Programování maker pro Aleph aneb Optimalizace procesů sdílené katalogizace - PowerPoint PPT Presentation

Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace
Download
1 / 36

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programování maker pro Aleph aneb Optimalizace procesů sdílené katalogizace. Vítězslav Praks, Oddělení knihovního systému, Národní knihovna ČR vitezslav.praks @nkp.cz xvitap@centrum.cz. Kde je účelné makra použít? A. Pracovní úkon se skládá z definovatelného počtu standardních úkonů:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Programování maker pro Aleph aneb Optimalizace procesů sdílené katalogizace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace

Programování maker pro Aleph anebOptimalizace procesů sdílené katalogizace

Vítězslav Praks, Oddělení knihovního systému, Národní knihovna ČR

vitezslav.praks@nkp.cz

xvitap@centrum.cz


Kde je eln makra pou t a pracovn kon se skl d z definovateln ho po tu standardn ch kon

Kde je účelné makra použít?A. Pracovní úkon se skládá z definovatelného počtu standardních úkonů:

 • OPAKOVANÉ pohyby myší

 • OPAKOVANÉ výběry z menu

 • OPAKOVANÉ psaní textu

 • OPAKOVANÉ klávesové povely


Kde je t

Kde ještě?

B. Pracovní úkon je možné na tento typ procesu převést….


Jak makroprogram tento probl m e

Jak makroprogram tento problém řeší?

 • Řadí dílčí pracovní úkony do funkčních makrocelků.

 • Přiřadí k těmto makrocelkům jedinečnou klávesovou zkratku


Ide ln pou it v alephu

Ideální použití v Alephu?

 • Přizpůsobení knihovního systému „omezeným“ potřebám dané linky zpracování.

 • Užití maker nabízí smírné řešení konfliktu robustnosti a ergonomie systému.

 • Z pohledu pracovníka nabízí cestu minimalizace katalogizačních chyb (chybné úhozy, překlepy, opomenutí apod).


V sledek

Výsledek?

 • Snížení počtu dílčích pracovních úkonů

 • Zjednodušení práce

 • Zrychlení práce

 • Snížení chybovosti (není možné na něco "zapomenout", vložit překlep, upsat se jinam apod.)


P klady makroaplikac knihovn procesy tvorba z znamu

Příklady makroaplikací(Knihovní procesy – tvorba záznamu )

 • Vytváření polí 100,700

 • Vytváření polí 110,710

 • Sdílená katalogizace – jmenný popis

 • Sdílená katalogizace – věcný popis

 • Autority – generování odkazů viz, viz též, návrh mazání záznamu apod.

 • Extenze funkce scancode


P klady

Příklady


Sd len katalogizace

Sdílená katalogizace

 • Provedení všech úkonů sdílené katalogizace na tři kliky


Prvn klik

První klik

 • Spuštění makra klávesovou zkratkou.

 • Makro za katalogizátora přes menu spustí tabulku knihoven, z nichž je možné záznam kopírovat.


Druh klik

Druhý klik

 • Makro se zastaví a druhým klikem potvrdí katalogizátor výběr knihovny.


T et klik

Třetí klik

 • Makro se zastaví na zobrazení záznamu a čeká na odezvu od katalogizátora, zda má záznam z cizí knihovny zkopírovat. (Kontrola hodnoty záznamu).


Hotovo

Hotovo!


Co obsahuje z znam nav c

Co obsahuje záznam navíc?

 • Změna čtvrté pozice pole LDR

 • Doplní podole „d“ s hodnotou ABA001 do pole 040

 • Založí pole BAS s hodnotou 01

 • Založí pole VAH s hodnotou 20

 • Založí pole IST s prefixem up, dnešním datem a šifrou katalogizátora v podpoli b.


Modifikace lokalizace pro v cn popis

Modifikace lokalizace pro věcný popis

 • Vykousne z lokalizovaného záznamu jen pole věcné popisu.

 • Odvodí z definovaných polí další definovaná pole


Dal p klad

Další příklad

 • Odklízení duplicity v bázi autorit


Ve smazan m z znamu

Ve smazaném záznamu

 • Změna záhlaví na pole RXX.

 • Generování pole 901

 • Oprava pole LDR (4 pozice n,c na d)

 • Generování pole 682 s textem „Záhlaví xxx bylo nahrazeno záhlavím zzz (duplicita)

 • Generování pole 906 s dnešním datem

 • Mazání nežádoucích polí, a jejich přenos do ponechaného záznamu


V ponechan m z znamu

V ponechaném záznamu

 • Generování pole COR.

 • Oprava pole LDR (4 pozice n na c)

 • Generování pole 400 s podobou smazaného záhlaví.

 • Generování pole 906

 • Generování podpole d v poli 040


To v e jedin m klikem

To vše jediným klikem!


Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace

Jak?

 • Kombinace makra a fixu (makro spouští definované fixy)

 • Kde nestačí fixy, je možné volat soukromé programy (aplikace pro věcný popis)


Kter software

Který software?

 • Program Shortkey

  http://www.shortkeys.com/lite.htm

 • Program Perfect Keyboard Lite

  http://www.pitrinec.com/


Shortkey

Shortkey

 • Zdarma

 • Editace pomocí jednoduché tabulky

 • Troufne si a zvládne i katalogizátor

  - Málo funkcí, nedokáže vložit v Alephu pole


Uk zky u it shortkey v alephu

Ukázky užití Shortkey v Alephu


Uk zky u it perfect keyboard v alephu

Ukázky užití Perfect Keyboard v Alephu


Bib v roba pole 100 z 245

Bib: Výroba pole 100 z 245

<shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><ctrl>c<ctrl><F6><numpad1><numpad0><numpad0><numpad1> a<ctrl>v<ctrl><end> <home><home><home><ctrl>g<ctrl>

<esc><shift><end><shift><delete><home><ctrl>g<ctrl>

<esc><shift><home><shift><ctrl>x<ctrl><end>, <ctrl>v<ctrl><F7><numpad4>aut<ctrl><F3><ctrl>

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro textové hledání v záznamu (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>g<ctrl>):

EDIT_FIND #Ctrl+[G]


Bib v roba pole 110 z 245

Bib: Výroba pole 110 z 245

<shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><ctrl>c<ctrl><F6><numpad1><numpad1><numpad0><numpad2> a<ctrl>v<ctrl><end>,<home><home><home><ctrl>g<ctrl>,

<esc><shift><end><shift><delete><ctrl><F3><ctrl>

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro textové hledání v záznamu (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>g<ctrl>):

EDIT_FIND #Ctrl+[G]


Bib v roba pole 111 z 245

Bib: Výroba pole 111 z 245

<shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><ctrl>c<ctrl><F6><numpad1><numpad1><numpad1><numpad2> a<ctrl>v<ctrl><end>,<home><home><home><ctrl>g<ctrl>,

<esc><shift><end><shift><delete><ctrl><F3><ctrl>

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro textové hledání v záznamu (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>g<ctrl>):

EDIT_FIND #Ctrl+[G]


Bib lokalizace a opracov n z znamu vol n m alephovsk ho skriptu

Bib: Lokalizace a opracování záznamu voláním alephovského skriptu

<ctrl>j<ctrl>

<pause><wx>(1900,1)<tab><tab><tab><tab>

<wx>(900,1)

a

<wx>(900,1)<alt>e<alt><up><up><up>

<wx>(200,1)p

<wx>(500,1)

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro lokalizaci (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>j<ctrl>):

LOCATE #Ctrl+[J]


Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace

Extenze funkce Scancode. Makro vykopíruje obsah alephovského pole do klipboardu a spustí internetovou adresu, a následně vloží text do dialogového okna prohlížeče, konkrétně LC autority.

<home><home><shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><shift><ctrl>c<ctrl><end><execappex>("c:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First","",0,0)<pause><ctrl>v<ctrl>

Pro mnemotechniku knihovníků je dobré k tomuto typu makra přiřadit klávesovou zkratku např. CTRL+SHIFT+F3, analogickou klávesové zkratce funkce scancode, lépe se pamatuje.


Videouk zky

Videoukázky

(vně prezentace)


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.


 • Login