SOVATEK-SÄÄTIÖ - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 24

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOVATEK-SÄÄTIÖ. Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Työvalmennussäätiö Tekevän sulautuminen yhdeksi uudeksi säätiöksi vuonna 2010. SOVATEK-SÄÄTIÖ. S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu V almennuspalvelu A siantuntijapalvelu T erveydenhuoltopalvelu, tekninen palvelu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SOVATEK-SÄÄTIÖ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sovatek s ti l.jpg

SOVATEK-SÄÄTIÖ

Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Työvalmennussäätiö Tekevän sulautuminen yhdeksi uudeksi säätiöksi vuonna 2010.


Sovatek s ti3 l.jpg

SOVATEK-SÄÄTIÖ

Sosiaalipalvelu

Osallistaminen, ohjauspalvelu

Valmennuspalvelu

Asiantuntijapalvelu

Terveydenhuoltopalvelu, tekninen palvelu

Erityispalvelu

Kuntoutuspalvelu


Sovatek s ti4 l.jpg

SOVATEK-SÄÄTIÖ

 • Sosiaali-, valmennus-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen yhteistoimintasäätiö.

 • Yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon.

 • Järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen


Perustajayhteis t l.jpg

Julkinen sektori

Jyväskylän kaupunki,

Joensuun kaupunki, Muuramen kunta, Laukaan kunta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Paikalliset järjestöt

Jyväskylän katulähetys ry, Väentupa ry, Jyväskylän A-kilta ry, Vaajakosken Suvanto ry, Kuiville Pyrkivien Tuki ry, Jyvälän Setlementti ry ja Jyväskylän Mielenterveysseura ry.

Valtakunnalliset järjestöt

A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Invalidiliitto, Kuurojen Liitto ry, Kirkkopalvelut ry, Vapaan Alkoholistihuollon kannatusyhdistys, Youth Against Drugs ry sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Perustajayhteisöt


Hallinnolliset elimet l.jpg

Hallinnolliset elimet

 • Valtuuskunta 20-40 jäsentä (perustajayhteisöistä 21)

  • toimikausi 4 vuotta

 • Hallitus 8-12 jäsentä

  • Toimikausi 2 vuotta

 • Enemmistö järjestöistä


Valtuuskunta 1 l.jpg

Valtuuskunta (1)

 • Säätiön valtuuskunnan tarkoituksena on valvoa ja ohjata säätiön toimintaa sekä käyttää päätäntävaltaa näissä säännöissä erikseen mainituissa asioissa.

 • Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta ja voi kokoontua ylimääräisesti.

  • Ensimmäinen kokous pidettiin 8.6.2010


Valtuuskunta 2 l.jpg

Valtuuskunta (2)

 • 21 perustajayhteisöjen nimeämää edustajaa

 • Valtuuskunta voi valita kokouksessaan tarpeellisen määrän valtuuskunnan muita jäseniä.

 • Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ajaksi.

 • Lisäksi valtuuskunta vahvistaa hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen toimikauden vaihtuessa sen puheenjohtajan, jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.


Hallitus 1 l.jpg

Hallitus (1)

 • Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

 • Hallituksen tulee vuosittain laatia säätiön talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja tilinpäätös ja saattaa ne valtuuskunnan vahvistettaviksi sekä valmistella muut valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat.

 • Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka johtaa säätiön hallintoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.


Hallitus 2 l.jpg

Hallitus (2)

 • Hallituksessa järjestöjäsenillä enemmistö

 • Järjestöistä sekä valtakunnallinen että paikallinen edustus

 • Valtuuskunta valitsi hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 8.6.2010

 • Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin muutoshohtaja Risto Kortelainen Jyväskylän kaupungista

 • Hallituksen ensimmäinen kokous 26.8.2010


Hallitus 3 l.jpg

Hallitus (3)


S ti n tarkoitus 1 l.jpg

Säätiön tarkoitus(1)

 • Ehkäistä syrjäytymistä, auttaa yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevia ja tukea sekä parantaa heidän tilannettaan.

 • Ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia sekä edistää työtoimintaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi, kuntouttamiseksi ja kouluttamiseksi.


S ti n tarkoitus 2 l.jpg

Säätiön tarkoitus(2)

 • Tuottaa muussa kuin liiketaloudellisessa mielessä palveluja julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä yksityishenkilöille.

 • Tehdä yhteistyötä näiden kanssa ja osallistua yhteisiin kehittämishankkeisiin.

 • Tuottaa asiantuntijapalveluita.

 • Harjoittaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus-, valistus- ym. toimintaa.


Perusp oma 1 l.jpg

Peruspääoma(1)

 • Säätiön omaisuus muodostuu TyövalmennussäätiöTekevän ja Jyväskylän Seudun päihdepalvelusäätiönsulautumisen seurauksena perustettavalle säätiöllesiirtyneestä omaisuudesta.

 • Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia jatestamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.


Perusp oma 2 l.jpg

Peruspääoma(2)

 • Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita jaarvopapereita sekä olla jäsenenä yhteisöissä ja organisaatioissa jotka edistävät säätiöntarkoituksen toteutumista. Säätiö voi olla myösosakkaana säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä palveluita tuottavissa yhtiöissä.


Sulautuminen 1 l.jpg

Sulautuminen (1)

 • Sulautuminen tapahtuu säätiölain 17 a § 1 momentin ja 17 c §:n mukaisesti.

 • Säätiöiden valtuuskunnat hyväksyivät säätiöiden sulautumisen valtuuskuntien kokouksissa 18.11.2009.

 • Kaikki nykyiset perustajayhteisöt liittyvät mukaan uuteen säätiöön. Uusina Joensuun kaupunki ja Kriminaalihuollon tukisäätiö

 • Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sulautumisen ja SOVATEK-SÄÄTIÖN säännöt tammikuussa. Nyt sulautumissopimuksen täytäntöönpanolle saatiin tuomioistuimen lupa 14.7.2010.

 • Hallitus vastaanottaa sulautuvien säätiöiden varat ja velat sekä allekirjoittaa rekisteröinti-ilmoituksen 26.8.2010


Sulautuminen 2 l.jpg

Sulautuminen (2)

 • Nykyisten säätiöiden hallitusten jäsenten ja varajäsenten kokous pidettiin 5.5.2010, jossa muotoilltiin esitys valtuuskunnalle hallituspaikkojen jakaantumisesta

 • Perustajayhteisöt nimesivät edustajansa valtuuskuntaan, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 8.6.2010

  • Valtuuskunta valitsikeskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse Murron (Kriminaalihuollon tukisäätiö) ja varapuheenjohtajaksi Pia Nyman (Jyväskylän kaupunki) toimikautensa ajaksi.

  • Valtuuskunta valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Risto Kortelaisen (Jyväskylän kaupunki) ja 10 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

 • Hallitus allekirjoittaa rekisteri-ilmoituksen ja vastaanottaa säätiön varat ja velat sekä valitsee toimitusjohtajan.


Sulautuminen 3 l.jpg

Sulautuminen(3)

 • Sulautumista valmistellaan operatiivisella ja toiminnallisella tasolla yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa

  • Uusia SOVATEK -palveluja ja -toimintatapoja jo käynnissä

 • Käynnistetty neuvotteluja toiminnallisesta ja alueellisesta laajentumisesta

 • Sulautumista pidetään sidosryhmiltä saatujen palautteiden perusteella innovatiivisena, rohkeana ja esimerkillisenä uudistuksena.


Sovatek s ti19 l.jpg

SOVATEK-SÄÄTIÖ

Säätiöiden TA 2010 jakautuminen

 • TA 2010 noin 8 MEUR

 • Kokonaistuotto 8,14 MEUR (TP 09)

  • omavaraisuusaste 44 %

   (ei pitkäaikaista velkaa)

  • maksuvalmius 1,44 (vaihto-ja rahoitusom./lyh.aik.velka)

 • Työsuhteessa

  noin 330 henkilöä

  • toimihenkilöitä 120

  • palkkatukiperusteiset 180

  • työosuusrahalla 30


Palvelutoiminta l.jpg

Palvelutoiminta

 • Päihde-, mielenterveys- ja työvalmennuspalvelujen tuottaminen asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan

 • Palveluja voidaan tarjota samanaikaisesti yhden oven periaatteella

 • Yhdistämällä palveluja ja kehittämällä uusia palvelukonsepteja voidaan luota uusia toimintatapoja ja -malleja


J rjest l ht inen toiminta l.jpg

Järjestölähtöinen toiminta

Järjestölähtöisen toiminnan ideologia ja

toiminta-ajatus

 • Tekoja ja toimintaa

  • ”Säätiö edistää ja tukee yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sellaista toimintaa joka luo puitteita ja ihmisarvoa henkilöille, joilla sitä ei ole, se on uhattuna tai joilla se on vähentynyt syystä tai toisesta.”


J rjest l ht inen toiminta22 l.jpg

Järjestölähtöinen toiminta

 • Toimintamuodot:

  • Vaikuttamistoiminta

   • Asiakkaiden oikeuksien ja tarpeiden esille nostaminen ja ylläpitäminen

   • Asiantuntijoina toimiminen erilaisissa työryhmissä ja foorumeissa

  • Hyvinvoinnin edistäminen

   • Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

   • Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen

  • Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta

   • Vapaaehtoisten ja vertaistukihenkilöiden/toimijoiden (ammatillinen) ohjaus ja tuki

   • Vertaistuen ja –ryhmien kehittäminen sekä toimintaedellytysten tarjoaminen ja tukeminen (ammatillinen ohjaus)

   • Vertaistuen, kokemusasiantuntemuksen ja ammatillisesti tuotettujen kuntoutumispalvelujen verkottuminen ja yhteistoiminnallisen rakenteen ylläpitäminen

   • Kokemusasiantuntijat mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja hallinnollisissa elimissä

  • Uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen

   • Hankkeet ja projektit


Asiakkaista l.jpg

Asiakkaista

 • Päihdepalvelusäätiön palveluissa käy vuosittain n. 1500 asiakasta, joista kolmannes on uusia ja noin puolet työttömänä. Asiakaskontakteista kertyy

  • 5000 hoitovuorokautta

  • 16 000 avohoitokäyntiä.

 • Tekevällä on vuodessa n. 600 eri asiakasta, joiden valmennuksesta muodostuu 46 000 valmennuspäivää.

 • Työttömiä työnhakijoita oli Jyväskylän seudulla syyskuussa 2009 yhteensä

  9971, heistä 1625 oli pitkäaikaistyöttömiä. Työttömien määrä on 1654 henkilöä enemmän kuin syyskuussa 2008.

 • Valtakunnallisen päihdetapauslaskennan (2007) mukaan asiakkaat ovat huono-osaisia, joista

  • ansiotyössä on ainoastaan 12 %

  • työttömänä on kolmannes

  • samanaikainen mielenterveyden häiriö on 48 %:lla.


 • Login