Kapitel 7 - PowerPoint PPT Presentation

Kapitel 7
Download
1 / 30

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kapitel 7. Point Estimation Dan Hedlin. Vad är en punktskattning?. CB: Defintion 7.1.1: A point estimator is any function of a sample Väldigt vid definition: syftet är att skatta något, t.ex. en parameter  (syftet med minimalt tillräcklig statistika är datareduktion)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kapitel 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kapitel 7

Kapitel 7

Point Estimation

Dan Hedlin


Vad r en punktskattning

Vad är en punktskattning?

 • CB: Defintion 7.1.1: A point estimator is any function of a sample

 • Väldigt vid definition: syftet är att skatta något, t.ex. en parameter  (syftet med minimalt tillräcklig statistika är datareduktion)

 • Teman i kap. 7: - konstruera punktestimatorer - utvärdera dessa


Konstruktion

Konstruktion

CB tar upp:

 • Momentmetoden

 • Maximum-likelihood

 • EM-algoritmen

 • Bayesianska metoder

 • Jag fokuserar på de två första


Tv sk l till att l ra sig konstruktion

Två skäl till att lära sig konstruktion

 • I praktiskt arbete använder man för det mesta ”färdiglagade” estimatorer, men…

 • Ibland finns det ingen färdig, eller så hittar man ingen i litteraturen

 • Även om man hittar någon, t.ex. på internet, är det bra att kunna konstruera själv för att kolla


Momentmetoden

Momentmetoden

 • Enkel, ger nästan alltid hyfsat bra resultat, kan rekommenderas för praktiskt arbete

 • Enligt stora talens lag

osv (om det behövs)


Kapitel 7

 • Med antagande om modellfamilj ”vet” vi vad högerleden är

 • Kan använda t.ex. första och tredje momentet istället för första och andra momentet

 • Istället för det ocentrerade andra momentet kan man använda


Ex gammaf rdelning

Ex: gammafördelning

 • Med momentmetoden sätter vi

(lös ut)


Maximum likelihood

Maximum likelihood

 • Svarar på frågan: vilket eller vilka parametervärden maximerar likelihooden

 • Ger ofta den ”naturliga” skattningen, t.ex. andelen ”lyckade” försök som skattning av p om man drar ur binomialfdl


Ml skattningars egenskaper

ML-skattningars egenskaper

 • Inte alltid möjligt att få ut ett slutet uttryck

 • Besvär vid flackt optimum

 • Existerar inte alltid

 • Ofta krångligare härledning än moment-metoden

 • Invariant: om är en MLE av , då är en MLE av , för vilken funktion som helst


Kapitel 7

 • Om vi uppfattar likelihoodfunktionen som en statistika är den minimalt tillräcklig

 • En MLE uppfyller alltid tillräcklighets- och likelihoodprincipen

 • Goda asymptotiska egenskaper (kap. 10)


Hur utv rdera en estimator

Hur utvärdera en estimator?

 • Liten eller ingen bias

 • Liten varians

 • Liten MSE

 • Robust mot avvikelser i data

 • Robust mot avvikelser i modell

 • Liten ”loss”

 • Andra egenskaper?


Kapitel 7

 • Finns ingen, enda allmänt accepterad egenskap

 • I så fall skulle det vara minsta MSE

 • Ytterligare en egenskap: uppfyller Cramér-Raos olikhet

 • Det finns en gräns för hur liten varians som en estimator kan ha i vissa typer av problem (måste kunna byta ordning på integrering och derivering)


Standardtill mpningar p ml

Standardtillämpningar på ML

 • Finn stationära punkter genom att sätta derivatan till 0. Undersök dessa med t.ex. andra-derivatan. Kolla även randpunkter.

 • Knep: om täthet har formen exp(parameter), ta log först

 • Exempel 7.2.5-7.2.7; Ex 7.2.11-7.2.12

 • Annat, ”inkrementresonemang” Ex 7.2.9


Enemy tank problem

Enemy Tank Problem

 • Approximera med kontinuerlig likformig fördelning på (1, )

 • Minimalt tillräcklig statistika max(xi)

 • Vi vill skatta 

 • Momentmetoden


Kapitel 7

 • Sätt (en parameter: behövs bara en ekvation)

 • Approximera med kontinuerlig likformig fördelning på (a, b) (där vi sätter a =1)


Kapitel 7

 • Alternativ skattning

 • Maximum likelihood

 • ekvivalent


Kapitel 7

 • stickprov

 • Vilket val av , som fkt av stickprov, ger max(L)?

 • T.ex. om inte alla xi lika, dvs

  nästan alltid; därför

 • maximerar likelihooden


Kapitel 7

 • Tre alternativa estimatorer

 • inte minimalt tillräcklig (ej 1-1-funktion av

 • Utvärdera estimatorerna

 • Bias? (teorem 5.2.6)

(exempel 5.4.5)


Kapitel 7

 • är alltså ej väntevärdesriktig men är det

 • Varians

 • Kan visa att även är av ordning 1/n

 • Men

 • Alltså av ordning


Cram r raos olikhet

Cramér Raos olikhet

 • Den minsta variansen för en estimator W(X):

 • Villkor: måste kunna kasta om integral och derivata. Kan inte göra detta om supporten beror av parametern (se Leibnitz regel)


Fisherinformationen

Fisherinformationen

 • Ett tal (eller symbol som representerar ett tal); ju större desto mer info


Kapitel 7

 • Om alla xi oberoende är informationen additiv, dvs infon för stickprovet är summan av delarna

 • Om ej oberoende är informationen mindre


Attainment

”attainment”

 • Antag att

 • a() är någon funktion

 • Då nås nedre gränsen omm

 • Betyder att skattningen och HL, ”score”, ska samvariera starkt

Felet i skattningen


Mer om cram r raos olikhet

Mer om Cramér Raos olikhet

 • Den minsta variansen för en estimator W(X):

 • där är the score

 • dvs


Kapitel 7

 • Detta är alltid sant för stokastiska variabler att

 • CR:s olikhet bidrar med uttryck för högerledet i olikheten

 • Av beviset framgår att E(S(X)) = 0

 • Fisherinformationen är Var(S(X)) , dvs…


Fisherinformationen1

Fisherinformationen


Attainment1

”attainment”

 • Antag att

 • a() är någon funktion

 • Då nås nedre gränsen ommKan visa att det gäller för tillräcklig statistika i en exponentialfamilj

 • Korrelationen ska vara hög


Kapitel 7

 • Ytterligare teorem:

 • Det finns bara en bästa vvr estimator av

 • Anta att T(X) är en fullständig (complete) och tillräcklig statistika m.a.p.  är en estimator som är baserad enbart på T(X). Då är den unika, bästa (minsta varians) estimatorn som är vvr för


Rao blackwells teorem

Rao-Blackwells teorem

 • Villkor 1: W(X) vvr för

 • Villkor 2: T(X) tillräcklig för 

 • Konstruera en ny estimator genom att ta

 • Då är den nya estimatorn vvr och ”likformigt bättre” än W(X) , dvs mindre varians, alltid


Kapitel 7

 • Om kriteriet är minsta varians, kan (bör) vi alltså begränsa valet av estimator till dem som bygger på en tillräcklig statistika

 • Ännu bättre: tillräcklig och fullständig


 • Login