Download

TKY Ekip Raporu Değerlendirme Yöntemi


Advertisement
/ 30 []
Download Presentation
Comments
kezia
From:
|  
(1090) |   (0) |   (0)
Views: 65 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
TKY Ekip Raporu Değerlendirme Yöntemi. M.E.B T.K.Y UYGULAMALARI EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ, PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KALİTE TEKNİKLERİ. YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPOR FORMATI
TKY Ekip Raporu Değerlendirme Yöntemi

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 1

TKY Ekip Raporu Değerlendirme Yöntemi

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 2

M.E.B

T.K.Y UYGULAMALARI

EĞİTİMDE

KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ, PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KALİTE TEKNİKLERİ

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 3

YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPOR FORMATI

Bu kategoride başvuracak okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları ve açıklamaları dikkate alarak 15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır. Raporlarda Times New Roman harf karakteri ve 11 punto ile 1,5 satır aralığı kullanılır. Yapılan iyileştirmelerle ilgili varsa fotoğraf, video kaydı vb. ilaveler raporun sonuna konabilir. Bu ilaveler 15 sayfalık rapor limitinin dışındadır.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 4

YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPOR FORMATI

Rapor Ara Başlıkları

 • İl/İlçe:

 • Okulun/Kurumun bulunduğu il ve ilçe adını belirtiniz.

 • Okul/Kurum Adı:

 • Okulun/Kurumun adını belirtiniz.

 • Adres:

 • Okulun/Kurumun posta adresini belirtiniz.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 5

YILIN KALİTELİ EKİBİ RAPOR FORMATI

 • İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi:

 • Okul/Kurum müdürü ile ekip liderinin adı, soyadı, telefonu (varsa cep telefonu) ve e-posta adresini belirtiniz.

 • Ekibin Adı:

 • Ekibin kendisine verdiği ismi belirtiniz.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 6

Yılın kaliteli ekibi rapor formatı

 • Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı:

 • Ekip üyelerinin tamamının adı, soyadı ve unvanını belirtiniz.

 • Yaptığı Çalışmanın Adı:

 • Ekibin yaptığı çalışmanın adını belirtiniz.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 7

 • SEÇİLEN PROBLEMİN (İYİLEŞTİRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM İÇİN ÖNEM DERECESİ:

  Ekibin çalışma konusu olan iyileştirme ya da problem çözme çalışmasının okul/kurum için önemini açıklayınız.

  Seçilen konunun nasıl belirlendiğini, özellikle okul/kurum özdeğerlendirme çalışması sonuçları ile olan bağlantısını belirtiniz.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 8

 • SEÇİLEN PROBLEMİN (İYİLEŞTİRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM İÇİN ÖNEM DERECESİ:

  TKY kapsamında yapılan ekip çalışmalarından temel beklenti özdeğerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlarla ilgili olması ya da çalışan veya paydaşlar tarafından dile getirilen bir problem olması gerekir.

  Bu sebeple iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi, bu açıklamalar ışığında net bir biçimde bu bölümde belirtilmelidir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 9

 • PROBLEMİN (İYİLEŞTİRME KONUSUNUN) TANIMI VE ANALİZİ:

  Bu bölümde problemin ya da iyileştirme konusunun analiz edilmesi alt ve ana nedenlerin bulunması gerekir. Bu analiz sürecinde problem çözme tekniklerinin yerli yerinde ve doğru biçimde kullanılması, veri toplama ve incelemeler hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 10

 • PROBLEM ÇÖZME (İYİLEŞTİRME) SÜRECİNİN KISA ÖZETİ:

  Bu bölümde, problemin çözümüne ilişkin geliştirilen önerilerin nasıl belirlendiği, önerilerin değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirilecek önerilerin seçimi ve uygulama hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

  Eğer bir problem çözümü yerine bir iyileştirme konusu seçilmiş ise yine aynı anlayışla iyileştirmeyi sağlayacak önerilerin belirlenmesi, seçimi ve uygulama hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 11

ELDE EDİLEN SONUÇLAR:

 • Bu bölümde, iyileştirme ya da problem çözme çalışmasının sonuçları olabildiğince sayısal olarak önceki durumla karşılaştırmalı bir biçimde ortaya konmalıdır. Problemin ya da iyileştirme konusunun muhataplarının, sonuca ilişkin algıları ölçülmelidir.

 • Uygulamanın varsa getirdiği maddi kazanç veya tasarruf, doğrudan etkiliyorsa eğitim-öğretime, çalışana, öğrencilere ve eğitimin diğer paydaşlarına katkısı belirtilmelidir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 12

YILIN KALİTELİ EKİBİ

ÖDÜLE ESAS OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1-PROBLEMİN/İYİLEŞTİRME KONUSUNUN OKUL/KURUM İÇİN ÖNEM DERECESİ : Puanı :10

(Özdeğerlendirme ile ilgisi, paydaş şikayet veya isteklerinde yer alması, stratejik plan ile ilişkisi) Bu kriter değerlendirilirken seçilen problem ya da iyileştirme konusunun nasıl belirlendiğine bakılır.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 13

1-PROBLEMİN/ İYİLEŞTİRME KONUSUNUN OKUL/KURUM İÇİN ÖNEM DERECESİ :

Bu bölümden puan verilebilmesi için problemin ya da iyileştirme konusunun özdeğerlendirme sonuçlarında öncelikli bir problem/ iyileştirmeye açık alan olarak yer alması ya da paydaşların dilek veya şikayetlerinde önemli bir yerinin olması gerekir.

 • Ayrıca seçilen problem ya da iyileştirme konusu, okulun/kurumun stratejik plan ile ilişkisi varsa, yani stratejik amaçlarına bağlı faaliyetlerin içinde yer alıyorsa değerlendirilir ve puan verilir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 14

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Özdeğerlendirme Sonuçlarında İyileştirilmeye Açık Alan Olarak Yer Alma Durumu (+2 Puan)

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Özdeğerlendirme Sonuçlarında Öncelikli İyileştirilmeye Açık Alan Olarak Yer Alma Durumu (+4 Puan)

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Stratejik Planda Yer Alma Durumu (+2 Puan)

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul/Kurum Paydaşlarının Dilek-Şikâyetlerinde Yer Alma Durumu

  (+2 Puanı)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 15

2.SEÇİLEN PROBLEMİN/ İYİLEŞTİRME KONUSUNUN OKULUN/KURUMUN MİSYONU İLE İLİŞKİSİ: (ANA HİZMET, DESTEK HİZMET) Puanı:18

 • Bu kriter değerlendirilirken seçilen problemin ya da iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonunu ile bağlantısına bakılır. Seçilecek problem ya da iyileştirme konusunun eğitim-öğretim gibi misyonu ile doğrudan ilgili, yani okulun/kurumun ana hizmet alanlarına ilişkin bir iyileştirme yapıyorsa seçilen problem/iyileştirme konusu önemlidir.

 • Eğer seçilen problemin ya da iyileştirme konusu eğitim-öğretim değil de destek hizmetleri ile ilgili bir problem çözümü veya iyileştirme yapıyorsa önem daha az olacaktır.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 16

2.SEÇİLEN PROBLEMİN/ İYİLEŞTİRME KONUSUNUN OKULUN/KURUMUN MİSYONU İLE İLİŞKİSİ: (ANA HİZMET, DESTEK HİZMET) Puanı:18

 • Seçilen Problemin/ İyileştirme Konusunun Okul/Kurum Misyonu İle İlişkisi:

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul/Kurumun Ana Hizmetidir (18 Puan)

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusunun Okul-Kurumun Destek Hizmetidir (5 Puan)

 • Seçilen Problemin/İyileştirme Konusu Dolaylı Olarak Ana Hizmet Süreçlerini Etkilemektedir (5-15 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 17

3-PROBLEMİN/İYİLEŞTİRMEKONUSUNUN TANIMLANMASINDAKİ YETERLİLİK: Puanı:5

 • Genelde problemler sonuç olarak karşımıza çıkar. Bu sonucu ortaya çıkaran bir takım nedenler vardır.

 • Bu bölümde problemin ya da iyileştirme konusunun ne derece analiz edildiğine bakılır. Ayrıca probleme neden olan alt nedenlerin ne derece başarılı bir şekilde tanımlandığı değerlendirilir.

 • Problemin Yaşanmasına Neden Olan Durumların (Alt Nedenler) Tanımlanma Durumu (+2 Puan)

 • Alt Nedenlerle İlgili Sayısal Bilgilerin Varlığı (+3 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 18

4-PROBLEM ÇÖZME/KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİNİN DOĞRU VE YERİNDE KULLANILMA DERECESİ: Puanı:5

 • Problem çözme çalışmasının bir çok aşamasında problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin kullanılması gerekir.

 • Bu bölümde bu tür tekniklerin doğru yerde ve başarılı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilir.

 • Problem Çözme/kalite Geliştirme Tekniklerinin YerindeKullanılma Durumu (+2 Puan)

 • Problem Çözme/kalite Geliştirme Tekniklerinin Doğru Kullanılma Durumu (+3 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 19

5. Problemin çözüm seçeneklerinin/iyileştirme adımlarının belirlenmesi ve seçimi: (Puanı:5)

Problemin çözümü ya da iyileştirmeyle ilgili birden çok öneri ortaya atılabilir.

Bu bölümde, ekibin çözüm ya da iyileştirme seçeneklerini nasıl belirlediği ve bu öneriler arasından en iyi öneriyi nasıl ortaya koyduğu değerlendirilir. Ortaya konan çözüm ya da iyileştirme önerisinin;

 • Gerçekleşme Süresi,

 • Maliyeti,

 • Gereken ,İşgücü vb.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 20

5. Problemin çözüm seçeneklerinin/iyileştirme adımlarının belirlenmesi ve seçimi:

 • kriterlere göre değerlendirilerek ne kadar uygulanabilir olduğuna bakılır. Az iş gücü, az yada sıfır maliyet ve olabildiğince kısa sürede sonuç alabilme çözüm önerisinin uygulanabilir olduğunu gösterir.

 • Problem Çözümüne İlişkin Birden Çok Çözüm Önerisinin Geliştirilme Durumu (+2 Puan)

 • Problemi Çözmesi Beklenen Öneri/Önerilerin Seçiminde Uygun Yöntemin Kullanılması (+1 Puan)

 • Problemi Çözmesi Beklenen Öneri/Önerilerin Seçiminde Başarı (+2 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 21

6. Çözüm ya da iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama: Puanı:7

 • Bu bölümde çözüm / iş takip planı değerlendirilir. Yapılan planın;

 • Uygulama Adımları, Hedefleri, Sorumluları,

  Zaman Planlaması,

 • Muhtemel Riskleri ve Risklere Karşı Alınacak Tedbirleri,

 • Başarılı Olup Olmadığının Nasıl ve Ne Zaman Değerlendirileceğini vb.

  planlama unsurlarını içermelidir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 22

 • Uygulama Planının Yapılma Durumu (+1 Puan)

 • Planda, Faaliyetlerin Ve Sorumluların Belirlenme Durumu (+1 Puan)

 • Planda, Faaliyetler Ve Problemle Uyumlu Net Sayısal Hedeflerin Varlığı (+3 Puan)

 • Planın, Ne Zaman Ve Nasıl İzlenip Değerlendirileceğinin Belirlenmesi Durumu (+1 Puan)

 • Planda, Muhtemel Risklerin Ve Karşı Tedbirlerin Belirlenme Durumu (+1 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 23

7-Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi/problemin çözümündeki ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı:Puanı:17

 • Bu bölüm elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür.

 • Problem, Problem Olmaktan Ne Kadar Çıkmıştır?

 • İyileştirme Ne Düzeyde Gerçekleşmiştir?

 • Uygulama Öncesi Planda Ortaya Konan Çözüm ya da İyileştirme Hedefleri Ne Derece Gerçekleşmiştir? vb.

 • sorulara sayısal cevaplar verilmiş olmalıdır.

 • Sonuçlar çözüm ya da iyileştirme öncesi ve sonrasını da içermeli, bir başka deyişle geçmişle karşılaştırmalı olarak verilmelidir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 24

 • Uygulama Planında Yer Alan Hedeflere Ulaşma Durumu

  (+5 Puan)

 • Problemin Alt Nedenleri ile ilgili Önceden Toplanan Sayısal Verilerde Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim (+4 Puan)

 • Problemin Öncesi ve Sonrasına ilişkin Karşılaştırma Tablolarının Varlığı (+3 Puan)

 • Problemin Çözülme Derecesi (+5 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 25

8-Çözümün ya da iyileştirmenin okula/kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer:Puanı:20

 • Elde Edilen Sonuç Kime Ne Sağlamıştır ?

 • Problemden Şikayetçi Olan veya İyileştirilmesi için Talepte Bulunan Kesimler Çözümü Nasıl Değerlendirmektedir?

 • Bütün bu sorular cevaplandırılmalıdır.

 • İyi bir iyileştirme çalışması bir okulda öğrenci, öğretmen, veli vb. paydaşlar tarafından memnuniyetle karşılanması beklenir.

 • Bu bölümde de mutlaka sayısal sonuçlara yer verilmeli ve olabildiğince geçmiş durumla karşılaştırmalı bir biçimde sunulmalıdır.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 26

 • Tarafların (Öğrenci, Öğretmen, Veli vb.) Yapılan İyileştirme Çalışması ile İlgili Algılamalarının Ölçülme Durumu (+5 Puan)

 • Tarafların Yapılan Çalışmayı Destekleme Düzeyleri (+10 Puan)

 • Ele Alınan Konu ile İlgili Tarafların Uygulama Öncesi ve Sonrası Memnuniyet Düzeylerinin Verilme Durumu (+5 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 27

9-Problemin çözümündeki/iyileştirmedeki orijinallik, başka kurumlar için örnek ve model olma özelliği: puanı:10

 • Çözüm önerisinin orijinalliğinin değerlendirildiği bu bölümde kimseden buluş yapması beklenmemektedir.

 • Bir çözüm önerisi aynı problemi yaşayan başka okullarda da uygulandığında sonuç verebiliyor olması ve okuyanı ya da dinleyeni “bunu tüm okullar bilmeli” deme noktasına getiriyorsa orijinaldir, örnek ve model olma özelliği taşıyor olabilir.

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 28

 • Problemin Çözümünde, Orijinal Uygulama/Çözüm Geliştirme Düzeyi (+5 Puan)

 • Uygulamanın, Benzer Problemi Yaşayan Okul-Kurumlar İçin Örnek Olma Durumu (+5 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 29

10-YAPILAN ÇALIŞMANIN RAPORLAMA KALİTESİ: Puanı:3

 • Bu bölümde ekibin hazırladığı rapor şekil yönünden değerlendirilir.

 • Ekip raporunun açık anlaşılır bir dille yazılması ve ödül yönergesinde yer alan rapor formatına uygun bir biçimde kaleme alınıp alınmadığına bakılır.

 • Rapor Dilinin Uygun, Açık ve Anlaşılır Olması (+2 Puan)

 • Yazım ve Noktalama Hataları İçermeme Durumu (+1 Puan)

Tky ekip raporu degerlendirme y ntemiSlide 30

İ L G İ N İ Z E

TEŞEKKÜRLER...


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro