Prezentace v sledk
Download
1 / 19

Prezentace výsledků - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prezentace výsledků. Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR a Analýza mediálního obrazu tématu AEO. 14. 5. 2014. Agenda. Cíle projektu Přístup k realizaci projektu Představení výsledků dotazníkového šetření Představení výsledků analýzy mediálního obrazu. Cíle projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Prezentace výsledků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentace v sledk

Prezentace vsledk

Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R

a Analza medilnho obrazu tmatu AEO

14. 5. 2014


Agenda

Agenda

 • Cle projektu

 • Pstup k realizaci projektu

 • Pedstaven vsledk dotaznkovho eten

 • Pedstaven vsledk analzy medilnho obrazu

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


C le projektu

Cle projektu

 • Zjistit, jak dritel osvden AEO vnmaj tento status.

 • Zjistit, jak jsou dritel osvden AEO spokojeni s zenm, kter souvis sudlovnm osvden.

 • Zjistit, jak dritel osvden AEO vnmaj v souasn dob poskytovan benefity vyplvajc z postaven dritele AEO.

 • Zjistit, jak dal, dnes nerealizovan benefity by dritel oekvali vzhledem k nkladm, kter pro zskn osvden vynaloili.

 • Vyhodnotit vskyt tmatu AEO v mdich a hodnotov ladn pspvk.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


P stup k realizaci projektu

Pstup k realizaci projektu

Dotaznkov eten

14. 1. 2014

28. 2. 2014

31. 3. 2014

3. 2. 2014

 • Vstup:

 • Anonymn vyhodnocen dotaznkovho eten

 • Zvren prezentace vsledk eten

Analza medilnho obrazu

14. 1. 2014

31. 3. 2014

 • Vstup:

 • Analza medilnho obrazu tmatu AEO

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Po et respondent dotazn kov ho et en

Poet respondent dotaznkovho eten

Dritel osvden AEO:

Celkem 95 dritel ze 124 oslovench (71 % spnost)

adatel o osvden AEO:

Celkem 5 adatel z 24 oslovench (21 % spnost)

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Zdroje informac o osv d en aeo

Zdroje informac o osvden AEO

Dritel

adatel

 • Vem respondentm zkategorie adatel bylo jasn, o jak typ osvden maj dat.

 • 96 % dritel bylo jasn, o jak typ osvden maj dat.

 • Minoritn st dritel nevdla, e splnn poadavk na zskn osvden, zejmna voblasti bezpenosti azabezpeen, bude tak nron.

 • Nkterm dritelm byla problematika AEO jasn a po absolvovn kolen.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Konzultace s pracovn ky celn spr vy p ed pod n m dosti

Konzultace spracovnky celn sprvy ped podnm dosti

 • Konzultaci vyuilo 70 % dritel a 60 % adatel

 • Oblasti konzultace:

  • Bezpenost azabezpeen;

  • Druh osvden, rozsah, reimy, vhody auplatnitelnost vpraxi;

  • Samohodnotc dotaznk.

Vtina dritel a vichni respondenti hodnot konzultaci jako pnosnou.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Zp sob zaji ov n agendy aeo

Zpsob zajiovn agendy AEO

 • Souasn zpsob zajiovn agendy AEO vrmci jednoho msta vR (Celn ad pro Jihoesk kraj veskch Budjovicch) vyhovuje 81 % dritel a vem adatelm.

 • 18 % dritel by pivtalo zajiovn agendy AEO vrmci kadho celnho adu.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


D vod pro pod n dosti o vyd n osv d en aeo

Dvod pro podn dosti o vydn osvden AEO

Dritel

adatel

 • Vce ne polovina respondent uvedla vce ne jeden dvod pro podn osvden AEO.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


D lka trv n zpracov n dosti o vyd n osv d en aeo

Dlka trvn zpracovn dosti o vydn osvden AEO

Dritel

adatel

Prmrn dlka zpracovn dosti o vydn osvden byla piblin 71 dn u adatel, 73 dn u dritel osvden AEO.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


N ro nost p pravy podklad pro zen o vyd n osv d en aeo

Nronost ppravy podklad pro zen o vydn osvden AEO

 • Vysok zt pro zainteresovan pracovnky;

 • Vysok asov nronost;

 • K naruen standardnho provozu spolenosti vedla pouze ve vjimench ppadech;

 • Nepedstavovala finann zt.

Dritel

adatel

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


N ro nost zen o vyd n osv d en aeo

Nronost zen o vydn osvden AEO

Dritel

adatel

 • Nron zasovho hlediska pouze pro dritele, nikoliv pro adatele;

 • Nenron z hlediska nasazen lidskch zdroj;

 • Provovn jednotlivch kritri stanovench pro vydn osvden AEO v sdle/provozovn spolenosti nenaruilo podstatnm zpsobem provoz spolenosti.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


V hody spojen s certifikac aeo uplat ovan respondenty p m v hody x nep m v hody

Vhody spojen scertifikac AEO uplatovan respondenty (pm vhody x nepm vhody)

adatel

Nejastji vyuvanmi vhodami vyplvajcmi zpostaven AEO jsou nsledujc:

 • Snadnj pstup k celnm zjednoduenm dle lnku 14b odst. 1 NK . 2454/93 (pm vhoda vyplvajc zlegislativy);

 • levy ve vztahu kfyzickm adokladovm kontrolm (pm vhoda vyplvajc zlegislativy);

 • Uznn jako spolehliv abezpen obchodn partner (nepm vhoda);

 • Lep vztahy s celnmi orgny (nepm vhoda);

 • Vzjemn uznvn osvden AEO v jinm lenskm stt EU (nepm vhoda).

Dritel

Nejastji vyuvanmi vhodami vyplvajcmi zpostaven AEO by v ppad zskn osvden byly:

 • Snadnj pstup k celnm zjednoduenm dle lnku 14b odst. 1 NK . 2454/93 (pm vhoda vyplvajc zlegislativy);

 • levy ve vztahu k fyzickm a dokladovm kontrolm (pm vhoda);

 • Monost snenho potu dat v souhrnnm celnm prohlen dle lnku 14 b odst. 1 NK 2454/93 (pm vhoda);

 • Uznn jako spolehliv a bezpen obchodn partner (nepm vhoda);

 • Vzjemn uznvn osvden AEO v jinm lenskm stt EU, USA, Japonsko (nepm vhoda);

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Zku enosti s uplat ov n m osv d en aeo v jin ch st tech

Zkuenosti suplatovnm osvden AEO vjinch sttech

 • Nem hodn dritel;

 • Uplatovn AEO vjinm lenskm stt EU (31 %);

 • Uplatovn AEO vUSA (15 %) avJaponsku (11 %);

 • Pozitivn zkuenosti.

Dritel

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Prezentace v sledk

Zlepen pozice na trhu vrmci obchodn innosti ave vztahu kobchodnm partnerm po udlen osvden AEO

 • Vce ne polovina dritel (56 %) zaznamenala po zskn certifikace AEO zlepen pozice na trhu.

 • Obecn lze ci, e velk st respondent oekvala dky certifikaci AEO vraznj zlepen obchodn pozice, ne kjakmu ve skutenosti dolo. Dvodem nedostatenho zlepen postaven na trhu azlepen konkurenceschopnosti je zejmna nzk informovanost apovdom o AEO mezi obchodn veejnost.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Vn m n erp n st vaj c ch v hod plynouc ch z osv d en aeo

Vnmn erpn stvajcch vhod plynoucch zosvden AEO

 • 88 % dritel nezaznamenalo problmy scelnmi ady ve vztahu koprvnn erpat vhody plynouc zosvden AEO.

 • 12 % dritel zaznamenalo nsledujc problmy:

  • Ne vechny celn ady nabzej vhodu pednostnho odbaven;

  • Na vtin C je na "pepkch" pstup k dritelm AEO zcela bn jako ke "standardnm" deklarantm;

  • Neochotn pstup pracovnk celnch ad;

  • Problm s uplatnnm monosti pro msto kontroly i pednostn vyzen fyzick kontroly;

  • Velk asov prodleva ve vyizovn doklad.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Napln n o ek v n

Naplnn oekvn

Dritel AEO:

 • Oekvn 55 % dritel byla naplnn pouze sten.

 • Bez osvden by byla innost spolenosti vrazn sloitj pro 35 % respondent.

 • Pro 10 % respondent nepedstavuj pnosy zskan osvdenm AEO vrazn zjednoduen nebo je tm nevyuvaj.

 • Nkte respondenti pi podn dosti oekvali, e osvden bude znmkou kvality firmy abude nutn kdovozu ze tetch zem, jak bylo uvedeno vprvnch informanch materilech. I kdy tohle nelze aplikovat na firmy s nahodilm dovozem, ale u firem, kde se jedn o hlavn obchodn innost, se jim to jevilo jako smyslupln

  adatel:

 • Vtina adatel AEO (60 %) oekv od udlen osvden AEO v rmci sv obchodn innosti a ve vztahu k obchodnm partnerm zlepen sv pozice na trhu. 40 % respondent uvedlo, e pnosy zskan osvdenm AEO by pro jejich spolenost nepedstavovaly vrazn zjednoduen nebo nepedpokldaj jejich ast vyuit. Dalch 40 % subjekt realizuje svoji innosti bez vnch komplikac i bez osvden AEO. Pouze 1 respondent je pesvden, e bez AEO je innost jeho spolenosti vrazn sloitj.

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


Z jem o roz en v hod vypl vaj c ch z osv d en aeo

Zjem o rozen vhod vyplvajcch zosvden AEO

Dal vhody

 • Rozen zvhodnn na dal zem (vchod Evropy, Asie, Jin Amerika);

 • Vynucen plnohodnotn akceptace i v jinch zemch EU kde tomu tak vpraxi nen;

 • Prioritn apednostn projednn vech celnch zench;

 • Uren kontaktn osoby na C pro dritele AEO;

 • Sdlen informac mezi C tak, aby dritel nemuseli podklady pedkldat duplicitn;

 • Zptn vazba po proveden kontroly podklad;

 • Poradenstv;

 • Zjednoduen azkrcen celnho zen asnen paprov administrativy pi celnm odbavovn;

 • Monost levy v podob zkrcen doby pro povolen vykldky na 0;

 • Aktivn pstup pi sloitjch ppadech adal.

Pozn.: Nkter z navrhovanch vhod jsou ji v souasn dob dritelm AEO poskytovny, nicmn dritel ro zejm nedokou identifikovat (jedn se nap. o vhody poskytovan automaticky bez interakce dritele nap. ni etnost kontrol, podvn vstupnho celnmi prohlen jinm subjektem v nkterch ppadech, existence rizikovch poloek apod.)

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


V sledky anal zy medi ln ho obrazu za obdob 2011 2013

Vsledky analzy medilnho obrazu za obdob 2011 2013

Celkov poet vskyt: 40 lnk v 15 medilnch titulech z toho: 32 v titnch mdich, 8 v elektronickch, 0 v audiovizulnch

Hodnotov ladn pspvk: Pozitivn

Zamen:

 • Na firmy, kter certifikt obdrely.

 • Mezinrodn problematika celnch vztah v rmci EU se vztahem ke tetm zemm.

 • Celn sprva zmiovna velmi okrajov.

Elektronick mdia (8):

 • web Hospodsk komory komora.cz (3)

 • logistika.ihned.cz (2)

 • businessinfo.cz (2)

 • protex.cz (1)

Titn mdia (32):

 • Dopravn noviny (10 lnk)

 • Logistika (10 lnk)

 • Prvn rdce (3)

 • Systmy logistiky (2)

 • Dalch 7 titul (po 1 lnku)

Prezentace vsledk projektu Dotaznkov eten mezi driteli certifiktu AEO v R, a Analza medilnho obrazu tmatu AEO


ad
 • Login