SISTEM MAKLUMAT - PowerPoint PPT Presentation

Sistem maklumat
Download
1 / 19

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SISTEM MAKLUMAT. 6.1 Konsep Sistem Maklumat. DEFINISI. DATA. Fakta asas dalam pelbagai bentuk ( teks , nombor , imej , bunyi ) yang belum diproses. MAKLUMAT. Data yang telah diproses menjadi makna tertentu yang berguna kepada pengguna tertentu . DEFINISI. SISTEM MAKLUMAT.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SISTEM MAKLUMAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistem maklumat

SISTEM MAKLUMAT

6.1 KonsepSistemMaklumat


Definisi

DEFINISI

DATA

Faktaasasdalampelbagaibentuk(teks, nombor, imej, bunyi) yang belumdiproses

MAKLUMAT

Data yang telahdiprosesmenjadimaknatertentu yang bergunakepadapenggunatertentu.


Definisi1

DEFINISI

SISTEM MAKLUMAT

Koleksiperkakasan, perisian, data, manusiadanproseduryang mengumpuldanmemproses data danmembekalkanmaklumat


Kegunaan sistem maklumat dalam pelbagai bidang

KEGUNAAN SISTEM MAKLUMAT DALAM PELBAGAI BIDANG


Komponen sistem maklumat

KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • DATA

 • PROSEDUR

 • PERISIAN

 • MANUSIA

 • PERKAKASAN


Komponen sistem maklumat1

KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • DATA

 • Faktaasasdalampelbagaibentuk(teks, nombor, imej, bunyi) yang belumdiproses

 • Data yang telahdiprosesmenjadimaksud yang bermaknadipanggilmaklumat.


Komponen sistem maklumat2

KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • PERISIAN

 • Perisianmenyediakanarahanuntukmemberitahukomputerapa yang perludilakukandanbagaimanauntukmelakukannya.

 • Tujuanperisanadalahuntukmenukar data kepadamaklumat.


Komponen sistem maklumat3

KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • PERKAKASAN

 • Peralatan yang digunakanuntuk

 • memproses data menjadimaklumat.

 • Perkaksandikawalolehperisian.


Komponen sistem maklumat4

KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • MANUSIA

 • Sesiapasahaja yang menggunakansistemkomputeratau yang menguruskanmaklumat.

 • Contoh: orang yang menjanamaklumatpelanggan, pelajar, akauntan, pengurusjualan.


Komponen sistem maklumat5

KOMPONEN SISTEM MAKLUMAT

 • PROSEDUR

 • Arahanpengendalian yang menerangkankepadapenggunabagaimanauntukuntukmengendalikandanmenguruskansistemmaklumat.


Jenis jenis sistem maklumat

JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

1

2

3

4

5


Jenis jenis sistem maklumat1

JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

 • SistemPengurusanMaklumat (MIS)

1

 • SistemPemprosesanUrusNiaga (TPS)

 • Sistemyang menghasilkanlaporan standard dalambentukstrukturringkas.

 • MIS ringkaskan data danpaparkandalambentuklaporan.

2

Rekod data

 • Sistemyang membantuorganisasimemantauoperasihariandanmerekodkannyakedalampangkalan data (database)

 • Contoh: bayarangaji, jualan.


Jenis jenis sistem maklumat2

JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

3

Analisis data

 • Sistem yang menganalisis data perniagaandanmempersembahkannyasupayakeputusanperniagaandapatdibuatdenganmudah.

 • SistemSokonganPengurusan (DSS)

4

 • SistemPakar (ES) / KepintaranBuatan (AI)

 • Sistem yang membuatkeputusanataumenyelesaikanmasalahdalambidangtertentudenganmenggunakanpengetahuandankaedahanalitik yang ditetapkanolehpakar.


Jenis jenis sistem maklumat3

JENIS-JENIS SISTEM MAKLUMAT

5

 • Sistem yang menyediakanmaklumatstrategikyang disesuaikandengankehendakpengurusanatasan.

 • EIS adalahinteraktif MIS yang digabungkandengan DSS dan AI.

 • Direkabentuksupayamudahdigunakan (mesrapengguna).

 • SistemMaklumatEksekutif (EIS)

Untukbacaanlanjut

http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system


Hierarki data

HIERARKI DATA

Kecil

ke

besar


Hierarki data1

 • bit

HIERARKI DATA

 • bait

 • Digit binariyang merangkumi digit 0 dan 1

 • Nilaimaklumat paling kecil yang bolehdisimpanolehkomputer.

 • Bait = 8 bit

 • Merangkumi 1 aksarasepertihuruf, nombordansimbol.


Hierarki data2

HIERARKI DATA

 • Medan

 • Sekumpulanaksara yang salaingberkaitan yang disusunmenjadisatuperkataanlengkapsepertinama.

 • Rekod

 • Sekumpulanmedan (field) yang salingberkaitan.

 • Setiaprekoddiwakiliolehbaris (row) dalamjadual.


Hierarki data3

HIERARKI DATA

 • Sekumpulanrekod yang berkaitan.

 • Contoh: rekodpelajar, rekodkehadiran.

 • Fail

 • Pangkalan Data

 • Sekumpulan fail yang berkaitan.


Hierarki data4

HIERARKI DATA

 • Medan (atribut)

 • Rekod (baris)

Fail/jadual


 • Login