Skarga kasacyjna
Download
1 / 15

Skarga kasacyjna - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Skarga kasacyjna. Plan. Wiadomości ogólne Orzeczenia zaskarżalne s.k. Uprawnione podmioty Podstawy kasacyjne Przymus adwokacko-radcowski Wymogi formalne s.k. Wymogi materialne s.k. Termin do wniesienia. I. Wiadomości ogólne 1. Środki odwoławcze. Zasada dwuinstancyjności (178 K.R.P.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skarga kasacyjna' - kieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Plan

 • Wiadomości ogólne

 • Orzeczenia zaskarżalne s.k.

 • Uprawnione podmioty

 • Podstawy kasacyjne

 • Przymus adwokacko-radcowski

 • Wymogi formalne s.k.

 • Wymogi materialne s.k.

 • Termin do wniesienia


I wiadomo ci og lne 1 rodki odwo awcze
I. Wiadomości ogólne1. Środki odwoławcze

 • Zasada dwuinstancyjności (178 K.R.P.)

 • Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  • Skarga kasacyjna

  • Zażalenie

 • Skarga kasacyjna:

  • dewolutywno-suspensywny charakter

  • Wysoce sformalizowany środek zaskarżenia


Ii orzeczenia zaskar alne art 173 1 p p s a
II. Orzeczenia zaskarżalne art. 173 § 1 p.p.s.a.

S.k. przysługuje od:

 • wyroku wsa

 • postanowienia wsa kończącego postępowanie w sprawie (np. postanowienie o umorzeniu postępowania)

  • chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (np. postanowienie wsa o odrzuceniu skargi kasacyjnej – zażalenie)


Iii uprawnione podmioty art 173 2 p p s a
III. Uprawnione podmioty art. 173 § 2 p.p.s.a.

 • Strona

  • ale w rozumieniu art. 12 p.p.s.a. ! Czyli także uczestnik postępowania.

 • Prokurator

 • RPO


Iv podstawy kasacyjne art 174 p p s a
IV. Podstawy kasacyjneart. 174 p.p.s.a.

 • Przyczyny, w oparci o które można zaskarżyć orzeczenie wsa:

 • Naruszenie prawa materialnego

  • przez błędną wykładnię

  • lub przez niewłaściwe zastosowanie

 • Naruszenie przepisów postępowania,

  • jeśli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy

 • Uchwała Pełnego Składu NSA z 23.10.2009 I OPS 10/09!


V przymus adwokacko radcowski art 175 p p s a
V. Przymus adwokacko-radcowskiart. 175 p.p.s.a.

 • Obejmuje sporządzenie s.k., przez:

  • adwokata

  • radcę prawnego

  • doradcę podatkowego – tylko w sprawach obowiązków podatkowych

  • rzecznika patentowego – tylko w sprawach własności przemysłowej

 • Strona w samym postępowaniu przed NSA może występować osobiście!


V przymus adwokacko radcowski art 175 p p s a1
V. Przymus adwokacko-radcowskiart. 175 p.p.s.a.

Zwolnieni spod przymusua-r są:

 • będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem:

  • sędzia,

  • prokurator,

  • notariusz,

  • radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  • profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych,

 • lub gdy s.k. wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich


V wymogi formalne art 176 p p s a art 46 47 p p s a
V. Wymogi formalne art. 176 p.p.s.a., art. 46-47 p.p.s.a.

 • Musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla pism strony

 • Możliwość uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 49 p.p.s.a.


V wymogi formalne art 46 47 p p s a
V. Wymogi formalne art. 46-47 p.p.s.a.

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

 • oznaczenie (imię i nazwisko lub nazwę) stron, ich przedstawicieliustawowych i pełnomocników;

 • oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

 • oznaczenie rodzaju pisma

 • oznaczenie przedmiotu sprawy/ sygnatura akt

 • osnowę wniosku lub oświadczenia;

 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

 • wymienienie załączników

 • pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

 • odpisy dla stron/ ew. odpisy załączników do akt sądowych


Vii wymogi materialne art 176 p p s a
VII. Wymogi materialne art. 176 p.p.s.a.

 • Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części

 • Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie

 • Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany


Vii wymogi materialne
VII. Wymogi materialne

 • art. 183 p.p.s.a. § 1. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

 • Braki co do wymogów materialnych usuwalne tylko w terminie do wniesienia s.k. – Po tym terminie skutkują odrzuceniem skargi


Vii wymogi materialne 1 oznaczenie zaskar onego orzeczenia
VII. Wymogi materialne 1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia

 • Należy zidentyfikować orzeczenie wsa

 • i wskazać wyraźnie, czy zaskarżamy je w całości lub w części

 • Decyduje to o:

  • Przedmiocie kasacji

  • Prawomocności orzeczenia w niezaskarżonej części


Vii wymogi materialne 2 przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie
VII. Wymogi materialne 2. Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie

 • Wyraźnie wskazać, na którą podstawę kasacyjną się powołujemy

 • W jej ramach sformułować zarzuty:

  • Wskazując konkretny przepis prawa, który został naruszony

  • Na czym polegało naruszenie

 • Uzasadnienie

  • Wskazać na naruszone przepisy, opisać, na czym polegało naruszenie

  • Odnieść się nie tylko do poglądu wsa, ale także sformułować własne stanowisko


Viii termin do wniesienia s k art 177 p p s a
VIII. Termin do wniesienia s.k.art. 177 p.p.s.a.

 •  § 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

 • § 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

 • Jeśli orzeczenia nie doręczono stronie, to termin nigdy się nie otworzy!