Friluftslivets år 2015
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Friluftslivets år 2015 PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Friluftslivets år 2015. «Nå er det din tur!». ORGANISERING. Norsk friluftsliv (tidligere FRIFO) ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftsorganisasjoner i Norge. Klima- og Miljødepartementet (Prosjekteier). Miljødirektoratet (Prosjektledelse). Norsk friluftsliv

Download Presentation

Friluftslivets år 2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Friluftslivets r 2015

Friluftslivets år 2015

«Nå er det din tur!»


Friluftslivets r 2015

ORGANISERING

Norsk friluftsliv (tidligere FRIFO) ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftsorganisasjoner i Norge.

Klima- og Miljødepartementet

(Prosjekteier)

Miljødirektoratet

(Prosjektledelse)

Norsk friluftsliv

(Daglig ledelse)


Friluftslivets r 2015

H.K.H Kronprins Haakon er høy beskytter av det nasjonale «Friluftslivets år 2015»

I 2015 skal det mest inkluderende og effektfulle Friluftslivets år noensinne gå av stabelen!

Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 skal være en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen.


Friluftslivets r 2015

HVA ØNSKER VI Å FÅ TIL?

Overordnet mål:

 • Vi skal gi friluftsliv økt oppmerksomhet

 • Vi skal skape varige resultater i form av økt deltagelse i alle deler av befolkningen


Friluftslivets r 2015

HVA ØNSKER VI Å FÅ TIL?

Delmål:

 • Øke interessen for friluftsliv

 • Øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter for folkehelsen

 • Øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv

 • Få flere mennesker i aktivitet oftere

 • Motivere til aktivitet med fokus på glede og naturopplevelse

 • Bidra til økt rekruttering til friluftslivet over tid

 • Øke kjennskapen til og bruken av nærmiljøet til friluftsaktivitet i hverdagen


Friluftslivets r 2015

HVEM ØNSKER VI Å NÅ?

Friluftslivet år 2015 skal appellere til bredden av befolkningen

Målgrupper som skal ha særlig oppmerksomhet:

 • Barn

 • Ungdom

 • Barnefamilier

  Friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi skal gis særlig oppmerksomhet gjennom året.


Friluftslivets r 2015

OPPBYGGING FÅ15

Overordnet ramme og budskap

NÆRMILJØ

(kulturminner og fritidsfiske)

JAN.-MARS

AUG. - OKT.

NOV.-DES.

APRIL-JUNI

Sentralt styrt kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi

Aktivitets

kampanje

Kampanje-allemannsrette-n

Erfarings

konferanse

Sentralt styrte tiltak

Åpnings

arrangement

Større felles satsninger

i regi av

organisasjoner, offentlig sektor og andre aktører

Større felles satsninger

i regi av

organisasjoner, offentlig sektor og andre aktører

Større felles satsninger

i regi av

organisasjoner, offentlig sektor og andre aktører

Større felles satsninger

i regi av

organisasjoner, offentlig sektor og andre aktører

Nasjonale satsninger

Forskjellige tiltak i regi av organisasjoner, lag og foreninger, offentlig sektor og andre aktører

Forskjellige tiltak i regi av organisasjoner, lag og foreninger, offentlig sektor og andre aktører

Forskjellige tiltak i regi av organisasjoner, lag og foreninger, offentlig sektor og andre aktører

Forskjellige tiltak i regi av organisasjoner, lag og foreninger, offentlig sektor og andre aktører

Aktørenes egne satsninger


Friluftslivets r 2015

Overordnet ramme og budskap

Friluftsliv i nærmiljøet vil løpe som en rød tråd gjennom hele året.

Fokus på nærmiljøet vil gå igjen både i prosjektets sentrale kommunikasjon, synliggjøring av tilbud og aktiviteter og støtte av prosjekter. Fritidsfiske og kulturminner i naturen som opplevelsesverdi vil også bli gitt ekstra oppmerksomhet.


Friluftslivets r 2015

Overordnet ramme og budskap

Logo og slagord

Budskapet er utviklet for å virke aktiviserende og kommunisere direkte til enkeltindividet. Det er et generisk budskap som kan tilpasses de ulike aktørenes behov, dette for å sikre mest mulig spredning og synliggjøring, samtidig som det skal virke samlende og gjenkjennelig. Sammen med prosjektets logo vil det skape en felles ramme for all aktivitet som foregår i 2015.

Prosjektets logo er utformet som en «tag» for at det slik som budskapet skal være enkelt å ta i bruk av forskjellige typer av aktører.


Friluftslivets r 2015

Sentralt styrt kommunikasjon

Den sentrale kommunikasjonen i Friluftslivets år blir koordinert fra FÅ15-sekretariatet og har som mål å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og inspirere til økt varig deltagelse. Kommunikasjonen skal bidra til å løfte frem og synliggjøre friluftslivet og friluftslivsaktivitet som skjer i 2015. Kommunikasjonsarbeidet vil skje gjennom ulike digitale flater, media og ambassadører.


Friluftslivets r 2015

Sentralt styrte tiltak

Januar 2015

Åpnings

arrangement

Våren 2015

Aktivitets

kampanje

Høsten 2015

Kampanje allemannsretten

November 2015

Erfarings

konferanse

Ambassadør virksomhet


Friluftslivets r 2015

Sentralt styrte tiltak

Åpningsarrangement

 • Jan 2015

 • Fokus på vinteraktiviteter

 • Hovedarrangementet sentralt i Oslo, og lagt opp til markeringer rundt om i landet

 • Mål om å skape oppmerksomhet og nå ut til nye målgrupper

 • Vise frem aktiviteter og tilbud og inspirere til økt aktivitet

 • Med bakgrunn i at januar og februar har et stort fokus på trening ser vi for oss et konsept der vi tar naturen/friluftslivet ned til byen og skaper aktiviteter i 24 timer. Dette konseptet kan også tas i bruk i resten av landet.


Friluftslivets r 2015

Sentralt styrte tiltak

Aktivitetskampanje

 • Våren 2015

 • Mål om å få flere folk ut på tur (i aktivitet)

 • Bygges opp rundt årets hovedbudskap – Nå er det din tur!

 • Skal kunne brukes av alle aktører som bidrar og tilpasses organisasjonenes egne aktivitetstilbud (løfte frem og synliggjøre de tilbud og muligheter som finnes)

 • Enkelt og aktiviserende – eks. ta med en venn på tur!


Friluftslivets r 2015

Sentralt styrte tiltak

Kampanje Allemannsretten

 • Høsten 2015

 • Mål om å øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv

 • Skape stolthet og engasjement

 • Lansering av digitalt opplæringsprogram i allemannsretten for skolen


Friluftslivets r 2015

Sentralt styrte tiltak

Erfaring/veien videre konferanse

 • Nov/des. 2015

 • Mål om å synliggjøre og øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter på folkehelsen

 • Vi skal feire alt det som vi har fått til i løpet av 2015, sikre kompetansedeling mellom bidragende aktører og å sette opp nye mål for friluftslivsarbeidet i årene som kommer

 • Målgruppe for arrangementet er organisasjoner, samarbeidspartnere, beslutningstakere, forskere, media og andre som har interesse av temaet


Friluftslivets r 2015

Nasjonale fellessatsinger

 • Tursti

 • Barn og ungdom

 • Felles satsning mot barnehage og skole

 • Digital opplæring i allemannsretten

 • Friluftsskoler

 • Friluftslivets uke

 • Opplæring i kart og kompass

 • Minoriteter


Friluftslivets r 2015

Tursti

Som en del av årets fokus på nærmiljø og kulturminner og delmål «å øke kjennskapen til og bruken av nærmiljøet til aktivitet i hverdagen» ønsker vi en definert satsning mot tursti i 2015. Turgåing er en viktig lavterskel aktivitet som representerer en stor den av den uorganiserte friluftsaktiviteten i Norge. Stien er også et kulturminne og en ferdselsåre til andre former av friluftsaktiviteter slik som fiskevann, hytter osv.

Det foregår allerede en sterk satsing knyttet til stier. Først og fremst gjennom Turskiltprosjektet i regi av Fylkeskommunene, Gjensidigestiftelsen, DNT, FRIFO og FL, i tillegg til en rekke andre tiltak. Ved å samle alle disse positive tiltakene under en felles ramme og markedsføring har satsningen potensial til å nå bredt ut. Satsningen har som formål å skape varig økning i friluftslivsaktivitet gjennom økt fokus på tilrettelegging, synliggjøring av tilbud og fremfor alt aktivitet koblet til bruken av stier (ferdselsårer).

Det er et ønske om at satsningen skal foregå gjennom hele markeringsåret og at flest mulig aktører med tiltak og aktiviteter koblet opp mot sti skal bli en del av satsningen. På våren 2015 er planen å gjennomføre et stiseminar for å sette stien på dagsorden og styrke det faglige grunnlaget og forståelsen. Stien vil også naturlig kunne kobles opp mot planlagt vår- og høst kampanje. Gjennom hele året vil fokuset i tillegg ligge på å registrere og vedlikeholde stier.


Friluftslivets r 2015

Barn og ungdomFelles satsning mot barnehage og skole

Forskningen peker på at positive naturopplevelser i tidlig alder øker sjansene for at et aktivt forhold til friluftsliv også senere i livet. Derfor er også hovedmålgruppen for FÅ15 barn, ungdom og barnefamilier. En av de få plassene i samfunnet der vi har mulighet å treffe denne målgruppen uansett bakgrunn, geografi og interessen er gjennom barnehage og skole. Mange organisasjoner har allerede vel fungerende tilbud, men har behov for økt synliggjøring for å nå ut til flere. Gjennom å gå sammen og fronte forskjellige tema og aktiviteter som naturlig følger årstidene (årshjul) håper vi å kunne gjøre den enklere for lærere og pedagoger å ta i bruk våre tilbud.

Oppbygging:

 • Felles markedsføring av tilbud og aktiviteter (lage et årshjul med aktivitetstilbud for skole/barnehage)

 • Mobilisering av skoler og barnehager gjennom FÅ15s synlighetstiltak

 • Konferanse for lærere, pedagoger og andre interesserte (aug./sep. 2015)

 • Lansering av nytt digitalt opplæringsopplegg i allemannsretten


Friluftslivets r 2015

Barn og ungdomFriluftsskoler

Som en del av satsningen mot barn og ungdom i 2015 planlegger Friluftsrådenes landsforbund (FL) et nytt konsept ved navn «Friluftsskoler» som de ønsker å gjennomføre som en pilot i 2014 og lansere fullt ut i 2015. Hensikten er å gi barn og ungdom i grunnleggende opplæring i friluftsaktiviteter, og miljøvennlige holdninger til bruk av naturen med sikt på å legge grunnlag for friluftsliv som en livslang fritidsaktivitet.

Konseptet er tenkt som et enkelt og standardisert opplegg slik at det kan arrangeres mange friluftsskoler over hele landet. Friluftskolen er tenkt å gjennomføres i sommerferien på dagtid slik at den kan bli et alternativ til allerede eksisterende sommer skoler slik som Tine fotballskole og DNB idrettsuke. Lengden på skolen vil være fra tre til fem dager med en eventuell overnatting siste dag. Tilbudet skal retter seg til barn på 4. -7. skoletrinn og deltageravgiften skal holdes så lav som mulig.

Det er primært tenkt at friluftsrådene skal være hovedansvarlige for skolen, og at de skal knytte til seg de lokale organisasjoner som har lyst å bidra. Men konseptet skal holdes åpnet slik at alle som vil skal kunne arrangere en friluftsskole. Det vil lages en mal for hvilket innehold en friluftsskole skal ha, men med stor mulighet til å lage lokale variasjoner.


Friluftslivets r 2015

Barn og ungdomFriluftslivets uke

Friluftslivets uke/dag er Friluftslivets fellesorganisasjons allerede vel fungerende tiltak rettet mot barn og barnefamilier. Tiltaket har som mål å stimulere til at barn og unge med familier kommer seg ut og får et aktivt og helsefremmende liv ute i naturen og å skape økt rekruttering til friluftslivet.

I FÅ15 er det hensiktsmessig å løfte Friluftslivets dag og Friluftslivets uke som en samlet, nasjonal feiring av friluftslivet, ikke bare for markeringsåret, men for fremtiden. Her vil det være godt rammeverk for flere store arrangement over hele landet.


Friluftslivets r 2015

Opplæring i kart og kompass

Å få folk til å føle seg trygge i naturen er en forutsetning for at vi skal få flere mennesker til å ta i bruk skog og mark til aktivitet i hverdagen. Her har tilretteleggingstiltak slik som merking av stier en viktig funksjon når det kommer til å øke tryggheten og tilgjengeligheten for folk flest. Men for at folk også skal ha muligheten til å bevege seg mer fritt i naturen utenfor oppmerket løypenett kreves det også at de har en grunnleggende forståelse for bruk av kart og kompass. Kunnskap i kart og kompass står også som et eget kompetansemål i faget kroppsøving for både 4., 7. 10. trinn i grunnskolen.

I forbindelse med Friluftslivets år 1993 så ble det utarbeidet et konsept ved navn «Trygg i naturen». Dette var et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner med Norges Orienteringsforbund som hovedansvarlig. Ideen var å gjøre det enkelt å holde kurs/få opplæring i kart og kompass. Planen er at grunnleggende opplæring i kart og kompass også skal være en satsning i 2015. Det vil nå være naturlig å utvikle et slikt konsept som et digitalt opplæringsprogram som kan tas i bruk av både skoler organisasjoner og folk flest.


Friluftslivets r 2015

Minoriteter

Et av suksesskriteriene for FÅ15 er at vi klarer å nå ut til nye målgrupper og vi planlegger derfor en ekstra satsning mot minoritetsgrupper i 2015. For å nå denne gruppen, er det viktig at vi blir klar over hva minoriteter anser som meningsfulle friluftslivsopplevelser og hvordan vi kan motivere til økt bruk av naturen til aktivitet i hverdagen. Friluftslivet har et stort potensiale som integreringsarena og det skal gjennom FÅ15 kommuniseres som enkelt og inkluderende, et friluftsliv der det er rom for alle, der vi kan møtes på «felles grunn». For å nå frem til målgruppen ønsker vi å finne nøkkelpersoner som kan fungere som forbilder og påvirkere i sine miljø.

Når det kommer til utvikling av aktivitetstiltak ønsker vi å samarbeide med organisasjoner som har god erfaring fra å jobbe mot målgruppen. Det finnes allerede mange gode tiltak der ute som vi kan inspireres av, samarbeide med og utvikle videre.


Friluftslivets r 2015

Aktørenes egne satsinger

I tillegg til tiltakene som er beskrevet i denne presentasjonen skal det gjennomføres en mengde aktivitetstiltak i regi av de enkelte organisasjonene og deres lokale lag og foreninger.


Friluftslivets r 2015

Ta gjerne kontakt med oss!

Fungerende prosjektleder: Tonje Refseth

tonje@frifo.no

Informasjonsrådgiver: Karoline Sandborg

karoline@frifo.no

Mer informasjon: http://www.frifo.no/5750.Friluftslivets-ar-2015.html


Forum for natur og friluftsliv fnf kan

Forum for natur og friluftsliv – FNF - kan

 • Bidra til ekstra satsing på Friluftslivets veke

 • Informasjon om året til regionale organisasjonar innanfor og utanfor FNF

 • Initiere til gode seminar og politiske debatter om allemannsretten og spørsmål om friluftsliv generelt, og spesielt knytt til valkamp i 2015

 • Bruke FÅ15-logo i mail, brev og anna skriftleg kommunikasjon

 • Ha oversikt over alle regionale tiltak i regi av organisasjonane

 • Invitere alle fylkespolitikarar til å delta på et FÅ15 arrangement i regi av organisasjonane

 • Omtale året og arrangement på web, i sosiale medier og media

 • Ha dialog med fylkeskommunen om FK-tiltak under FÅ15 og kva for prosjekt som vert støtta


 • Login