FLOGSTASKOLANS
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 3

AUGUSTI Summering föregående läsår (R) Mål för det nya läsåret och planering (L och F) PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FLOGSTASKOLANS PEDAGOGISKA KVALITETSHJUL. DECEMBER Analys: Elever som ”riskerar att inte nå målen”(R+EHT) Respons på uppföljning: Fritidshemmens mål/projekt samt skolans mål (R) Rektorsråd år 2+återkoppling (R+L) Analys: Kartläggning/test SV & MA (EHT)

Download Presentation

AUGUSTI Summering föregående läsår (R) Mål för det nya läsåret och planering (L och F)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Augusti summering f reg ende l s r r m l f r det nya l s ret och planering l och f

FLOGSTASKOLANS PEDAGOGISKA KVALITETSHJUL

DECEMBER

Analys: Elever som ”riskerar att inte nå målen”(R+EHT)

Respons på uppföljning: Fritidshemmens mål/projekt samt skolans mål (R)

Rektorsråd år 2+återkoppling (R+L)

Analys: Kartläggning/test SV & MA (EHT)

Prognos: Kartläggning/test SV & MA (Specialpedagog)

JANUARI

Uppföljning: Skolans ansvarsgruppers grovplanering (P)

Respons på uppföljning: Skolans ansvarsgruppen (R)

Planering för terminen (Skolutvecklingsgruppen)

Samtal med nya medarbetare (R)

Föräldraenkät lämnas ut (R)

NOVEMBER

Rektorsråd fritidshemmen+ återkoppling (R+F)Prognos: Elever som riskerar att inte nå målen (L)

Uppföljning: Fritidshemmens mål samt skolans mål (L+F)

Trygghetsenkät respons (R+P)

Miljöredovisning (R)

Handlingsplan på medarbetarenkät (P)

FEBRUARI

Rektorsråd år 2 +återkoppling (R+L)

Trygghetsenkät lämnas ut (Likabehandling)

Verksamhetsredogörelse lämnas in ( R)

Uppföljning: Ev Skapande skola, fritidshemmens mål

samt skolans mål (L+ F)

MARS

Rektorsråd åk 1+ återkoppling (R+L+F)

Trygghetsenkät respons (R+P)

Uppföljning: Arbetsmiljöenkät (P) och Skyddsrond (R+fackligt ombud )

Uppföljande medarbetarsamtal/lönesamtal (R)

IUP

Utvecklingssamtal

Elevhälsokonferens

Vardaglig observationer

Vardagliga samtal

OKTOBER

Rektorsråd år 3+återkoppling (R+L)

Trygghetsenkät lämnas ut (Likabehandling)

Klasskonferenser (R+L)

Medarbetarenkät (P)

APRIL

Rektorsråd år 1+ återkoppling (R+L+F)

Föräldraenkät uppföljning (R+P)

Klasskonferenser (R+L)

SEPTEMBER

Rektorsråd år 3+återkoppling (R+L)

Medarbetarsamtal (R+P)

Revidera planer med Föräldraföreningen (R)

MAJ

Prognos: NA-prov år 3 samt Nya språket lyfter åk 2 och förskoleklass (L)

Prognos : Elever som ”riskerar att inte nå målen”. (L)

Analys: Elever som riskerar att inte nå målen (R+EHT+L)

Rektorsråd fritidshemmet+ återkoppling (R+F)

Respons på uppföljning: 4 Arbetsmiljöenkät (R och skyddsrond, arbetsmiljö (R+fack)

AUGUSTI

Summering föregående läsår (R)

Mål för det nya läsåret och planering (L och F)

Planera värdegrunden (P)

Samtal med nya medarbetare+ medarbetarsamtal (R)

Skolans ansvarsgrupper grovplanerar läsåret och lämnar till planering till rektor (P)

JUNI

Analys: NA-prov år 3 (R+L)

Utfall och analys av alla prognoser 1-4: Varför fick eleverna de resultat som de fick när vi tänkte och gjorde som vi gjorde? (R+L)

Analys: Hur många åtgärdsprogram leder till/leder inte till nytt åtgärdsprogram? Varför? (R)

Respons på uppföljning: Rektor sammanfattar och kommenterar årets uppföljningar och analyser.

Revidera planer (R+P)

Förklaring:

(R) Rektor

(L) Lärare

(EHT) Elevhälsan

(F) Fritidshemmens pedagoger

(P) All personal


Flogstaskolans systematiska kvalitetsarbete

FLOGSTASKOLANS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE


Ur lagtext

Ur lagtext

Systematiskt kvalitetsarbete

Nationell nivå

2 § I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar.

Huvudmannanivå

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Enhetsnivå

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på skolenhetsnivå.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Dokumentation

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.


  • Login