Bezpieczeństwo energetyczne
Download
1 / 45

Bezpieczeństwo energetyczne KPRM, 20 listopada 2009 r. Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Bezpieczeństwo energetyczne KPRM, 20 listopada 2009 r. Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - przyjęta przez RM 10 listopada 2009 r. SEKTOR ENERGETYCZNY. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 R.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezpieczeństwo energetyczne KPRM, 20 listopada 2009 r. Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów ' - kiana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bezpieczeństwo energetyczne

KPRM, 20 listopada 2009 r.

Waldemar Pawlak

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister GospodarkiSektor energetyczny
SEKTOR ENERGETYCZNY RM 10 listopada 2009 r.

 • POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 R.

 • odpowiedź na najważniejsze wyzwania

 • sektora energetycznego:

 • zaspokojenie zapotrzebowania na energię

 • zniwelowanie uzależnienia od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych

 • rozwój infrastruktury wytwórczej i transportowej

 • wypełnienie międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” została przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.


Program dzia a wykonawczych na lata 2009 2012
Program działań wykonawczych RM 10 listopada 2009 r.na lata 2009-2012

 • Realizacja priorytetów polityki energetycznej

 • 93 działania wykonawcze

 • 28 projektów ustaw i rozporządzeń

 • Resorty odpowiedzialne/terminy wykonania


Program dzia a wykonawczych na lata 2009 20121
Program działań wykonawczych na lata 2009-2012 RM 10 listopada 2009 r.

 • Priorytet I: Poprawa efektywności energetycznej

  Systemowy mechanizm wsparcia dla działań proefektywnościowych.

  Promocja rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.

  Wzorcowa rola sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią.

  Kampanie informacyjne i edukacyjne.

  Priorytet II: Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami węgla.

 • Dywersyfikacja dostaw importowanych nośników energii.

 • Rozwój infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej.

 • Priorytet III: Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej

  Przygotowanie i wdrożenie programu energetyki jądrowej.

  Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej.

  Edukacja i budowa zaplecza naukowo-badawczego i kadrowego


Program dzia a wykonawczych na lata 2009 20122
Program działań wykonawczych na lata 2009-2012 RM 10 listopada 2009 r.

 • Priorytet IV: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw

  Utrzymanie aktualnych i wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia.

  Efektywne wykorzystanie biomasy.

  Stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu.

  Wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych.

  Priorytet V: Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

  Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej.

  Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

  Warunki do kreowania cen referencyjnych na rynku energii elektrycznej.

  Ochrona najgorzej sytuowanych odbiorców energii elektrycznej.

  Priorytet VI: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

  Stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych

  Rozwój niskooemisyjnych technologii wytwarzania energii (CCS)


Poprawa efektywno ci energetycznej
Poprawa efektywności energetycznej RM 10 listopada 2009 r.

UE: wzrost o 20%

Polska: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego

PEP 2030:

 • wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań proefektywnościowych („białe certyfikaty”)

 • promocja rozwoju wysokosprawnej kogeneracji

 • wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej

 • wzorcowa rola sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią


Polska na tle UE RM 10 listopada 2009 r.

Energochłonność pierwotna


Krajowy plan dzia a dotycz cy efektywno ci energetycznej
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej

Cel w zakresie efektywności energetycznej na lata 2008 - 2016

53,5 TWh (4,59 Mtoe)

Działania służące poprawie efektywności energetycznej koncentrują się w obszarach:

 • sektor budownictwa – wprowadzenie systemu certyfikacji energetycznej budynków, rozwój Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 • sektor przemysłu – promocja wysokosprawnej kogeneracji, rozwijanie systemu zarządzania energią i audytów energetycznych

 • sektor transportu - promowanie transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie


Ustawa o efektywności energetycznej energetycznej

 • Projekt ustawy rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 26 listopada br.

  Projekt ustawy przewiduje:

 • wprowadzenie rynkowego mechanizmu wsparcia efektywności energetycznej w postaci tzw. białych certyfikatów

 • nadanie sektorowi publicznemu wzorcowej roliw zakresie efektywności energetycznej


Kampania informacyjna czas na oszcz dzanie energii
Kampania informacyjna energetycznej „Czas na oszczędzanie energii”

 • Realizowana poprzez:

  opracowanie, wydanie i dystrybucję broszur:

  „Inteligentna energia - Poradnik użytkownika”.

  „Inteligentna energia - poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV.

  „Abecadło” dla dzieci i rodziców promująca zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii.

  zakupienie energooszczędnych świetlówek celem przekazania ich wszystkim gminom w Polsce.

  Publikacje są dostępne na stronie www.mg.gov.pl/gospodarka/energetyka


Prawo energetyczne
Prawo energetyczne energetycznej

 • W trakcie II czytania w Sejmie

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

  • stymulacja rozwoju odnawialnych źródeł energii w tym rolnictwo dla energetyki

  • zwiększenie konkurencyjność rynku energii elektrycznej, ciepła i gazuW giel kamienny zasoby w gla kamiennego w polsce

WĘGIEL KAMIENNY energetycznejZasoby węgla kamiennego w Polsce

Łącznie 136 udokumentowanych złóż, w tym:

- 98 z zasobami bilansowymi

- 38 z zasobami tylko pozabilansowymi

Zasoby bilansowe 43 081,7 mln ton

Zasoby przemysłowe 4 209,4 mln ton

Zasoby udostępnione 1 607,0 mln ton
Energetyka j drowa
ENERGETYKA JĄDROWA latach 1989 - 9 m-cy 2009

 • Uchwała nr 4/2009 Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 r. w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej

 • Przyjęcie przez Radę Ministrów 11 sierpnia 2009 r. „Ramowego Harmonogramu działań na rzecz energetyki jądrowej”


Cele programu polskiej energetyki j drowej
Cele Programu Polskiej Energetyki Jądrowej latach 1989 - 9 m-cy 2009

Określenie pożądanego zakresu rozwoju polskiej energetyki jądrowej

Określenie niezbędnych działań leżących po stronie Państwai harmonogramu ich realizacji dla wdrożenia polskiej energetyki jądrowej

Oszacowanie kosztów rozwoju polskiej energetyki jądrowej i zaproponowanie źródeł ich finansowania

Zwymiarowanie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych rozwoju polskiej energetyki jądrowej


Ramowy harmonogram dzia a dla energetyki j drowej

do końca 2010 latach 1989 - 9 m-cy 2009opracowanie i przyjęcie przez RM Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

lata 2011 – 2013 ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej

lata 2014 – 2015 wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień

lata 2016 – 2020 budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Ramowy Harmonogram Działań dla Energetyki Jądrowej


Podstawowe kwestie zwi zane z budow elektrowni
Podstawowe kwestie związane z budową elektrowni latach 1989 - 9 m-cy 2009

Uruchomienie elektrowni

Istotne ryzyka i zagrożenia związane z każdym etapem projektu

Pozwolenie na eksploatację

Zarządzanie projektem

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

Pozwolenie na budowę

Zabezpieczenie sprzedaży energii elektrycznej

Zapewnienie odpowiedniej kadry

Zapewnienie poparcia społecznego (kampanie PR)

Składowanie odpadów radioaktywnych

Zabezpieczenie dostaw paliwa

Finansowanie prac przygotowawczych

Wybór lokalizacji

Mechanizmy wsparcia ze strony Państwa

Realizację projektu poprzedza faza przygotowań obejmująca stworzenie legislacji oraz struktury funkcjonowania całego projektu

Struktura udziałowa

Finansowanie

Przygotowanie legislacji

Wybór technologii

Sposób realizacji

Decyzja o uruchomieniu PPEJ

Decyzja o budowie elektrowni


Elektrownie atomowe w polskim systemie elektroenergetycznym
Elektrownie atomowe w polskim systemie elektroenergetycznym latach 1989 - 9 m-cy 2009

 • stabilnie pracujące i pewne źródła energii elektrycznej o 60-letnim okresie użytkowania

 • stabilne w czasie i przewidywalne w długim horyzoncie koszty produkcji energii elektrycznej

 • brak emisji CO2 i innych zanieczyszczeń środowiska

 • ożywienie gospodarcze regionów

 • możliwość zdynamizowania krajowego przemysłu

 • rozwój polskiego zaplecza naukowo-badawczego


Energetyka atomowa na wiecie
Energetyka atomowa na świecie latach 1989 - 9 m-cy 2009

 • Trwa budowa nowego reaktora we Francji (Flamanville) oraz kończone są prace nad reaktorem w Finlandii (Olkiluoto).

 • Wkrótce rozpoczną się prace na budową dwóch reaktorów w Bułgarii (Belene) oraz Rumunii (Cernavoda).

 • Swój potencjał atomowy zamierzają rozwijać Słowacja i Czechy.

 • Na Litwie trwają przygotowywania do budowy EJ Visaginas

 • Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, że dotychczasowe stanowisko odnośnie do zatrzymania programu atomowego w Niemczech jest błędem.

 • W styczniu 2008 roku rząd Wielkiej Brytanii dał zielone światło dla rozwoju energetyki atomowej w tym kraju.

 • Rosyjska rządowa agencja energii atomowej Rosatom ogłosiła, że w lipcu rozpoczyna prace projektowe nowej elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim.

 • Uruchomienie programu atomowego we Włoszech przy współpracy Francji,

 • Decyzje rządu Szwecji dotyczące odbudowy nowych mocy elektrowni. atomowych

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii AtomowejStan na wrzesień 2009 r.

22


Czy popierasz następujące działania: latach 1989 - 9 m-cy 2009

1) stworzenie zachęt

podatkowych dla rozwoju

alternatywnych źródeł energii,

np. energii słonecznej

i energii pochodzącej z wiatru

2) budowę elektrowni jądrowych, aby ograniczyć uzależnienie gospodarki od ropy naftowej i węgla

 • podniesienie podatków na energię, aby zachęcić użytkowników do oszczędzania

23

Badanie CBOS 09/2009

Slajd 23


Społeczny stosunek do budowy elektrowni jądrowej (1) latach 1989 - 9 m-cy 2009

24

Badanie CBOS 09/2009

Slajd 24


Spo eczny stosunek do budowy elektrowni j drowej 2
Społeczny stosunek do budowy elektrowni jądrowej (2) latach 1989 - 9 m-cy 2009

 • Gdyby elektrownia atomowa miała powstać w okolicy Twojego miejsca zamieszkania, to czy będziesz za czy też przeciw tej decyzji ?

Badanie CBOS 09/2009


Jak Polacy oceniają dziś energetykę jądrową latach 1989 - 9 m-cy 2009

 • wzrasta poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce, przede wszystkim wśród osób lepiej wykształconych;

 • brak wiedzy na temat energetyki jądrowej skutkuje lękiem wyrażanym sprzeciwem wobec budowy elektrowni lub składowiska odpadów radioaktywnych;

 • poinformowania/przekonania wymagają przede wszystkim grupy niżej wykształcone i mieszkańcy wsi oraz młodzież (15 – 17 lat);

 • składowisko odpadów radioaktywnych wzbudza większy sprzeciw niż elektrownia jądrowa;

 • dominuje warunkowa akceptacja lokalizacji składowiska – pod warunkiem właściwych zabezpieczeń - można się spodziewać ograniczonej wiary w ich skuteczność;

 • istnieje szerokie poparcie społeczne dla rekompensat z uwagi na pobliską lokalizację elektrowni jądrowej

 • samoocena wiedzy na temat energetyki jądrowej jest bardzo niska

26

Slajd 26


Organizacja pracy przy programie pej
Organizacja pracy przy Programie PEJ latach 1989 - 9 m-cy 2009

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej

Energetyki Jądrowej

Społeczny Zespół Doradców

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Międzyresortowy

Zespół

Ministerstwo Gospodarki

Departament Energii Jądrowej


Ropa naftowa
ROPA NAFTOWA latach 1989 - 9 m-cy 2009

 • Członkostwo w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Daje Polsce pewność dostaw ropy naftowej i paliw z innych państw członkowskich w sytuacji niedoboru podaży surowca.

 • Zakończenie negocjacji nad kształtem nowej Dyrektywy Rady UE nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych

 • Przyjęcie przez Radę Ministrów kierunkowych założeń dotyczących budowy podziemnych magazynów ropy naftowej i produktów naftowych wykorzystujących złoża soli kamiennej

 • Aktualizacja Polityki Rządu RP dla Przemysłu Naftowego, uwzględnia ona ostatnie zmiany mapy rynku naftowego w Polsce i rysuje kolejne zadanie stojące przed sektorem


GAZ ZIEMNY latach 1989 - 9 m-cy 2009

Prognozy zapotrzebowania i źródła dostaw gazu ziemnego do PolskiZapotrzebowanie na gaz ziemny w polsce w latach 2010 2030
Zapotrzebowanie na gaz ziemny ziemnego do Europy w Polsce w latach 2010 - 2030

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku


Realizacja projektów dywersyfikacyjnych ziemnego do Europy

2014 r. - LNG

2011 r. - 1,5 mld m3

2011 r. - 0,2 mld m3

Hrubieszów

2011 r. - 0,5 mld m3


Podziemne magazyny gazu - istniejące i planowane ziemnego do Europy

Pojemność obecnie: ok. 1,66 mld m³

Pojemność w 2015 r.: ok. 3,8 mld m³


Cele dla oze do 2020 r
Cele dla OZE do 2020 r. ziemnego do Europy

 • UE – 20% PL – 15%

 • Polityka energetyczna Polski przewiduje:

 • utrzymanie i wzmocnienie systemu wsparcia dla OZE (zielone certyfikaty, zwolnienie podatkowe, fundusze UE itp. )

 • likwidację barier w rozwoju OZE (np. farm wiatrowych, biogazowni)

 • stymulowanie rozwoju rynku biopaliw (np. regulacje prawne promujące wykorzystanie biopaliw II generacji).


Konkurencyjne rynki energii i paliw
Konkurencyjne rynki energii i paliw ziemnego do Europy

 • Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej(ew. wprowadzenie opłat węzłowych, rynek dnia bieżącego, rynek zdolności wytwórczych)

 • Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej(np. standaryzacja umów i terminów)

 • Stworzenie warunków umożliwiających kreowanie cen referencyjnych energii elektrycznej na rynku (obowiązek upubliczniania części obrotu energią elektryczną)

 • Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła (benchmarking)

 • Dywersyfikację dostaw gazu ziemnego oraz wspieranie działania mechnizmów konkurencji na rynku gazu ziemnego.


Pakiet klimatyczno energetyczny
Pakiet klimatyczno-energetyczny ziemnego do Europy

 • Wynegocjowane korzystne warunki realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego (z grudnia 2008r.) przez Polskę:

 • odstępstwo od wymagania obowiązku 100% nabycia uprawnień do emisji CO2 od 2013 r. ( 70% darmowych uprawnień w 2013 r. i stopniowe zejście do 0% darmowych uprawnień w 2020 r.

 • fizycznie rozpoczęte do końca 2008 r. elektrownie będą korzystały z ulg jak istniejące obiekty


Demonstracyjne obiekty ccs w polsce
Demonstracyjne obiekty CCS ziemnego do Europy w Polsce

Zeroemisyjny blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów -zakwalifikowany jako projekt demonstracyjny CCS ze wsparciem sumą 180 mln euro z Planu Naprawy Gospodarczej UE na lata 2009-2010 (European Economic Plan for Recovery)

Drugi projekt zgłoszony do Komisji Europejskiej jako propozycja do unijnego Programu Flagowego - projekt elektrowni poligeneracyjnej w Kędzierzynie (zgazowanie węgla kamiennego w technologii IGCC, połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła z wytwarzaniem produktów karbochemicznych (metanolu i wodoru) oraz chemiczną i geologiczną sekwestracją CO2)


Prognoza emisji co 2 w latach 2006 2030 w mln ton
Prognoza emisji CO ziemnego do Europy 2 w latach 2006-2030 [w mln ton]:


Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w polce dokument przygotowany do decyzji rz du
Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polce ziemnego do Europy – dokument przygotowany do decyzji rządu

 • Cele dokumentu :

Poprzez realizację celów program powinien doprowadzić do budowy do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia

(działanie 4.5 PEP 2030)

Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej

Rozwój energetyki bezemisyjnej

Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa

Realizacja Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3x20


Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie wykorzystania biopaliw w transporcie

„Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” - sukcesywna realizacji działań


Udział energii elektrycznej z OZE w krajowym zużyciu wykorzystania biopaliw w transporcie

energii elektrycznej brutto w latach 2005-2008.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w poszczególnych technologiach odnawialnych źródeł energii w latach 2005 - 2008 [GWh].


Rozw j infrastruktury przesy owej i dystrybucyjnej
Rozwój infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystania biopaliw w transporcie

 • stworzenie stabilnych perspektyw dla inwestycji

 • nałożenie na operatorów sieciowych obowiązku opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz kosztów przyłączenia

 • rozwój połączeń transgranicznych


Wype nienie postulat w pakietu klimatycznego
Wypełnienie postulatów pakietu klimatycznego wykorzystania biopaliw w transporcie

 • stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji

 • wprowadzenie standardów obniżających wielkość emisji CO2, SO2i NOx

 • rozwój niskooemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz technologii czystego węgla, w tym uzasadnionych ekonomicznie

 • technologii CCS


Dzi kuj za uwag www mg gov pl waldemar pawlak@mg gov pl
Dziękuję za uwagę wykorzystania biopaliw w [email protected]


Polityka energetyczna polski do 2030 roku podstaw bezpiecze stwa energetycznego kraju
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” wykorzystania biopaliw w transporciepodstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju


ad