Bezpieczeństwo energetyczne
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Bezpieczeństwo energetyczne KPRM, 20 listopada 2009 r. Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bezpieczeństwo energetyczne KPRM, 20 listopada 2009 r. Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - przyjęta przez RM 10 listopada 2009 r. SEKTOR ENERGETYCZNY. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 R.

Download Presentation

Bezpieczeństwo energetyczne KPRM, 20 listopada 2009 r. Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Bezpieczeństwo energetyczne

KPRM, 20 listopada 2009 r.

Waldemar Pawlak

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Gospodarki


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - przyjęta przez RM 10 listopada 2009 r.


Sektor energetyczny

SEKTOR ENERGETYCZNY

 • POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 R.

 • odpowiedź na najważniejsze wyzwania

 • sektora energetycznego:

 • zaspokojenie zapotrzebowania na energię

 • zniwelowanie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych

 • rozwój infrastruktury wytwórczej i transportowej

 • wypełnienie międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” została przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.


Program dzia a wykonawczych na lata 2009 2012

Program działań wykonawczych na lata 2009-2012

 • Realizacja priorytetów polityki energetycznej

 • 93 działania wykonawcze

 • 28 projektów ustaw i rozporządzeń

 • Resorty odpowiedzialne/terminy wykonania


Program dzia a wykonawczych na lata 2009 20121

Program działań wykonawczych na lata 2009-2012

 • Priorytet I: Poprawa efektywności energetycznej

  Systemowy mechanizm wsparcia dla działań proefektywnościowych.

  Promocja rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.

  Wzorcowa rola sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią.

  Kampanie informacyjne i edukacyjne.

  Priorytet II: Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami węgla.

 • Dywersyfikacja dostaw importowanych nośników energii.

 • Rozwój infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej.

 • Priorytet III: Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej

  Przygotowanie i wdrożenie programu energetyki jądrowej.

  Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej.

  Edukacja i budowa zaplecza naukowo-badawczego i kadrowego


Program dzia a wykonawczych na lata 2009 20122

Program działań wykonawczych na lata 2009-2012

 • Priorytet IV: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

  Utrzymanie aktualnych i wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia.

  Efektywne wykorzystanie biomasy.

  Stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu.

  Wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych.

  Priorytet V: Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

  Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej.

  Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

  Warunki do kreowania cen referencyjnych na rynku energii elektrycznej.

  Ochrona najgorzej sytuowanych odbiorców energii elektrycznej.

  Priorytet VI: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

  Stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych

  Rozwój niskooemisyjnych technologii wytwarzania energii (CCS)


Poprawa efektywno ci energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej

UE: wzrost o 20%

Polska: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego

PEP 2030:

 • wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań proefektywnościowych („białe certyfikaty”)

 • promocja rozwoju wysokosprawnej kogeneracji

 • wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej

 • wzorcowa rola sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Polska na tle UE

Energochłonność pierwotna


Krajowy plan dzia a dotycz cy efektywno ci energetycznej

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej

Cel w zakresie efektywności energetycznej na lata 2008 - 2016

53,5 TWh (4,59 Mtoe)

Działania służące poprawie efektywności energetycznej koncentrują się w obszarach:

 • sektor budownictwa – wprowadzenie systemu certyfikacji energetycznej budynków, rozwój Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 • sektor przemysłu – promocja wysokosprawnej kogeneracji, rozwijanie systemu zarządzania energią i audytów energetycznych

 • sektor transportu - promowanie transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Ustawa o efektywności energetycznej

 • Projekt ustawy rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 26 listopada br.

  Projekt ustawy przewiduje:

 • wprowadzenie rynkowego mechanizmu wsparcia efektywności energetycznej w postaci tzw. białych certyfikatów

 • nadanie sektorowi publicznemu wzorcowej roliw zakresie efektywności energetycznej


Kampania informacyjna czas na oszcz dzanie energii

Kampania informacyjna „Czas na oszczędzanie energii”

 • Realizowana poprzez:

  opracowanie, wydanie i dystrybucję broszur:

  „Inteligentna energia - Poradnik użytkownika”.

  „Inteligentna energia - poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV.

  „Abecadło” dla dzieci i rodziców promująca zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii.

  zakupienie energooszczędnych świetlówek celem przekazania ich wszystkim gminom w Polsce.

  Publikacje są dostępne na stronie www.mg.gov.pl/gospodarka/energetyka


Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

 • W trakcie II czytania w Sejmie

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

  • stymulacja rozwoju odnawialnych źródeł energii w tym rolnictwo dla energetyki

  • zwiększenie konkurencyjność rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu


Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa

Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa

2008r.

2030r.


W giel kamienny zasoby w gla kamiennego w polsce

WĘGIEL KAMIENNYZasoby węgla kamiennego w Polsce

Łącznie 136 udokumentowanych złóż, w tym:

- 98 z zasobami bilansowymi

- 38 z zasobami tylko pozabilansowymi

Zasoby bilansowe 43 081,7 mln ton

Zasoby przemysłowe 4 209,4 mln ton

Zasoby udostępnione 1 607,0 mln ton


Nak ady inwestycyjne i wska nik nat enia rob t przygotowawczych

Nakłady inwestycyjne i wskaźnik natężenia robót przygotowawczych


Wydobycie i wska nik nat enia rob t przygotowawczych w latach 1989 9 m cy 2009

Wydobycie i wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w latach 1989 - 9 m-cy 2009


Energetyka j drowa

ENERGETYKA JĄDROWA

 • Uchwała nr 4/2009 Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej

 • Przyjęcie przez Radę Ministrów 11 sierpnia 2009 r. „Ramowego Harmonogramu działań na rzecz energetyki jądrowej”


Cele programu polskiej energetyki j drowej

Cele Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

Określenie pożądanego zakresu rozwoju polskiej energetyki jądrowej

Określenie niezbędnych działań leżących po stronie Państwai harmonogramu ich realizacji dla wdrożenia polskiej energetyki jądrowej

Oszacowanie kosztów rozwoju polskiej energetyki jądrowej i zaproponowanie źródeł ich finansowania

Zwymiarowanie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych rozwoju polskiej energetyki jądrowej


Ramowy harmonogram dzia a dla energetyki j drowej

do końca 2010 opracowanie i przyjęcie przez RM Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

lata 2011 – 2013 ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej

lata 2014 – 2015 wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień

lata 2016 – 2020 budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Ramowy Harmonogram Działań dla Energetyki Jądrowej


Podstawowe kwestie zwi zane z budow elektrowni

Podstawowe kwestie związane z budową elektrowni

Uruchomienie elektrowni

Istotne ryzyka i zagrożenia związane z każdym etapem projektu

Pozwolenie na eksploatację

Zarządzanie projektem

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

Pozwolenie na budowę

Zabezpieczenie sprzedaży energii elektrycznej

Zapewnienie odpowiedniej kadry

Zapewnienie poparcia społecznego (kampanie PR)

Składowanie odpadów radioaktywnych

Zabezpieczenie dostaw paliwa

Finansowanie prac przygotowawczych

Wybór lokalizacji

Mechanizmy wsparcia ze strony Państwa

Realizację projektu poprzedza faza przygotowań obejmująca stworzenie legislacji oraz struktury funkcjonowania całego projektu

Struktura udziałowa

Finansowanie

Przygotowanie legislacji

Wybór technologii

Sposób realizacji

Decyzja o uruchomieniu PPEJ

Decyzja o budowie elektrowni


Elektrownie atomowe w polskim systemie elektroenergetycznym

Elektrownie atomowe w polskim systemie elektroenergetycznym

 • stabilnie pracujące i pewne źródła energii elektrycznej o 60-letnim okresie użytkowania

 • stabilne w czasie i przewidywalne w długim horyzoncie koszty produkcji energii elektrycznej

 • brak emisji CO2 i innych zanieczyszczeń środowiska

 • ożywienie gospodarcze regionów

 • możliwość zdynamizowania krajowego przemysłu

 • rozwój polskiego zaplecza naukowo-badawczego


Energetyka atomowa na wiecie

Energetyka atomowa na świecie

 • Trwa budowa nowego reaktora we Francji (Flamanville) oraz kończone są prace nad reaktorem w Finlandii (Olkiluoto).

 • Wkrótce rozpoczną się prace na budową dwóch reaktorów w Bułgarii (Belene) oraz Rumunii (Cernavoda).

 • Swój potencjał atomowy zamierzają rozwijać Słowacja i Czechy.

 • Na Litwie trwają przygotowywania do budowy EJ Visaginas

 • Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, że dotychczasowe stanowisko odnośnie do zatrzymania programu atomowego w Niemczech jest błędem.

 • W styczniu 2008 roku rząd Wielkiej Brytanii dał zielone światło dla rozwoju energetyki atomowej w tym kraju.

 • Rosyjska rządowa agencja energii atomowej Rosatom ogłosiła, że w lipcu rozpoczyna prace projektowe nowej elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim.

 • Uruchomienie programu atomowego we Włoszech przy współpracy Francji,

 • Decyzje rządu Szwecji dotyczące odbudowy nowych mocy elektrowni. atomowych

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii AtomowejStan na wrzesień 2009 r.

22


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Czy popierasz następujące działania:

1) stworzenie zachęt

podatkowych dla rozwoju

alternatywnych źródeł energii,

np. energii słonecznej

i energii pochodzącej z wiatru

2)budowę elektrowni jądrowych, aby ograniczyć uzależnienie gospodarki od ropy naftowej i węgla

 • podniesienie podatków na energię, aby zachęcić użytkowników do oszczędzania

23

Badanie CBOS 09/2009

Slajd 23


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Społeczny stosunek do budowy elektrowni jądrowej (1)

24

Badanie CBOS 09/2009

Slajd 24


Spo eczny stosunek do budowy elektrowni j drowej 2

Społeczny stosunek do budowy elektrowni jądrowej (2)

 • Gdyby elektrownia atomowa miała powstać w okolicy Twojego miejsca zamieszkania, to czy będziesz za czy też przeciw tej decyzji ?

Badanie CBOS 09/2009


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Jak Polacy oceniają dziś energetykę jądrową

 • wzrasta poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce, przede wszystkim wśród osób lepiej wykształconych;

 • brak wiedzy na temat energetyki jądrowej skutkuje lękiem wyrażanym sprzeciwem wobec budowy elektrowni lub składowiska odpadów radioaktywnych;

 • poinformowania/przekonania wymagają przede wszystkim grupy niżej wykształcone i mieszkańcy wsi oraz młodzież (15 – 17 lat);

 • składowisko odpadów radioaktywnych wzbudza większy sprzeciw niż elektrownia jądrowa;

 • dominuje warunkowa akceptacja lokalizacji składowiska – pod warunkiem właściwych zabezpieczeń - można się spodziewać ograniczonej wiary w ich skuteczność;

 • istnieje szerokie poparcie społeczne dla rekompensat z uwagi na pobliską lokalizację elektrowni jądrowej

 • samoocena wiedzy na temat energetyki jądrowej jest bardzo niska

26

Slajd 26


Organizacja pracy przy programie pej

Organizacja pracy przy Programie PEJ

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej

Energetyki Jądrowej

Społeczny Zespół Doradców

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Międzyresortowy

Zespół

Ministerstwo Gospodarki

Departament Energii Jądrowej


Ropa naftowa

ROPA NAFTOWA

 • Członkostwo w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Daje Polsce pewność dostaw ropy naftowej i paliw z innych państw członkowskich w sytuacji niedoboru podaży surowca.

 • Zakończenie negocjacji nad kształtem nowej Dyrektywy Rady UE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych

 • Przyjęcie przez Radę Ministrów kierunkowych założeń dotyczących budowy podziemnych magazynów ropy naftowej i produktów naftowych wykorzystujących złoża soli kamiennej

 • Aktualizacja Polityki Rządu RP dla Przemysłu Naftowego, uwzględnia ona ostatnie zmiany mapy rynku naftowego w Polsce i rysuje kolejne zadanie stojące przed sektorem


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

GAZ ZIEMNY

Prognozy zapotrzebowania i źródła dostaw gazu ziemnego do Polski


Wybrane d ugoterminowe kontrakty gazpromu na dostawy gazu ziemnego do europy

Wybrane długoterminowe kontrakty Gazpromu na dostawy gazu ziemnego do Europy

Źródło: ISE


Zapotrzebowanie na gaz ziemny w polsce w latach 2010 2030

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce w latach 2010 - 2030

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Realizacja projektów dywersyfikacyjnych

2014 r. - LNG

2011 r. - 1,5 mld m3

2011 r. - 0,2 mld m3

Hrubieszów

2011 r. - 0,5 mld m3


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Podziemne magazyny gazu - istniejące i planowane

Pojemność obecnie: ok. 1,66 mld m³

Pojemność w 2015 r.: ok. 3,8 mld m³


Cele dla oze do 2020 r

Cele dla OZE do 2020 r.

 • UE – 20% PL – 15%

 • Polityka energetyczna Polski przewiduje:

 • utrzymanie i wzmocnienie systemu wsparcia dla OZE (zielone certyfikaty, zwolnienie podatkowe, fundusze UE itp. )

 • likwidację barier w rozwoju OZE (np. farm wiatrowych, biogazowni)

 • stymulowanie rozwoju rynku biopaliw (np. regulacje prawne promujące wykorzystanie biopaliw II generacji).


Konkurencyjne rynki energii i paliw

Konkurencyjne rynki energii i paliw

 • Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej(ew. wprowadzenie opłat węzłowych, rynek dnia bieżącego, rynek zdolności wytwórczych)

 • Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej(np. standaryzacja umów i terminów)

 • Stworzenie warunków umożliwiających kreowanie cen referencyjnych energii elektrycznej na rynku (obowiązek upubliczniania części obrotu energią elektryczną)

 • Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła (benchmarking)

 • Dywersyfikację dostaw gazu ziemnego oraz wspieranie działania mechnizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego.


Pakiet klimatyczno energetyczny

Pakiet klimatyczno-energetyczny

 • Wynegocjowane korzystne warunki realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego (z grudnia 2008r.) przez Polskę:

 • odstępstwo od wymagania obowiązku 100% nabycia uprawnień do emisji CO2 od 2013 r. ( 70% darmowych uprawnień w 2013 r. i stopniowe zejście do 0% darmowych uprawnień w 2020 r.

 • fizycznie rozpoczęte do końca 2008 r. elektrownie będą korzystały z ulg jak istniejące obiekty


Demonstracyjne obiekty ccs w polsce

Demonstracyjne obiekty CCS w Polsce

Zeroemisyjny blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów -zakwalifikowany jako projekt demonstracyjny CCS ze wsparciem sumą 180 mln euro z Planu Naprawy Gospodarczej UE na lata 2009-2010 (European Economic Plan for Recovery)

Drugi projekt zgłoszony do Komisji Europejskiej jako propozycja do unijnego Programu Flagowego - projekt elektrowni poligeneracyjnej w Kędzierzynie (zgazowanie węgla kamiennego w technologii IGCC, połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła z wytwarzaniem produktów karbochemicznych (metanolu i wodoru) oraz chemiczną i geologiczną sekwestracją CO2)


Prognoza emisji co 2 w latach 2006 2030 w mln ton

Prognoza emisji CO2 w latach 2006-2030 [w mln ton]:


Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w polce dokument przygotowany do decyzji rz du

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polce – dokument przygotowany do decyzji rządu

 • Cele dokumentu :

Poprzez realizację celów program powinien doprowadzić do budowy do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia

(działanie 4.5 PEP 2030)

Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej

Rozwój energetyki bezemisyjnej

Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa

Realizacja Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3x20


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie wykorzystania biopaliw w transporcie

„Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” - sukcesywna realizacji działań


Bezpiecze stwo energetyczne kprm 20 listopada 2009 r waldemar pawlak wiceprezes rady ministr w

Udział energii elektrycznej z OZE w krajowym zużyciu

energii elektrycznej brutto w latach 2005-2008.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w poszczególnych technologiach odnawialnych źródeł energii w latach 2005 - 2008 [GWh].


Rozw j infrastruktury przesy owej i dystrybucyjnej

Rozwój infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej

 • stworzenie stabilnych perspektyw dla inwestycji

 • nałożenie na operatorów sieciowych obowiązku opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz kosztów przyłączenia

 • rozwój połączeń transgranicznych


Wype nienie postulat w pakietu klimatycznego

Wypełnienie postulatów pakietu klimatycznego

 • stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji

 • wprowadzenie standardów obniżających wielkość emisji CO2, SO2i NOx

 • rozwój niskooemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz technologii czystego węgla, w tym uzasadnionych ekonomicznie

 • technologii CCS


Dzi kuj za uwag www mg gov pl waldemar pawlak@mg gov pl

Dziękuję za uwagęwww.mg.gov.plWaldemar.Pawlak@mg.gov.pl


Polityka energetyczna polski do 2030 roku podstaw bezpiecze stwa energetycznego kraju

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju


 • Login