri

Kamu alacakları

Kamu zararları

11


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Stratejik Yönetim

İç Kontrol

Yönetim Bilgi Sistemi

Ekonomik Analiz

Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

12


Y netim bilgi sistemi

Yönetim Bilgi Sistemi

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek

 • İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak


Y netim bilgi sistemi1

SGB.net

Yönetim Bilgi Sistemi

SGB.net

Harcama Yönetimi

Stratejik

Planlama

Taşınır Mal Yönetimi

Performans

Programı

Performans Bütçe

PLANLAMA

UYGULAMA

Alacak Takip

Mali Planlar

ve Raporlar

Ödenek Gönderme

Faaliyet

Raporları

Performans

Raporları

İZLEME

DEĞERLENDİRME

DENETİM

KONTROL

Faaliyet

Raporları

Ön Mali

Kontrol

Mali Raporlar

İç Kontrol

Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama

Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi

Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği

Diğer idarelere yaygınlaştırma

Devredilen kurum sayısı : 84

Kurulumu yapılan idare sayısı : 78

Kullanan idare sayısı : 50

Yönetim Bilgi Sistemi

Mevcut Durum

15


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

 • Stratejik Yönetim

 • İç Kontrol

 • Yönetim Bilgi Sistemi

 • Ekonomik Analiz


Ekonomik analiz

Ekonomik Analiz

 • Ekonomik gelişmelerin günlük olarak izlenip, analiz ve değerlendirilmesi kapsamında;

 • Günlük Piyasa Bilgileri (Günlük)

 • Güncel Ekonomik Gelişmeler (veri açıklandıkça)

 • Temel Ekonomik Göstergeler (veri açıklandıkça)

 • Küresel Ekonomik Gelişmeler (her salı)

 • Makroekonomik Görünüm Raporu (aylık)

 • Ekonomik Veriler Kitapçığı (aylık)

  hazırlanarak üst yönetime sunulmaktadır.


Ekonomik analiz1

Ekonomik Analiz

 • 5018 sayılı Kanunun 18’inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının  görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Yıllık Ekonomik Rapor hazırlanmakta ve Tasarı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmaktadır.


Ekonomik analiz2

Ekonomik Analiz

 • Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinleri ve sunumları

 • Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmaları


Maliye sgb olarak ne yap yoruz

Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

BAKANLIK KÜTÜPHANESİ

 • Maliye Bakanlığı Kütüphanesi SGB’ye bağlı olarak hizmet vermekte olup müracaat eden okuyucuların kitap ve dergi talepleri karşılanmaktadır.

 • Bakanlığımız kütüphanesinde 2010 yılı itibarıyla 18.249 adet kitap ve 230 adet çeşitli süreli yayın mevcut olup abone olunan dergi sayısı 15 adettir.


Projelerimiz

Projelerimiz

 • Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi Projesi

  • AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA)

  • Amaç: Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi

  • Proje Ortakları: Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri

 • Matra Projesi

  • Amaç:İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek

  • Yürütücü Ortak: Hollanda Maliye Bakanlığı

  • Proje Ortakları: TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı

21


T c maliye bakanl strateji geli tirme ba kanl 14 aral k 2010

Teşekkürler…


 • Login