Regionlne
Download
1 / 44

Operačný program: Životné prostredie PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje 10. december 2013, Bratislava. Operačný program: Životné prostredie Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Operačný program: Životné prostredie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opera n program ivotn prostredie

Regionlne tdie hodnotenia dopadov environmentlnych za na ivotn prostredie pre vybran kraje10. december 2013, Bratislava


Opera n program ivotn prostredie

Operan program: ivotn prostredie

Prioritn os: 4. Odpadov hospodrstvo

Operan cie: 4.4. Rieenie problematiky environmentlnych za vrtane

ich odstraovania

Skupina aktivt:Monitorovanie a prieskum environmentlnych za

a spracovanie rizikovch analz

Spolufinancovan fondom: Kohzny fond

Celkov oprvnen nklady:320 504 EUR (9 655 500 Sk)

Dotcia E z OPP:272 428 EUR (8 207 175 Sk)

Poskytovate: Ministerstvo ivotnho prostredia SR

Prijmate: Slovensk agentra ivotnho prostredia

Kd ITMS : 24140110016

Miesto realizcie projektu: Bratislavsk, Trnavsk, Treniansky, Nitriansky, ilinsk,

Banskobystrick, Preovsk, Koick kraj

Termn realizcie projektu: 10/2008 07/2010


Opera n program ivotn prostredie

Cie projektu:

Zhodnotenie dopadov environmentlnych za na ivotnprostredie

v jednotlivch krajoch.

pecifick ciele projektu:

1. Metodick pokyn pre spracovanie dokumentov Regionlne tdie hodnotenia dopadov environmentlnych za na ivotn prostredie pre vybran kraje

(VO HES-COMGEO spol. s r. o., Bansk Bystrica)

2. Spracovanie hodnotiacich sprv (tdi) za vybran zemia vlenen:

- Bratislavsk kraj SAP, pracovisko Bratislava,

- Banskobystrick kraj - SAP, pracovisko Bansk Bystrica,

- Koick kraj - SAP, pracovisko Koice,

- Trnavsk kraj (Vodn zdroje Slovakia, s.r.o., Bratislava),

- Nitriansky kraj (HES-COMGEO, spol. s r.o., Bansk Bystrica),

- Treniansky kraj (SENSOR, spol. s r.o., Bratislava),

- ilinsk kraj (GEOtest Bratislava, spol. sr.o., Bratislava),

- Preovsk kraj (GEOtest Bratislava, spol. sr.o., Bratislava).


V sledky projektu

Vsledky projektu:

Regionlne hodnotenie rizikovosti environmentlnych za vrmci tohto projektu pozostva zo syntzy zkladnho hodnotenia rizikovosti (kritrium K), vykonanho v rmci projektu Systematick identifikcia environmentlnych za Slovenskej republiky (Paluchovet al., 2008), ktor bol realizovan vr. 2006-2008 a doplujceho hodnotenia rizikovosti (kritrium R) vykonanho priamo vrmci projektu Regionlne tdie hodnotenia dopadov environmentlnych za na ivotn prostredie pre vybran kraje.

Klasifikcia environmentlnej zae (zkladn klasifikcia) pozostva z 3 iastkovch klasifikci, ktor s lenen nasledovne (Palchov, Schwarz, Pilko, 2006):

K1 - Klasifikcia rizika renia sa kontamincie do podzemnch vd a podzemnmi vodami

K2 - Klasifikcia rizika z prchavch a toxickch ltok na obyvatestvo

K3 - Klasifikcia rizika kontamincie povrchovch vd

Vsledn klasifikcia environmentlnej zae K je potom stom iastkovch klasifikci: K = K1 + K2 + K3.


Opera n program ivotn prostredie

Environmentlne zae (EZ) sa po vykonan zkladnej klasifikcie zatriedili poda vslednej hodnoty Kdo 3 skupn:

 • environmentlne zae snzkym klasifikovanm rizikom (menej ako 35 bodov),

 • environmentlne zae so strednm klasifikovanm rizikom (35 - 65 bodov),

 • environmentlne zae svysokm klasifikovanm rizikom (viac ako 65 bodov)

  Princp doplujceho hodnotenia rizikovosti EZ na prostredie reginu je zaloen na identifikcii stretov zujmov so zvolenmi kritriami asubkritriami, ktor neboli zahrnut vzkladnej klasifikci vbec alebo boli zahrnut iba iastone, okrajovo anie komplexne. Hlavnmi kritriami vzmysle metodiky (Auxt, Saxov, Hronec, 2009) s:

 • R1 - vzah EZ kpde,

 • R2 - vzah EZ kchrnenm zemiam,

 • R3 - vzah EZ kfunknmu vyuitiu zemia,

 • R4 - vzah EZ khospodrskemu asocilnemu rozvoju zemia,

 • R5 - vzah EZ ku kvalite ivotnho prostredia.

 • Hlavn kritria sa ete podrobnejie lenia na R1.1, R1.2.....R2.1, R2.2...R5.1.

 • Vsledn doplujce hodnotenie environmentlnej zae R je potom stom kritri: R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, priom hlavn kritria sa stanovia ako set subkritri: R1 = R1.1 + R1.2 + R1.3 + ...


Opera n program ivotn prostredie

Princp doplujceho hodnotenia rizikovosti EZ na prostredie reginu je zaloen na identifikcii stretov zujmov so zvolenmi kritriami asubkritriami, ktor neboli zahrnut vzkladnej klasifikci vbec alebo boli zahrnut iba iastone, okrajovo anie komplexne. Hlavnmi kritriami vzmysle metodiky (Auxt, Saxov, Hronec, 2009) s:

R1 - vzah EZ kpde,

R2 - vzah EZ kchrnenm zemiam,

R3 - vzah EZ kfunknmu vyuitiu zemia,

R4 - vzah EZ khospodrskemu asocilnemu rozvoju zemia,

R5 - vzah EZ ku kvalite ivotnho prostredia.

Hlavn kritria sa ete podrobnejie lenia na R1.1, R1.2.....R2.1, R2.2...R5.1.

Vsledn doplujce hodnotenie environmentlnej zae R je potom stom kritri: R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, priom hlavn kritria sa stanovia ako set subkritri: R1 = R1.1 + R1.2 + R1.3 + ...


Opera n program ivotn prostredie

Syntzou zkladnej klasifikcie rizika environmentlnej zae (K = K1 + K2 + K3) adoplujceho hodnotenia rizika environmentlnej zae (R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5) je celkov hodnotenie dopadov (rizika) environmentlnej zae na ivotn prostredie reprezentovan kritriom V = K + R.

Environmentlne zae (EZ) sa po vykonan celkovho hodnotenia zatriedili poda vslednej hodnoty Vdo 3 skupn:

environmentlne zae snzkym klasifikovanm rizikom (menej ako 50 bodov),

environmentlne zae so strednm klasifikovanm rizikom (50 - 85 bodov),

environmentlne zae svysokm klasifikovanm rizikom (viac ako 85 bodov).

Poda vslednej hodnoty V(V = K + R) sa stanovilo nov poradie pravdepodobnch environmentlnych za (PEZ) averifikovanch environmentlnych za (VEZ) vkraji.


Opera n program ivotn prostredie

Okrem zmien - vyradenia resp. preradenia jednotlivch lokalt medzi jednotlivmi asami Registra environmentlnych za (REZ - as A, REZ as B, REZ as C), prpadne pravy klasifikcie pribudlo do REZ 55 plnenovch lokalt, ktor doteraz neboli evidovan v REZ:

- Bratislavsk kraj 2 nov lokality (2 REZ as A),

- Banskobystrick kraj - 14 novch lokalt (14 REZ as A),

- Koick kraj 15 novch lokalt (11 REZ as A, 2 REZ as B, 1 REZ

as B+REZ as C, 1 REZ as C),

- Trnavsk kraj 7 novch lokalt (5 REZ as A, 2 REZ as B),

- Nitriansky kraj 6 novch lokalt (6 REZ as A),

- Treniansky kraj 4 nov lokality (2 REZ as A, 2 REZ as B),

- ilinsk kraj 3 nov lokality (3 REZ as A),

- Preovsk kraj 4 nov lokality (4 REZ as A),

V sasnosti je v REZ zaevidovanch 1680 lokalt bez duplicity (celkove 1866 registranch listov, pretoe 186 lokalt je evidovanch v dvoch astiach REZ), priom v REZ as A je to 924 lokalt, v REZ as B je to 246 lokalt a v REZ as C je to 696 lokalt.


Rozdelenie pravdepodobn ch environment lnych z a v jednotliv ch krajoch pod a rizikovosti

Rozdelenie pravdepodobnch environmentlnych za v jednotlivch krajoch poda rizikovosti


Opera n program ivotn prostredie

Rozdelenie verifikovanch environmentlnych za v jednotlivch

krajoch poda rizikovosti


Opera n program ivotn prostredie

Poet sanovanch a rekultivovanch lokalt v jednotlivch krajoch


Opera n program ivotn prostredie

Rozdelenie pravdepodobnch environmentlnych za a environmentlnych za (verifikovanch) poda skupiny


Opera n program ivotn prostredie

Vrmci stretov zujmov schrnenmi zemiami sa porovnvala poloha EZ vo vzahu k:

- vekoplonm chrnenm zemiam (nrodn parky, chrnen krajinn oblasti

aich ochrann psma),

- maloplonm chrnenm zemiam (prrodn rezervcie, nrodn prrodn

rezervcie, prrodn pamiatky, nrodn prrodn pamiatky, chrnen arely),

- zemiam eurpskeho vznamu,

- Chrnenm vtm zemiam,

- ramsarskm lokalitm,

- kpenm zemiam akpenm miestam,

- biocentrm abiokoridorom nadregionlneho aregionlneho vznamu,

- pamiatkovm rezervcim,

- pamiatkovm znam,

- lokalitm svetovho kultrneho dedistva UNESCO.


Opera n program ivotn prostredie

Na zklade vslednch bodovch hodnt zkladnho adoplnkovho hodnotenia rizikovosti, ktor sa uloili do geodatabzy, sa kombinovanmi spsobmi kartografickho zakreslenia zobrazili najrizikovejie lokality EZ vo vzahu k jednotlivm zlokm ivotnho prostredia v rmci danej tematickej mapy.

Vypracovalo sa 8 tematickch mapovch kompozci za kad kraj v mierke M 1 : 200000. Na jednotlivch mapch sa okrem kategrie celkovej rizikovosti (poda kritria V) zvraznilo (zobrazilo) to riziko, ktor bolo relevantn kjednotlivm prvkom (zlokm ivotnho prostredia...) vyjadrenm vdanej mape. To znamen, e sa zvraznili prioritn lokality zhadiska jednotlivch iastkovch kritri svisiacich sprvkami zobrazenmi vdanej mape.

Tematick mapov kompozcie boli publikovan v tlaenej aj elektronickej podobe.

Velektronickej podobe s prstupn prostrednctvom webovej mapovej aplikcie, ktor poskytuje ich zobrazovanie a priestorov a atribtov dopytovanie (zistenie o sa nachdza v zadanom mieste, a vyhadanie environmentlnej zae poda jej nzvu, prpadne poda nzvu kraja alebo okresu).

Publikovanie na www je realizovan prostrednctvom produktu ArcGIS server (v rmci Informanho systmu environmentlnych za na www.enviroportal.sk/environmentalne-zataze).


Opera n program ivotn prostredie

Mapa Environmentlne zae zhadiska priort rieenia predstavuje syntzu vybranch prvkov ostatnch mp, ktor boli sasou tdie. Na mape s zobrazen iba tzv. prioritn environmentlne zae aprioritn pravdepodobn environmentlne zae, ktor poda celkovej rizikovosti (kategrie celkovej rizikovosti poda kritria V) alebo zhadiska dielieho rizika (K1+K3, R1, R2, K2+R5, R3+R4)predstavuj vznamn ohrozenie jednej alebo viacerch zloiek ivotnho prostredia. Na mape s zobrazen aj vybran sanovan arekultivovan lokality, ale iba tie, ktor s zo zvykovou kontaminciou alebo tie oktorch sasnom stave kontamincie lokality nie je dostupn informcia (t. j. okrem tch, ktor s preukazatene bez kontamincie). Na mape s tie zobrazen vybran prvky ochrany prrody akrajiny, prvky ochrany vd, plochy funknho vyuitia zemia, ale iba tie, ktor s vkontakte suvedenmi prioritnmi pravdepodobnmi environmentlnymi zaami a environmentlnymi zaami.


Porovnanie v sledkov z h adiska registra n ch listov ez

Porovnanie vsledkov z hadiska registranch listov EZ

Projekt SIEZ

Long list podozrivch lokalt - 12 000, ternna obhliadka - 6 000 lokalt

Registrcia 1819 lokalt

 • Pravdepodobn environmentlne zae 878

 • Environmentlne zae - 257

 • Sanovan a rekultivovan lokality 684

  Projekt Regionlne tdie hodnotenia dopadov EZ na P

  Registrcia 1866registranch listov (55 novch lokalt +vyradenia, zlenia,

  zaradenia aj do inej asti Registra, zmeny klasifikcie...)

 • Pravdepodobn environmentlne zae 924

 • Environmentlne zae - 246

 • Sanovan a rekultivovan lokality 696

  V skutonosti iba 1680 lokalt, lebo 186 lokalt je zaradench v 2 astiach REZ

  (A+C = 89, B+C = 97)


Porovnanie v sledkov z h adiska registra n ch listov ez1

Porovnanie vsledkov z hadiska registranch listov EZ

IS EZ- stav k 11.06.2013 o 11:46

Registrcia 1922registranch listov (+ 41 vyradench lokalt = 1963 reg. listov)

 • Pravdepodobn environmentlne zae 904

 • Environmentlne zae - 268

 • Sanovan a rekultivovan lokality 750

  V skutonosti iba 1704 lokalt (+41 vyradench = 1745 r.lokalt), lebo 218 lokalt je zaradench v 2 astiach REZ

  (A+C = 111, B+C = 107)


Opera n program ivotn prostredie

Vyuitie vsledkov projektu

Sumarizciou vsledkov projektu sa zskal prehad distribcie pravdepodobnch environmentlnych za a environmentlnych za s rznym stupom rizika (nzke, stredn, vysok) v jednotlivch krajoch, rovnako aj poet sanovanch a rekultivovanch lokalt ako aj prehad druhov innosti a kontaminantov spsobujcich environmentlne zae v jednotlivch krajoch SR.

Vykonalo sa regionlne hodnotenie rizikovosti pravdepodobnch EZ averifikovanch EZ, regionlne hodnotenie rovne vykonanch sananch a rekultivanch prc.

Vypracovali sa zvery a odporania pre alie kroky a rieenia, pre zemn plny VC, pre PHSR krajov, zahrujce nvrh priort.

Vsledky projektu je mon poui ako podporn dokument na rieenie problematiky environmentlnych za v zmysle platnch strategickch a koncepnch dokumentov, ako je naprklad nsledn aktualizcia ttneho programu sancie environmentlnych za, ale aj pre aktualizciu regionlnych rozvojovch dokumentov ako s Programy hospodrskeho a socilneho rozvoja samosprvnych krajov (PHSR) a zemn plny vych zemnch celkov.

Vsledky projektu bud zrove sli ako jedna z vchodiskovch platforiem pre rozhodovac proces pri prprave projektov OPP za oblas environmentlnych za.


Opera n program ivotn prostredie

AKUJEM ZA POZORNOS !

Ing. Jaromr Helma, PhD.

(Slovensk agentra ivotnho prostredia, Bansk Bystrica)

Tel.: +421 48 / 43 74 165

e-mail: jaromir.helma@sazp.sk


 • Login