UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU - PowerPoint PPT Presentation

Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru
Download
1 / 11

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU. TAKLIMAT PENEMPATAN MURID KE TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2014. 1. Penetapan “feeder school”. 2. Tindakan Guru Kelas . a. Kemaskini profil murid Tahun 6 2013. Data Profil Murid Tahun Enam sekolah hendaklah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

UNIT PENGURUSAN SEKOLAHPEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU

TAKLIMAT PENEMPATAN MURID KE

TINGKATAN SATU/PERALIHAN TAHUN 2014


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

1. Penetapan “feeder school”.

2. Tindakan Guru Kelas.

a.KemaskiniprofilmuridTahun 6 2013.

 • Data ProfilMuridTahunEnamsekolahhendaklah

  dikemaskinidenganmaklumatyang tepatdanbetulbagi

  urusanpenempatanMuridTahunEnamkeTingkatan 1/

  PeralihanTahun2014.

  i.Pastikanalamatdiisidenganlengkapdantepat.

  ii.Status kewarganegaraandiisi.

  iii.No. SuratBeranak/No. MyKiddiisidenganbetul.

  iii.Angkagiliran UPSR diisidenganbetul.

  iv.No. KP ibubapa/penjagadiisidenganbetul.

  v. Markah PKBS (PenilaianKemajuanBerasaskanSekolah)

  muridtahun 4, 5 dan 6 (Tahap 2) dikemaskini.

  * Tarikhakhirkemaskini : 20 Julai 2013


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

b.Mengedarborang BPPS kepadamurid.

 • BorangPemohonanPenempatanSekolah (BPPS) bolehdimuat

  turunmelaluisistem APDM denganmenggunakan login Guru

  Kelas.

 • Borang BPPS baginegeri Johor telahdiselaraskandandiguna

  pakai di seluruhdaerah.

  * Tempoh : 20 Julaihingga 31 Julai 2013.

  c.PermohonanPenempatanTingkatan 1/Peralihan 2014.

  • PermohonandiisimelaluiSistem APDM denganmenggunakan login Guru Kelas. (http://www.sekolahmalaysia.comatauhttp://apdm.moe.gov.my).

  • Rujuk Manual Guru Kelas.

   * Tempoh : 1 Ogoshingga 5 Sept 2013

 • Jikaterdapatmurid BUKAN WARGANEGARA dalamsistem,

  JANGAN buatpenempatan.


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

 • PERHATIAN (SJKC & SJKT)

  ** Pastikanmaklumat PKBS muridbagitahun 4,5 & 6

  dikemaskinisebelummembuatpenempatan. Maklumat

  akademik BM Lisandan BM Tahun 4, 5 dan 6 perlu

  dimasukkandenganbetulsepertidalambukulaporan

  akademiksekolah.

  **Murid yang lulus sekurang-kurangnyagred C untuksubjek

  BM PemahamandanPenulisanakanterusditempatkanke

  Tingkatan 1. Jikasekiranyagagalsalahsatuataukedua-

  duanya, muridakanditempatkansecaraautomatikkekelas

  peralihan. (PKBS)

  ** Bagaimanapun, muridiniakanditempatkankeTingkatan 1

  sekiranyamendapatgred C keatasbagikedua-dua

  kertas BM Pemahaman & BM Penulisan (UPSR). Murid

  akandinaikkankeTingkatan 1 semasamelapordiri di

  SMK yang ditempatkan.


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

** Maklumatyang tidakdisi, secaraautomatikakan

ditempatkankekelas PERALIHAN.

**Sekiranyamaklumat yang diisididapatitidaksamaseperti

bukulaporan, muridakanditempatkanmengikut

keputusan UPSR (semasamelapordiri di SMK).

d. Permohonanmuridkeluardaerahataunegeri.

 • Guru kelasmasihperlumembuatpenempatanmuridberkenaanpada “feeder school” dalamdaerahpadaeDaftarMenengah.

 • Pihaksekolahperlumenghantarsuratiringandansenarainamamurid yang memohonkeluardaerah/negerikepada PPD Johor Bahruyang mengandungibutiranberikut:

  i.Namamurid.

  ii. No. KP/MyKid.

  iii.Alamatkediaman.

  iv.Namasekolahluardaerah/negeri yang dipohon.


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

3.Tindakan Admin APDM/GPK HEM SekolahRendah.

 • Membuatpengesahanbagisemuapermohonan yang telahdibuatoleh guru kelasdalamsistem APDM.

 • Rujuk Manual Admin/GPK HEM.

 • Login admin

  • AplikasiPermohonaneDaftarMenengah

  • Tandakan“tick” padakotakbersebelahanSemua Data MuridSeperti Di atasTelahDisahkandanklikbutangSAHKAN.

  • Admin bolehmelihatbilanganpermohonan yang telahdiisioleh Guru Kelas.

   **Pastikansemuakelastelahdiisisebelummengesahkan

   permohonan.

   * Tarikhakhirpengesahan : 14 Sept 2013


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

4. Proses Kelulusan PPD.

 • Tarikh : 21 September – 31 Oktober 2013.

 • SuratKelulusanPenempatanbolehdicetakoleh Guru Kelas

  mulai1 November 2013 hingga 8 November 2013.

  5. PengesahanPenempatan & Rayuan.

  • Tarikh : 11 November – 23 November 2013.

  • Tempat : Di SekolahMenengahmurid yang telahditempatkan.

  • Muridperlumengesahkanpenempatan yang diluluskanmengikuttarikh yang ditetapkan

  • BorangrayuanakandiberikanmelaluiSekolahMenengah yang ditempatkan.

  • KelulusanrayuanakandimaklumkanmelaluiSekolahMenengahasal.

  • Murid yang tidakmengesahkantempat di SekolahMenengahpadatarikh yang ditetapkandianggapmenerimatawarandansebarangrayuanpertukaransekolahdaripadamuridinitidakakandiproses.


Unit pengurusan sekolah pejabat pelajaran daerah johor bahru

6. Proses Rayuan PPD.

 • Tarikh : 2 Disember – 7 Disember 2013.

 • SuratKelulusanRayuandiperolehdaripadaSekolahMenengah

  asalmulai 9 Disemberhingga 14 Disember 2013.

  5. Pendaftaranmurid 2014.

  • Tarikh : 26 Disember – 31 Disember 2013

  • Tempat : SekolahMenengah yang diluluskan.


Jadual kerja

JADUAL KERJA


Jadual kerja1

JADUAL KERJA


Sekian terima kasih

SEKIANTERIMA KASIH


ad
 • Login