Geschiedenis foe Zendings Wroko - PowerPoint PPT Presentation

Geschiedenis foe zendings wroko
Download
1 / 154

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geschiedenis foe Zendings Wroko. Dr. Robert Patton Zendeling na Suriname, Zuid America. Advanced Bijbel Instituut. Module 9 Les 9. John L. Nevius.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Geschiedenis foe Zendings Wroko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geschiedenis foe zendings wroko

Geschiedenis foe ZendingsWroko

Dr. Robert Patton

Zendelingna Suriname,

Zuid America


Module 9 les 9

Advanced BijbelInstituut

Module 9 Les 9


John l nevius

John L. Nevius

 • A ben de wan zendelingna China. Alwasi a ben de naini Korea 2 wiki nomo, hem methode ben kenki da fasi foe evangelizeer Korea

 • Hem tata ben dede di a ben de jongoe, en demgi hem opleidingleki Holland hervormed. A ben tronseriousoe, en a ben go na Princeton Seminary


John nevius

John Nevius

 • A ben doro China na 1853 en tan 40 jari. A ben lerieenvoudig evangelist. Da owroemethode ben de foe fenikonijongoeboi, en gidemlerilekipreikiman, evangelist, seriman foe Bijbel, en hede foe station. Joe paidem.Njoen – gidemleri ma libidem foe wrokopedem de kaba.


Nevius method

Nevius method

 • 1. Personal evangelizatiedoroitineratiebradi – waka go foeroepresi

 • 2. Ibribribiwanmoesoeleritrawan, en ook toe leri foe wan morokonilekihemsrefi

 • 3. Ibrigroepoeverkisidemegileiderdisi no kisipai; demdisiwakalontoenangapaikandetronpreikiman


Nevius method1

Nevius method

 • Self-support – all chapels provided by believers

 • Systematic Bible study for every believer under his group leader and circuit leader

 • Strict discipline with enforced Bible penalties


Nevius methode

Neviusmethode

 • Steundemsrefi – dembouwdemegigebouw

 • SystematischBijbelstudie foe ibribribiwannaondrogroepoeefoecircultleider

 • Kerki discipline disikomopo foe da Bijbel


Nevius methode1

Neviusmethode

 • Cooperatienangatragroepoe

 • No rechtzaak

 • Jepinainieconomiepe a de mogelijk

 • N.B. – Na ondro Samuel Moffat nangatrawan, da kerki ben groondanksvervolgoe


Nikolai kasatkin

Nikolai Kasatkin

 • Russische orthodox priesrter. A ben gebruikiJapanner foe bouw wan Japanese kerki.

 • Te foe kaba, 26,000 ben draidemlibi

 • A ben kisiproblemennanga da Russiche-Japan oorlog


William smith clark kanzo uchimura

William Smith Clark & KanzoUchimura

 • Clark ben opo wan agricultural instituutna Sapporo Japan. 16 boi ben drailibi, en wan ben de KanzoUchimura

 • Da tata foe Kanzo ben de wan samurai en ook toe wan Confucian bigileriman. Kanzo ben kisiopleidingleki Confucian

 • A no lobidenomenatie, en a ben opo wan onafhangelijkkerki


Kanzo uchimura

KanzoUchimura

 • A ben de trots op Japan. America ben abitalenti, ma nainireligie, a loekoetoemoesifoeroenanomroe & moni

 • A ben skrifi wan commentaar foe 22 volumen


Charles lettie cowman

Charles & Lettie Cowman

 • Libidemgoedoemanlibi foe tronzendeling. Dem ben go naondro A.B. Simpson naondro “holiness” beweging

 • Dem ben organizeerboen en abicampaigne. Dem ben proberi foe gi da evangeliumnaibrioso

 • Charles dede foe hart aanval 1924


Missions na ini da 20e eeuw

Missions naini da 20e eeuw

 • Imperialisme & colonialisme ben komte wan kaba; nationalisme ben komnafesi.

 • Marxism ben komtranga

 • WereldOorlogen I & II ben soridati de west de swakinainimoreel

 • Da zendeling & bakra ben de verloesoemannangaogriman – ala toe


20e eeuw zending wroko

20e eeuwzendingwroko

 • BijbelInstituutopo foe hori wan krinbribi di demdenominatiefadonnainimodernismepedem no bribiJezus de Gado, en demlobiwetenschap

 • Neo-orthodoxy ben oponaini Europe nanga da VS

 • “Faith Missions” ben opo en wrokonaini Europe nangaLatijn America


20e eeuw zendings wroko

20e eeuwzendingswroko

 • Zendingsorganizatie ben froisi foe Europe go na da VS (pikinsona Canada)

 • Kerki ben komfoeroenangaliberalismenanga da “social gospel” – en disi ben panja go na da zendings veld

 • Oema ben kommoroprofessioneel, en foeroeongetrowdoemazendeling ben opo


Vroeg 20e eeuw

Vroeg 20e eeuw

 • Classic zendelingwrokokommoro minder, ma foeroespecializatie ben komna radio, medicine, educatie, vertaling, agriculture, enz.

 • Wan pauze ben de namindri foe da WereldOorlog II, ma dan a ben go nafesi


Single lady missionaries

Single lady missionaries

 • Opportunities to serve opened up as an alternative to ministry at home, considered a man’s occupation

 • Rapid growth in many areas over 40 years – hospitals, schools, etc.

 • They sensed a call from God and the opportunity to make a difference


Ongetrowde zendeling

Ongetrowdezendeling

 • Occasie foe dinitrafasileki foe tan naoso – oemakan doe demsrefiwrokoleki man. Dem wroko ben gro: spesroetoeat’oso & educatie

 • Dem oema ben firidatiGadokaridem foe go meki wan verschil


Single oema zendelingen

Single oemazendelingen

 • Mabel Francis

 • Ann Marie Javouhey

 • Lottie Moon

 • Ann Carmichael

 • Gladys Aylward

 • Helen Roseveare


Single lady missionaries1

Single lady missionaries

 • Roman Catholic Ann Marie Javouhey formed a group of nuns in Africa, with about 900 before her death – Sisters of St. Joseph They were successful in Senegal

 • She ended up with over 1000 sisters scattered in 140 locations


Ann marie javouhey

Ann Marie Javouhey

 • Lomsoe ben bigin wan groepoesuurnaini Africa, nanga 900 fosi a dede. Dem karidem “Sisa foe St. Joseph” Dem ben wrokoboennaini Senegal

 • Te foe kaba, a ben abimoroleki 1000 ledenpanjana 140 locatie


Ann marie javouhey1

Ann Marie Javouhey


Single lady zendeling

Single lady zendeling

 • Wan blakaoema ben go na Hawaii leki wan dinari foe wan zendelingechtpaar, ma a ben gi les toe – 1820s

 • Cynthia Farrar ben wrokonaini Bombay 34 jarilanganaini 1860s


Adele fields 1839 1916

Adele Fields – 1839-1916

 • Ondertrow, bijnadedenaschip; di a doronaBankok, hem toekomstigemasra ben dede 7 moenmorofroekoebaka da tem a bigin hem waka

 • A ben streenanga da direkteur en a ben gowe foe da mission; wantoezendelingnaini China jepi hem


Adele fields

Adele Fields

 • A ben giboen les naBijbeloema en dandem ben go evangelizeer. Bakawanlo wiki dem ben kombaka foe moro les & tori. A ben skrifiverhaal foe foeroeoemadisi ben de zeerpopuleer

 • A ben leritraoema foe teki hem wrokoabra. Dan hem laastijari a ben waka go foeroepresi foe gi les & leriwetenschapgisoema


Mabel francis

Mabel Francis

 • Toekomstigemasradede; a ben bigin foe preiki 19 jariowroe. A ben sluitaannanga Christian & Missionary Alliance age 29 naini Japan. Hem brada ben kom toe, en demsi 22 kerkiopo

 • Moro lati, hem sisa, wan weduwe, ben komgileri en a ben preiki


Mabel francis1

Mabel Francis

 • A ben tan naini concentration camp nainiWereldOorlog II. Bakadati a ben jepisoemananga san dem ben abifanowdoe.

 • A ben abi wan sleutelpositie foe jepidemsoldatidisi ben komnaini Japan foe doe Kristen wrokodirektbaka WW II.


Mabel francis2

Mabel Francis

 • A ben sari so tee dati da VS no ben seni da 1000 zendelingdisidem ben aksi foe senina Japan.

 • 83 jariowroe, dem ben gi hem da moroheionderscheidingjoekangi wan doroseisoema


Charlotte lottie diggs moon

Charlotte “Lottie” Diggs Moon

 • Wan sjatoefrow – pikinsomoroleki 4 ft. Boeneducatie & cultuur – wan brada & wan sisatrondatra. A ben basi da plantagegedurende da Burger Oorlog. A ben de geweldig student nainitongo.

 • Age 32 a ben wakabaka wan morojongoesisalekizendelingna China baka da tem a ben gi les naskoro.


Lottie moon

Lottie Moon

 • Hem fosijarinaini China ben de moeilijk. A ben firifrustratie di a ben gi les nameisje

 • A ben taki“nono” na wan man disi ben wanitrownanga hem. Moro lati, da man ben tron universalist & gi les na Harvard

 • A ben go na da binnenlandnaPingu en a ben wroko hem wawan


Lottie moen

Lottie Moen

 • A ben waniabidemsrefigelegenheidleki man. A ben sisom men drailibi en wan kerkibiginnaondro wan Chinese preikimandisi ben dopoemoroleki 1000 soema.

 • A ben bribidatioemakanbereik Chinese oemamoroboen. A ben weri Chinese krosi en tekidemgwenti


Lottie moon1

Lottie Moon

 • 1890-1912 a ben doe evangelism en gi les nanjoenzendeling en takinanga Chinese oema. Ma hem moroboenwroko ben de foe skrifi en opomoni en oema foe zendelingwroko.

 • Na iniangritem, a ben komsiki en depressive en a ben dede foe angribere di a ben de 72 jariowroe di a ben gi hem wantoenjanjannanga Chinese


Charlotte lottie diggs moon1

Charlotte Lottie Diggs Moon

 • Alwasi a ben dede, dem ben fenimorooemanangamoninaini da VS. Teleki tide, demkisiomenimiljoen $ na wan speroetoekersiofrandinaini da Southern Baptist Mission.


Charlotte d moon

Charlotte D. Moon


Amy carmichael 1867 1951

Amy Carmichael 1867-1951

 • Hem tata ben de goedoeman, ma a lasi hem moni en demben abibigipaimanna hem tatadede di a ben de 18 jari.

 • A ben wrokonaini wan mission naini da foto Belfast, Ireland. Da Keswick bewegingben abiinvloedtapoe hem.

 • Di a ben de 24, a ben go lekizendelingna Japan 18 moen, dan Ceylon, en danbakanaoso


Amy carmichael

Amy Carmichael

 • A ben go na India, en a ben opoDohnavur foe kibri “tempelpikinnengre” disidempotilekiprostituee, en weduwenangawezen. Dem ben wrokosamen. Dem moesoefikafamiri en trow. A ben karidem “Sisters of the Common Life.” A ben firidatidemsoemadisiwrokonanga hem no moesoemoksinangatrazendeling


Amy carmichael1

Amy Carmichael


Amy carmichael 1867 19511

Amy Carmichael 1867-1951

 • She believed she had a divine mission from God. She was very Victorian in life, and contempt for non-Christian practices.

 • She had a bad fall and was an invalid for the last 20 years of her life

 • She remained single and worked with other women 50 plus years until her death at age 83.


Amy carmichael2

Amy Carmichael

 • A bribiGado ben kari hem; a horihemsrefiaparti foe prisiri, en a no ben lobiiniwangrontapoefasi. A ben fadonkisihebimankeri,k en demlaasti 20 jari foe hem libi a ben tan nabedi. Noiti a ben trow.

 • A ben wroko 50 jarilanganangatraoemateleki a dede di a tapoe 83 jari


Joanna veenstra

Joanna Veenstra

 • Hem mama tronweduwe di a ben de 2 jariowroe. A ben go na wan Kristen skoro, en a ben de secretaresse 14 jariowroe. A ben go na Calvin College en kisiopleidinglekiverpleegster en a ben go naAfrika

 • A ben opo wan skoropejongoeman ben kantron evangelist


Joanna veenstra1

Joanna Veenstra

 • A ben de wan trangabasi ma leki wan mama, en dem ben lobifa a ben wrokonainileri en foe sorgoesikisoema.

 • A ben dedebaka wan operatie, ma a ben de 39 jariowroenomo


Joanna veenstra2

Joanna Veenstra

 • She developed a school for young men to become evangelists

 • She believed she must be a firm boss – maternalism

 • She was appreciated for her medical work and teaching, but died after routine surgery at age 39


Johanna veenstra

Johanna Veenstra


Gladys aylward

Gladys Aylward

 • A ben de potiwannaini London, en a wrokolekidienstmeisje 14 jariowroe. A gersidati a no man leri, en de missie no waniteki hem – dem ben taki “nono” di a ben de 27 jariowroe

 • A ben kibrimoni en a ben reinangatreinabra Siberia nainioorlog foe jepi Jennie Lawson naini China


Gladys aylward1

Gladys Aylward

 • She had a harrowing ride by train, had to walk back from the war zone, but eventually got to Japan, and then with help to China.

 • She worked with muleteers, learning the language and working hard.

 • After the missionary’s death, she was made official foot inspector.


Gladys aylward2

Gladys Aylward

 • A ben de wan skrekireisnaini da oorlog, ma a ben doro Japan en dan China. A ben wrokonangasoemadisi ben tjarilainangaboeriki; a ben leri da tongo en wrokotranga. Jennie dede, en a ben tekiabra.

 • Dem ben meki hem “foot inspector” foe tapoe da prakteit foe mekifoetoepikin


Gladys aylward3

Gladys Aylward

 • A ben wrokoboen. Wan tem a kowroe wan rellingnaini wan doengroe-oso

 • A ben tron Chinese burger & wan spion. A ben lobi wan Chinese soldati, Linnen, ma noiti a trow

 • 1940 a ben abrana Siam (Burma) nanga 100 pikinnengre


Gladys aylward4

Gladys Aylward

 • Di a ben dorobakanaEngeland, a ben de wan beroemdesoema, ma a ben abisaka-fasidoro hem herilibi


Faith missions

Faith Missions

 • Fosiwan de CIM naini 1865, en foeroetrazendelingorganizatieabra 40 jari so

 • Conservative (niet liberal) evangelical

 • Moro foeroe – BijbelInstituut ben gimorofoeroe manpower

 • Baka wan pisi tem, demBijbelInstituut ben tron 4 jariBijbel colleges


Faith missions1

Faith Missions

 • Dem top focus ben de evangelisme

 • Dem gebruikinjoentechnologie – radio, opalani, gospel recordings, medicine, agriculture, vertaling, enz.


Christian missionary alliance

Christian & Missionary Alliance

 • Stichter A. B. Simpson; gebore 1843, dopoena Prince Edward Island by John Geddie. Da dede foe John Williams ben abiinvloed & a ben wanitronzendeling

 • A ben de wan uitstekendpreikiman. A ben teki Knox Kerkabranasei Knox College, en es’esi 750 leden ben voegaan


A b simpson

A B Simpson


Simpson c ma

Simpson, C & MA

 • A ben doe foeroezielenwinenna Chestnut Street kerki Louisville, Ky., disi ben de da morobigikerkinaini da foto

 • A ben wani go na China, ma hem frow no ben wani, en dem ben abi 6 pikin

 • A ben froisina NYC naini 1873 na da 13th Street Presbyterian Kerk. Di 100 Italianen ben komnaini da kerki, dem ben aksidem foe feni wan trakerki


Geschiedenis foe zendings wroko

C & MA

 • Simpson libi da kerki en ben onafhangelijk so dati a kanbereikdempotilasiwan. Hem njoenkerki ben grona Gospel Tabernakel. A ben ontwikkel wan training instituut, Nyack Missionary College. A ben takidatiJezus de verlosser, A mekiwikomsanta, A genees, en A sakomlekikownoe


Geschiedenis foe zendings wroko

C & MA

 • A ben abiinvloedtapoe Assembly of God en Four Square Gospel kerki. A ben kisigenezing & nadrukdati

 • C & MA bigin – 150 zendelingnaini 15 kondre. A ben skrifimoroleki 100 boekoe en foeroe hymn.


Geschiedenis foe zendings wroko

C & MA

 • Na iniAfrika, dem ben abimorogrebilekizendelingdisi de nalibi

 • 35 zendeling ben dedenaini da Boxer Rebellie

 • Da C & MA abimorobribiwannainitrakondrelekinaini da VS


Fredrick franson team

Fredrick Franson & TEAM

 • A ben brokohede foe evangelizatie foe herigrontapoe. A B Simpson & J. Hudson Taylor ben abiinvloedtapoe hem

 • Fosi a ben wrokonanga D.L. Moody naini Chicago, dan Utah nangaScandanaviansoema. A ben go na Europa, en biginorganizatie drape


Fredrik franson team

Fredrik Franson & TEAM

 • Scandanavian Alliance Mission ben kenkikom TEAM (The Evangelical Alliance Mission). Dem abifoeroezendelingnadifrentkondre.

 • A ben opodorogioema foe wrokonaini hem organizatie


Peter scott aim

Peter Scott & AIM

 • Scott ben bigin foe singinaini opera, ma a ben go na A B Simpson skoro.

 • Dan a ben go naAfrikananga hem brada, disi a ben beri drape. A ben siki en kombakana da V.S.

 • A ben abi wan visie foe wan missie foe da oostkust foe Africa teleki Lake Chad


Peter scott

Peter Scott

 • A ben kombakananga 8 soema, morolati 14, en a ben opo 4 station biginna Mombasa.

 • A ben draibaka, en dan 14 moenmorolati, dem ben abi 4 station naini Kenya, en a ben bigin foe leri da tongoboen. Dan a ben dedenangablackwater fever.


First group for aim

First group for AIM


Geschiedenis foe zendings wroko

AIM

 • Dem ben drop na wan zendeling. C E Hurlburt ben de fesiman foe da council en President foe Philadelphia Bible College. A ben tekiabrananga hem 5 pikin; aladem ben komna AIM

 • President Theodore Roosevelt ben jepi hem go naini Congo


Geschiedenis foe zendings wroko

AIM

 • Dem ben opo Rift Valley Academy gipikin foe zendeling, nanga 3 moenskoro en wan moennaoso. Wan bigivraag ben de nangaoemabesnijdenis. Dem potidatinaini da anoe foe dem African kerki, en baka da MauMaurellingdem ben gidemkerkiabranaini da anoe foe dem African brada


Ci scofield and central american mission

CI Scofield and Central American Mission

 • CI Scofield and Central American Mission - Served in the civil war, trained afterwards as a lawyer, was an alcoholic, but converted, and became a Congregational pastor. He was divorced from his first wife and estranged from his daughters. He had been convicted of forgery and fraud, and had spent 6 months in jail.

 • He was saved – actually divorced after salvation, and became a pastor – eventually two large churches in Dallas and Moody’s old church


C i scofield nanga central american mission

C I Scofieldnanga Central American Mission

 • A ben de soldatinaini da Burger oorlog, en kisiopleidingleki wan afkati. A ben de alcoholist, ma a ben drailibi. A ben prati foe hem fosiwefibaka hem draiibi, en hem relatienanga hem oemapikin no ben de boen. A ben libidemna wan potifasi. Dem ben sroto hem foe fraude en forgery en a ben tan 6 moennainidoengroe-oso


Ci scofield

CI Scofield

 • A ben tronpreikiman foe toe bigikerkinaini Dallas & Moody’s kerki. A ben leri da Bijbelboen, en te foe kaba, a ben tron president foe Philadelphia College of the Bible. A ben leridispensationalism, en a ben skrifi hem beroemdScofield Study Bible. Somsoematakidati a ben waniwrokonanga da RSV en dati a ben takinanga Westcott & Hort di a ben mekinotitie


C i scofield

C. I. Scofield


Ci scofield and central american mission1

CI Scofield and Central American Mission

 • A ben leriabraproblemennaini Costa Rica, en meki CAM. Fomoenmorolati, wan zendeling ben de naini da kondrekaba, en saf’safridem ben grote 25 zendelingnaini 5 kondre. Now demabi 300 zendelingnaini 6 kondre.


Roland bingham sudan interior mission

Roland Bingham & Sudan Interior Mission

 • Bingham ben geborenainiEngeland en drai hem libi, dan a ben froisi go na Canada en sleutaan de Legion des Heils. A ben bigin SIM nanga Walter Gowens, wan Schotsman foe Canada, en Dhr. Kent. Gowans & Kent dede, en Bingham ben tan sikinanga malaria


Geschiedenis foe zendings wroko

SIM

 • Baka 7 jari, Bingham ben go bakananga wan njoenwefi. Wan zendelingdede, 2 drai go baka, en Bingham draibakananga malaria

 • Di foe drieleisi, dem ben abiwantoesoemadrailibi, ma soso 1 foe 4 zendeling tan

 • Mrs. Gowan ben begitrangagidem


Roland bingham

Roland Bingham


Geschiedenis foe zendings wroko

SIM

 • Dem ben si Satanism

 • Dem wrokonangagwasiman. Dr. Thomas Lamie ben biginwroko, en a ben abisoso 17 bribiwan. Dem ben abi wan oorlognangaItalie. Dem zenedling ben tan 2 jariondanksgevaar. Te foe kaba, 19 zendeling & 7 pikin ben gowe & 48 bribiwan ben tan


Geschiedenis foe zendings wroko

SIM

 • Vervolgoe ben hebi 1937-1940, nangasoemawipi 100-400 nanga 3 man dede en foeroe no man didonnabaka foe wan moen. Tokoe da kerki ben kren foe 48 teleki 10,000 bribiwan en 100 kerki. Dem bribiwan ben lobidemsrefi. Dem zendeling ben kombakanaini 1948, ma da Muslim lantijagidempoeroenaini 1964


Geschiedenis foe zendings wroko

SIM

 • Marxist lanti & Islam ben kiri 500.000 Kristen, ma demabi 2500 kerkinanga wan aantalBijbelskoro. Somsani ben go moroboensinsi 1970, ma problemennanga Marxist nainiEthiopie.


Jim elliot nanga operatie auca

Jim Elliot nangaOperatieAuca

 • Feifijongoezendelingsondrofoeroeervaring foe 3 zendingorganizie ben mekidem plan. Dem ben sabidati 10 jarinafesi, demAyoreIndiaan ben kiri 5 NTM zendeling.

 • Sondro foe sabi da tongoboen, dem ben mekikontakt en komnangaopalani 3 moenmorolati


Jim elliot

Jim Elliot

 • All 5 missionaries were killed by the Aucaindians, but later Elizabeth Elliot and Rachel Saint lived among them and saw many get saved

 • It appears that the Auca are territorial, and view all foreigners as a threat which must be eliminated…

 • Many missionaries were recruited after their deaths


Elliot auca

Elliot & Auca

 • Dem AucaIndiaan ben kiriala 5 zendeling. Moro lati, da frow foe Elliot, Elizabeth Elliot, en da sisa foe Nate Saint da piloot ben libinangademIndiaan, en foeroedrailibi. Da boi foe Nate Saint libiteleki tide drape. Dem Auca no ben lobidoroseisoema en dem ben gwenti foe kiridem.


Jim elliot and others

Jim Elliot and others


Geschiedenis foe zendings wroko

Auca

 • Moro lati, foeroe ben draidemlibi

 • En foeroetrasoema ben tronzendeling foe tekidempresi


Eliza david george liberia

Eliza David George – Liberia

 • Wan blakazendelingfrow foe SBC ben komna Liberia en wrokonangafoeroesoemadrailibi. 1000 drailibi en 50 jongoeboikisiopleidingnaini 2 jari

 • A ben trow en wrokonanga hem masra 20 jarilangateleki a dede, alwasi da trow ben de moeilijk

 • A ben go onafhangelijk en soema foe da VS ben steun hem


Eliza david george

Eliza David George

 • She went independent and had support clubs in the USA, eventually saw the work continue to expand, and worked until 90 years old, and then turned it over to Liberian nationals She had 4 missions

 • She started 8 schools and 27 churches, living to be over100 years old


Eliza david george 1878 1980

Eliza David George 1878-1980

 • A ben wroko en si 8 skoro en 27 kerkiopo.

 • 90 jariowroe, a gialasaniabranadem Liberian soema. A ben libiete 12 jari en dede 102 jariowroe


Ntm and paul fleming

NTM and Paul Fleming

 • NTM bigin 1942 nanga da doel foe bereikdemlasiwandisinoiti ben jere da boennjoensoe

 • Dem abi wan trangaopleiding 4 jarilanga, nanga 2 jariBijbel & 2 jari linguistic, survival training, en cultureelanthropologie


Ntm tesi

NTM tesi

 • 14 man ben lasilibi di dem ben feti wan boesifaja

 • Toe leisiopalanifadon – nanga 15 dedenanga 21 dede


Nt filosofie

NT filosofie

 • Bijbelvertalingwoortoe foe woortoe

 • Fosileri da tongonanga da cultuur, en danfa foe poti da tongo so joekanskrifi hem

 • Soridrailibidoro Chronological Methode foe Trevor McIlwain

 • Doel – nationaalzelfstandigkerki


N t joe moreno

N T & Joe Moreno

 • 5 zendeling ben misi, en Joe Moreno wrokolanga foe fenidatiAyoreIndiaan ben kiridem

 • A no langakabadati President Hugo Chavez ben jagi NTM komopo foe Venezuela bikasi a ben takidatidemlibilekigoedoeman en wrokogi CIA (Mi no bribidati de troe)


Ct studd wec

CT Studd & WEC

 • CT Studdtata ben de goedoemandisi ben race asi. A ben drailibi en fikadati. Te foe kaba hem pikin ben drailibi. Di a ben dede, en wan pikinbradabijnadede, CT Studd ben go na DL Moody campaigne en drai hem libi. A ben de da moroboen cricket speler foe Engeland en zeerberoemd


C t studd

C T Studd

 • A ben drai hem libi, en nangasiksitra man foe Cambridge Universiteit, a ben go na China en tan 10 jari. A ben gi hem goedoeabrana Mueller, Moody en toe trawannanga da toestemming foe hem frow. A ben kombakananga 4 oemapikin en tan 6 jari foe fenitrazendeling. Dan a ben go na India 6 jarilanga


Ct studd and the cambridge seven

CT Studd and the Cambridge Seven


C t studd1

C T Studd

 • Nanga slechtegesontoe, a kombakanaEngeland, ma di a tapoe 50 jari, a firi foe go na Africa. Hem frow Priscilla ben de siki toe en a no go. A ben go nanga wan assistant en draikombaka wan leisinomobaka 6 jari. Hem frow ben kisihemsrefibaka en wrokona da organizatiekantoro.


C t studd and wec

C. T. Studd and WEC

 • In Africa, he was domineering and demanding an 18 hour day for all, and did not respect the African Christians, and had problems with his own missionaries, including his family; two daughters and son-in-laws were with him.

 • He had multiple medical problems including asthma and gall stones

 • He did not believe in eternal security, and felt that even the lazy (by his standards) were lost.


Ct studd

CT Studd

 • Na iniAfrika a ben trondicateur en eisdatialasoemawroko 18 joeroe per dei. A no ben respekidem African Kristen, en a ben abiproblemennanga hem egizendeling, inclusief hem egifamiri. Toe oemapikinnangademmasra ben de nanga hem.

 • A ben sikinanga asthma & gall steen


C t studd2

C T Studd

 • A ben bribidatijoekanlasibaka, en a ben bribidatiiniwanlesisoema ben lasi. A komverslaaf op morphine, en a ben gi hem egischoonzoon en oemapikinontslag. A ben sorislechteprakserinaini wan pikinboekoedisi a bneskrifi


Wec nanga norman grubb

WEC nanga Norman Grubb

 • Baka hem dede, Norman Grubb, hem schoonzoon ben tekiabra. A poti da missielekifa a moesoe de en kari hem nanga wan njoennem: Worldwide Evangelistic Crusade (WEC).

 • Bakadisi, da organizatie ben groboen


Norman grubb director of wec

Norman Grubb, director of WEC


Svm student volunteer movement

SVM (Student Volunteer Movement)

 • Wan bewegingpeomenidoesoen student ben komtronzendeling. Ma dem no ben loekoeboen foe liberalism

 • 1890 – Ala seminary boiti Harvard evengelical

 • 1920 – ala denominational seminary ben tron liberal

 • Dati ben de da top foe SVC, ma demkompikin di dem no prati foe liberalism


John r mott

John R. Mott

 • Hem tata ben de wan goedoeman. A ben go nauniversiteit 16 jariowroe, en wantoejarimorolati, D.L Moody en da brada foe CT Studd ben abiinvloedtapoe hem. A ben de wan foe demfosisoema foe da SVM disi DL Moody ben biginbaka 1 moenopleiding. A ben de wan foe 100 who ben sweri foe tron wan zendelingnabuitenland


John r mott1

John R. Mott


John r mott2

John R. Mott

 • Robert Wilder ben aksi Mott foe tekiabra da SVC lekileider. A ben wrokoleki general secretaris foe da YMCA ook toe foe 16 jari.

 • A ben tjarigroepoekommakandra en a ben meki da World Student Christian Fellowship


John mott

John Mott

 • A ben go na China 2 leisinaini da 1900s nangaboenresultaat

 • A ben organizeer da fosi international zendingsconferentienaini Edinburgh naini 1910

 • A ben kisi da Nobel Peace Prize naini 1946

 • A ben kisifoeroe international award


John mott1

John Mott

 • Da socializatiebeweging ben kisi hem en fondamentalist ben denkidati a de liberal en no ben go na da SVC moro. A ben tekipresinanga da World Council of Churches

 • A ben wakatelki a dede. A ben trowbakana 86 jari, en a ben dededriejarimorolati


Robert e speer

Robert E Speer

 • 46 jari da secretary foe buitenlandsezendingwroko foe da Presbyterian kerki

 • A ben lobizendelingwroko. A ben de da presidenti foe da SVC foe wan jari. A no ben lobi liberal beweging, en a ben bribidatijoemoesoedraijoelibi. Tokoe a ben tan naini Presbyterian Church USA di dem conservative ben gowe


Robert e speer1

Robert E Speer

 • A ben gipasi foe oema foe wrokolekizendeling

 • Dem ben takidati a ben gipasi foe zendelingdisi no ben abitroebribi foe go na da veld, ma da General Assembly ben fenidati a no ben de troe


Fletcher brockman

Fletcher Brockman

 • Well educated Methodist, sent to China by YMCA just before the Boxer Rebellion. Fellow missionary Pitkin was murdered – but 13 years later, there was a sort of revival when they preached about his death.

 • He studied and appreciated oriental religious beliefs


Fletcher brockman1

Fletcher Brockman

 • A ben abiboenlerileki Methodist en a ben go na China fosi da Boxer Relling. Dem ben kirizendelingmati Pitkin, ma 13 jarimorolati, di dem ben preikiabra hem dede, wan sortoeopwekking ben kom

 • A ben stoeka en sabiboenabradembribi foe dem Chinese


Fletcher brockman2

Fletcher Brockman

 • A ben tjarikoniwetenschapper C. H Robinson na China

 • A ben opo da YMCA, disi ben kom da YMBA morolati (Buddhist association)

 • Dem ben aksi hem foe tron President foe Peking University ma a no ben wani

 • Hem laastijari a ben proberi foe hori WMCA oponaini da VS


Fletcher brockman3

Fletcher Brockman


E stanley jones

E. Stanley Jones

 • Indian moesoe interpret demegicultuur, no western civilizatie doe so

 • A ben biginleki Methodist preikimannainiLucknow en wroko wan sjatoe tem nangadem “untouchable”

 • Dan a ben biginwrokonangaintellectueel, ben abiprobemen 8+ jarilanga, en dan a ben kisijepi foe wan jejeervaring


E stanley jones1

E Stanley Jones

 • A ben taki foe Kristus, ma no Kristen geloof. A dokiwantoemoeilijk OT presi

 • A ben loekoenangaboenainatrareligiesysteem, en demtakidati a ben abi syncretism

 • A ben gebruiki Ashram & Round table discussienangatraintellectueelsoema


E stanley jones2

E Stanley Jones

 • Invloedleki evangelist ook toe naini Japan. A ben wrokonanga F. D. Roosevelt to vermijdWereldOorlog II

 • Personal mati foe Ghandi, en a ben skrifi wan biografie foe hem libi

 • Ecumenical, swakibribi foe da kerki. A ben wanisorisoemaKristus, ma a no ben brokohede foe da kerkisrefi


E stanley jones3

E. Stanley Jones


The heyday of colonialism 1858 1914

The heyday of colonialism 1858-1914

 • Good features

  • Opened some countries which would have remained unreached

  • Developed some countries with enlightened colonialism; law & order


Colonialism wantoe boen

Colonialism – wantoeboen

 • Kondreopodisinoiti ben abikans foe jere da evangelium

 • Ontwikkelsomkondrenanga wet en order, educatie, enz.


Colonialism samenvatting maximum 1858 1914

Colonialism samenvatting – maximum 1858-1914

 • Bad – Commercial motiefnangafeti en exploitatie foe dem native. Da moroslechtevoorbeeld de de opium oorlog foe Britain & China foe dwingi China foe gitoestemming foe opium.

 • Foeroehatibron ben de tapoe Kristen naini da hati foe dem national


Colonialism

Colonialism

 • Somzendeling ben bribipostmillenialism en dati Kristen = westersecivilizatie. Ma trawan ben feni da westersecivilizatie ben slechte

 • Som ben bribi da “white man burden” nanga “manifest destiny”

 • Som ben takidatizendeling = western civilizatie + colonialism


Specializatie missie

Specializatiemissie

 • Baka WW I & II, foeroe veteran ben kisikans foe kisieducatie. Foeroe ben de evangelical & dem ben lerinjoentechnologie. Communism ooktroe ben eisnjoenfasi foe go baka da “iron curtain”, leki radio & literature

 • Bijbelskoro ben tron college, en veteran ben abimoni


Specializatie

Specializatie

 • Vertaling, medicine, radio, aviation, agriculture alamala ben komnafesi


Missionary medicine

Missionary Medicine

 • Tremendous impact for good

 • Competition with witch doctors and medicine men

 • Clash with culture and prejudices

 • Starting with John Thomas (India with Carey), some were part-time like David Livingston & Hudson Taylor.

 • One famous - Albert Schweitzer ? Saved???,


Missionary medicine1

Missionary medicine

 • Bigi impact foe doe boen

 • Competitienangabonoeman

 • Streenangacultuur en owroebribi

 • Dem fosiwan ben de lek John Thomas naini India. Som ben de part-time leki David Livingstone & J. Hudson Taylor.

 • Wan beroemddisi mi twijfel de bribi ben de Albert Schweitzer


Late 19e eeuw

Late 19e eeuw

 • John Scudder – India

 • Clara Swain – India

 • Fosizendingverpleegster 1884 E. M. Mckechniena Shanghai


Medical missions

Medical missions

 • Now wanlolanti ben tekimorofoeroefrantwoortoe en tekisaniabra

 • Opodoro de etenanga public health, prevention, educatie

 • MAP – donor foe miljoenen $ medicine, equipment, enz.

 • Misrefi ben wroko foe gi les nainida Univers


Dr wilfred grenfell

Dr. Wilfred Grenfell

 • MD ben drailibina wan DL Moody campaigne. Di a bnesi Labrador, a ben wroko drape alwasi da Anglican kerki no ben wanilasidemkerkileden. Grenfell ben jepi da economieook toe, en demseriman ben mandibikasidemlasimoni. A ben poti hem egilibinarisiko


Dr wilfred grenfell1

Dr. Wilfred Grenfell

 • A ben tjari reindeer kom ma wan siki foe dem ben go nademcaribo

 • A ben de totaalonafhangelijk en a no ben span foe da doctrine foe trawan, ma a ben ke foe fademwrokogiMasra.

 • Kownoe George V ben meki hem wan knight


Wilfred grenfell

Wilfred Grenfell


Dr ida scudder

Dr. Ida Scudder

 • Dr. John Scutter ben go na Ceylon 36 jari, en 9/13 pikin ben libi; 7 ben tronzendeling, en naini 4 generatie, dem ben abi 42 zendeling. Geborenaini 1870, a ben sabi foe libilekizendeling. A ben go na VS lekiteener, en danna DL Moody school. A ben go bakana India foe sorgoe foe hem siki mama, en a ben tan lekileerkracht.


Dr ida scudder1

Dr. Ida Scudder

 • Wan netidemkari hem foe jepinaini 3 moeilijkbevallingbikasinangademcultuur no wan man kanjepi. A no ben sabifa, en ala 3 frowdede. A ben go bakana VS foe trondatra, en a ben kombaka foe bigin wan at’oso. Di hem tatadede, fosisoema no ben vertrouw hem. A ben bigin wan skoro foe verpleegster en demkisi top cijfer


Dr ida scudder2

Dr. Ida Scudder

 • A ben basi wan at’oso, wezenoso, en a ben lerinaBijbelskoro. Dan hem mama dede 86 jariowore. Hem skorotrondatraskoro foe oema, ma di dem ben abi foe poti man ook toe naini, wan bigidjoegoedjoegoe ben kom, ma te foe kaba, da leiderschap ben de eens.


Dr ida scudder3

Dr. Ida Scudder

 • Vellore Medical School de tan leki wan top skoroteleki tide

 • A ben tan wrokoteleki a doro 75, en dan a ben tan ete 10 jarifosi a dede


Ida scudder vellore hospital

Ida Scudder & Vellore Hospital


Dr viggo olsen

Dr. Viggo Olsen

 • Wan top student & datra, a ben libifasi foe bigimoni en biginem foe trondatrana Bangladesh. A ben opo Memorial Hospital na wan tem foe bigipolitiekproblemen, ma hem wrokolekidatra & getuigi foe Kristus ben de wan bigi success.

 • A ben tronook to diplomat, en a ben vertaal da Bijbelnaini wan dialect foe Bangladesh


Dr viggo olsen1

Dr. Viggo Olsen


Dr carl becker

Dr. Carl Becker

 • Di a kabamiddlebaarskoro, a ben wroko 5 jari foe steun hem mama. Dan a ben go na medical skoro, en a ben pramisiGadoefoe a kabadati a sagialasaninaGado. A ben go na wan pikindorpoenaini Pennsylvania, en a ben wrokoboen en kisifoeroemonileki wan datra


Dr carl becker1

Dr. Carl Becker

 • Africa Inland Mission ben kari hem en a ben go na Congo nanga hem wefinangapikin. A ben wrokowantoepresi, ma dan a ben setihemsrefinaOicha, pe a ben wrokonangadem pigmies. A ben koninaini da wrokonangagwasi-siki en psychiatry. A ben doe electric shock therapy & a ben feni wan fasi foe kwekigwasi-baccillus


Dr carl becker2

Dr. Carl Becker

 • A ben abi 4000 gwasi patient na 1100 acre compound, en demtrabigikoniman foe gwasi-siki ben kom foe sifa a doe. A ben sorgoe 2000 patientenibridei, en a ben doe 3000 operatieibrijari!

 • Di a ben de 70 jariowroe, a ben abi foe lowe foe demMauMau


Carl becker

Carl Becker

 • A ben kombaka en wrokoete 13 jarinaini Africa, en dan a ben tekipensioenna 83 jari. Hem laastijari a ben wrokotapoe wan training centrum foe Africaan


Dr carl becker3

Dr. Carl Becker


Vertaling

Vertaling

 • John Elliot ben vertaalnaini Algonquin

 • William Carey ben vertaalnaini 3 tongo en jepinaomenitrawan

 • Tra man: Robert Morrison, Adoniram Judson, Robert Moffat, Hudson Taylor, Henry Martyn

 • 19e eeuw – 500 vertaling. Ma now moro progress with computer & national helpers & linguistics


Wycliffe william cameron townsend

Wycliffe & William Cameron Townsend

 • Gebore 1896, a ben go na Guatemala bakaskoro foe seriBijbel. A teki 13 jari foe leri da Cakchiqueltongo, poti hem so joekanskrifi hem, en vertaal da Bijbel. A ben abiverschilnanga Central American Mission, en di a frowdede, a ben gowe. A ben wanivertaal, ma CAM ben wanienvangelism


Wycliffe cam townsend

Wycliffe & Cam Townsend

 • A ben de wan boenvertaller, ma ecumenical nabribi en prakteit. A ben waniteki wan Lomsoenaini hem organizatie, en a ben opodorogi Pinkster man efoedemkenkidembribipikinso

 • Somkondre a ben sorihemsrefileki wan vertalernomo.


William cameron townsend

William Cameron Townsend


Wycliffe cam townsend1

Wycliffe & Cam Townsend

 • A ben bribi foe gebruikialaras en ook toe oema, somsalleen wan. Toe oema ben wrokonangademShapras. Da chief ben takidati a ben sakiri man, ma no kirioema. Te foe kaba a ben drai hem libi.

 • A ben wroko 50 jarilekivertaler, en potihemsrefinaondro wan board disihemsrefi ben seti


Wycliffe cam townsend2

Wycliffe & Cam Townsend

 • Te foe kaba, dem ben abi 4500 wrokomannaini Wycliffe

 • A ben trowbaka da dede foe hem fosifrow, en hem frownanga 4 pikin ben libinaini Peru 17 jarilanga


Wycliffe kenneth pike

Wycliffe & Kenneth Pike

 • Da njoenleider ben de Kenneth Pike. A ben abiproblemenfosi, ma a tron wan geweldigvertaler. A ben wrokoboennaini Academia toe. A ben de wan boenlerimannanga da prakteit

 • A ben de Professor foe Linguistics na da Universiteit foe Michigan 30 jarilanga


Kenneth pike

Kenneth Pike


Rachel saint

Rachel Saint

 • Dem AucaIndiaan ben kiri hem brada. A ben wrokonangaDayumatapoe da tongo foe wantoejari, en a ben teki hem na da VS nanga hem. A ben libinanga Elizabeth Elliot en te foe kaba, dem ben sifoeroedraidemlibi


Rachel saint1

Rachel Saint


Radio ministry

Radio ministry

 • Pre-evangelism

 • Bouwbribiwankommorotranga

 • A kan go pelibisoema no man go – spesroetoepedemkondretapoe

 • Wan probleem de nangapikingroepoe – ma wan oplossing ben de tape recordings


Clarence jones hcjb

Clarence Jones & HCJB

 • A ben kom foe Legion des Heils. Foeroesoema ben spotoe hem, naini hem egikerkisrefi. A bnedrailibi, go na Moody Bible Institute, en kabalekidem top student. A ben prei da trombone boen, en a ben begeleid evangelist Paul Rader.

 • A ben wanibigin wan radio station nainiZuidAmerika, ma no jepina Venezuela, Columbia, Panama & Cuba.


Clarence jones hcjb staff 1946

Clarence Jones & HCJB staff 1946


Hcjb jones

HCJB & Jones

 • ZendelingLarsonsjepi hem biginnaini Ecuador nanga 25 jarikontrakt. Da presi ben de ideaal. A ben bigin 25 december 1931 nanga 250 w. Bank went bankrupt en ook toe demsteun foe Chicago Gospel Tabernacle. (A ben namindro foe da bigidepressie)


Geschiedenis foe zendings wroko

HCJB

 • Dem ben wrokosamennangalanti en steun patriotism & educational programma. Dem ben de positief, en no valLomsoeaandirekt. Saf’safridemkisi 10,000 w. disigiwereldwidekrakti. R. G. LeTourneau ben steundem. Jones ben eis top kwaliteit.

 • Toe bigiongolokoe ben pasa, en da di foe toe kiridemenigeboi


Geschiedenis foe zendings wroko

HCJB

 • Dem abi 2 at’oso, mobile poli, wan drukkerij, en toe tra radio station naini Panama & Texas

 • Now demabi HCJB global, nanganadruktapoe internet en jepitrawanopo radio station


Geschiedenis foe zendings wroko

HCJB


John broger far east broadcasting company febc

John Broger & Far East Broadcasting Company FEBC

 • A ben bigin wan station baka hem wrokolekisoldatinaini da verreoostnainiWereldOorlog II. Na ini 1948 bakaomeniproblemendem ben kisitoestemming foe opo station naini Manila sondro limit foe krakti. Ma moni ben de wan probleem. Ma tokoefoeroesoema ben arki en skrifidembaka.


 • Login