Martin gre fakulta medzin rodn ch vz ahov ekonomick univerzita v bratislave
Download
1 / 39

Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Martin Grešš Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave. Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia. Obsah. „Svetová dedina“ Základné demografické ukazovatele Demografické cykly Demografický vývoj sveta Zmena stavu populácie Distribúcia populácie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia' - kieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Martin gre fakulta medzin rodn ch vz ahov ekonomick univerzita v bratislave

Martin Grešš

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia


Obsah
Obsah

 • „Svetová dedina“

 • Základné demografické ukazovatele

 • Demografické cykly

 • Demografický vývoj sveta

 • Zmena stavu populácie

 • Distribúcia populácie

 • Štruktúra populácie

 • Demografická politika

 • Rozdiely vo vývoji populácie medzi PVK – RK

 • Demografický a ekonomický rozvoj

 • Demografická zmena (prechod)

 • Socio-ekonomické konzekvencie populačného rastu

 • Demografická charakteristika rozvojových krajín

(C) Martin Grešš, 2012


Svetov dedina 1 000 obyvate ov
„Svetová dedina“ (1 000 obyvateľov)

 • 584 Ázijčanov, 124 Afričanov, 94 Európanov, 55 obyvateľov bývalého ZSSR, 52 Severoameričanov, 2 Česi, 1 Slovák

 • 165 čínsky, 86 anglicky, 83 hindu, 64 španielsky, 58 rusky, 37 arabsky; zvyšok ďalších 200 jazykov

 • 1/3 detí, 60 starších ako 60 rokov

 • 5 vojakov, 7 učiteľov, 1 doktor medicíny, 3 utečenci

 • 200 ľudí = 75 % príjmov; 200 ľudí = 2 % príjmov

 • 70 ľudí vlastní automobil

 • 1/3 má prístup k zdravej pitnej vode

 • 50 % zo 670 dospelých je negramotná

 • 3 ha pôdy per capita (spolu 3 000 ha = 350 ha polia, 700 ha pastviny, 950 ha lesy, 1 000 ha púšte a ostatné nevyužité plochy)

 • 100 ľudí ovláda jadrové zbrane s reálnou možnosťou zničenia dediny

 • Dona Meadows, 1990 State of the Village Report

(C) Martin Grešš, 2012


Z kladn demografick ukazovatele
Základné demografické ukazovatele

 • celkový počet obyvateľstva

  • de facto

  • de iure

  • upravený de facto

 • hustota obyvateľstva

 • štruktúra obyvateľstva

  • pohlavie

  • vek

 • fertilita

  • vekovo špecifická fertilita

  • záchovná miera fertility

 • natalita

 • mortalita

  • dojčenská a detská

 • prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva

  • vnútorná miera rastu populácie

 • migrácia

  • emigrácia

  • imigrácia

  • migračné saldo

 • očakávaná dĺžka života pri narodení

(C) Martin Grešš, 2012Z kladn demografick ukazovatele rozdelenie kraj n
Základné demografické ukazovatele – rozdelenie krajín

 • natalita + mortalita + prirodzený prírastok + príjem:

  • I. veľmi chudobné krajiny s príjmom per capita menej ako 1 000 USD

  • II. relatívne chudobné krajiny s príjmom per capita 1 000 – 3 000 USD

   •  kde prevláda vysoká miera natality (ale nižšia ako v skupine I) a relatívne nižšou mierou mortality (napr. Keňa s mierou natality 39,2 a mierou mortality 11,8),

   •  kde začína dochádzať k ďalšiemu poklesu miery natality (napr. India s mierou natality 23 a mierou mortality 8,2),

   •  kde sú miera natality aj mortality už nízke a pokračujú v ďalšom poklese (napr. Čína kde je miera natality na úrovni 13,1 a miera mortality na úrovni 7,1)

  • III. krajiny Latinskej Ameriky s príjmom per capita 2 000 – 6 000 USD

  • IV. novoindustrializované krajiny s príjmom per capita nad 6 000 USD

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick cykly
Demografické cykly

 • veľmi nízky populačný prírastok - nMnN

 • slabý populačný prírastok - VM  VN

 • spomalenie populačného prírastku - nMN

 • populačná explózia - M  N

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick v voj sveta 2005 2010
Demografický vývoj sveta (2005 – 2010)

 • Vyspelé krajiny

  • Rast populácie 0,41 %/rok

  • Natalita 11/1 000

 • Ostatné rozvojové krajiny

  • Rast populácie 1,18 %/rok

  • Natalita 20/1 000

 • LDC

  • Rast populácie 2,21 %/rok

  • Natalita 34/1 000

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick v voj sveta
Demografický vývoj sveta

 • Najrýchlejšie rastúce regióny sveta, 2010 – 2015:

  • Afrika 2,48 %/rok

  • Latinská Amerika 1,18 %/rok

  • Ázia 1,11 %/rok

  • (svet = 1,2 %/rok)

 • Spomalenie rastu svetovej populácie:

  • 1965 – 1970 = 2,1 %/rok

  • 2000 – 2005 = 1,16 %/rok

  • 2025 – 2030 = 1,1 %/rok

  • Prečo?

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rozvoj
Zmena stavu populácie a ekonomický rozvoj

 • Vplyv na:

  • produkčný potenciál krajiny

  • zamestnanosť

  • trh tovarov a služieb

  • spotrebu

  • investície do výroby a na úspory

  • veľkosť a rast pracovnej sily

  • životné prostredie

  • technologické zmeny

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na produkčný potenciál krajiny

  • Populačný rast dodáva pracovnú silu

  • Dôležitá je úroveň kvalifikácie a vzdelania, a zdravie pracovnej sily

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj1
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na zamestnanosť

  • Zabezpečenie dostatočných pracovných príležitostí + dostatočný ekonomický rast krajiny

  • V opačnom prípade vznik a postupný kontinuálny rastu nezamestnanosti

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj2
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na trh tovarov a služieb

  • Stimulácia rastu produkcie

  • Rast populácie → rast rozsahu trhu → krivka dopytu po tovaroch a službách posun doprava

  • Deti = konzumenti od narodenia → rast dopytu po tovaroch a službách spojených s uspokojením ich potrieb

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj3
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na spotrebu

  • Jeden z hlavných prvkov celkového HDP krajiny

  • Rast vs. pokles životného štandardu

   • Rýchlejšie tempo rastu populácie ako tempo rastu produkcie = zníženie životného štandardu

   • Tempo rastu produkcie rýchlejšie ako tempo rastu obyvateľstva = zabezpečenie / zvýšenie životného štandardu + možný export prebytkov produkcie do zahraničia = priaznivý vplyv na obchodnú a platobnú bilanciu krajiny + rast HDP a HDP p. c.

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj4
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na investície do výroby a na úspory

  • Rast produkcie sa zabezpečí dodatočným prísunom investícií do sféry výroby (domáce / zahraničné zdroje)

  • 1 Znižovanie úspor domácností:

   • Viac detí = rast výdavkov na tovary, služby, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť = zníženie úspor domácností = zníženie investícií = stagnácia /zníženie produkcie

  • 2 Zvýšenie investícií firiem:

   • Uplatnenie úspor z rozsahu výroby = zníženie cien finálnych tovarov = zvyšovanie miery úspor = rozšírenie investičných možností firiem z domácich zdrojov = ďalšie zvyšovanie produkcie

  • Zvyšovanie produkcie = priaznivý vplyv na zamestnanosť a úspory = rast HDP

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj5
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na veľkosť a rast pracovnej sily

  • Veľkosť a rast pracovnej sily = jeden z determinantov potreby investícií a úspor

  • Zaostávanie rastu investícií za rastom pracovnej sily + daná technológia = pokles produktivity práce = pokles HDP a HDP p. c.

  • Rast investícií = negatívny vplyv na zamestnanosť (substitúcia L za K)

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj6
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na životné prostredie

  • Rast populácie = ↑ tlak na životné prostredie

  • V prípade, že v krajine dochádza k rastu produkcie p. c., krajina musí implementovať technológie, ktoré tento tlak uvoľnia

  • Staré technológie = nadmerné využívanie zdrojov = väčší objem financií na ich nákup = negatívny vplyv na celkovú platobnú bilanciu a vonkajšiu ekonomickú rovnováhu

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj7
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Vplyv na technologické zmeny

  • Nové technológie, ktoré sú energeticky menej náročné, umožnia krajine usporiť nemalé finančné prostriedky na nákup surovín

  • Takto usporené prostriedky sa môžu, v prípade vhodnej a efektívnej vládnej politiky, premeniť na investície, ktoré môžu naštartovať ekonomický rozvoj krajiny

(C) Martin Grešš, 2012


Zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj8
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj

 • Zmena stavu populácie → vplyv na spotrebu → vplyv na rozsah trhu tovarov a služieb → vplyv na zamestnanosť → vplyv na produkčný potenciál krajiny → vplyv na rozsah úspor a investícií → vplyv na technologické zmeny → vplyv na životné prostredie ⇒ ekonomický rast/rozvoj → vplyv na veľkosť populácie ...

 • Rast populácie → rast ekonomického rastu a rozvoja krajiny; ekonomický rozvoj → vplyv na veľkosť populácie

(C) Martin Grešš, 2012


Faktory vplyvu na zmenu stavu popul cie v krajine
Faktory vplyvu na zmenu stavu populácie v krajine

 • exogénne

  • prírodné katastrofy

  • vojny

  • epidémie chorôb

 • endogénne

  • cenzy

  • zdravotná starostlivosť

  • vzdelanie žien

  • demografická politika

(C) Martin Grešš, 2012


Distrib cia popul cie
Distribúcia populácie

(C) Martin Grešš, 2012


Faktory vplyvu na distrib ciu popul cie
Faktory vplyvu na distribúciu populácie

 • fyzické podmienky – prírodné prostredie

  • okraje kontinentov

  • riečne oblasti

  • nízke nadmorské výšky

  • oblasti s vysokou vlhkosťou v strednej nadmorskej výške

  • oblasti so subtropickým podnebím

 • socioekonomické faktory

  • rozvoj infraštruktúry mestských oblastí

  • dostupnosť pracovných príležitostí

  • stupeň rozvoja trhu práce a trhu tovarov a služieb

  • občianske vojny a hlad

  • zdanenie

  • plánovanie rozvoja mestských oblastí

 • historický vývoj

  • najstaršie civilizácie – delty a veľké rieky, náplavové oblasti

  • vyspelé krajiny – pozostatok priemyselnej revolúcie z 18. a 19. storočia

  • rozvojové krajiny – koloniálna minulosť

(C) Martin Grešš, 2012


Distrib cia popul cie svet
Distribúcia populácie – svet

(C) Martin Grešš, 2012


Trukt ra popul cie
Štruktúra populácie

 • Podiel mladých a starých ľudí na celkovej populácii

 • Vplyv na makroúrovni aj mikroúrovni

  • Štátny rozpočet krajiny, výdavky v oblasti školstva, zdravotníctva a systéme sociálneho zabezpečenia

  • Starostlivosť o deti a starých ľudí

(C) Martin Grešš, 2012


Trukt ra popul cie1
Štruktúra populácie

 • 2 hlavné dopady štruktúry populácie a jej zmeny

  • Potreby populácie a ich uspokojenie

   • vplyv na fiškálnu politiku

   • potreby mladých v predproduktívnom veku

    • vzdelanie

    • zdravotná starostlivosť

   • potreby starých v postproduktívnom veku

    • zdravotná starostlivosť

  • Vplyv na trh práce prostredníctvom zmien v ponuke práce

   • emigrácia

(C) Martin Grešš, 2012Trukt ra popul cie index ekonomickej z vislosti
Štruktúra populácie – index ekonomickej závislosti

 • Spôsoby sledovania:

  • podiel mladých na produktívnom obyvateľstve

  • podiel starých na produktívnom obyvateľstve

  • podiel mladých a starých na produktívnom obyvateľstve

 • Varianty vývoja:

  • rast podielu mladých ľudí + rast podielu starých ľudí

  • rast podielu mladých ľudí + pokles podielu starých ľudí

  • pokles podielu mladých ľudí + pokles podielu starých ľudí

  • pokles podielu mladých ľudí + rast podielu starých ľudí

(C) Martin Grešš, 2012Trukt ra popul cie index ekonomickej z vislosti2
Štruktúra populácie – index ekonomickej závislosti

 • Ukazuje, že rast demografického zaťaženia môže mať negatívne dôsledky:

  • ↑ potrieb a spotreby domácností ⇒ ↓ miery úspor

  • ↓ miery investícií do výroby ⇒ presun do sociálnej infraštruktúry

 • Zníženie demografického zaťaženia ⇒ ↑ HDP p. c. ⇒ ↑ miera úspor ⇒ ↑ celkového HDP (svetový aj národný)

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick politika
Demografická politika

 • súbor opatrení, pomocou ktorých sa vláda snaží o reguláciu, prípadne kontrolu, demografických procesov v danej krajine. Ide predovšetkým o reguláciu rastu počtu obyvateľstva a zabezpečenie vhodnej vekovej štruktúry obyvateľstva.

 • vplyv demografickej politiky:

  • Mať deti

  • Počet detí

 • prejavy demografickej politiky v rozvojových krajinách – plánovaná rodina

  • Ćína – Maoistická ekonomická stratégia

  • India – plánovaná rodina

(C) Martin Grešš, 2012Rozdiely vo v voji popul cie medzi pvk rk
Rozdiely vo vývoji populácie medzi PVK – RK

 • 2 aspekty:

  • rýchlosť populačného rastu

   • oveľa vyššia v RK ako v PVK

  • podstata populačného rastu a jeho rýchlosti

   • PVK – endogénny charakter

   • RK – exogénny charakter

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick a ekonomick rast
Demografický a ekonomický rast

 • čo spôsobuje/poskytuje rast populácie?

  • dodáva pracovnú silu

  • stimuluje rast produkcie

  • vytvára vhodné podmienky pre investovanie

  • stimuluje technologické zmeny

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick zmena prechod
Demografická zmena (prechod)

 • etapa 1 – vysoká miera fertility a mortality

 • etapa 2 – klesajúca miera mortality

 • etapa 3 – klesajúca miera fertility

  • Demografická zmena na začiatku 21. storočia

 • etapa 4 – stála populácia

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick zmena prechod1
Demografická zmena (prechod)

(C) Martin Grešš, 2012


Socio ekonomick konzekvencie popula n ho rastu
Socio-ekonomické konzekvencie populačného rastu

 • pesimistické vs. optimistické perspektívy

 • miera závislosti

 • rast populácie a investície

 • rast populácie, vzdelanie a zdravotná starostlivosť

 • zamestnanosť, distribúcia príjmov a chudoba

 • rast populácie a životné prostredie

 • rast populácie a technologický pokrok

(C) Martin Grešš, 2012


Malthusova te ria
Malthusova teória

(C) Martin Grešš, 2012


Demografick charakteristika rozvojov ch kraj n
Demografická charakteristika rozvojových krajín

 • rýchly populačný rast

 • výrazný pokles miery mortality bez ohľadu na veľkosť príjmu per capita

 • vysoká miera natality a fertility

 • rast populácie sa nezhoduje s dopytom po pracovnej sile

 • emigrácia prebytočnej populácie neprichádza do úvahy

 • rýchla urbanizácia, ale aj prírastok vo vidieckej populácii

 • vysoká miera závislosti (koeficient demografického zaťaženia)

(C) Martin Grešš, 2012


Z ver
Záver

(C) Martin Grešš, 2012


ad