Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Programování maker pro Aleph aneb Optimalizace procesů sdílené katalogizace PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programování maker pro Aleph aneb Optimalizace procesů sdílené katalogizace. Vítězslav Praks, Oddělení knihovního systému, Národní knihovna ČR vitezslav.praks @nkp.cz xvitap@centrum.cz. Kde je účelné makra použít? A. Pracovní úkon se skládá z definovatelného počtu standardních úkonů:.

Download Presentation

Programování maker pro Aleph aneb Optimalizace procesů sdílené katalogizace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace

Programování maker pro Aleph anebOptimalizace procesů sdílené katalogizace

Vítězslav Praks, Oddělení knihovního systému, Národní knihovna ČR

vitezslav.praks@nkp.cz

xvitap@centrum.cz


Kde je eln makra pou t a pracovn kon se skl d z definovateln ho po tu standardn ch kon

Kde je účelné makra použít?A. Pracovní úkon se skládá z definovatelného počtu standardních úkonů:

 • OPAKOVANÉ pohyby myší

 • OPAKOVANÉ výběry z menu

 • OPAKOVANÉ psaní textu

 • OPAKOVANÉ klávesové povely


Kde je t

Kde ještě?

B. Pracovní úkon je možné na tento typ procesu převést….


Jak makroprogram tento probl m e

Jak makroprogram tento problém řeší?

 • Řadí dílčí pracovní úkony do funkčních makrocelků.

 • Přiřadí k těmto makrocelkům jedinečnou klávesovou zkratku


Ide ln pou it v alephu

Ideální použití v Alephu?

 • Přizpůsobení knihovního systému „omezeným“ potřebám dané linky zpracování.

 • Užití maker nabízí smírné řešení konfliktu robustnosti a ergonomie systému.

 • Z pohledu pracovníka nabízí cestu minimalizace katalogizačních chyb (chybné úhozy, překlepy, opomenutí apod).


V sledek

Výsledek?

 • Snížení počtu dílčích pracovních úkonů

 • Zjednodušení práce

 • Zrychlení práce

 • Snížení chybovosti (není možné na něco "zapomenout", vložit překlep, upsat se jinam apod.)


P klady makroaplikac knihovn procesy tvorba z znamu

Příklady makroaplikací(Knihovní procesy – tvorba záznamu )

 • Vytváření polí 100,700

 • Vytváření polí 110,710

 • Sdílená katalogizace – jmenný popis

 • Sdílená katalogizace – věcný popis

 • Autority – generování odkazů viz, viz též, návrh mazání záznamu apod.

 • Extenze funkce scancode


P klady

Příklady


Sd len katalogizace

Sdílená katalogizace

 • Provedení všech úkonů sdílené katalogizace na tři kliky


Prvn klik

První klik

 • Spuštění makra klávesovou zkratkou.

 • Makro za katalogizátora přes menu spustí tabulku knihoven, z nichž je možné záznam kopírovat.


Druh klik

Druhý klik

 • Makro se zastaví a druhým klikem potvrdí katalogizátor výběr knihovny.


T et klik

Třetí klik

 • Makro se zastaví na zobrazení záznamu a čeká na odezvu od katalogizátora, zda má záznam z cizí knihovny zkopírovat. (Kontrola hodnoty záznamu).


Hotovo

Hotovo!


Co obsahuje z znam nav c

Co obsahuje záznam navíc?

 • Změna čtvrté pozice pole LDR

 • Doplní podole „d“ s hodnotou ABA001 do pole 040

 • Založí pole BAS s hodnotou 01

 • Založí pole VAH s hodnotou 20

 • Založí pole IST s prefixem up, dnešním datem a šifrou katalogizátora v podpoli b.


Modifikace lokalizace pro v cn popis

Modifikace lokalizace pro věcný popis

 • Vykousne z lokalizovaného záznamu jen pole věcné popisu.

 • Odvodí z definovaných polí další definovaná pole


Dal p klad

Další příklad

 • Odklízení duplicity v bázi autorit


Ve smazan m z znamu

Ve smazaném záznamu

 • Změna záhlaví na pole RXX.

 • Generování pole 901

 • Oprava pole LDR (4 pozice n,c na d)

 • Generování pole 682 s textem „Záhlaví xxx bylo nahrazeno záhlavím zzz (duplicita)

 • Generování pole 906 s dnešním datem

 • Mazání nežádoucích polí, a jejich přenos do ponechaného záznamu


V ponechan m z znamu

V ponechaném záznamu

 • Generování pole COR.

 • Oprava pole LDR (4 pozice n na c)

 • Generování pole 400 s podobou smazaného záhlaví.

 • Generování pole 906

 • Generování podpole d v poli 040


To v e jedin m klikem

To vše jediným klikem!


Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace

Jak?

 • Kombinace makra a fixu (makro spouští definované fixy)

 • Kde nestačí fixy, je možné volat soukromé programy (aplikace pro věcný popis)


Kter software

Který software?

 • Program Shortkey

  http://www.shortkeys.com/lite.htm

 • Program Perfect Keyboard Lite

  http://www.pitrinec.com/


Shortkey

Shortkey

 • Zdarma

 • Editace pomocí jednoduché tabulky

 • Troufne si a zvládne i katalogizátor

  - Málo funkcí, nedokáže vložit v Alephu pole


Uk zky u it shortkey v alephu

Ukázky užití Shortkey v Alephu


Uk zky u it perfect keyboard v alephu

Ukázky užití Perfect Keyboard v Alephu


Bib v roba pole 100 z 245

Bib: Výroba pole 100 z 245

<shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><ctrl>c<ctrl><F6><numpad1><numpad0><numpad0><numpad1> a<ctrl>v<ctrl><end> <home><home><home><ctrl>g<ctrl>

<esc><shift><end><shift><delete><home><ctrl>g<ctrl>

<esc><shift><home><shift><ctrl>x<ctrl><end>, <ctrl>v<ctrl><F7><numpad4>aut<ctrl><F3><ctrl>

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro textové hledání v záznamu (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>g<ctrl>):

EDIT_FIND #Ctrl+[G]


Bib v roba pole 110 z 245

Bib: Výroba pole 110 z 245

<shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><ctrl>c<ctrl><F6><numpad1><numpad1><numpad0><numpad2> a<ctrl>v<ctrl><end>,<home><home><home><ctrl>g<ctrl>,

<esc><shift><end><shift><delete><ctrl><F3><ctrl>

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro textové hledání v záznamu (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>g<ctrl>):

EDIT_FIND #Ctrl+[G]


Bib v roba pole 111 z 245

Bib: Výroba pole 111 z 245

<shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><ctrl>c<ctrl><F6><numpad1><numpad1><numpad1><numpad2> a<ctrl>v<ctrl><end>,<home><home><home><ctrl>g<ctrl>,

<esc><shift><end><shift><delete><ctrl><F3><ctrl>

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro textové hledání v záznamu (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>g<ctrl>):

EDIT_FIND #Ctrl+[G]


Bib lokalizace a opracov n z znamu vol n m alephovsk ho skriptu

Bib: Lokalizace a opracování záznamu voláním alephovského skriptu

<ctrl>j<ctrl>

<pause><wx>(1900,1)<tab><tab><tab><tab>

<wx>(900,1)

a

<wx>(900,1)<alt>e<alt><up><up><up>

<wx>(200,1)p

<wx>(500,1)

Pro doslovné užití textu makra musí být v tabulce Accel.dat pro modul Katalogizace nastavena následující klávesová zkratka pro lokalizaci (makro si tuto službu volá, viz výše text makra, <ctrl>j<ctrl>):

LOCATE #Ctrl+[J]


Programov n maker pro aleph aneb optimalizace proces sd len katalogizace

Extenze funkce Scancode. Makro vykopíruje obsah alephovského pole do klipboardu a spustí internetovou adresu, a následně vloží text do dialogového okna prohlížeče, konkrétně LC autority.

<home><home><shift><end><shift><ctrl>c<ctrl><shift><ctrl>c<ctrl><end><execappex>("c:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE","http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First","",0,0)<pause><ctrl>v<ctrl>

Pro mnemotechniku knihovníků je dobré k tomuto typu makra přiřadit klávesovou zkratku např. CTRL+SHIFT+F3, analogickou klávesové zkratce funkce scancode, lépe se pamatuje.


Videouk zky

Videoukázky

(vně prezentace)


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.


 • Login