slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

RTAF.SCIENCE AND WEAPON SYSTEM DEVELOPMENT CENTER - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ. RTAF.SCIENCE AND WEAPON SYSTEM DEVELOPMENT CENTER. กฎหมายน่ารู้. โดย เรืออากาศโท ชัยวัฒน์ กุญชร นายทหารพระธรรมนูญ ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ. บัตรเครดิต และ สินเชื่อเงินสด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RTAF.SCIENCE AND WEAPON SYSTEM DEVELOPMENT CENTER' - kevyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ

RTAF.SCIENCE AND WEAPON SYSTEM DEVELOPMENT CENTER

slide2
กฎหมายน่ารู้

โดย

เรืออากาศโท ชัยวัฒน์ กุญชร

นายทหารพระธรรมนูญ ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ

slide3
บัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสด
slide4
แหล่งที่ให้บริการเครดิต...แหล่งที่ให้บริการเครดิต...

๑. ธนาคารพาณิชย์

๒.ธุรกิจสินเชื่อที่มีลักษณะกิจการคล้ายธนาคาร

(NON BANK) เช่น บริษัท อิออน ,บริษัท จีอี ฯลฯ

slide5
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๕๔ ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ย

เกินร้อยละสิบห้าต่อปี...

slide6
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

slide8
เนื่องจาก มีการอ้างถึงความจำเป็นในสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนไปและความอยู่รอดทางธุรกิจของสถาบันการเงินต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่ชื่อ “พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓” ขึ้นมา และมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งทั้งหมดมีจุดมุ่งหมาย
  • เพื่อยกเว้นการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ และอนุญาตให้สถาบันการเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ประกาศอัตราดอกเบี้ยตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย
slide10
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเพื่อ กำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าปรับ ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมของสินเชื่อส่วนบุคคล “ ไม่เกินร้อยละ ๒๘ ต่อปี” โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ที่เหลืออีก ร้อยละ ๑๓ คือค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
slide11
ข้อแตกต่างระหว่าง บัตรเครดิต และ สินเชื่อเงินสด
slide12
บัตรเครดิต

๑. ไม้ต้องพกเงินสดจำนวนมาก

๒. ลูกค้าสามารถนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

๓. เมื่อมีการใช้บัตรเครดิต ธนาคารหรือบริษัทเจ้าของบัตรจะทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นไปก่อน

๔. ธนาคารหรือบริษัทเจ้าของบัตรจะเรียกเก็บเงิน ถ้าใช้เงินคืนภายในกำหนดก็จะไม่เสียดอกเบี้ย หากชำระบางส่วน หรือไม่ชำระก็จะต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

๕. สามารถนำบัตรไปกดเงินสดตามตู้ ATM ได้ และจะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม นับแต่วันที่กดเงินทันที

slide13
สินเชื่อเงินสด

๑. ธนาคารบางแห่งอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกัน เช่น สินเชื่อเอนกประสงค์, สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อจูงใจหรือบอกวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ

๒. รูปแบบของบริการ ก็เป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการอนุมัติให้วงเงินกู้จำนวนหนึ่งแก่ลูกค้า และพิจารณาความประสงค์ของลูกค้าว่า ต้องการได้รับเงินเป็นก้อน หรือต้องการจะได้รับบัตรกดเงิน เพื่อนำไปเบิกถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มด้วยตัวคุณเอง

๓. โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทันทีนับแต่มีการส่งมอบเงิน หรือมีการกดเงิน แม้ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ แล้วนำเงินไปชำระตามจำนวนและเวลาที่ระบุ ธนาคารก็ยังเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอยู่ดี เพราะเป็น ข้อตกลงของสัญญาสินเชื่อเงินสด

slide14
เรียนรู้ที่จะใช้ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดเรียนรู้ที่จะใช้ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

๑. รู้กฎเกณฑ์

๒. ทำความเข้าใจสัญญาบัตรเครดิต

๓. การชำระล่าช้า

๔. ระมัดระวังในการใช้จ่าย

๕. การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต

๖. เก็บบัตรเครดิตให้ปลอดภัย

slide15

ทำอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานะ

“จำเลย”

slide16
รายงานต้องคดี ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๒/๔๑
  • ข้าราชการ รายงานต้องคดีแพ่ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้อง
  • ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ รายงานต้องคดีแพ่ง ภายใน ๗ วัน
slide17
คำแนะนำ เมื่อตกอยู่ในสถานะ จำเลย

๑. ควรตั้งสติให้ดี

๒. หากไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

๓. เมื่อเจ้าหนี้มีการฟ้องร้องให้ลูกหนี้ตกเป็นจำเลย

๔. หากไม่สามารถเจรจาต่อรองในศาล และเมื่อ

ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี

slide18

อายุความ หนี้บัตรเครดิต ๒ ปี(หมายความว่า ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็น เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายใน กำหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ ธนาคาร หรือชำระหนี้ให้แก่บริษัทบัตรเครดิตครั้ง สุดท้าย )

slide19

พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ ฯ และ พระราชบัญญัติดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ฯ

๑. ไม่เป็นธรรม ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๒. ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

๓. เอาเปรียบผู้บริโภค

slide20

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๗/๒๕๔๓ และ ๑๓/๒๕๔๕ วินิจฉัยว่า

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ad