логистик
Download
1 / 68

логистик - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

логистик. Доктор ( Ph,D ) Б.Асралт. Ëîãèñòèêèéí ò¿¿ õýí îéëãîëò. Àíõ ãðåêèéí íýãýí òîñãîíä õýðýãëýæ ýõýëñýí áà “logistike” áóþó “÷àäàìãàé ñýòãýõ, áîäîæ òîîöîõ, çîðèëãîä íèéö¿¿ëýõ” ãýñýí óòãà àãóóëãàòàé” áàéæýý.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' логистик' - kevyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

логистик

Доктор (Ph,D) Б.Асралт


Ëîãèñòèêèéí ò¿¿õýíîéëãîëò

Àíõ ãðåêèéí íýãýí òîñãîíä õýðýãëýæ ýõýëñýí áà “logistike” áóþó “÷àäàìãàé ñýòãýõ, áîäîæ òîîöîõ, çîðèëãîä íèéö¿¿ëýõ” ãýñýí óòãà àãóóëãàòàé” áàéæýý.

Ãðåêýýñ ðèì÷¿¿äýä øèëæèæ èðñýí áà òýð ¿åäýý “ á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâààðèëàëò” ãýñýí àãóóëãààð õýðýãëýãäýæ áàéâ.

XVII çóóíû ¿åä Ôðàíöûí àðìèéí ñóðãàã÷ À.Äæîìèíè “logistic” ãýñýí ¿ãèéã öýðãèéí òýýâýðëýëò, òºëºâëºëò, õàíãàìæèéã óäèðäàõ øèíæëýõ óõààí ãýæ òàéëáàðëàæ áàéæýý. Òóõàéí ¿åä ëîãèñòèêèéã çºâõºí äàéíû õ¿ðýýíä ë àâ÷ ¿çäýã áàéâ.

Áèçíåñèéí ëîãèñòèêèéã 1964 îíä àíõ ÀÍÓ-ä òîäîðõîéëîõäîî “Ò¿¿õèé ýä íèéë¿¿ëýëò, ¿éëäâýðëýëèéí äàìæëàãà, áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé äèñòðèáþòåðèéí ñ¿ëæýýãýýð äàìæèí õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ õ¿ðòýëõ ìàòåðèàëûí óðñãàëûã çîõèöóóëàõ, òºëºâëºõ, ¿¿íòýé óÿëäààòàé ìýäýýëëèéí ñ¿ëæýýã òºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãàà þì.”ãýæýý.


Ëîãèñòèêèéí õºãæëèéí ¿å øàò

1950-1970îí. áàðàà õóäàëäàí àâ÷ àøèãòàé áîðëóóëàõ

1970-1980 îí. Ëîãèñòèê ¿éëäâýðëýëä íýâòýðñýí ¿å.

1980-1990 îíû ýõ. Ëîãèñòèêèéí ñýðãýí ìàíäàëòûí ¿å.

1990-ºíººã õ¿ðòýë. Ëîãèñòèêèéí ïðîãðàìì÷ëàëûí ¿å.


Ëîãèñòèêèéí à÷ õîëáîãäîë

Õýí õàìãèéí áàãà çàðäëààð õýðýãöýýò á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã òîõèðñîí öàã õóãàöààíä íü, çºâ ãàçàðò íü õýðýãëýã÷èéã õàíãàæ ÷àäíà òýð ¿éëäâýð àæ àõóéí ãàçàð ë öààøèä ¿ëäýæ, ºñºæ äýâæèõ çàõ çýýëèéí øààðäëàãà òàâèãäààä áàéíà. Òèéìýýñ ÷ ëîãèñòèêèéã ñèñòåìèéí õ¿ðýýíä àâ÷ ¿çýæ, îíîâ÷ëîõ àñóóäàë ºíººãèéí ï¿¿ñ êîìïàíèé àìèí ÷óõàë àñóóäëóóäûí íýã áîëñîí

Òýðã¿¿ëýã÷ ¿éëäâýð àæ àõóéí ãàçðûí ìåíåæìåíòèéí øèëäýã àðãà áàðèë íü ëîãèñòèê ìåíåæìåíò áîëñîí.

Ëîãèñòèê ñ¿ëæýýíèé ¿éë àæèëëàãààã îíîâ÷òîé áîëãîõ àñóóäëûã òºðºë á¿ðèéí òîîöîîëîõ, çàãâàð÷ëàõ ïðîãðàìì õàíãàìæèéí òóñëàìæòàé îíîâ÷òîé øèéäýõ áîëîìæòîé

Çàðäëûã áóóðóóëàõ áîëîëöîîã á¿ðä¿¿ëäýã


Ëîãèñòèêèéí ýäèéí çàñàãò ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

Ëîãèñòèê ¿éë àæèëëàãàà ¿éëäâýð, àæ àõóéí ãàçðûí çàðäëûí äèéëýíõ õýñãèéã íü ýçýëäãèéí õóâüä áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä èõ õýìæýýãýýð íºëººëºõ áà ¿¿ãýýðýý äàìæóóëàí ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëíº. Ëîãèñòèê ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íã äýýøë¿¿ëñíýýð àëèâàà íèéãìèéí ýäèéí çàñãèéí õºãæèëä ýåðýãýýð íºëººëíº.

Ëîãèñòèê íü áàðàà òàâààð áîëîí ìàòåðèàëûí õºäºë㺺íèéã æèãäð¿¿ëýí, õýìíýëò ãàðãàõàä ò¿ëõýö áîëîõ áºãººä òýäãýýðèéí áîðëóóëàëò, íèéë¿¿ëýëòèéí ¿éë àæèëëàãààíä äýì ¿ç¿¿ëýí ýäèéí çàñãèéã èäýâõæ¿¿ëäýã


Логистикийн талаар товчхон ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

International Institute Applied Systems Analyses (IIASA) 1986

“Логистикгэдэгньхэрэгцээтбараагальболохбагазардлаарбийболгонхэрэглэгчдэдхүргэхбүхүйлажиллагаанынийлбэрюм. Өөрөөрхэлбэлтүүхийэднийлүүлэлт, хадгалалтаасэхлээдүйлдвэрлэлдэхтехнологийнүйлдлүүдийнхоорондявагдаххагасболонбэлэнбүтээгдэхүүнийтээвэрлэх, баглахбоох, бэлэнбүтээгдэхүүнхадгалах, хэрэглэгчдэдхүргэхбүхүйлажилллагааюм”.


European logistics association ela 1991
European Logistics Association ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã( ELA ) 1991

Шинэ бүтээгдэхүүнийг төлөвлөх, түүхий эд худалдан авахаас эхлээд хэрэглэгчийн захиалгад нийцүүлэн үйлдвэрлэх, нийлүүлэх бүх үйл ажиллагааг хамгийн бага зардал, хөрөнгө гарган эцсийн хэрэглэгчийн бүх шаардлагыг хангасан байхаар зохион байгуулах, төлөвлөн удирдах үйл ажиллагааг логистик гэнэ.


Institute of logistics 1995 england
Institute of Logistics 1995 England ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

“Логистик нь хүн хүч, материал, үйлдвэрийн хүчин чадал, мэдээллийг ашиглан хэрэгтэй үед нь хэрэгцээт хэмжээгээр үйлдвэрлэн, шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тохирсон үнээр зохистой газарт нь борлуулахад оршино”


Ëîãèñòèê ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãíüá¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé ¿ð àøèãòàéóðñãàëáîëîíõàäãàëàëò, ò¿¿íòýéõîëáîãäîíãàðàõõýðýãëýã÷äèéíøààðäëàãûãõàíãàñàíçàõèàëãûãá¿ðä¿¿ëýõ, ìýäýýëëèéíóðñãàëûã ¿ð ä¿íòýéãýýðòºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõáîëîíõÿíàõíèéë¿¿ëýëòèéíõýëõýýíèéíýãõýñýãþì.


Логистикийн үйл ажиллагаа ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

Хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээ (Customer service)

Эрэлтийн төлөвлөлт буюу прогнозчлол (Demand forecasting/planning)

Нөөцийн удирдлага (Inventory management)

Логистикийн харилцаа холбоо (Logistics communications)

Материал зөөвөрлөлт (Material handling)

Захиалга гүйцэтгэл (Order Processing)

Баглаа боодол (Packing)

Засвар үйлчилгээ ба сэлбэг хэрэгслийн хангамж (Parts and service support)

Үйлдвэр болон агуулахын байршлын шийдлүүд (Plant and warehouse site selection)

Хангамж (Procurement)

Буцаагдах барааг тээвэрлэх (Return goods handling)

Хаягдлын логистик (Reverse logistics)

Тээвэр ба тээвэрлэлт (Traffic and transportation)

Агуулах (Warehousing and storage)


Íèéë ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã¿¿ëýëòèéíõýëõýýíèéìåíåæìåíò

Íèéë¿¿ëýëòèéíõýëõýýãá¿õýëäíüáîëîí ò¿¿í äýõíýãæêîìïàíèóäûãóðòõóãàöààíûòóðøèäñàéæðóóëàõçîðèëãîîðíèéë¿¿ëýëòèéíõýëõýýíäýõáèçíåñèéí ¿éëàæèëëàãààáîëîííýãæõýñã¿¿äèéíáèçíåñèéíôóíêöóóäûãñèñòåìòýéóäèðäàõñòðàòåãèéíçîõèöóóëàëòþì.


Эцэст нь дүгнэвэл: ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

Аливаа байгууллага, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг логистикчид материалын урсгал, санхүүгийн урсгал, мэдээллийн урсгал гэсэн 3 үзүүлэлтээр л хардаг.

Эдгээр гурван урсгалын хамгийн оновчтой хувилбарыг бий болгон зорилгодоо хүрэх арга замыг логистик тодорхойлдог.


Íèéë ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã¿¿ëýëòèéíõýëõýý


ËÎÃÈÑÒÈÊ ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

Õàìãèéí áàãà çàðäàëòàé

Äýýä ò¿âøíèé ÷àíàðòàé

Íàéäâàðòàé øóóðõàé ìýäýýëýëòýé

Ýêîëîãèéí àþóëã¿é áàéäàëä

Õ¿íèé íººöèéí çîõèñòîé ò¿âøèíä

ëîãèñòèêèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâàãäàíà

Ò¿¿õèé ýäèéí àãóóëàõ

Õàíãàìæ

Íèéë¿¿ëýã÷

Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë (ìàòåðèàëûí óðñãàëûí ìåíåæìåíò)

Áýëýí á¿òýýã

äýõ¿¿íèé àãóóëàõ

Õóâààðèëàëò

Õýðýãëýã÷

Äàõèí àøèãëàëò áîëîí õàÿãäëûí ìåíåæìåíò

1.1-ð çóðàã. Ëîãèñòèê ñèñòåì ( Òýýâýðëýëò,

Ǻºâºðëºëò, Ìýäýýëýë )


Ëîãèñòèê ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãíü ò¿¿õèéýäýýñýöñèéíá¿òýýãäýõ¿¿í õ¿ðòýëõìàòåðèàë, ñàíõ¿¿, ìýäýýëýë, õ¿íèé íººöèéíóðñãàëäîëîíäàõèíäàâòàãäàæáàéäàãôóíêöèîíàëü ¿éëàæèëëàãààíóóäûí (¿éëäâýðëýë, òýýâýðëýëò, áàðààìàòåðèàëûí íººöèéíõÿíàëòãýõìýò) öîãöîéëãîëòþì.


ëîãèñòèêèéí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãõºãæèë


Ëîãèñòèê ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãíü¿íýò ÷àíàðûãáèéáîëãîäîã

öàãõóãàöààíû ¿íýöýíý

áàéðøëûí ¿íýöýíý

Æèøýý

/Wal-Mart áîëîí Kmart/


Áèçíåñò ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé ¿íýöýíèéíäàðààõäºðâºíòºðºëáàéäàã

 • õýâçàãâàð,

 • öàãõóãàöàà,

 • áàéðøèë,

 • àøèãëàõáîëîìæ.

  Ëîãèñòèêíüýäãýýð ¿íýöýíèéíõî¸ðûãíüáèéáîëãîæáàéäàã

 • öàãõóãàöààÆèøýý

 • ÁàéðøèëMCS ýëåêòðîíèêñêîìïàíè


Ëîãèñòèêèéí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãñòðàòåãè

Àøèãîëîõ,

óäààíõóãàöààíäîðøèíòîãòíîõ,

íèéãýìäáàéðñóóðèàýçëýõ,

õºðºí㺠îðóóëàëòõèéõ,

çàõçýýëèéíòîäîðõîéõóâüõýìæýýãýçëýõ,

ºñºõ


ýðõýì ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãçîðèëãîîòîäîðõîéëîõ

 • MCS ãðóïïèéíýðõýìçîðèëãî: ÄýëõèéíõºãæëèéãÌîíãîëä

 • ÍüþÒåëêîìïàíèéýðõýìçîðèëãî: Õýðýãëýã÷äèéíñýòãýëõàíàìæàà𠺺ðèéíõºãæëèéãòîäîðõîéëîã÷ êîìïàíèáàéíà.

 • MCS ýëåêòðîíèêñêîìïàíèéýðõýìçîðèëãî: Áèä ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéíèòãýëõ¿ëýýñýíêîìïàíèáàéæ, òýäýíäìýäýýëýëõîëáîîíûòåõíîëîãèéíèæá¿ðýí, îíîâ÷òîéøèéäëèéãìýðãýøñýíáîëîâñîí õ¿÷íèéòóñëàìæòàéãààðõ¿ðãýíý.

 • General Electric-èéíýðõýìçîðèëãî: ¯éë÷èëãýýÿâóóëæáàéãààá¿õçàõçýýëäýýðíýãáîëîíõî¸ðäóãààðçýðãèéíáàéãóóëëàãàáàéíà.

 • Hewlett-Packard-èéíýðõýìçîðèëãî: Õàìãèéí ÷àäâàðëàãáàãààð ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëíý.

 • Ìîáèêîìêîìïàíèéýðõýìçîðèëãî: Áèä ººð÷ëºëòøèíý÷ëýëòýíäíýãàëõàìò¿ð¿¿íäÿâæ, õýðýãëýã÷äèéíõýýñýòãýëõàíàìæèéãäýýäýëæ, øèíý ¿íýöýíèéãáèéáîëãîæ, íèéãýìäýý ¿ëýìæèéíõóâüíýìýðîðóóëäàãÌîíãîëóëñûíìýäýýëýëõàðèëöààõîëáîîíûòýðã¿¿ëýã÷ êîìïàíèáàéíà.

 • IBM-èéíýðõýìçîðèëãî: Õ¿÷òýé ºðñºëäºã÷ õýâýýð ¿ëäýíý.


 • ÀÏÓ ÕÊ- ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãèéýðõýìçîðèëãî: Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðò òåõíèê òåõíîëîãèéí ò¿âøèí, àæèëëàã÷äûí óð ÷àäâàð, á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð, íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæººð ÿìàãò òýðã¿¿ëæ, çàõ çýýëä ìàíëàéëàã÷ áàéõàä îðøèíî.

 • “ªÃªªÆ-×ÈÕÝÐ ÁÎΔ ÕÕÊ-èé ýðõýì çîðèëãî: ªäºð á¿ð òàíòàé õàìò

 • “Skytel” êîìïàíèé ýðõýì çîðèëãî: Áèä äýâøèëòýò òåõíîëîãèä òóëãóóðëàí õýðýãëýã÷äèéíõýý õýðýãöýý øààðäëàãûã á¿ðýí õàíãàõ ºíäºð ÷àíàð, ºðãºí ñîíãîëòòîé ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýíý.


Á¿òýýãäýõ ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã¿¿íýýñõàìààðààäëîãèñòèêñèñòåìèéíäèçàéí ººð ººð çàãâàðòàéáàéíà. Á¿òýýãäýõ¿¿íèéãìàøîëîíáàéäëààðàíãèëàõáàýäãýýðàíãèëàëíüëîãèñòèêèéíñòðàòåãèäòýäãýýðèéãõýðõýííèéë¿¿ëýõ, õóâààðèëàõàðãàáàðèëààòîäîðõîéëîõîä ÷óõàëíºëººòýéáàéíà.


á¿òýýãäýõ ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã¿¿íèé 3 òºðºë

ñîíèðõîæáàéãààá¿òýýãäýõ¿¿í,

õàéæõóäàëäàíàâàõá¿òýýãäýõ¿¿í,

îíöëîãá¿òýýãäýõ¿¿í.


Ñîíèðõîæ ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãáàéãààá¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ííü

õýðýãëýã÷ õàðüöóóëàëòõèéëã¿éãýýðøóóä, îëîíäàõèíõóäàëäàíàâäàãá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýþì. Òóõàéëáàë, õ¿íñíèéá¿òýýãäýõ¿¿í, òàìõè, ºðãºíõýðýãëýýíèéáàðààãýõìýò.


Õàéæ ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãõóäàëäàíàâàõá¿òýýãäýõ¿¿í

õýðýãëýã÷ îëîíäýëã¿¿ðýýñõàéæ, ¿íý, ÷àíàð, çàãâàðûãõàðüöóóëæñàéíòóíãààíáîäñîíûýöýñòõóäàëäàíàâäàãá¿òýýãäýõ¿¿í þì. Òóõàéëáàë, ñ¿¿ëèéí ¿åèéíçàãâàðûíõóâöàñíóóä, ýëåêòðîíáàðàà, àâòîìàøèí, ãýðèéíòàâèëãà, ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýãýõìýò.


Îíöëîã ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãá¿òýýãäýõ¿¿í

õýðýãëýã÷ õóäàëäàíàâàõûíòóëäòîäîðõîéõóãàöààíäõ¿ëýýæ, ¿ð ä¿íãíüõàðæáàéæõóäàëäàíàâäàãá¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä þì. Òóõàéëáàë, çàðèìõ¿íñíèéá¿òýýãäýõ¿¿íýýñýõëýýäàâòîìàøèíõ¿ðòýëõòàíñàãõýðýãëýýíèéá¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä õàìðàãäàíà.


Бараа ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýãматериалыннөөцийнүнэлгээ

Нэгдүгээрт, барааматериалыннөөцийгбэлэнбайлгаснаарүйлдвэрлэлийнтасралтгүйтогтвортойбайдлыгхангажэдийнзасгийнхэмнэлтийгбийболгоно.

Хоёрдугаарт, барааматериалыннөөцийгбэлэнбайлгаснаархудалданавалтболонтээвэрлэлтэндхэмнэлтийгбийболгодог.

Гуравдугаарт, барааматериалыннөөцийгурьдчиланхудалданавснаархудалданавсанөнөөгийнүнэцэнэньирээдүйдхудалданавахүнэцэнээсхямдтусахтохиолдолбайдаг.


Дөрөвдүгээрт ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã, нийлүүлэлтийнсувагдахбараабүтээгдэхүүнийгүйлдвэрлэхболонтээвэрлэххугацааныхэлбэлзэлньүйлажиллагаанызардалболонхэрэглэгчидүзүүлэхүйлчилгээнийтүвшинднөлөөлдөг.

Тавдугаарт, логистикийнсистемдтөлөвлөгдөөгүй, урьдчиланхэлэхийнаргагүйэрсдэлтохиолдожболзошгүйюм. Жишээлвэлбайгалийнгамшиг, эрэлтийнхэлбэлзэл, нийлүүлэлтхоцрохгэхмэтийннөхцөлбайдлуудүүсэхүедбарааматериалыннөөцньэрсдэлээсхамгаалаххэрэгсэлболжөгнө.


Түгээлтийн суваг түүний мөн чанар, онцлог

маркетинг нь эрэлтийг биé áîëãîíî. логистик нь маркетингийн тусламæтай биé болсон эрэлтийг хамгийн бага зардлаар хангах үйл явц юм.


Ò¿ãýýëò чанар, онцлог


Түгээлтийн суваг ашиглах нь дараах давуу талтай байдаг:

 • Түгээлттэй холбоотой зардлыг хэмнэдэг.

 • Хэмнэсэн санхүүгийн хөрөнгөө бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлдээ зарцуулах боломжòîéáîëíî.

 • Борлуулалтыг илүү хялбарчилдаг.

 • Бараа бүтээгхүүнээ зорилтот зах зээл дээр илүү өргөн хүрээтэй нэвтрүүлíý.

 • Бүтээгдýхүүн түгээхтэй холбоотой ажлыг хялбарчлаíà.


Жижиглэнгийн худалдаа дараах давуу талтай байдаг:

Үйлдвэрлэгч

Хэрэглэгч

Бөөний худалдаа


Зуучлагч дараах давуу талтай байдаг:èä


Дилер дараах давуу талтай байдаг:

ихэвчлэн бөөний болон зарим тохиолдолд жижиглэнгийн худалдаачид байдаг бөгөөд тэдгээр нь өөрийн нэрээр болон өөрийн хөрөнгөөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үйлдвэрлэгчтэй гэрээ хийсний үндсэн дээр бараа бүтээгдýхүүн тэдний мэдэлд очдог.


Дистрибьют дараах давуу талтай байдаг:åр

бөөний болон жижиглэнгийн худалдаачид. Үйлдвэрлэгч нь дистрибьютåрт тодорхой хугацаанд, тодорхой талáайд тэдний бараа бүтээгдхүүнийг борлуулах эрхийг өгдөг.


хэрэглэгч дараах давуу талтай байдаг:

Дилер

хэрэглэгч

Дистрибьютор«талбай А»

Дилер

хэрэглэгч

Үйлдвэрлэгч

Дилер

хэрэглэгч

Дистрибьютор «талбай В»

хэрэглэгч

Дилер

хэрэглэгч

Түгээлтийн суваг


Ченж дараах давуу талтай байдаг:

бөөний болон жижиглэнгийн худалдаачид

борлуулж буй бүтээгдхүүний жинхэнý эзэд нь биш

õ¿íèéáàðààãõóäàëäàíàâ÷ áóñäàäõóäàëäàã÷èä

бүтээгдхүүн хэрэглэчдэд хүрэх хүртэл барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй.


Агентууд дараах давуу талтай байдаг:-

сувгийн гишүүдийг холбох үүрэгтэй зууч. Зууч нь түгээлтийн сувгийн аль ч гишүүний нэрèéí ºìíººñ гэрээ хэлэëцээр хийх эрхтэй хуулийн этгээд.


Брокерууд дараах давуу талтай байдаг:

зуучлагчид бөгөөд тэдгээр нь түүгээлтийн сувгийн гишүүдээс ¿л хамааран үйл ажиллагаа явуулан борлуулсан бүтээгдхүүнээсээ ашиг олдог.


Íèéë дараах давуу талтай байдаг:¿¿ëýëòèéíõýëõýýíèé ¿å øàòàíä ¿¿ñýõñàíàìñàðã¿éòîõèîëäîë, áàðààìàòåðèàëûí íººö áàãàýñâýëòàñàëäàëààñõàìààð÷ íèéòíèéë¿¿ëýëòèéíõýëõýýòàñàëäàõýðñäýëòýéáàéæáîëíî.


Æèøýý дараах давуу талтай байдаг:

Óëààíáààòàð-Ýðäýíýòèéíõîòõîîðîíäûíçîð÷èã÷ òýýâðèéíòîìîâðèéíàâòîáóñíóóäçàìäààÄàðõàíûÕîíãîðñóìûí “Öàéäàì” õîîëíûãàçàðòçîãñîæõîîëëîäîãáàéñàíáîëîâ÷ òóññóìàíäõ¿ì¿¿ñ àëòóãààõäààöèàíèòíàòðèõýðýãëýñíýýðòýðõàâèéíãàçàðõîðäñîíãýñýíìýäýýëëýýñáîëæçîð÷èã÷èäçàìäàà “Àìàðáàÿñãàëàíò” íýðòýéõîîëíûãàçàðòçîãñîæõîîëëîäîãáîëñîíáàéíà. “Öàéäàì” õîîëíûãàçàðòíèéë¿¿ëýëòèéíýõ ¿¿ñâýðèéí ººð ñîíãîëòáàéãààã¿éòóëáîðëóóëàëòûíîðëîãîíü 20 õóâüáóóð÷ýý.

Ãýòýë “Àìàðáàÿñãàëàíò” íýðòýéõîîëíûãàçðûíîðëîãî 20% íýìýãäæýý.


áóóðóóëàõ дараах давуу талтай байдаг:áîëîíçàéëñõèéõäàðààõàðãóóäáàéäàã

 • Ýðñäëèéíäààòãàëõèéëãýõ

 • Íèéë¿¿ëýëòèéí ººð ýõ ¿¿ñâýðèéãòºëºâëºõ

 • Òýýâýðëýëòèéí ººð ñîíãîëòûãçîõèîíáàéãóóëàõ

 • Ýðýëòèéã ººð÷ëºõ

 • Ýðýëòèéí ººð÷ëºëòºäò¿ðãýíçîõèöîõ

 • Ñààòàëãàðàõ ¿åäõýðýãëýõáàðààìàòåðèàëûí íººöèéãáèéáîëãîõ


Ëîãèñòèêèéí ¿çýë áàðèìòëàë дараах давуу талтай байдаг:


ëîãèñòèê дараах давуу талтай байдаг:

Ñàíõ¿¿ãèéíóðñãàë

Ìàòåðèàëûíóðñãàë

Ìýäýýëëèéíóðñãàë


Ìàòåðèàëûí óðñãàë íü дараах давуу талтай байдаг:

 • ¿éëäâýðèéí äîòîð

 • àæ àõóéí íýãæ ¿éëäâýð¿¿äèéí õîîðîíä

 • ñàëáàð õîîðîíä

 • óëñ õîîðîíä ÿâàãäàíà.


Ìàòåðèàëûí дараах давуу талтай байдаг:óðñãàëûã

 • òîäîðõîéöàãõóãàöààíäëîãèñòèê ¿éëàæèëëàãààíóóäûãã¿éöýòãýõÿâöàäàâ÷ ¿çñýíòîõèîëäîëäìàòåðèàëëàã íººö áîëíî.


ëîãèñòèê дараах давуу талтай байдаг:

 • Ìàòåðèàëûí óðñãàë íü ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðò òîäîðõîé ¿éëäýë á¿ðèéí ¿ð ä¿íä ¿¿ñäýã.


Ìýäýýëëèéí дараах давуу талтай байдаг:óðñãàëãýäýãíü

 • ëîãèñòèê ñèñòåì äîòîðõè ìàòåðèàëûí óðñãàëûã óäèðäàõàä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéí öîãö áºãººä òîäîðõîé öàã õóãàöààíû íýãæèä áîëîâñðóóëàãäàæ áàéãàà ýñâýë äàìæóóëàãäàæ áàéãàà ìýäýýëëèéí òîî õýìæýýãýýð õýìæèãääýã.


Ìýäýýëëèéí дараах давуу талтай байдаг:óðñãàëûãóäèðäàõ

Ìýäýýëëèéíóðñãàëûí ÷èãëýëèéã ººð÷ëºõ

Ìýäýýëýëäàìæóóëàõõóðäûã ººð÷ëºõ

Ìýäýýëëèéíáàãòààìæèéã ººð÷ëºõ


ñàíõ дараах давуу талтай байдаг:¿¿ãèéíóðñãàë

ìàòåðèàëëàãóðñãàëûãóäèðäàíçîõèîíáàéãóóëàõàäøààðäëàãàòàéñàíõ¿¿ãèéí íººö áóþóìºíãºíõºðºí㺠þì.


Õ¿íèé дараах давуу талтай байдаг: íººöèéíóðñãàë

 • ëîãèñòèê ñèñòåìèéí äîòîðõè ãàäààä áîëîí äîòîîä îð÷èíä øèëæèæ áàéäàã õºäºëìºðèéí íººöèéí öîãö


Ëîãèñòèêèéí дараах давуу талтай байдаг:çîðèëãî

 • ¯éëäâýð àæ àõóéí ãàçðóóäûí õîîðîíäûí ýðýëò íèéë¿¿ëýëòèéí îíîâ÷òîé óÿëäàà õîëáîîã õàíãàõ

 • Ìàòåðèàëûí óðñãàëûí õýìæýý, ÷èãëýëèéã çºâ òîãòîîõ

 • Çàõèàëãûí ñèñòåìèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ

 • Àãóóëàõûí àæ àõóéí áàéðøèë áîëîí àæëûí çîõèîí áàéãóóëàëò, ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ

 • ÿéëãýýíèé õ¿ðýýí äýõ íººö¿¿äèéã óäèðäàõ

 • Áàðàà ìàòåðèàëûã òýýâýðëýõ àæëûã îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëàõ


Ëîãèñòèê дараах давуу талтай байдаг:ñèñòåì

 • Ëîãèñòèê ñ¿ëæýýíèé ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîõ á¿õ òåõíèê õýðýãñýë, áàéøèí áàðèëãà, çàì, àæèëëàõ õ¿÷èéã òîäîðõîé çîðèëãîòîéãîîð áàéðëóóëñàí ñèñòåìèéã ëîãèñòèê ñèñòåì ãýíý


Ëîãèñòèê ñèñòåìèéí øèíæ ÷àíàðóóä:

 • Ëîãèñòèê ñèñòåì íü äîòðîî õîîðîíäîî õàðèëöàí óÿëäàà õîëáîîòîé õýä õýäýí ýëåìåíò¿¿äýýñ á¿ðääýã á¿õýë á¿òýí öîãö ñèñòåì þì. ( Áàðàà ìàòåðèàë íººöèéí õàíãàìæ, ¿éëäâýðëýë, áàðàà ìàòåðèàëûã õàäãàëàõ, õóðààõ, òýýâýðëýõ, ìýäýýëýë, áîëîâñîí õ¿÷èí ã.ì )

 • Ñèñòåìèéí ýëåìåíò¿¿äèéí õîîðîíäûí äýñ äàðààëàë áàéäàã áºãººä ººðººð õýëáýë ñèñòåì íü ººðèéí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé áàéäàã.

 • Ñèñòåìèéí ýëåìåíò¿¿ä íü õîîðîíäîî ñàëàíãèä áèø íýãäìýë áàéõ øèíæ ÷àíàðóóäòàé áàéäàã.


Ëîãèñòèê ÷àíàðóóä:ìåíåæìåíòèéíýëåìåíò¿¿ä


Ëîãèñòèê ñèñòåì íü ÷àíàðóóä:

 • Ìèêðîëîãèñòèê

 • Ìàêðîëîãèñòèêëîãèñòèê ÷àíàðóóä:ñèñòåìèéíàðãàçàð÷ìóóä:

 • Ñèñòåìòýé áàéäàë - Ìèêðîëîãèñòèê ñèñòåìèéí á¿õ ýëåìåíò¿¿ä íü íýãäñýí íýã çîðèëãîä õ¿ðýõèéí òóëä íýãýí ìåõàíèçì øèã àæèëëàõ ¸ñòîé ñèñòåìèéí õàíäëàãûã àøèãëàõûã øààðääàã.


ëîãèñòèê ñèñòåìèéí àðãà çàð÷ìóóä:

¯ð àøèãòàé áàéõ

Ëîãèñòèêèéí ¿íäñýí çîðèëòóóäûí íýã íü ìàêðî áîëîí ìèêðîëîãèñòèê ñèñòåìèéí ýöñèéí çîðèëãûã áèåë¿¿ëýõèéí òóëä ¿éëäâýðëýëèéí õàìãèéí áàãà ëîãèñòèê çàðäëóóäûã ãàðãàõ ÿâäàë þì.


ëîãèñòèê ñèñòåìèéí àðãà çàð÷ìóóä:

Íàéäâàðòàé áàéäàë

Ìàêðîëîãèñòèê ñèñòåìèéí òàñðàëòã¿é íàéäâàðòàé àæèëëàãààã õàíãàõ çîðèëãîîð ëîãèñòèê ¿éëäëèéã öàã õóãàöààíä íü ã¿éöýòãýõýä çîðèóëàãäñàí òåõíèê õýðýãñë¿¿äèéã çîãñîëòã¿é, óðò óäààí õóãàöààãààð àæèëëóóëàõ áîëîí íººöëºëòèéã õàíãàõ, øèíæëýõ óõààí òåõíèêèéí äýâøëèéã ºðãºíººð àøèãëàõ, ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãèéí ºíäºð õóðäûã õàíãàõ øààðäëàãàòàé.


ëîãèñòèê ñèñòåìèéí àðãà çàð÷ìóóä:

Íýãäìýë ÷àíàð

 • Óäèðäàõ ¿éë àæèëëàãààíä ìèêðîëîãèñòèê ñèñòåìèéã á¿ðä¿¿ëäýã á¿õ äýä ñèñòåìèéí õîîðîíäûí ìýäýýëëèéí õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëýõ, ëîãèñòèêèéí çîðèëãîä õ¿ðýõýä ÷èãë¿¿ëæ äýìæäýã áàéõ àñóóäàë áàãòàíà.


ëîãèñòèê ñèñòåìèéí àðãà çàð÷ìóóä:

Óÿí õàòàí ÷àíàð

Ìèêðîëîãèñòèê ñèñòåìä òóõàéí ñèñòåìèéí ãàäààä îð÷èí áà áîëîìæóóäûí ººð÷ëºãäºõ ÷èãëýëèéã óðüä÷èëàí òààâàðëàõ, ìºí ò¿¿í÷ëýí òýäãýýðò çîõèöñîí õàðèó ¿éëäë¿¿äèéã õèéõ ìåõàíèçìóóä öîãöîëñîí áàéäàã.


ëîãèñòèê ñèñòåìèéí àðãà çàð÷ìóóä:

Øèíæëýõ óõààíû äýâøèëòýò ÷àíàð

Ä¿í øèíæèëãýý õèéõýýñ ýõëýýä òºëºâëºõ õ¿ðòýëõ óðñãàëóóäàä òîîöîî õèéãäñýí, óðñãàëóóäûí õºäºë㺺íèé çàì ìóðóéí ïàðàìåòð¿¿äèéã óðüä÷èëñàí òîîöîîëæ òºëºâëºñºí, ëîãèñòèêèéí ìýäëýã á¿õèé ìýðãýæñýí áîëîâñîí õ¿÷í¿¿äòýéãýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã.


ëîãèñòèê çàð÷ìóóä:ñèñòåìèéíàðãàçàð÷ìóóä:

Òåõíîëîãèéí äýâøèëòýò ÷àíàð Øèíæëýõ óõààí òåõíèêèéí äýâøëèéí îð÷èí ¿åèéí íºõöºëä òîõèðñîí, õàðüöàíãóé ºíäºð õºäºëìºðèéí áîëîí îþóíû ïîòåíöèàëòàé áîëîâñîí õ¿÷í¿¿äèéã ñàëáàðòàà òàòàí îðóóëàõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéäàã.


ëîãèñòèê çàð÷ìóóä:ñèñòåìèéíàðãàçàð÷ìóóä:

Õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíäîî çîõèöîõ – Ëîãèñòèê ñèñòåì íü ººðèéí õóâüñëûí ÿâöàä òîîí áîëîîä ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí îãöîì õýëáýëçýëèéã áèé áîëãîäîã. Ýäãýýð õýëáýëçýë¿¿ä íü ãàäààä îð÷íû ººð÷ëºëòºíä çîõèöîõ ÷àäâàðòàé áàéäàã áºãººä ýíý íü òîãòâîðòîé áàéäëûí áîäèò õ¿÷èí ç¿éë áîëäîã.