Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse - PowerPoint PPT Presentation

Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse
Download
1 / 27

  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse. Siv.ing. Steinar Amlo. Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for? Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? Er beskrivelsene klare nok? Hvordan kartlegge det vi ikke ser? Eksempel på beskrivelser

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse

Siv.ing. Steinar Amlo


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?

Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde?

Er beskrivelsene klare nok?

Hvordan kartlegge det vi ikke ser?

Eksempel på beskrivelser

Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?


Nytteverdien av milj saneringsbeskrivelsen forutsetter

Nytteverdien avmiljøsaneringsbeskrivelsen forutsetter

at man faktisk leser den


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Selger/kjøper/leier av en eiendom

Eier (rehabilitere eller rive ?) (tilstandsanalyse)

Byggherre (input til byggeprosess)

Rådgiver (underlag til anbudsgrunnlaget)

Entreprenør (ved riving/rehab.)

Kommunen (byggesaksbehandling, kontroll)

Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?


Hva b r milj saneringsbeskrivelsen inneholde avfallsforskriften 15 5

Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde?Avfallsforskriften §15-5

hvem kartleggingen er utført av

dato for kartleggingen

resultatet av representative materialprøver og analyser


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type

plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet

hvor det farlige avfallet er planlagt levert

alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell

byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.


Er beskrivelsene klare nok

Er beskrivelsene klare nok?

Tja….

”Ut fra byggeår kan bygningen tenkes å inneholde……”

Upresis lokaliserings- og mengdeangivelse


Hvordan kartlegge det vi ikke ser

Hvordan kartleggedet vi ikke ser ?

Skjulte forekomster avdekkes ved å åpne konstruksjonen.


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

  • Kunnskap om:

    • byggeår

    • byggemåte

  • => Mistanke om skjult miljøfarlig stoff


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Asbestplater bak stålplater


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Enkelte forekomster er utilgjengelige før riving:

For eksempel XPS-plater under betonggulv på grunn.

Da må vi forutsette at XPS-plater finnes og at de inneholder HKFK og BFH. Riveentreprenør må evt. ta prøve.


Det er ikke alltid total konomisk eller praktisk riktig ta en materialpr ve

Det er ikke alltidtotaløkonomisk eller praktisk ”riktig”å ta en materialprøve:

Mange forskjellige typer av samme stoff

Svært liten mengde av bygningsdelen

Bygningsdelen har lav vekt

=> Beskrive at bygningsdelen inneholder det miljøfarlige stoffet den kan inneholde


Forenklet milj sanerings beskrivelse

Forenkletmiljøsanerings-beskrivelse

Kun for boliger og fritids-bebyggelse opp til 400 m2

Eksempler på bakgrunn av hva man normalt kan finne i eneboliger

Bør oppdateres med ny kunnskap

Fanger ikke opp spesielle forhold


Norconsults mal

Norconsults mal

Sammendrag

Innledning, bygnings-beskrivelse, tiltaksbeskrivelse

Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer

Kartlegging og materialprøvetaking


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Avdekkede forekomster (hva vi har funnet)

Miljøsaneringsbeskrivelse (hvordan sanere/fjerne)

Konklusjon

Vedlegg 1Analyseresultater materialprøver

Vedlegg 2Skisser over avmerkede forekomster

Vedlegg 3Fotos av en del av de avdekkede

forekomstene


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Vedlegg:

Aktuelle forekomster, bilder med litt tekst


Hjellnes consults mal

Hjellnes Consults mal

Sammendrag

Prosessen med miljøkartlegging og -sanering

Funn av miljøfarlige stoffer

VEDLEGG

Befaringsrapport

Miljøsaneringsveiledning

Anbudsspesifikasjon

Erfaringstall

Analyserapporter


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Angivelse av funn på skisse for hver etasje

Forskjellig farge for forskjellig stoff


Veolia milj entrepren r

Veolia Miljø Entreprenør

Skriver om stoffet, forekomstene og hvordan saneringen skal utføres i ett

Saneringsskjemaer (for alle viktige forekomster)


Hvordan kan beskrivelsene bli bedre

Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?

Opplæring (kurs avholdes bl.a. av MEF, RIF, Norsas m.fl.)

Kommunene må tørre å avvise ufullstendige/ dårlige beskrivelser

Miljøsaneringsbeskrivelsen må inneholde:

Klare angivelser (kulepunkter ?)

Angi mengder (m2, lm, stk, tonn)

Avmerke forekomster på tegning/skisse

Samletabell

Saneringsråd

Hvis lavkontaminerte masser, så skriv det


  • Login