Analiza otoczenia marketingowego przedsi biorstwa
Download
1 / 20

Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa. Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego:. z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego. ze względu na zmienność otoczenia ze względu na nowe możliwości

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza Otoczenia Marketingowego Przedsiębiorstwa' - kim-johns


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza otoczenia marketingowego przedsi biorstwa

Analiza OtoczeniaMarketingowego Przedsiębiorstwa


Konieczno badania otoczenia marketingowego
Konieczność Badania Otoczenia Marketingowego:

 • z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa

 • z punktu widzenia interesów otoczenia marketingowego

 • ze względu na zmienność otoczenia

 • ze względu na nowe możliwości

 • ze względu na nowe zagrożenia

 • ze względu na nowe wyzwania

 • ze względu na nowe potrzeby


Otoczenie marketingowe przedsi biorstwa
Otoczenie Marketingowe Przedsiębiorstwa

 • otoczenie demograficzne

 • otoczenie ekonomiczne

 • otoczenie naturalne

 • otoczenie techniczno - technologiczne

 • otoczenie polityczne

 • otoczenie kulturowe


Makroekonomiczna analiza otoczenia
Makroekonomiczna Analiza Otoczenia:

 • jakie są najlepsze metody obserwacji i identyfikacji możliwości rynkowych w makrootoczeniu ?

 • jakie są najważniejsze tendencje zmian przy rozpatrywaniu czynników demograficznych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych, politycznych i kulturowych ?


Problemy makrootoczenia

Na Świecie

rak, aids

odsolenie wody morskiej

ekologiczna generacja silników

sztuczna inteligencja

tanie budownictwo mieszkaniowe

W Polsce

bezrobocie

reforma ubezpieczeń społecznych

problemy służby zdrowia

narkomania

bezpieczeństwo obywateli

Problemy Makrootoczenia


Megatrendy w makrootoczeniu
Megatrendy w Makrootoczeniu

 • społeczeństwo industrialne

 • wymuszona technologia i jej humanizacja

 • globalizacja

 • długofalowe planowanie przedsiębiorstw

 • decentralizacja władzy w przedsiębiorstwach

 • samofinansowanie przedsiębiorstw

 • demokracja reprezentatywna


Otoczenie demograficzne
Otoczenie Demograficzne

 • liczba ludności

 • struktura ludności

 • wiek

 • poziom wykształcenia

 • poziom zamożności

 • migracja ludności

 • cechy charakterystyczne dla danego regionu


Analiza struktury i liczebno ci poszczeg lnych grup spo ecznych i gospodarstw domowych
Analiza struktury i liczebności poszczególnych grup społecznych i Gospodarstw Domowych

 • dzieci w wieku szkolnym

 • samotne kobiety z dziećmi (ubiory, wyżywienie, lekarstwa)

 • bezdzietne, młode rodziny (mieszkania)

 • robotnicy o niskich dochodach (artykuły spożywcze, używki)

 • dobrze sytuowani w średnim wieku (dobra luksusowe)

Analiza Poziomu Wykształcenia

 • Ilość osób z wyższym wykształceniem (w Polsce ok. 7%, 39%-średnie, 23%-podstawowe)

 • popyt na książki, czasopisma

 • popyt na usługi turystyczne


Otoczenie ekonomiczne
Otoczenie społecznych i Gospodarstw DomowychEkonomiczne

Zależność Siły Nabywczej od:

 • poziomu realnego dochodu

 • cen za dobra i usługi

 • stanu oszczędności

 • stanu zadłużenia

 • oprocentowania kredytów

 • dostępności kredytów

 • stopa inflacji


Zale no struktury dochod w od typu gospodarki narodowej
Zależność struktury dochodów od typu gospodarki narodowej

 • gospodarka naturalna

 • gospodarka eksportowa surowców naturalnych - przemysł wydobywczy, transportowy, ale także rynek dóbr luksusowych

 • gospodarka krajów rozwijających się przemysł przetwórczy, import stali, zapotrzebowanie na nowe produkty (klasa średnia) i produkty luksusowe (klasa bogata)

 • gospodarka krajów uprzemysłowionych - eksport wyrobów przemysłowych, inwestycje kapitałowe w zamian za surowce i półfabrykanty


Czynniki wp ywaj ce na realny poziom wydatk w
Czynniki wpływające na realny poziom wydatków narodowej

 • oszczędność (Polacy 2-3%, Amerykanie 6%, Japończycy 18%)

 • zadłużenie (Polska 42 mld)

 • dostępność kredytów

 • aktualna stopa inflacji

Syntetycznym odbiciem wydatków jest poziom PKB na 1 mieszkańca


Otoczenie naturalne
Otoczenie Naturalne narodowej

 • stan środowiska naturalnego

 • skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej

 • ograniczone zasoby naturalne

 • wzrost poziomu zanieczyszczenia

 • rosnące koszty energii

 • przenoszenie kosztów związanych z ekologią na konsumentów

 • rola ruchów ekologicznych


Konsumenci a organizacje ekologiczne
Konsumenci a organizacje ekologiczne narodowej

 • zwolennicy (22%)

 • sympatycy (20%)

 • wygodni (11%)

 • nieświadomi (19%)

 • obojętni (28%)


Surowce i zasoby naturalne
Surowce i Zasoby Naturalne narodowej

 • zasoby nieograniczone - powietrze, woda

 • ograniczone zasoby odnawialne - lasy, żywność

 • ograniczone zasoby nieodnawialne - ropa naftowa, węgiel, platyna inne kopaliny


Otoczenie techniczno technologiczne
Otoczenie narodowej Techniczno-technologiczne

 • kształtowanie poziomu życia społecznego poprzez naukę i technologię

 • postęp techniczny i epokowe odkrycia (penicylina, światłowody, laser)

 • zagrożenia ze strony nauki (bomba wodorowa, broń neutronowa i chemiczna, badania genetyczne)

 • wątpliwe osiągnięcia (gry telewizyjne)


Skierowanie uwagi przedsi biorc w na
Skierowanie uwagi Przedsiębiorców na narodowej

 • przyspieszenie tempa zmian technologicznych(wynalazki jako siła przyciągająca)

 • nieograniczone możliwości innowacji(biotechnologia, genetyka, elektronika i robotyka)

 • wysokość środków pieniężnych na badania i rozwój(USA 74 mld $, Japonia 30 mld $, Polska 0,8 PKB)

 • zmiany w przepisach prawnych(budownictwo, żywność, leki, energetyka)


Otoczenie polityczne
Otoczenie Polityczne narodowej

 • system prawny(regulacje prawne, nowe przepisy prawne, sprzeczność w przepisach)

 • instytucje rządowe i parlamentarne(wpływ opcji politycznej na kodyfikację prawa)

 • grupy nacisku(lobby wojskowe, lobby przemysłowe, pozostałe grupy interesów)


Dzia alno gospodarcza i przepisy prawne
Działalność Gospodarcza i Przepisy Prawne narodowej

 • przepisy chroniące interesy przedsiębiorstw (kaucje, zwolnienia)

 • przepisy chroniące interesu konsumentów (Urząd Ochrony Konsumenta)

 • przepisy chroniące interesy społeczne (dotacje, subwencje)

 • przepisy chroniące interesy państwa


Otoczenie kulturowe
Otoczenie Kulturowe narodowej

 • niezmienność podstawowych przekonań i wartości

 • kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe

 • kultura narodu zbiorem subkultur

 • poszanowanie tradycji

 • postrzeganie siebie i innych

 • samorealizacja

 • tolerancja


Instytucje kulturowe
Instytucje Kulturowe narodowej

 • Ministerstwo Kultury

 • radio i telewizja

 • prasa

 • teatr i kino

 • krytycy sztuki

Wielkość wydatków na kulturę generuje określone zapotrzebowanie na zmianę struktury spożycia dóbr kultury


ad