Jak se atomy spojuj
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Jak se atomy spojují PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jak se atomy spojují. Atomy nejsou samotáři. V současné době je známo 111 chemických prvků. Z nich je složeno asi 20 000 000 sloučenin. Každý rok je objeveno 300 000 nových. Proč se vzácné plyny neslučují. Z volných atomů jsou složeny pouze vzácné plyny. Nejstabilnější jsou atomy:

Download Presentation

Jak se atomy spojují

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak se atomy spojují


Atomy nejsou samotáři

V současné době je známo 111 chemických prvků.

Z nich je složeno asi 20 000 000 sloučenin. Každý

rok je objeveno 300 000 nových.


Proč se vzácné plyny neslučují

Z volných atomů jsou složeny

pouze vzácné plyny.

Nejstabilnější jsou atomy:

a/ s plně obsazenou valenční vrstvou valenčními elektrony

b/ s dvojicemi elektronů (páry) ve valenční vrstvě

Úkol 1: Napiš značky

vzácných plynů a uveď,

proč se skládají z volných

atomů.


Kontrola úkolu 1

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Jejich atomy se neslučují, neboť mají plně

obsazenu valenční vrstvu valenčními

elektrony.


Chemická vazba

Atomy prvků se pomocí chemických vazeb seskupují do molekul.

Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích.

Nejjednodušší molekula je tvořena dvěma atomy vodíku. Původně

nespárované elektrony vytvoří vazebný elektronový pár, který

společně sdílejí oba atomy. Spojení atomů pomocí dvojice

valenčních elektronů se nazývá chemická vazba.

+

+


Polární a nepolární vazba

Jsou-li vazbou spojeny dva stejné atomy (např. H2, Cl2, O2),

jsou vazebné elektrony mezi atomy rozděleny rovnoměrně.

Atomy v těchto molekulách mají oxidační číslo 0. Taková

vazba je nepolární. V molekule chlorovodíku (HCl) jsou

vazebné elektrony více přitahovány atomem chlóru. Na této

části molekuly převládá záporný náboj. Molekula má dva

póly – kladný a záporný. Vazba je polární.

Cl0 – Cl0

H+ Cl-

-

-

-

-

-


Elektronegativita

Elektronegativita (X) je schopnost atomů přitahovat elektrony

chemické vazby. Čím je její hodnota větší, tím atom více

přitahuje elektrony. Čím je větší rozdíl elektronegativit atomů

v molekule, tím je vazba polárnější. U nepolární vazby je rozdíl

X = 0, u polární vazby je rozdíl X < 1,7.

Nepolární vazba Cl – Cl: Polární vazba H – Cl:

Úkol 2:

a/ Vyhledej v periodické tabulce prvek s nejmenší a největší X:

b/ Šipkou na vazbě označ, který atom více přitahuje vazebné

elektrony: Na – F, H – O – H, K – I, Ag – Br, Na – O – H:

Chlór

Cl

2,8

Chlór

Cl

2,8

Chlór

Cl

2,8

Vodík

H

2,2

-

-

= 0

= 0,6


Kontrola úkolu 2

a/ nejmenší XFr = 0,7

největší XF = 3,98

b/ Na → F

H → O ← H

K → I

Ag→ Br

Na → O ← H


Iontová vazba v chloridu sodném

Jestliže je rozdíl elektronegativit sloučených prvků větší

než 1,7, dochází k odtržení valenčního elektronu od prvku

s nižší elektronegativitou (Na). Elektron přijímá atom

s vyšší elektonegativitou (Cl). Vznikají tak ionty (kladný

kation a záporný anion) a mezi nimi iontová vazba. Atomy

jsou vázány k sobě elektrostatickými silami.

Vznik kationtu Na+:

Nao - e- → Na+

{11-11+}o - e- → {10-11+}+

Vznik aniontu Cl-:

Clo + e- → Cl-

{17-17+}o + e- → {18-17+}-


Úkol 3: Urči výpočtem druh vazby v molekulách:

a

b

c

Dusíku, N2 Oxidu uhličitého, CO2 Amoniaku, NH3

d

e

f

Chloridu sodného, NaCl Vody, H2O Fluoridu vápenatého,CaF2


Kontrola úkolu 3

a/ ∆X = XN – XN = 3,04 – 3,04 = 0 vazba nepolární

b/ ∆X = XO – XC = 3,44 – 2,55 = 0,89 vazba polární

c/ ∆X = XN – XH = 3,04 – 2,10 = 0,94 vazba polární

d/ ∆X = XCl – XNa = 3,16 – 0,93 = 2,23 vazba iontová

e/ ∆X = XO – XH = 3,44 – 2,10 = 1,34 vazba polární

f/ ∆X = XF – XCa = 3,98 – 1,00 = 2,98 vazba iontová


Kovová vazba

Kovy mají kovovou vazbu.

Valenční elektrony jsou všem

atomům v krystalu kovu

společné a natolik pohyblivé, že

se jim říká „elektronový plyn“.

Volné elektrony vyrovnávají

celkovým záporným nábojem

kladný náboj kationtů a jsou

příčinou vysoké tepelné

a elektrické vodivosti.

Uspořádání atomů v pevné mědi a sodíku


Úkol 4: Shrnutí učiva

Z volných atomů jsou složeny pouze …… plyny. Atomy

prvků se pomocí chemických ….. seskupují do ……. .

Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických ……. .

E..………….. je schopnost atomů přitahovat ………

chemické vazby. U nepolární vazby je rozdíl X = ., u polární

vazby je rozdíl X < .,. . Jestliže je rozdíl elektronegativit

sloučených prvků větší než 1,7, dochází ke vzniku …….

vazby. Kovy mají ……. vazbu. ….. elektrony v kovové

vazbě jsou příčinou vysoké ……. a ………. vodivosti.

Nápověda: kovovou, 0, vzácné, reakcích, 1,7, tepelné, volné,

vazeb, elektronegativita, molekul, elektrony, iontové,

elektrické.


Kontrola úkolu 4

Z volných atomů jsou složeny pouze vzácné plyny. Atomy

prvků se pomocí chemických vazeb seskupují do molekul.

Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích.

Elektronegativita je schopnost atomů přitahovat elektrony

chemické vazby. U nepolární vazby je rozdíl X = 0, u polární

vazby je rozdíl X <1,7. Jestliže je rozdíl elektronegativit

sloučených prvků větší než 1,7, dochází ke vzniku iontové

vazby. Kovy mají kovovou vazbu. Volné elektrony v kovové

vazbě jsou příčinou vysoké tepelné a elektrické vodivosti.


Použité obrázky:

Snímek 1: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oksygenatom.png

Snímek 1:Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karbonatom.png

Snímek 1:Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon-dioxide-3D-vdW.svg

Snímek 3:Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 UK: England & Wales license na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electron_shell_010_neon.png

Snímek 5:Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen.svg

Snímek 5:Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogenatom.png

Snímek 5:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydride.png

Snímek 6:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorine-3D-vdW.png

Snímek 6:Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HCl_molecule_model-VdW_surface.svg

Snímek 9:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NaCl_crystal_structure.png

Snímek 10a:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen-3D-vdW.png

Snímek 10b:Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon-dioxide-3D-vdW.svg

Snímek 10c:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammonia-3D-vdW.png

Snímek 10d:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium-chloride-unit-cell-3D-ionic.png

Snímek 10e:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-3D-vdW.png

Snímek 10f:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium-fluoride-3D-ionic.png

Snímek 12:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metallic_bond_Cu.svg

Snímek 12:Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_di_elettroni.svg

Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


  • Login