Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru
Download
1 / 11

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU. TAKLIMAT PENEMPATAN MURID KE TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2014. 1. Penetapan “feeder school”. 2. Tindakan Guru Kelas . a. Kemaskini profil murid Tahun 6 2013. Data Profil Murid Tahun Enam sekolah hendaklah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU' - kesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

UNIT PENGURUSAN SEKOLAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU

TAKLIMAT PENEMPATAN MURID KE

TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2014


1. Penetapan “feeder school”.

2. Tindakan Guru Kelas.

a. KemaskiniprofilmuridTahun 6 2013.

 • Data ProfilMuridTahunEnamsekolahhendaklah

  dikemaskinidenganmaklumatyang tepatdanbetulbagi

  urusanpenempatanMuridTahunEnamkeTingkatan 1/

  PeralihanTahun2014.

  i. Pastikanalamatdiisidenganlengkapdantepat.

  ii. Status kewarganegaraandiisi.

  iii. No. SuratBeranak/No. MyKiddiisidenganbetul.

  iii. Angkagiliran UPSR diisidenganbetul.

  iv. No. KP ibubapa/penjagadiisidenganbetul.

  v. Markah PKBS (PenilaianKemajuanBerasaskanSekolah)

  muridtahun 4, 5 dan 6 (Tahap 2) dikemaskini.

  * Tarikhakhirkemaskini : 20 Julai 2013


b. Mengedarborang BPPS kepadamurid.

 • BorangPemohonanPenempatanSekolah (BPPS) bolehdimuat

  turunmelaluisistem APDM denganmenggunakan login Guru

  Kelas.

 • Borang BPPS baginegeri Johor telahdiselaraskandandiguna

  pakai di seluruhdaerah.

  * Tempoh : 20 Julaihingga 31 Julai 2013.

  c. PermohonanPenempatanTingkatan 1/Peralihan 2014.

  • PermohonandiisimelaluiSistem APDM denganmenggunakan login Guru Kelas. (http://www.sekolahmalaysia.comatauhttp://apdm.moe.gov.my).

  • Rujuk Manual Guru Kelas.

   * Tempoh : 1 Ogoshingga 5 Sept 2013

 • Jikaterdapatmurid BUKAN WARGANEGARA dalamsistem,

  JANGAN buatpenempatan.


 • PERHATIAN (SJKC & SJKT)

  ** Pastikanmaklumat PKBS muridbagitahun 4,5 & 6

  dikemaskinisebelummembuatpenempatan. Maklumat

  akademik BM Lisandan BM Tahun 4, 5 dan 6 perlu

  dimasukkandenganbetulsepertidalambukulaporan

  akademiksekolah.

  **Murid yang lulus sekurang-kurangnyagred C untuksubjek

  BM PemahamandanPenulisanakanterusditempatkanke

  Tingkatan 1. Jikasekiranyagagalsalahsatuataukedua-

  duanya, muridakanditempatkansecaraautomatikkekelas

  peralihan. (PKBS)

  ** Bagaimanapun, muridiniakanditempatkankeTingkatan 1

  sekiranyamendapatgred C keatasbagikedua-dua

  kertas BM Pemahaman & BM Penulisan (UPSR). Murid

  akandinaikkankeTingkatan 1 semasamelapordiri di

  SMK yang ditempatkan.


** Maklumatyang tidakdisi, secaraautomatikakan

ditempatkankekelas PERALIHAN.

**Sekiranyamaklumat yang diisididapatitidaksamaseperti

bukulaporan, muridakanditempatkanmengikut

keputusan UPSR (semasamelapordiri di SMK).

d. Permohonanmuridkeluardaerahataunegeri.

 • Guru kelasmasihperlumembuatpenempatanmuridberkenaanpada “feeder school” dalamdaerahpadaeDaftarMenengah.

 • Pihaksekolahperlumenghantarsuratiringandansenarainamamurid yang memohonkeluardaerah/negerikepada PPD Johor Bahruyang mengandungibutiranberikut:

  i. Namamurid.

  ii. No. KP/MyKid.

  iii. Alamatkediaman.

  iv. Namasekolahluardaerah/negeri yang dipohon.


3. Tindakan Admin APDM/GPK HEM SekolahRendah.

 • Membuatpengesahanbagisemuapermohonan yang telahdibuatoleh guru kelasdalamsistem APDM.

 • Rujuk Manual Admin/GPK HEM.

 • Login admin

  • AplikasiPermohonaneDaftarMenengah

  • Tandakan“tick” padakotakbersebelahanSemua Data MuridSeperti Di atasTelahDisahkandanklikbutangSAHKAN.

  • Admin bolehmelihatbilanganpermohonan yang telahdiisioleh Guru Kelas.

   **Pastikansemuakelastelahdiisisebelummengesahkan

   permohonan.

   * Tarikhakhirpengesahan : 14 Sept 2013


4. Proses Kelulusan PPD.

 • Tarikh : 21 September – 31 Oktober 2013.

 • SuratKelulusanPenempatanbolehdicetakoleh Guru Kelas

  mulai1 November 2013 hingga 8 November 2013.

  5. PengesahanPenempatan & Rayuan.

  • Tarikh : 11 November – 23 November 2013.

  • Tempat : Di SekolahMenengahmurid yang telahditempatkan.

  • Muridperlumengesahkanpenempatan yang diluluskanmengikuttarikh yang ditetapkan

  • BorangrayuanakandiberikanmelaluiSekolahMenengah yang ditempatkan.

  • KelulusanrayuanakandimaklumkanmelaluiSekolahMenengahasal.

  • Murid yang tidakmengesahkantempat di SekolahMenengahpadatarikh yang ditetapkandianggapmenerimatawarandansebarangrayuanpertukaransekolahdaripadamuridinitidakakandiproses.


6. Proses Rayuan PPD.

 • Tarikh : 2 Disember – 7 Disember 2013.

 • SuratKelulusanRayuandiperolehdaripadaSekolahMenengah

  asalmulai 9 Disemberhingga 14 Disember 2013.

  5. Pendaftaranmurid 2014.

  • Tarikh : 26 Disember – 31 Disember 2013

  • Tempat : SekolahMenengah yang diluluskan.
Sekian terima kasih
SEKIANTERIMA KASIH


ad