Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 65

MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ, BUT-TYİUT-SUT ve PRATİSYEN HEKİMLİK PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ, BUT-TYİUT-SUT ve PRATİSYEN HEKİMLİK. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ PRATİSYEN HEKİMLER KOLU 16 NİSAN 2011. kimdir bu tavuk? sağlık sistemi yasalar/mevzuat performans sgk sut ilaç firmaları hastalar. ne zamandan beri hekim bağımsızlığı giderek daha fazla gündem

Download Presentation

MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ, BUT-TYİUT-SUT ve PRATİSYEN HEKİMLİK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ,BUT-TYİUT-SUTve PRATİSYEN HEKİMLİK

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

PRATİSYEN HEKİMLER KOLU

16 NİSAN 2011


Kimdir bu tavuk sa l k sistemi yasalar mevzuat performans sgk sut ila firmalar hastalar

kimdir bu tavuk?sağlık sistemiyasalar/mevzuat performanssgksutilaç firmalarıhastalar...


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

ne zamandan beri

hekim bağımsızlığı

giderek daha fazla gündem

ya da tehdit altında?


T bbi deontoloji t z

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

 • 19.2.1960 gün ve 4/12578 Sayılı Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 6.maddesinde de:

 • "Tabip(...), sanat ve mesleğini icra ederken,hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanı ve mesleki kanaatına göre hareket eder.

 • Tabip(...), tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir."


B a imsizlik

BAĞIMSIZLIK

 • Başka bir şeye bağlı olmama.

 • Kendi başına davranma ve başka bir şeyle koşullu olup onun etkisi, güdümü, yönetimi ve belirlenimi altında bulunmama.


Hekim ba ms zl ndan kas t

hekim bağımsızlığından kasıt

 • hekimin mesleğini icra ederken karşılaştığıçatışmalarda

 • etiközerkliğini, yani bilimsel doğruları uygularken ve diğer etik sorunları çözerken etik değerler ışığında karar vermesini sağlamaktır.


Hekimlikte tam ba ms zl k

Hekimlikte tam bağımsızlık??

mümkün mü?


Ba imlilik

BAĞIMLILIK

 • Hekimin etik özerkliğini engelleyen bağımlılıkilişkilerini irdelemeli

 • Bağımlılık ilişkilerini deşifre etmeli

 • Bağımlılıklar konusunda farkındalık sağlamalı

 • Mümkün olduğu kadar bunlardan arınmanın yollarını aramalıyız.


Sa l i k hakk i

SAĞLIK HAKKI

bağımsızlığı ve/veya etik özerkliği değerlendirirken

anahtar kavramımız

sağlık hakkı olmalıdır.


S a l i k hakk i

SAĞLIK HAKKI;

Sağlık hakkı;

"hasta hakkı-hekim hakkı" söylemlerinin dışında,

hastanın,hekimin ve toplumun sağlığını içeren bütüncül bir kavramdır.

Etik karar verme süreçlerinde sağlık hakkının korunması esas alınmalıdır.


Baki a isi

BAKIŞ AÇISI

hekim bağımsızlığı söz konusu olduğunda sağlık sisteminde yer alan aktörler arasında bakış açımız:

 • adalet (hak ve eşitlik)

 • özerklik

 • zarar vermeme

 • yarar sağlama

  olmalıdır.


Sa lik s stem

SAĞLIK SİSTEMİ

hekim bağımsızlığı

sağlık sisteminden

etkilenir, belirlenir.

hizmet sunumunda tarafların görev, yetki, sorumluluk ve ilişkilerini sağlık sistemi tanımlar,

taraflar arasında karşılıklı ilişkilerin kurallarını belirler.


Taraflar

taraflar?

 • Hastalar, toplumun kültürel yapısı

 • Hekimler, diğer sağlık çalışanları

 • Medya

 • İlaç, cihaz, malzeme temin eden kuruluşlar

 • sağlık hizmeti sunan kuruluşlar (resmi, özel)

 • sigorta şirketleri (resmi, özel)

 • Mevzuat

 • Kaynak, bütçe

 • Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

 • SAĞLIK PİYASASI


Ticarile me

ticarileşme

sağlık giderek daha fazla ticarileşmiş ve bir pazar haline gelmiştir.

tıbbi işlemler ve sağlık “hakkı” metalaşmıştır.

Bu da bağımsızlığı zorlaştırmaktadır.


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

O NE BİÇİM SORU, BEN DOKTORUM, GEREK GÖRÜRSEM HER İLACI YAZABİLİRİM…

DOKTOR BEY,

BU İLACI SİZ YAZABİLİYOR MUSUNUZ?

YAZARSAN

ÖDEMEEEM…


Prat syen hek m

PRATİSYEN HEKİM

 • REÇETESİ ÖDENMEYEN DOKTOR, REÇETE YAZAMAYAN DOKTOR…

 • KURUMLARDA PRATİSYEN YERİNE UZMAN HEKİM İSTİHDAMI


Tababet ve uabat sanatlar n n tarz cras na dair kanun

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 • 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

  1.maddesi;

 • “Türkiye Cumhuriyetinde hekimlik yapmak ve her ne suretle olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden diploma almak ve Türk olmak gereklidir”

  8.maddesinde,

 • “Türkiye’de hekimlik yapmak için bu yasada gösterilen nitelikleri haiz olanların genel olarak hastalıkları tedavi hakkı vardır”


Re ete kisitlamasi

REÇETE KISITLAMASI

 • Hekimler, uygulayacakları tedaviyi tespit ederken sadece mesleki bilgisi ve vicdanı ile sınırlanmalıdır

 • Bilindiği üzere, reçete yazmak tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 • Hastalıklara teşhis koyma hakkına sahip olan hekimin o hastalığı tedavi için gerekli ilaçları reçete etme yetkisinin olmadığının kabulü mümkün değildir.


Para para para

Para, para, para…

 • Tebliğler, bilimsel ölçütlere aykırı olarak, genellikle ilaçların fiyatlarından yola çıkılarak, pahalı olanların pratisyen hekimler tarafından yazılmasının engellenmesi amacıyla düzenlenmiş

 • Tebliğ hükümleri hukuka, kamu yararına ve hizmet gerekleri ile ülkemiz gerçeklerine bütünüyle aykırıdır.


Yeter k uzman olsun

YETER Kİ UZMAN OLSUN

 • BİYOKİMYA UZMANI ANTİDEPRESAN YAZANIRSA ÖDENİYOR AMA PRATİSYEN HEKİM YAZARSA…

 • 6 GÜNLÜK UYUM EĞİTİMİ ALIP “AİLE HEKİMİ” OLAN PRATİSYEN HEKİM UZMAN HEKİM REÇETESİ YAZABİLİYOR… DU!


B raz ge m e g del m

BİRAZ GEÇMİŞE GİDELİM…

EMEKLİ SANDIĞI-DEVLET EMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ-1973

SSK-İLAÇ TALİMATNAMELERİ

BAĞ-KUR


B t e uygulama talimatlar

Bütçe Uygulama Talimatları

 • SOSYAL TESİSLER

 • ÖĞLE YEMEĞİ

 • AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

 • YAZ KAMPI…

 • TEDAVİ YARDIMI


Art k her sene yeni bir talimat tebli

Artık her sene yeni bir talimat/tebliğ…

1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005 BUT-TEDAVİ YARDIMI

(2005) SSK Sağlık Bakanlığı’na devroldu

(2006) SGK kuruldu (3 KURUM BİRLEŞTİ)

(2006) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

2006 SGK/İLAÇ LİSTESİ ve MB/BUT-TYİUT

(2006) Anayasa Mahkemesi SSGSS kısmi iptali

2007 SGK/SUT ve MB/TYİUT

2008 SGK/SUT ve MB/TYİUT

(2009) KAMU PERSONELİNİN GSS KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

2010 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2000

 • İlaç verilmesinde genel kural en fazla beş kalem ilaç, on günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır.

 • Antibiyotiklerin ayakta tedavilerde kullanımı, resmi sağlık kurumu ve kuruluşlarında yapılacak kültür ve antibiyogram (antibiyotik duyarlılık testi) sonucunda diğer antibiyotiklere direnç söz konusu olduğu takdirde mümkündür.

 • Bu antibiyotiklerle tedavide “kültür ve antibiyogram sonuç kağıdı”nın bir örneğinin hekime ibrazı ve reçete ile birlikte hasta sevk kağıdına eklenmesi (emekli, dul ve yetim aylığı alanlarda ise hekime ibrazı ve sadece reçeteye eklenmesi) zorunludur.


2002 but

2002-BUT

 • Reçetelere en çok dört kalem ilaç yazılır ve her bir kalemin kutu, flakon, tüp vb. şekillerdeki miktarı on günlük tedavi dozunu geçemez. Her bir kalem ilaçtan reçeteye bir adetten fazla yazılamaz.

 • Antibiyotiklerle tedavide “kültür ve antibiyogram sonuç kağıdı” nın bir örneğinin hekime ibrazı ve reçete ile birlikte hasta sevk kağıdına eklenmesi (emekli, dul ve yetim aylığı alanlarda ise hekime ibrazı ve sadece reçeteye eklenmesi) zorunludur.


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2002

 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

 • 2002 yılı İlaç Listesi Ve Uygulama Talimatı

 • Reçetelerde en fazla 4 kalem ve 5 günlük tedavi dozu

 • Pratisyen hekimlere reçete yazma yetki sınırlaması (antidepresanları sadece psikiyatri uzmanı yazabilir)


2002 ve 2003

2002 ve 2003

 • Sağlık Bakanlığı

 • TANI-TEDAVİ REHBERİ

 • 1.Basamakta tanısı konan, tedavisi yapılan, takibi yapılan hastalıklar…


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2003

 • Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 • Emekli Sandığı ve memurlara Özel Sağlık Kuruluşlarından yararlanma hakkı


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2004

 • Memurlar özel sağlık kuruluşlarına sevkle gidebildiler

 • Memurların bakmakla yükümlü olduğu aile yakınları için sevk zorunluluğu kalktı

 • Antibiyotik reçeteleme kuralları


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2005

 • Sevk zorunluluğu kaldırıldı.Dileyen herkes özel hastaneye ya da üniversite hastanesine direk başvurabilir.

 • Kurum hekimi yoksa memurların 2. ve 3. basamak resmi/özel sağlık kuruluşlarına direk başvurması sağlandı


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2005

 • Eşdeğer ilaç uygulaması

 • Tanıya Dayalı Paket Fiyat

 • Tebliğ dışı işlemlerin bedelinin ödenmemesi


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2006

 • Aile hekimlerine uzman statüsünde reçete yazma hakkı

 • Reçetede 4 kalem ilaç 7 günlük tedavi dozu

 • Pnömoni, bronşektazi, osteomyelit teşhislerinde hekim gerekli gördüğü taktirde 10-14 günlük tedavi dozunda antibiyotik reçete eder. Diğer endikasyonlarda 5-7 günlük antibiyotik tedavisi uygulanır.


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

2006

 • Vaka başı ödeme

  • 1.basamak 11 tl

  • 2.-3.basamak 19-54 tl arası

 • Lipid düşürücü ilaçların yazılabilmesi için trigliserit düzeyinin 300’ün üzerinde, statinler için ise LDL düzeyinin160’ın üzerinde olması şartı


Tan ya uygun tedavi

Tanıya uygun tedavi…

 • Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün değil

 • Bir dönem tanıya sinüzit, pnömoni, osteomiyelit yazmadan kombine ab reçeteleri ödenmedi.


2008 8 kere de kl k yapildi

2008 (8 KERE DEĞİŞİKLİK YAPILDI)

 • Katılım Payı

  • 1.basamak 2 TL

  • 2.basamak 8 TL

  • 3.basamak 15 TL

  • Özeller 15 TL

 • İlave Ücreti

  • Sınıflara göre

   • %30

   • %70


2010 sut 9 kere de i ikli e u rad

2010 SUT (9 kere değişikliğe uğradı)

 • 26 MART 2010

  • 3 HAZİRAN 2010

  • 6 AĞUSTOS 2010

  • 15 EYLÜL 2010

  • 25 KASIM 2010

  • 4 ARALIK 2010

  • 11 ARALIK 2010

  • 6 OCAK 2011

  • 1 MART 2011

  • 6 NİSAN 2011


2010 sut

2010 SUT

 • MEDULA PROVİZYON SİSTEMİ

 • MEMURLAR İÇİN DE SEVK ZORUNLULUĞU KALDIRILDI.

 • KURUM HEKİMLEMELERİNE “SADECE PERSONELE HİZMET VERİR” İFADESİ KALDIRILDI.

 • 3. BASAMAK SAĞLIK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERİN (ACİL DIŞINDA) REÇETE BEDELLERİ ÖDENMEMEYE BAŞLANDI.

 • BİRİNCİ BASAMAKTAN 2 TL KATILIM PAYI İPTAL EDİLDİ(Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere…)


2010 sut1

2010 SUT

 • GÜNÜBİRLİK TEDAVİ (EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ)

 • ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİNDE HİZMET SATIN ALMA (4 saatlik tek seans başına 145 TL)

 • HİZMET BAŞINA ÖDEME, TANIYA DAYALI İŞLEM ÜZERİNDEN ÖDEME

 • TEK HEKİMLİ UZMAN HEKİM İLAÇ RAPORU


2010 sut2

2010 SUT

 • Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden bir kez, farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller faturalandırılabilir.

 • Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler, aile hekimliği uzman hekiminin yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler. Ama Ht, bazı Diyabet, bazı Depresyon ilaçlar raporsuz yazılamıyor (AH uzmanları rapor çıkarabiliyor)


2010 sut3

2010 SUT

 • Bupropiyon HCl; yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde; psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir

 • Diyabet ilaçları: Metformin, sulfonilüreler, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Repaglinid , Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 • Şeker ölçüm çubukları (?)


2010 sut4

2010 SUT

 • Triptanlar, nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

 • Mevsimsel alerjik rinit tedavisi,kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

 • Antihipertansifler: ARB’ler uzman hekim raporu

 • Astım-KOAH:göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir.


2010 sut5

2010 SUT

Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar

 • Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil); LDL düzeyinin 160 mg/dl’ın (diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 100 mg/dl, 65 yaş ve üzerindeki hipertansiyon hastalarında 130 mg/dl) üstünde olduğu durumlarda

  Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin); trigliserit düzeyinin 300 mg/dl’ün (Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 200 mg/dl) üstünde olduğu durumlarda; uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır.

  b) Uzman hekim raporu; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenir ve rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekimraporuna bu rapor öncesi son 6 ay içinde yapılmış, kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenir.


Ab re eteleme a iklamalar

AB REÇETELEME AÇIKLAMALAR:

KY: Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir

K-AB ( Kültür - Antibiyogram) : Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.


Ant b yot k re eteleme kurallari y llara g re

ANTİBİYOTİK REÇETELEME KURALLARIYıllara göre…


Ant b yot k re eteleme kurallari

ANTİBİYOTİK REÇETELEME KURALLARI

Telitromisinin, Moxifloksasin, Levofloksasin, Gemifloksasin oral

 • K-AB (Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

  Siprofloksasin, Ofloksasin parenteral

 • UH-P, A 72

  Amikasin, Netilmisin oral

 • UH-P

  Moksifloksasin, Gatifloksasin oftalmik formları

 • Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir.


D erler

DİĞERLERİ…

Itrakonazol oral (solusyon hariç)

 • UH-P

  Famsiklovir

 • UH-P

  Gansiklovir

 • EHU

  Valasiklovir

 • UH-P (Herpes labialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu ödenir.)

  Üre içeren preparatlar

 • Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir)


D erler1

DİĞERLERİ:

Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/Klindamisin+Benzoilperoksit)

 • Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

  H. Pylori eradikasyon tedavi paketi

 • Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.


Antidepresanlar n kullan m lkeleri 2004

Antidepresanların Kullanım İlkeleri 2004

 • Yeni nesil Antidepresanlar… tedaviye mutlaka erişkin veya çocuk psikiyatri uzmanınca başlanacaktır.

 • Ancak bu grup ilaçların psikiyatri uzmanının bulunmadığı hallerde nöroloji uzmanı tarafından da reçete edilmesi mümkündür


Antidepresanlar n kullan m lkeleri 2004 2 ay sonra de i iklik

Antidepresanların Kullanım İlkeleri 2004 (2 ay sonra değişiklik)

 • Yeni nesil antidepresanlar ile tedaviye uzman hekimlerce (3 ayı geçmemek üzere diğer hekimlerce de) başlanacaktır.

 • Uzman hekim reçetesinde belirtilen doz ve süre tamamlanıncaya kadar, bu tür ilaçlar rapor şartı aranmaksızın diğer hekimlerce de tekrar reçete edilir.

 • Atipik antipsikotikler ile tedaviye mutlaka nöroloji veya erişkin/çocuk psikiyatri veya adı geçen uzmanların olmadığı yerlerde aile hekimliği uzmanınca başlanacaktır.


Antidepresanlar n kullan m lkeleri 2005

Antidepresanların Kullanım İlkeleri 2005

 • Trisiklik ve Tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

 • Yeni nesil (SSRI, SNRI, RİMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar 6 ayı geçmemek üzere tüm hekimlerce yazılabilir. Bu süreyi geçen tedavilerde psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji uzman hekimleri tarafından reçeteye yazılabilir.


Antidepresanlar n kullan m lkeleri 2006

Antidepresanların Kullanım İlkeleri 2006

 • Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

 • Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk),  nöroloji (erişkin ve çocuk), üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden birinin  çıkardığı  ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından yazılacaktır.


Antidepresanlar n kullan m lkeleri 20061

Antidepresanların Kullanım İlkeleri 2006

 • Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

 • SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.


Antidepresanlar n kullan m lkeleri 2010

Antidepresanların Kullanım İlkeleri 2010

 • Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

 • SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.


T rkiye psikiyatri derne i g r

Türkiye Psikiyatri Derneği görüşü

a)100.000 kişi başına düşen toplam psikiyatri uzmanı sayısı dünya ortalamasının altında olan ve uzmanların ülke genelinde dağılımı da homojen olmayan ülkemizde, bu bütçe uygulama talimatı bir yandan psikiyatrik hastaların sağlık hizmetine ulaşımını engellemek, öte yandan da sürdürüm tedavisi için de psikiyatri uzmanının her bir hastasına ayırdığı zamanın azalması ve dolayısıyla psikiyatrik sağlık hizmetinin niteliğinde bir düşme anlamına gelmektedir.

b)Psikiyatri uzmanı olmayan bazı hekimlerin de yazmasına izin verilen trisiklik antidepresan grubu, yan etkileri yüksek, doz aşımında yaşamsal tehlike içeren, bir hasta için kullanımında bu nedenle uzmanlık becerisi gereken ilaçlardır. Oysa yeni kuşak antidepresanların güvenlik sınırları daha geniştir. Bu bütçe uygulama talimatı, bir yandan hastaların tedavi olanaklarını kısıtlarken bir yandan da onları yaşamsal risk altında bırakmaktadır.


Kazanilan davalar

KAZANILAN DAVALAR

 • 15 Mayıs 2008: 2004 BUT’u ile ilgili birçok maddenin iptali sağlandı.

 • 2006 TYİUT’un birçok maddesi iptal edildi.


Kazanilan davalar1

KAZANILAN DAVALAR

 • Resmi Gazete’nin 29.4.2006 tarih ve 26153 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 2006 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılmış olan dava sonucunda, Danıştay 5. Dairesi’nin 8.11.2006 tarih ve 2006/4054 E. sayılı kararıyla reçetelerde bilimsel ölçütü olmayan ilaç sınırlamaları getirilmesi ile özellikle pratisyen hekimlerin reçete düzenleme yetkilerini sınırlandıran hükümlerin yürütmesi durdurulmuştur.


Kazanilan davalar2

KAZANILAN DAVALAR

 • Türk Tabipleri Birliği tarafından 2010 Sağlık Uygulama Tebliği’nin birçok maddesinin iptal istemi ile açılan davada Danıştay 10.Dairesi “Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır” biçimindeki sınırlayıcı düzenlemenin tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğuna karar vermişti.


Sa l k bakanl

Sağlık Bakanlığı

 • Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yaparak “Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Tedavisi” programı uyguladı.

 • Tanı-Tedavi Rehberleri tüm sağlık ocaklarına dağıtıldı.


1 basamakta tani tedav tak b olan d er hastaliklar

1.BASAMAKTA TANI-TEDAVİ-TAKİBİ OLAN DİĞER HASTALIKLAR

 • HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

 • DİYABET TEDAVİSİ

 • GÖRH-P.ULCUS TEDAVİSİ

 • AKNE TEDAVİSİ

 • MİGREN TEDAVİSİ

 • ASTIM-KOAH

 • OSTEOPOROZ


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

ÇÖZÜM

 • RASYONEL İLAÇ KULLANIMI

 • TANI-TEDAVİ REHBERLERİ

 • TEMEL İLAÇ LİSTESİ

 • KAR AMAÇLI ÇALIŞAN TIBBİ ENDÜSTRİ-İLAÇ-MALZEME SEKTÖRÜNÜN KISMİ/TAM DEVLET KONTROLÜNDE OLMASI


Hek m ba imsizli i

HEKİM BAĞIMSIZLIĞI

 • Hekimler aldıkları eğitime, ait oldukları disipline/yetkinlik alanlarına karşılık gelen yetki ve sorumlulukla hizmet vermeleri gerekmektedir.

 • Hekim bağımsızlığına, tedavi süreci dahil etik karar verme özgürlüğüne “sağlıkta tasarruf” ya da dayanaksız başka gerekçelerle idare, ilaç ve tıbbi ürün firmalarının müdahale anlamı taşıyan her türlü uygulamayı reddetmemiz gerekmektedir.


Hek m ba imsizli i1

HEKİM BAĞIMSIZLIĞI

 • Bu anlamda BUT-TYİUT-SUT gibi düzenlemelerle sosyal güvenlik kuruluşlarının, özel sigorta sistemlerinin “reçete sınırlamaları” başta olmak üzere hekimlik uygulamamızı kısıtlamamasını ancak şeffaf geribildirim ve nesnel değerlendirmelerle izlenerek olumsuzlukların giderilmesini talep etmeliyiz.


Hek m ba imsizli i2

HEKİM BAĞIMSIZLIĞI

 • Bilimsel ve halkın hizmete ulaşmasını kolaylaştıran her düzenlemenin hazırlığında yer almalı, tıbbi endüstri ile etik dışı ilişkilere özen göstermeli, mesleğin özgür, bilimsel, hasta-toplum sağlığı öncelikli yapılanması için daha çok çaba harcamaya çalışmalıyız.


Meslek ba imsizli imiz but ty ut sut ve prat syen hek ml k

TEŞEKKÜR EDERİM…


 • Login