Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz - PowerPoint PPT Presentation

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob
Download
1 / 29

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci Aktuální stav implementace ROS. Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz. Obsah prezentace. Přínosy a obsah ROS Komunikace s ROS Aktuální stav ROS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Konference eGovernment 2011 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@czso.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konference egovernment 2011 ing stanislav palas esk statistick ad stanislav palas czso cz

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné mociAktuální stav implementace ROS

Konference eGovernment 2011

Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

stanislav.palas@czso.cz


Obsah prezentace

Obsah prezentace

 • Přínosy a obsah ROS

 • Komunikace s ROS

 • Aktuální stav ROS

 • Úvodní plnění ROS daty a náběh na reálný provoz

 • Související klíčové aktivity


P nosy registru osob

Přínosy registru osob

 • Dostupné aktuální, ověřené, správné informace o všech osobách (administrativní charakter)

  • Zapsáním do evidence AIS jsou referenční údaje dostupné všem OVM

  • Využívá aktuální údaje o adresách z RUIAN a o fyzických osobách z ROB

  • Ověření existence osoby nebo provozovny

  • Přebírané informace vždy aktuální

  • Urychlení procesu předávání informací mezi OVM

  • Snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů

  • Nutnost legislativního vyladění

 • Využití rozhraní pro komunikace s veřejnou správou – ISDS, CzechPoint


P nosy registru osob1

Přínosy registru osob

 • Zjednodušení procesu přidělování IČO

  • Orgány vydávající oprávnění k činnosti se nemění

  • Přidělování IČO/IČP přímo na místě evidence

 • Bezpečnost

  • Nové identifikátory zamezující zneužití

  • Řízený přístup k údajům

 • Zajištění úplnosti a aktuálnosti statistické populace

  • Zkvalitnění přípravy a realizace statistických zjišťování

  • Zpřesnění statistických údajů

  • Snížení zátěže respondentů


Obsah ros

Obsah ROS

Subjekty vedené v registru

právnické osoby a jejich organizační složky

podnikající fyzické osoby

orgány veřejné moci – organizační složky státu

zahraniční osoby a jejich organizační složky

organizace s mezinárodním prvkem

Referenční údaje

Referenční vazby

Identifikátory (IČO, IČP)

Provozní údaje


Z kladn principy v stavby ros

Základní principy výstavby ROS

Součást soustavy 4 základních registrů veřejné správy

Nadstavba nad agendovými informačními systémy

Vede referenční aktuální údaje o osobách

Využívá nové identifikátory pro fyzické osoby (tzv. AIFO)

Využívá nové identifikátory pro adresy

Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů (agendová místa, správce ROS)

Poskytování informací prostřednictvím informačního systému základních registrů


Komunikace s ros

Komunikace s ROS

ROS

Základní registry

ROB

RÚIAN

RPP

Uživatelé

Správa

ZR

Služby IS ZR – referenční rozhraní

AgendovéIS

ŽR

OR

Ostatní

Rejstříky církví


Komunikace s ros 1

Komunikace s ROS (1)

 • Komunikace pomocí eGON služeb

  • Pro editory (AIS, IAIS)

   • Služby realizující zápis, změnu či výmaz

   • Služby realizující individuální dotazy (vyhledání adresy, obyvatele, osoby)

   • Služby realizující poskytování změn v základních registrech

  • Pro ostatní agendy (OVM – AIS)

   • Služby realizující dotazy ROS

   • Služby realizující poskytování změn v základních registrech


Komunikace s ros 2

Komunikace s ROS (2)

 • Aktuální stav služeb zveřejňován Správou základních registrů na –www.szrcr.cz- v části VÝVOJÁŘI

  • Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR


Edito i ros

Editoři ROS

 • Editor registru – je oprávněn zapisovat referenční údaje do ZR a provádět změny zapsaných referenčních údajů

  • Agendová místa – vedou evidenci osob nebo udělují oprávnění k činnosti v agendových informačních systémech, které slouží k výkonu agendy

  • Správce ROS – správa identifikačních čísel

  • Systém datových schránek

 • Agendová místa – zveřejňováno na -www.czso.cz-

  • Ministerstva, ČNB

  • Úřady (Energetický regulační úřad, Obvodní báňský úřad, ČTÚ, Státní veterinární správa…)

  • Profesní komory (Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská komora ČR,…)

  • Kraje, obce, ORP, Hl.m.Praha


 • Seznam agendov ch m st

  Seznam agendových míst

  Počet agendových míst - 32

  Počet agend - 57


  Seznam agendov ch m st1

  Seznam agendových míst

  Ministerstvo kultury

  Ministerstvo práce a sociálních věcí

  Ministerstvo pro místní rozvoj

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Ministerstvo spravedlnosti

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Ministerstvo vnitra

  Ministerstvo zdravotnictví

  Ministerstvo zemědělství

  Ministerstvo životního prostředí


  Seznam agendov ch m st2

  Seznam agendových míst

  Český báňský úřad

  Český telekomunikační úřad

  Energetický regulační úřad

  Česká národní banka

  Státní veterinární správa

  Úřad pro civilní letectví

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

  Česká advokátní komora

  Česká komora architektů

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

  Exekutorská komora České republiky


  Seznam agendov ch m st3

  Seznam agendových míst

  Komora auditorů České republiky

  Komora daňových poradců České republiky

  Komora patentových zástupců České republiky

  Komora veterinárních lékařů České republiky

  Notářská komora České republiky

  krajské veterinární správy

  krajské úřady

  Magistrát hlavního města Prahy

  obecní úřady

  rejstříkové soudy


  Edito i ros1

  Editoři ROS

  Agendové informační systémy sloužící k evidenci osob při udělování oprávnění k podnikání nebo činnosti – konstitutivní charakter

  Evidence právnických osob

  Unikátní evidence vzniku

  Povinnost nebo možnost zápisu do obchodního rejstříku

  Rozlišení druhu právnické osoby dle právní formy

  Evidence fyzických osob

  Vícenásobná evidence vzniku dle různých právních předpisů

  Možnost zápisu do obchodního rejstříku

  Rozlišení druhu podnikající fyzické osoby dle agendy


  Edito i ros2

  Editoři ROS

  Obecní úřady

  zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  Obce s rozšířenou působností

  Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

  Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.


  Edito i ros3

  Editoři ROS

  Krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy

  Evidence provozovatelů stanic technické kontroly

  Registr zájmových sdružení právnických osob

  Registrace nestátního zdravotnického zařízení

  Evidence příspěvkových organizací komunálních

  Registr svazků obcí


  P ipojen ais k syst mu zr

  Připojení AIS k systému ZR

  • Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (1)

   • Použité technologické řešení dovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR

   • Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace dovoluje připravit efektivní řešení

   • Technické požadavky na AIS

    • připojení na KIVS

    • schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR


  P ipojen ais k syst mu zr1

  Připojení AIS k systému ZR

  • Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (2)

   • Věcné požadavky na AIS

    • Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli

    • Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS

    • Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS

    • Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS

    • Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS


  P ipojen ais k syst mu zr2

  Připojení AIS k systému ZR

  • Přímá komunikace AIS – centrální AIS editoři (3)

   • Obchodní rejstřík

   • Živnostenský rejstřík

   • Česká národní banka

   • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

   • Ministerstvo zemědělství

   • Česká advokátní komora

   • Státní úřad pro kontrolu léčiv

   • Komora veterinárních lékařů ČR


  P ipojen ais k syst mu zr3

  Připojení AIS k systému ZR

  • Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS

   • Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR

   • Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení

   • Určeno pro „malé“ agendy

   • Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend

   • Umožní vést agendu přímo v IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS


  V znamn rozhodnut

  Významné rozhodnutí

  Nařízení vlády pro zajištění zprovoznění soustavy základních registrů přijaté usnesením vlády ČR č. 387 ze dne 25.5. 2011

  1. Etapa - kontroly dat před plněním ZR

  2. Etapa - úvodního plnění ZR

  3. Etapa - testování obsahu ZR velkými uživateli

  4. Etapa - vstupu ZR do reálného provozu


  Aktu ln stav ros

  Aktuální stav ROS

  Dosažení cílového stavu je podmíněno realizací všech projektů ZR

  RUIAN (poskytuje reference na adresy)

  ROS

  ORG (poskytuje AIFO)

  ISZR (poskytuje komunikaci)

  ROB (referenční údaje o fyzických osobách)

  RPP (eviduje oprávněné AIS)


  Aktu ln stav ros1

  Aktuální stav ROS

  Příprava aplikací pro správu a vedení ROS

  Vlastní ROS

  Vstupní část ROS – IAIS

  Ukončen základní pilotní provoz IS ROS

  Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ

  Instalace aplikačního SW

  Testování s vybranými editory – vybrané obce

  Provoz aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS

  Získání dat od jednotlivých agendových míst

  Organizování porad se zástupci agendových míst

  Přebírání dat a jejich ověřování, ověřování

  Komunikace s agendovými místy


  Aktu ln stav ros2

  Aktuální stav ROS

  Instalace eGon služeb v testovacím prostředí IS ROS

  Propojování ROS s ISZR – datové komunikace přes KIVS

  Testování – zahájení integračních testů

  Dohodnuta 1.etapa úvodního plnění ROS

  OR

  ŽR

  Zpracování informace pro všechny obce

  Rozesláno do datových schránek obcí

  Zveřejněno na portále SZR


  Jak prob hne vodn napln n ros

  Jak proběhne úvodní naplnění ROS

  Pilotní provoz ROS (bude zahájen v lednu 2012)

  Zahájen pro každou agendu po naplnění daty.

  Průběžné odstraňování nedostatků a problémů.

  Po odsouhlasení dat přechod do režimu semireálného provozu – využití služeb eGon pro zapisování a editaci dat v ROS.

  Speciální režim pro přidělování IČO a IČP.

  Ověřování dat s významnými uživateli – MF, ČSSZ,…

  Reálný provoz ROS – 1.7.2012

  Provoz ROS v plném rozsahu vč. přidělování IČO a IČP.

  Zajištění a udržení kvality dat ROS.

  Řešení neshod v datech – proces „zpochybňování dat“ oprávněnou agendou.


  Souvisej c kl ov aktivity 1

  Související klíčové aktivity (1)

  Kompletní zveřejnění rozhraní ISZR – katalog služeb na vnějším rozhraní

  včasné zajištění připojení editorů a uživatelů

  Dokončení jednání s jednotlivými agendovými místy

  rozhodnutí zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS

  příprava dat pro úvodní naplnění + příprava postupů úvodního naplnění ROS

  Včasná příprava datových center – primární a záložní lokalita (technika nyní umístěna v ČSÚ)

  zajištění podmínek provozu

  Smluvní zajištění provozu se SZR


  Souvisej c kl ov aktivity 2

  Související klíčové aktivity (2)

  ustanovení a dodržení sjednoceného harmonogramu náběhu jednotlivých ZR

  naplnění daty ROS je podmíněno naplněním daty registrů ROB, RUIAN a ORG

  Včasné přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení 1.etapy úvodního plnění (OR, ŽR)

  Včasné dokončení registrace všech editorských a uživatelských agend v RPP


  D kuji za pozornost

  Děkuji za pozornost.


 • Login