edukacja artystyczna i kulturalna
Download
Skip this Video
Download Presentation
EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA. W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE NA III I IV ETAPIE EDUKACYJNYM. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA' - kioko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacja artystyczna i kulturalna

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA

W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

edukacja wczesnoszkolna1
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 • Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby.
 • Wypowiadanie się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Ilustrowanie scen i sytuacji inspirowanych wyobraźnia, opowiadaniem, muzyka…
 • Wykonywanie prostych rekwizytów (do spektakli),
 • Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuki.
edukacja wczesnoszkolna wymagania szczeg owe
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAWYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 • W ZAKRESIE PERCEPCJI SZTUKI:
 • określanie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją, uczestniczenie w życiu kulturalnym szkolnym i lokalnym,
 • Korzystanie z przekazów medialnych, stosowanie ich wytworów w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).
edukacja wczesnoszkolna wymagania szczeg owe1
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAWYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 • W ZAKRESIE EKSPRESJI PRZEZ SZTUKĘ:
 • podejmuje działalność twórczą,
 • realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianie kultury w środowisku szkolnym.
edukacja wczesnoszkolna wymagania szczeg owe2
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAWYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 • W ZAKRESIE RECEPCJI SZTUKI:
 • rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,
 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne (stosując podstawową terminologię).
ii etap edukacyjny
II ETAP EDUKACYJNY

KLASY IV - VI

odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

UCZEŃ:

 • określa swoją przynależność kulturową przez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska,
 • Korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).
tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk
TWORZENIE WYPOWIEDZI – EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ
 • podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografia, film),
 • realizuje proste w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianie kultury w środowisku szkolnym (stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).
analiza i interpretacja tekst w kultury recepcja sztuki
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI
 • rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach medialnych (telewizja, Internet),
 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (stosując podstawową terminologię z zakresu tych dziedzin).
warunki realizacji
WARUNKI REALIZACJI
 • Nauczyciel powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz przygotowywać ich do uczestnictwa w kulturze.
 • Szkoła powinna stworzyć możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze, wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą.
odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji1
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • UCZEŃ:
 • Uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodowa, szanując jednocześnie odrębność innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne).
odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji2
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • UCZEŃ:
 • Korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności (respektuje zasady prawa autorskiego dotyczące ochrony własności intelektualnej).
tworzenie wypowiedzi ekspresja przez sztuk1
TWORZENIE WYPOWIEDZI – EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ
 • UCZEŃ:
 • Podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej)
 • Realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych,

w tym służące przekazywaniu informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze społeczności szkolnej i lokalnej.

analiza i interpretacja tekst w kultury recepcja sztuki1
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI
 • UCZEŃ:
 • rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je

w odpowiednim porządku chronologicznym

i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania.

 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze, a także opisuje związki zachodzące między nimi (posługując się terminologią).
warunki realizacji1
WARUNKI REALIZACJI
 • Szkoła powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza nią oraz stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości i do upowszechniania kultury artystycznej.
iv etap edukacyjny
IV ETAP EDUKACYJNY

WIEDZA O KULTURZE

ZAKRES PODSTAWOWY

odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji3
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • UCZEŃ:
 • Zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki między nimi;
 • Wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową,…)
odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji4
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • UCZEŃ:

analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawową wiedzą o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki.

analizuje film lub spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;

Charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowisko);

odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji5
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • UCZEŃ:
 • wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, obraz malarski, fotografia, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia),
 • wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia)
odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji6
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • UCZEŃ:
 • wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo, animacja);
 • lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród),
 • samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach.
tworzenie wypowiedzi
TWORZENIE WYPOWIEDZI

UCZEŃ wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki);

 • wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium);
 • przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum, strona WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury współczesnej;
tworzenie wypowiedzi1
TWORZENIE WYPOWIEDZI
 • bierze aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych, animacyjnych, społecznych i innych (wystawa, happening, przedstawienie szkolne, gazetka szkolna, kulturalna akcja charytatywna);
 • organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotkanie z twórcą kultury, przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub regionalnej);
 • określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w dyskusji;
 • dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa
analiza i interpretacja tekst w kultury
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
 • odróżnia pojęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury rozumianej jako całokształt dorobku ludzkości,
 • ze zrozumieniem używa określeń: kulturowy i kulturalny;
 • rozróżnienie, o którym mowa w pkt 1, stosuje w interpretacji wytworów kultury;
 • odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);
analiza i interpretacja tekst w kultury1
ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY
 • interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle, podwórko, miasto, kościół, stadion piłkarski);
 • dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało;
 • posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych;
 • wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europejską, ujawniające się w konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury.
warunki realizacji2
WARUNKI REALIZACJI

Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki

jako wytworu kultury rozumianej

w sposób całościowy, interpretowanego

w ujęciu komunikacyjnym

i z perspektywy „użytkownika” kultury.

iv etap edukacyjny1
IV ETAP EDUKACYJNY

HISTORIA SZTUKI

POZIOM ROZSZERZONY

odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji7
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

UCZEŃ samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach;

 • śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach;
 • rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej;
 • przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;
odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji8
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, rozpoznać najsłynniejsze z nich oraz określić w przybliżeniu czas ich powstania;
 • identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych

i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej

charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego);

odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji9
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (muzea, galerie, kościoły, miasta);
 • zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali;
 • wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom;
odbi r wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji10
ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI
 • zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki;
 • zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć po atrybutach i sposobach przedstawień;
 • potrafi wskazać funkcję dzieła i określić, jaki wpływ ma ona na jego kształt.
tworzenie wypowiedzi2
TWORZENIE WYPOWIEDZI
 • porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów;
 • rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego źródło ikonograficzne;
tworzenie wypowiedzi3
TWORZENIE WYPOWIEDZI
 • formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł;
 • potrafi przeprowadzić analizę ikonograficzną dzieła, posługując się słownikami symboli;
 • poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce.
tworzenie wypowiedzi4
TWORZENIE WYPOWIEDZI
 • dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura;

w malarstwie: kompozycja, kolor, światło cień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową;

tworzenie wypowiedzi5
TWORZENIE WYPOWIEDZI
 • analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do nich odnieść, formułując własne zdania;
 • potrafi oddzielić faktografię od autorskiej interpretacji i analizy w publikacjach z zakresu historii sztuki.
zaj cia plastyczne
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Ważną rolę dla osiągnięcia celów założonych dla edukacji plastycznej mogą na III etapie edukacji pełnić zajęcia plastyczne. Mogą one być realizowane w trybie cotygodniowych spotkań w połączeniu

z ewentualnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Zajęcia te powinny stać się podstawą uczestnictwa uczniów w upowszechnianiu kultury we własnej społeczności lokalnej, jak i przygotowania

planu współpracy między szkołami i ich uczniami na rzecz uczestnictwa

w kulturze.

zaj cia plastyczne1
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • W ramach tych zajęć szkoła powinna stwarzać uczniom możliwości realizacji projektów, w postaci:
 • publikacji, służących kulturotwórczej refleksji (na podstawie wybranych przykładów wytworów sztuk plastycznych i wydarzeń w sferze sztuk wizualnych, w korelacji z zagadnieniami z języka polskiego i historii),
 • animacji, służącej popularyzacji sztuki w społeczności szkolnej, na podstawie dobrze dobranych przykładów, dzieł stanowiących o dziedzictwie kultury i zjawisk artystycznych decydujących o sztuce współczesnej.
ad